perjantai 5. joulukuuta 2008

ROVANIEMEN HOVIOIKEUDELLE
Asia:Hovioikeuden pyytämä kirjallinen lausuma rikosasiassa Dnro R 08/974

Lausuman antaja Erkki Aho, Plassintie 39 as 3, 85100 Kalajoki

Vastapuolet Kihlakunnansyyttäjä Esa Mustonen ja Mikko Kovalainen

Vaatimukset: Kovalaisen vaatimukset on ensisijaisesti jätettävä kokonaan tutkimatta ja toissijaisesti hylättävä lakiin perustumattomina ja toteennäyttämättöminä. Lisäksi Kovalainen on velvoitettava korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut täysimääräisinä myöhemmin esitettävän laskun mukaisesti.

Perustelut: Kovalainen on vaatinut Ahon tuomitsemista hänen esitutkinnassa 20.2.2008 antamistaan lausunnoista. Kovalainen ei kuitenkaan mitenkään erittele sitä, mitkä Ahon lausunnot ovat sellaisia, mistä hänet tulisi tuomita. Asiakirjojen mukaan Ahoa on kuultu esitutkinnassa 20.2.2008 rikoksesta epäiltynä. Kuulustelu on suoritettu kysymys / vastaus-periaatteella, ja sen aikana Aholle on esitetty 15 eri kysymystä, joihin kaikkiin Aho on antanut vastauksen. Tämän perusteella Ahon on täysin mahdotonta edes antaa yksilöityä vastausta Kovalaisen esittämään vaatimukseen, koska sen epämääräisyyden perusteella vastausta on mahdotonta antaa.

Ensisijaisesti Aho kuitenkin katsoo, että Kovalaisen vaatimukset on kokonaan jätettävä tutkimatta käräjäoikeuden toteamalla perusteella. Tältä osin ROL:n 9 luvun 17 §:n 1 momentin kielto syytteen laajentamisen rajauksesta on yksiselitteisen selkeä. Edelleen saman lainkohdan 3 momentti toteaa, että tämä sama rajaus koskee myös asianomistajan rangaistusvaatimusta. Rikosoikeuden yleisten periaatteiden mukaan rikosasian ollessa kyseessä oikeus- puhumattakaan asianomistajasta ei voi käyttää lain laajentavaa tulkintaa, joka antaisi mahdollisuuden tulkita lakia millään tavoin sanamuotonsa ulkopuolella syytetyn vahingoksi. Nyt mainitun lainkohdan 1 momentissa todetaan sanatarkasti, että nostettua syytettä ei saa muuttaa. Kovalaisella olisi toki asianomistajana ollut mahdollisuus nostaa itse syyte siltä osin kuin syyttäjä ei ole sitä nostanut. Tätä Kovalainen ei kuitenkaan ole tehnyt, vaan hän on vain vaatinut syyttäjän ajaman syytteen laajentamista, mihin käräjäoikeus on ottanut selkeästi kielteisen kannan.

Toissijaisesti Aho vaatii Kovalaisen syytteen laajennusta hylättäväksi sillä perusteella, että sen epämääräisyyden ja vaikeaselkoisuuden vuoksi syytteellä ei ole olemassa edes ymmärrettävää teonkuvausta. Kuten jo edellä on todettu, Kovalaisen vaatimuksen perusteella ei ole ymmärrettävissä, mitkä Ahon antamista 15 vastauksesta ovat sellaisia, että niissä olisi jokin perätön tai loukkaava tieto. Edellä esitetyn lisäksi Aho toteaa, että on ilmeisen selvää jopa Kovalaisenkin käsityksen mukaan, että kysymys on esitutkinnassa annetuista lausunnoista, joissa Aho on ollut epäillyn asemassa. Asemansa perusteella hänellä ei ole ollut mitään totuusvelvollisuutta, joten häntä ei voida syyttää mistään lausunnosta, olipa se kuinka perätön tahansa. Kovalaisen ammattitaidolla ja kertyneellä vahvalla käytännön kokemuksella hänen kertomansa mukaan entisenä syyttäjänä olisi voinut olettaa olevan perillä näistä rikosoikeuden peruskysymyksistä. Kovalainen on sinänsä epämääräisessä vaatimuksessaan todennut Ahon syyllistyneen perättömien lausumien ohella myös loukkaaviin lausumiin, joita ei myöskään mitenkään eritellä. Alkuperäinen syytteen teonkuvaus on kuitenkin perustunut vain perättömän tiedon levittämiseen eikä myöskään Kovalainen ole käräjä- oikeuden käsittelyn aikana pyrkinyt laajentamaan syytettä tälle alueelle. Nyt hänen esittämänsä vaatimus tulee ensimmäisen kerran esille vasta hovioikeuden käsittelyn yhteydessä. Koska kuluneena aikana ei ole tullut mitään sellaista uutta seikkaan esille, mikä antaisi Kovalaiselle perustellun aiheen syytteen laajentamiseen tältä osin, hänellä ei ole siihen oikeutta jo aiemmin kerrotuilla perusteilla.

Kovalainen on vaatinut Ahon rangaistusta korotettavaksi ehdolliseen vankeus- rangaistukseen esittämättä kuitenkaan tälle mitään lakiin tai oikeuskäytäntöön perustuvia syitä. Siten hänen vaatimuksensa on ymmärrettävä vain subjektiivisina mielipiteen ilmauksina ilman laillista perustetta.

Aho kiistää, että Kovalaiselle määrätyn vahingonkorvauksen korottamiselle olisi olemassa mitään perusteita. Hän on jo varsinaisen valituksensa yhteydessä kiistänyt kokonaan perusteet minkäänlaiselle vahingonkorvaukselle.

Aho kiistää myös Kovalaisen täysin ylimitoitetut ja hänen ammatilliseen pätevyyteensä ja tekemiinsä toimenpiteisiin nähden täysin kohtuuttomat ja mielikuvitukselliset oikeudenkäyntikuluvaatimukset. Ulkopuolisen tarkastelun perusteella vaikuttaakin siltä, että Kovalaisen tulisi olla syytetyn asemassa hänen omien kirjelmiensä perusteella. Kovalaisen "maallikkoahosta" antamat lausumat ovat ilmeisen halventavia ja loukkaavia varsinkin, kun Aho ei ole missään vaiheessa esittänyt Kovalaisesta vastaavanlaisia vähätteleviä lausumia. Edelleen Kovalainen on jatkanut omaksumallaan värikkäällä ja ilmaisullisesti rikkaalla linjalla ja nimeää perusteluissaan Ahon taparikolliseksi ja rikoksen uusijaksi. Kovalainen on vaatinut Aholle mielentilatutkimusta, mikä Ahon mielestä täyttää jo sinänsä kunnianloukkauksen tunnusmerkistön. Itselleen Kovalainen on antanut asianajajan statuksen, koska hän vertaa "maallikko- ahon" laskua omaan AA-laskuunsa. Aho toteaakin, että tässä tapauksessa hovioikeus pystynee tekemään oman arviointinsa Kovalaisen pätevyydestä ja kyvystä AA-luokan laskutukseen. Kerrotuilla perusteilla Aho katsoo, että mitään perustetta Kovalaisen oikeudenkäyntikulujen korottamiseen ei ole. Koska Kovalainen ei ole vielä tehnyt mitään sellaisia toimenpiteitä, jotka antaisivat aihetta hänen kulujensa korvaamiseen, ne kiistetään perusteettomina.

Aho katsoo, että Kovalaisen mainitseman uhkasakon asettamiselle ei ole olemassa mitään perusteita.

Viimeisenä vaatimuksenaan Kovalainen on vaatinut poistettavaksi oikeuden- käyntiaineistosta kaikki rikosasiaan kuulumaton aineisto ja Paavo Heikkisen kertomus. Ahon on hyvin vaikea ymmärtää esitetyn vaatimuksen varsinaista tarkkaa sisältöä ja sen laillisia perusteita. Ulkopuoliselle jää täysin epäselväksi, mitä on tämä Kovalaisen mainitsema "asiaan kuulumaton aineisto". Koska Kovalainen ei tätä mitenkään yksilöi, niin vaatimus on kiistettävä jo epämääräisyytensä takia. Heikkisen todistajakertomuksen poistamiselle ei ole olemassa mitään laillisia perusteita.

Aho on jo varsinaisen valituksensa yhteydessä vaatinut asiassa suullisen pääkäsittelyn järjestämistä ja tämän vaatimuksen perustelut ovat voimassa samalla tavalla kuin varsinaisessa valituksessa on esitetty.

Lisäksi Aho esittää uutena vaatimuksena, että varsinaisen pääkäsittelyn tuloksesta riippumatta Kovalainen on velvoitettava korvaamaan Ahon oikeudenkäyntikulut myöhemmin esitettävän laskun mukaisesti joka tapauksessa Kovalaisen esittämän syytteen laajennuksen osalta edellyttäen, että hovioikeus hylkää pääosan Kovalaisen esittämistä vaatimuksista.

Aho katsoo, että rikostutkinnat asiassa on tehty kelvottomasti ja esteellisen tutkinnanjohtajan ja puolueellisen syyttäjän toimesta. Aho todistaa tutkinnanjohtaja Raimo Ollilan ja syyttäjä Esa Mustosen esteellisyyden seuraavilla teonkuvauksilla, asiakirjanäytöillä ja juridisella argumentoinnilla. Näissä asioissa tutkinnanjohtaja Raimo Ollila on jättänyt rikokset tutkimatta ja syyttäjä Esa Mustonen on jättänyt syytteet nostamatta, vaikka on saanut kaiken aineiston tiedokseen ja toimenpiteitä varten.Syyttäjän esteellisyys ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.htmlTarkoitushakuinen oikeudenkäynti - Tapio Laholan vai Erkki Ahon kunnia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/tarkoitushakuinen-oikeudenkynti-tapio.html


Vastaus Ylivieskan poliisipäällikölle toimenpiteitä varten
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/vastaus-ylivieskan-poliisiplliklle.html
DVD-dokumentti Youtubessa todistaa suullisen selvityksen ja asiakirjanäytöin asiat.
Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html
kohdat
1. Hätähuuto Suomesta
2. SSP-sopimus
3. Toimialarationalisointi
4. Saattohoitajat
5. Oikeudenkäynti tietämättämme
6. Rikolliset konkurssit
7. Rikoksia ei tutkita
8. Ahojahti

Nämä edellä esitetyt aineistot löytyvät osoitteesta
http://www.blogger.com/profile/00295090684102203500
kohdasta oikeuslaitos ja poliisi

KOVALAISEN ASIAAN LIITTYVÄ SELVITYSTYÖ
Asioiden taustaa kohdassa
Vaarallinen alue
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/vaarallinen-alue.html

Varatuomari väärensi nimet avoimiin asianajovaltakirjoihin
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/varatuomari-vrensi-nimet-avoimiin.html
Selvitys Raahen käräjäoikeuden käsittelystä


Henkilökohtaiset todistajat:
Vaadin suullista oikeuskäsittelyä niin oikeudenkäyntiväittämäni kuin koko pääkäsittelyn osalta. Oikeudenkäyntiväittämän osalta todistajiksi haluan
1. Heino Virran Haukiputaalta ja
2. Arto Ranta-Ylitalon Kannuksesta.
Mikko Kovalaisen asiassa haluan todistajiksi
1. Seppo Heikkisen Suomussalmelta. Seppo todistaa avioimien asiakirjojen väärentämisen ja Mikko Kovalaisen luottamusmiesaseman väärinkäytön,
2. Kaisa Suomalaisen Espoosta todistaa avoimien asiakirjojen väärentämisen ja Mikko Kovalaisen luottamusmiesaseman väärin käytön,
3. Heli Wikströmin Helsingistä todistaa avioimien asiakirjojen väärentämisen,
4. Aino Jääskeläisen Tampereelta todistaa avoimien asiankirjojen väärentämisen ja luottamusmiesaseman väärinkäytön,
5. Pentti Heikkisen Suomussalmelta Mikko Kovalaisen luottamusmiesaseman väärinkäytön.
6. Kimmo Lampolan Lammilta todistaa Mikko Kovalaisen kiristyksen.
7. Kansanedustaja Esa Lahtelan, joka todistaa Mikko Kovalaisen kiristyksen.
8. Reino Niskasen Helsingistä, jka todistaa Mikko Kovalaisen asiakirjaväärennöksen
9. Reijo Lindströmin Vantaalta, joka todistaa Mikko Kovalaisen asiakirjaväärennöksen
Todistajia voidaan kuulla myös puhelimitse. Todistajien määrä saattaa lisääntyä vielä merkittävästi.

Lisäksi on olemassa lukuisia Mikko Kovalaisen toimintaan kohdistuneita vakuutuspetosepäilyjä sekä muita rikoksi epäiltäviä tekoja, jotka ovat selvittelyn kohteena. Ilmoitan niistä tarkemmin ensi tilassa.

Ahon tapana on selvittää asiat perusteellisesti ja esittää asioista kiistattomat todistusaneistot sekä esittää vedenpitävä juridinen argumentointi asioille. Rovaniemen hovioikeuden on harkittava asian palauttamista takaisin käräjäoikeuden käsittelyyn perusteellisen rikostutkinnan kautta.

On syytä epäillä, että Espoossa rikostutkinnat eivät ole edenneet asiallisesti johtuen siitä, että Mikko Kovalainen on onnistunut järjestämään asiat niin, että epämääräisillä keinoilla hankkimansa talon ostajaksi on löytynyt rikosylikomisario Terho Mäki.

Liitteenä todistusaineisto Mikko Kovalaisen väärentämästä asiakirjasta Malagalla. Kaisa Suomalainen, Reino Niskanen ja Reijo Lindström eivät ole koskaan käyneet Malagalla eivätkä he myöskään koskaan ole olleet yhtäaikaa saapuvilla niin, että olisivat voineet allekirjoittaa ko. asiakirjan. On syytä epäillä, että kaikkien nimet on väärennetty asiakirjaan.

Ahon mielestä on yhteiskunnan varojen väärinkäyttöä käydä oikeutta asioista, jotka poliisi on jättänyt tietoisesti ja tarkoituksellisesti tutkimatta ja selvittämättä näin valtavan laajassa rikosvyyhdessä. Lähetän tämän aineiston niin keskusrikospoliisille kuin oikeuskanslerillekin tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Omassa lausumassaan Mikko Kovalainen ilmoitti haluavansa rikostutkintoja. Se on ainoa asia mihin Aho yhtyy Kovalaisen lausumassa.

Erkki Aho
Erkki Aho

Ei kommentteja: