tiistai 30. lokakuuta 2012

Valtuustoaloite Kalajoen kaupunginvaltuustolle 30.10.2012
Jokilaaksojen poliisiasiainneuvottelukunta on pitänyt kokouksen 30.08.2012. Kalajoen kaupunginhallitus sai tiedoksi, mutta ei nähtäväksi Jokilaaksojen poliisiasian neuvottelukunnan pöytäkirjan kaupunginhallituksen kokouksessa 15.10.2012.

Asetuksen 11 §:n mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on:
 1. seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa
 2. tehdä aloitteita poliisin toiminna kehittämiseksi
 3. antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista, sekä
 4. käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.
  Oulun lääninhallituksen poliisiosasto on päättänyt, että vuoden 2009 alusta toimintansa aloittaneen Jokilaaksojen poliisilaitoksen neuvottelukunnassa on yksi jäsen jokaisesta toimialueemm 18 kaupungista/ kunnasta. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Lasse Nikula, varapuheenjohtajan Erkki Rytky ja sihteerinä Anni Nisula. Neuvottelukunnan muina jäseninä toimivat. Kalajoen edustajana neuvottelukunnassa on valtuutettu Kullervo Niemelä.
Valtuuston tehtävänä on valvoa kaupunginhallituksen toimintaa ja myös edustajansa toimintaa poliisiasiainneuvottelukunnassa. Nyt kaupunginhallitus ja Kalajoen edustaja poliisiasiainneuvottelukunnassa on laiminlyönyt tehtävänsä. Onko kysymyksessä rikollisten tietoisesta suojelemisesta ja rikosten peittelemisestä. Kysymys on yhteiskunnan kannalta erittäin vakavista ongelmista, kun kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet ovat uhattuna. Kansalaisten pitäisi pystyä ”sokeasti” luottamaan poliisin, syyttäjälaitoksen ja oikeuslaitoksen sekä laillisuusvalvonnan toimintaan. Nyt on syytä epäillä, että juuri nämä organisaatiot, joiden toimintaan kansalaisten pitäisi pystyä luottamaan ovatkin kaikkein epäluotettavimpia, eikä vo välttyä vaikutelmalta, että niiden toiminnassa on keskisessä roolissa rikollisuuden ylläpitäminen. Edellytän, että Kalajoen kaupunginhallitus käsittelee kiireellisesti ja asiallisesti uudellen Jokilaaksojen poliisiasiainneuvottelukunnan kokouksen pöytäkirjan ja ryhtyy asian vaatimiin kiireellisiin toimenpiteisiin Jokilaaksojen poliisin toiminnan luotettavuuden turvaamiseksi ja kansalaisten oikeusturvan ja perusoikeuksien toteutumisen takaamiseksi.Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja

maanantai 8. lokakuuta 2012

HE 318/2010
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 3.7.2012

Asia: HE 318/2010 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, ns avustajalaki.

Vaatimus:

 1. Vaadin, että te ryhdytte toimiin, jolla jo tehdyt menettelyt voidaan peruuttaa ja täysin poistaa ja asia saattaa siihen tilaan, jota
 • KP sopimuksen 14 artiklan 3 d,
 • Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3 c kohta kuin myös
 • Euroopan Unionin perusoikeuskirjan 47 artikla tarkoittavat.

Vaatimuksen perustelut:

Em hallituksen esitys on valmisteltu ministeriössänne edellisen ministeri Tuija Braxin toimesta ja hyväksytty eduskunnassa ja niin, että lain muutokset tulisivat voimaan vuoden 2013 alusta.

Esityksessä ja lainmuutoksissa ei ole ollenkaan huomioieduskuntatu mm

Euroopan Unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan ehdotonta määräystä
Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen
Jokaisella on oltava mahdollisuus saada neuvoja ja antaa toisen henkilön puolustaa ja edustaa itseään.

Ei ole myöskään huomioitu

EU:n kilpailudirektiivejä kuin myös

palveludirektiiviä

Ei ole myöskään huomioitu
KP sopimuksen 14 artiklan 3.d määräystä, joka on pakottavaa oikeutta.
3. Jokaisella on tutkittaessa rikossyytettä häntä vastaan oikeus täysin yhdenvertaisena seuraaviin vähimmäistakeisiin:
olla läsnä oikeudenkäynnissä ja puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä;

Esityksellä ja lainmuutoksilla on luotu kansainvälisen sopimuksen sopimusrikkomus.
EIS 6 artiklan merkitystä ja sisältöä on myös lähdetty Suomen lailla tulkitsemaan ja muuttamaan. Tämä on sopimusrikkomus

Perustuslain 18§:ää ja 21§:ää on lähdetty myös tulkitsemaan ja muuttamaan käsillä olevalla esityksellä ja lainmuutoksilla, joka on vastoin perustuslakia. Peruslakia voidaan muuttaa vain perustuslain muuttamisjärjestyksessä, jota nyt ei ole tehty.

Esityksellä on vain haluttu luoda raudanluja asianajajamonopoli, eikä suinkaan parantaa oikeusturvaa ja pienentää oikeudenkäynnin kustannuksia.

Esitys ja lainmuutokset tulee siis peräyttää.

Esityksen sivulla 1 on kirjoitettu
Esityksen päätavoitteena on oikeudenkäyntien asianosaisten oikeusturvan ja asianmukaisen oikeudenhoidon edellytysten parantaminen oikeudenkäyntiasiamiesten ja -avustajien työn laatutasoa nostamalla. Tämä toteutettaisiin siten, että kaikki oikeudenkäyntiasiamiehet ja -avustajat saatettaisiin ammattieettisten velvollisuuksien ja valvonnan piiriin perustamalla muille oikeudenkäyntiasiamiehille ja -avustajille kuin asianajajille ja julkisille oikeusavustajille uusi lupajärjestelmä. Luvat myöntäisi perustettava oikeudenkäyntiavustajalautakunta.

Esityksessä ei ole näytetty, miten laatu nousisi, jos oikeudenkäyntiasiamiesten palvelujen määrää rajoitettaisiin ja lisättäisiin valvontaa. Hyväksyttyjen markkinateorioiden mukaan tarjonnan laatu paranee, hinnat pienenevät, kun tarjonnan määrää ja kilpailua lisätään. Kilpailun lisääminen on ollut Euroopan unionin perustamisen ydinasia. Hallituksen esitys on siis vastoin Euroopan Unionin perustamiskirjaa. Hallituksen esitys olisi jo tällä perusteella pitänyt hylätä.

Esityksen sivulla 15 on kirjoitettu mm
Empiiristä selvitystä siitä, kuinka usein muiden oikeudenkäyntiasiamiesten kuin asi- anajajien ja julkisten oikeusavustajien toiminnassa on ollut epäkohtia, joihin olisi tullut valvonnan keinoin puuttua, ei sinänsä ole käytettävissä.

Kun ei siis ole ollut tiedossa eli käytettävissä empiiristä tietoa siitä, että olisi epäkohtia, niin miksi siis muuttaa käytäntöjä. Esitykseltä ja aioituilta lainmuutoksilta putoaa pohja pois. Esitys ja lainmuutokset tulee perusteettomina peräyttää.

Esityksen sivulla 16 on kirjoitettu lisäksi
Tämän esityksen tavoitteena on parantaa oikeudenkäyntiasiamiesten työn laatutasoa. Tämä ei tarkoita, että asiamiesten toiminnan laadussa olisi yleisesti ongelmia.

Kun ongelmia ei siis ole, niin mitä esityksellä ja lainmuutoksilla on oikein haluttu saavuttaa. Käsillä on ollutkin luoda raudanluja asianajajamonopoli, ja samalla heikentää oikeusturvaa, joka juontuu seuraavasta esityksen kirjoituksesta.

Ammattitaitoinen ja -eettinen asiamies vaikuttaa siihenkin, mitä asioita tuomioistuimiin ylipäätään viedään.

Eihän asiamies voi vaikuttaa mm siihen, kun vastaaja haastetaan oikeuteen vastaamaan jostakin syyttäjän ajamasta asiasta. Asiamies alkaisi toimia tuomarin roolissa ja alkaa käyttää julkista valtaa päättäessään mitä juttuja vie oikeuteen ja mitä ei

Esityksen sivulla 16 on kirjoitettu lisäksi
Kuitenkin myös epäasianmukaista menettelyä esiintyy, ja kuten edellä jaksossa 2.4 on todettu, nykyisin ei ole riittäviä mahdollisuuksia puuttua siihen.

Esityksen kirjoittaja ei ole osannut Suomen lakia. Tuomioistuimella on ollut jo nytkin oikeus evätä asimieheltä oikeus esiintyä ko asiassa tai evätä esiintyminen ko oikeudessa jopa kolmen vuoden ajaksi. Tämän lisäksi tulevat määräykset mm siitä, ettei saa ajaa väärää asiaa jne. Perättömistä lausumista oikeudessa voidaan jo istunnossa antaa rangaistus.Tässä kohdassa viitataan myös virheelliseti ja harhauttavasti kohtaan 2.4. Eli Empiiristä selvitystä siitä, kuinka usein muiden oikeudenkäyntiasiamiesten kuin asi- anajajien ja julkisten oikeusavustajien toiminnassa on ollut epäkohtia, joihin olisi tullut valvonnan keinoin puuttua, ei sinänsä ole käytettävissä.

Esityksen kirjoittaja kirjoittaa sekavia.

Esityksen sivulla 17 on kirjoitettu lisäksi
Paras tapa toteuttaa mainitut lähtökohdat on säätää oikeudenkäyntiasiamiehen tehtävä luvanvaraiseksi.

Luvanvaraisuus on vastoin EU:n palveludirektiiviä. Esitys ja lainmuutokset tulee siis peräyttää.

Esityksen sivulla 20 on kirjoitettu
3.2.7 Avustajapakko ylimääräiseen muutoksenhakuun korkeimmassa oikeudessa

Tämä estää pääsyn oikeuteen, joka on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kulmakivi. Samoin se on vastoin EIS:ää ja KP sopimusta kuin myös Euroopan perusoikeuskirjan 47 artiklaa. Esitys ja lainmuutos tulee siis peräyttää.

Esityksen sivulla 20 on kirjoitettu
Lainvoimaisen tuomion purkamista haluavan asianosaisen olisi ensin käännyttävä lainoppineen avustajan puoleen, joka arvioisi hakemuksen tekemisen tarpeellisuuden.

Tämä estäisi pääsyä oikeuteen ja lisäisi kustannuksia. Lisäksi ko avustaja toimisi tuomarin roolissa eli harjoittaisi julkista valtaa. Esitys ja lainmuutokset tulee peräyttää tämänkin vuoksi.

Esityksen sivulla 20 on kirjoitettu
Silloin, kun hakemuksen tekemiseen on aihetta, lainoppineen avustajan käyttäminen parantaisi hakemuksen laatua.

Ei tämä suinkaan olisi tae hakemuksen laadulle. Ko avustaja voisi myös tehdä huolimatonta työtä. Esitys ja lainmuutokset tulee peräyttää tämänkin vuoksi.

Sivulla 61 on edelleen kirjoitettu
Esimerkiksi useissa Euroopan neuvoston jäsenmaissa vallitsevan ainakin osittaisen asianajajamonopolin ei ole katsottu olevan ristiriidassa oikeuden valita itse avustajansa kanssa.

Esityksessä on siis tunnustettu, että käsillä onkin asianajajamonopolin rakentamisesta. Tämä on kiellettyä EU:n kilpailusäädösten kuin myös palveludirektiivin myötä. Esityksessä ei ole mainittu, missä Euroopan neuvoston jäsenmaissa ko menettely olisi voimassa, mikä on nykytila ja menossa olevat muutokset. Euroopan neuvoston jäsenmaita ei kaikkia sido EU:n määräykset, koska eivät ole EU:n jäseniä. Viittaus tuohon seikkaan on harhautusta.

Jali Raita, diplomi-insinööri

Somero

Kantelu käräjätuomari Minna Leikkaan päätöksestä
From: E.Aho
Sent: Monday, October 08, 2012 10:58 AM
Subject: Fw: U12/18724

Kantelu oikeuskanslerille Oulun käräjäoikeuden 8.10.2012 päätöksestä 12 /20107 U 12/18724 ( liitteenä Oulun käräjäoikeuden päätös)

Olen vaatinut useita kertoja Oulun käräjäoikeudessa käsittelyssä olleen asian ulosoton keskeytys käräjätuomarin vangitsemisoikeudenkäynniksi. En voi hyväksy käräjätuomari Minna Leikkaan toimintaa asiassa, koska olen ilmoittanut, että varsinainen haaste asiassa olisi tullut Oulun käräjäoikeuteen huomenna. Katson, että käräjätuomari Minna Leikas on toiminut Suomen lain vastaisesti estäessään oikeuden toteutumisen. Onko käräjätuomaria syytä epäillä rikoslain 15 luvun 11 §:n mukaisesta rikollisten suojelusta?

Minulla on kaikki tuomiot purettavan korkeimmassa oikeudessa. Jos lakia
noudatetaan niin kaikki tuomioni tulee purkaa, koska

 1. asianajaja Asko Keränen tunnusti, että hän jätti valitukset tekemättä asiassa, jossa konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu.
 2. Markku Koski on tunnustanut, että Kera Oy on ilmoittanut, että yritys oli poistettavien
  listalla. Tämä tarkoittaa sitä, että myyjä tiesi myydessään yrityksen, että
  yritys poistetaan markkinoilta.
 3. Uuden yrityksen perustajien joukossa oli Kera Oy:n kirjallisen suosituksen perusteella KTM Jouni Remes, joka teki Kera Oy:n kanssa sopimuksen, että yritys ei hae Kera Oy:n rahoitusta. Tämä sopimus oli tehty kaikkien muiden osakkaiden tietämättä.
 4. Lisäksi kauppasopimuksessa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja
  myyjät olivat väliaikaisia pesänhoitajia, joilla ei konkurssisäännön mukaan
  ole oikeutta myydä kiinteää omaisuutta. Lisäksi he myivät pantattua
  omaisuutta, johon heillä ei ollut kirjallista lupaa kuten laki edellyttää.
 5. Kaupanvahvistajaksi oli merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei
  ollut paikalla kun kauppasopimukset on allekirjoitettu. Myöskään
  kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ylitalo ei ollut paikalla kun
  kauppasopimukset allekirjoitettiin.
 6. Varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut, että hänellä ei ollut
  valtakirjoja eikä toimeksiantoja konkurssiasiassa, mutta siitä huolimatta
  hän on antanut asiassa lausuman käräjäoikeudelle, että kanne on oikea.
  Todellisuudessa kanne oli väärä, koska kaupat oli purettu.
 7. Asianajaja Asko Keränen jätti valitukset tekemättä asiassa.
 8. Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut kaikissa minua vastaan käymissä
  oikeudenkäynneissä esteellisenä syyttäjänä, jos asiaa tarkistellaan
  syyttäjistä annetun lain perusteella.
 9. Lisäksi Ylivieskan poliisi Raimo Ollila, joka on toiminut tutkinnanjohtajana on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Poliisi Raimo Ollila on toiminut esteellisenä
  tutkinnanjohtajana. Ollila on saamani tiedon mukaan lestadiolaisten
  saarnamies ja lestadiolaisilla on vahva Suomen taloteollisuudessa.
  Jukka-talojen, Pyhännnän Rakennustuotteen ja Laplitalojen fuusion on tästä
  todistusaineistona.
 10. Kaikki tämä rikollisuus perustuu SSP-sopimukseen 22.10.1992, jossa sovittiin
  toimialarationalisoinnista. Minulla on kopio tuosta sopimuksesta.
 11. Tämä Raimo Ollilan rikollisuus on jatkunut varatuomari Mikko Kovalaisen
  oikeudenkäynneissä, jossa hän on ollut tutkinnanjohtajana ja syyttäjänä on
  toiminut syyttäjä Sulo Heiskarin rikostoveri Esa Mustonen. Hän ei ole
  huomioinut mitään todistusaineistoa ja on antanut väärän todistuksena
  asioissa Rovaniemen hovioikeudelle asiassa, jossa en saanut kuulustella
  vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista.
 12. Väärän lausuman asiassa ovat antaneet myös käräjätuomari Jyrki Määttä ja varatuomari Mikko Kovalainen. Asian ovat kirjallisesti todistaneet oikeudenistuntoa seuraamassa olleet
  Alpo Ylitalo, Olli Puolitaival ja Pentti Heikkinen. Oikeuden kuulustelu
  nauhat paljastavat totuuden. Totuutta ei jostain syystä haluta kuulla.
 13. Olen vaatinut, että Oulun käräjäoikeudessa käsittelyssä oleva asia on muutettava käräjätuomari Heikki Sneckin vangitsemisoikeudenkäynniksi, koska hän ei ottanut asiassa
  todistusaineistoa vastaan ja esti todistajien kuulemisen. Lisäksi hän
  käsitteli asiaa neljänteen kertaan joten hänen esteellisyydestään ei ole
  mitään epäselvyyttä. Sain Oulun käräjäoikeudesta vastauksen tänään 9 jälkeen
  aamulla, että asia jätetään sillensä eli ulosoton keskeytysvaatimus, vaikka minä olin lukuisia kertoja vaatinut, että asia muutetaan käräjätuomari Heikki Sneckin vangitsemisoikeudenkäynniksi. Miksi ja millä perusteella käräjätuomari Minna Leikkaalla on olla muuttamatta asiaa vaatimallani tavalla, koska kaikki muutoksen juridiset asiat täyttyvät tutkimmatta ja syyttämättäjättämispäätökset asiassa ovat olemassa.
 14. Korkeimmassa oikeudessa asiaa valmistelee Kristiina Oinonen. Suomen perustuslain mukaan asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. Jos asia vaatii jotakin vielä jotakin lisäselvitystä niin olen vaatinut tarvittaessa asioiden suullista käsittelyä.

Kalajoella 08.10.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

From: E.Aho
Sent: Tuesday, October 02, 2012 11:13 AM
Subject: Fw: U12/18724

Oulun käräjäoikeus U12/18724
Korkein oikeus H2011/154, H2011/247
Oikeuskanslerinvirasto
Eduskunta perustuslakivaliokunta

Olen ilmoittanut Oulun käräjäoikeudelle allaolevalla sähköpostilla, että muutan Oulun käräjäoikeudessa olevan asian U 12/18724 Ulosoton keskeytyksestä käräjätuomari Heikkis Sneckin ja varatuomari Pasi Leinosen vangitsemisoikeudenkäynniksi. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Oulun käräjäoikeudessa on tiedonkulussa katkoksia. Teen tarkemman haastehakemus viikon kuluessa.

Minä en enää tarvitse Ulosoton keskeytystä, koska oikeuskansleri Jaakko Jonkka ilmoitti minulle 01.10.2012 vastauksella Dnro OKV/1219/2012, että Asko Keränen on eronnut Suomen Asianajoliiton jäsenyydestä 17.8.2012. Asko Keränen tunnusti, että hän on jättänyt valituksen tekemättä konkurssiasiassa, vaikka hänellä oli asiassa Erkki Ahon, Heino Virran, Kalle Tuohimaan ja Päivi Rautiaisen valtakirjat. Menettely on Suomen Asianajajaliiton sääntöjen vastaista ja Asko Keränen erosi ennen kuin Suomen Asianajajaliitto ehti häntä erottaa.
Asko Keräsen tunnustus on kaikkien tuomioideni purkuperuste, sillä rikostutkapyyntö asiasta on tehty jo 15.3.1997., mutta poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Raimo Ollila on toiminut tietoisesti esteellisenä tutkinnanjohtajana ja syyttäjä Esa Mustonen esteellisenä syyttäjänä myös varatuomari Mikko Kovalaisen asioissa. Siksi kaikki Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden minua ja yritystoimintaani koskevat oikeuden päätökset ovat syntyneet esteellisen tutkinnanjohtajan toiminnan seurauksena. Myös tämä on kaikkien tuomioideni oikeudenkäymiskaaren mukainen purkuperuste korkeimmassa oikeudessa.

Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on tehnyt tutkimatta jättämispäätökset, vaikka rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänyt tutkintapyyntöä 23.3.1997. Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002 Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen. Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen

Keränen jätti valituksen tekemättä asiassa, jossa asianajajat Hannu Maskonen ja Antti Latola hakivat PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä tiedoilla. He olivat purkaneet kaupat 19.3. 1996 ja 18.4.1996 ja tällöin kauppojen purkamisen yhteydessä myös takausvastuut raukesivat. Konkurssi oli siis haettu väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu ja loppuselvitystä ei ollut tehty. Tämä asia on myös oikeudenkäymiskaaren mukainen purkuperuste korkeimmassa oikeudessa.

Kaiken lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa, että hänellä ei konkurssiasiassa ollut toimeksiantoa eikä valtakirjoja ja hän on siitä huolimatta antanut asiassa lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle, että kanne on oikea. Lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut asiassa useita vääriä lausumia oikeudelle. Myös nämä asiat ovat tuomioideni oikeudenkäymiskaaren mukaisia purkuperusteita korkeimmassa oikeudessa.

Pesänluettelon vannomistilaisuudessa 4.7.1996 toin asiat julki. Kerroin tilaisuudessa käsitykseni konkurssista. Tilaisuudessa olivat läsnä syyttäjä Sulo Heiskari ja asianajaja Asko Keränen.Keränen pyysi välittömästi tilaisuuden jälkeen minut kahville ja totesi, että toivottavasti pesänhoitajilla on vastuuvakuutus, sillä hänen mielestään konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu. Pyysin asianajaja Asko Kerästä hoitamaan hänen omasta esityksestään valituksen asiasta Vaasan hovioikeuteen. Tein Asko Keräselle valtakirjan asiassa samoin kuin myös Heino Virta teki valtakirjan asianajaja Asko Keräselle. Myös Kalle Tuohimaa ja Räivi Rautiainen olivat tehneet valtakirjat asianajaja Asko Keräselle. Keränen ei kuitenkaan tehnyt valitusta Vaasan hovioikeuteen asiassa, vaan jätti asian hoitamatta. Valitusaika oli kulunut umpeen, kun asianajaja Keränen ilmoitti meille asiasta. Kera Oy:n kehityspäällikkö ja ns. ruumiinpesuryhmän vetäjä Veikko Anttonen sanoi, että he tietävät Asko Keräsestä niin paljon sellaisia asioita, ettei Keränen lähde ajamaan asioita heitä vastaan. Asko Keränen on syyttäjä Sulo Heiskarin hyvä kaveri.

Lisäksi on otettava huomioon se, että nykyinen Sievin kunnanjohtaja Markku Koski tunnusti Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa, että hän on sanonut PR-Teollisuus Oy:n hallituksen kesäkuun kokouksessa 1996, että Kera Oy:ssä on moitittu häntä siitä, että hän meni mukaan PR-Teollisuus Oy:öön ja vielä hallituksen puheenjohtajaksi, vaikka PR-Teollisuus Oy oli markkinoilta poistettavien listalla. Tämän saman asian voi todistaa Heino Virta, Pentti Arhippainen ja Tapani Kääntä minun lisäkseni. Kauppasopimuksessa oli siis kysymys törkeästä petoksesta, koska myyjä tiesi yritystä myydessään, että yritys tullaan poistamaan markkinoilta. Markku Koski oli siis asiasta tietoinen, eikä ryhtynyt asian vaatimiin toimepiteisiien vaan loikkasi toiselle puolelle, että ryhtyi PR-Teollisuus Oy:n kaatamiseen, koska Kera Oy:n varatoimitusjohtaja Seppo Arponen oli luvannut pelastaa hänet, niin kuin tekikin.

Kaiken huippu on kuitenkin se, että kaupanvahvistaja Sulo Heiskari, joka oli tuleva syyttäjä ei ollut paikalla, kun kauppasopimukset allekirjoitettiin, vaikka hänet on merkitty kaupanvahvistajaksi kaupoissa. Lisäksi kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa KRP:lle, ettei hän ole ollut paikalla, kun kauppasopimukset on allekirjoitettu.
Myös nämä asiat ovat oikeudenkäymiskaaren mukaisia tuomioiden purkuperusteita korkeimmassa oikeudessa. Syyttäjä Sulo Heiskari on siis toiminut kaikissa oikeusjutuissani esteellisenä syyttäjänä.

Otan vielä yhden esimerkin tuomioideni purkuperusteista. Raahen käräjäoikeuden tuomari Jyrki Määttä ei antanut minun kuulustella Mikko Kovalaisen todistajaa Kaarlo Savolaista. Se on Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Asian ovat kirjallisesti todistaneet oikeuden istuntoa seuranneet Alpo Ylitalo, Olli Puolitaival ja Pentti Heikkinen. Tässä asiassa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle ovat antaneet käräjätuomari Jyrki Määttä, syyttäjä Esa Mustonen ja Mikko Kovalainen. Totuus paljastuu käräjäoikeuden kuulustelunauhoista. Syyttäjä Esa Mustonen on siis toiminut kaikissa oikeudenkäyneissään minua vastaan esteellisenä syyttäjänä, mikä on oikeudenkäymiskaaren mukainen tuomioiden purkuperuste korkeimmassa oikeudessa.

Pyydän korkeinta oikeutta purkamaan mahdollisimman pian kaikki minua ja minun yritystoimintaani koskevat oikeuksien päätökset.

Kalajoella 02.10.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

From: E.Aho
Sent: Saturday, September 29, 2012 8:51 AM
Subject: U12/18724

Oulun käräjäoikeus, tiedoksi korkein oikeus

Asia U12/18724

Pyydän Oulun käräjäoikeudessa olevan asian U12/18724 muuttamista käräjätuomari Heikki Sneckin ja varatuomari Pasi Leinosen vangitsemisoikeudenkäynniksi. Perusteena käräjätuomari Heikkis Sneckin osalta esitän muun muassa oikeudenkäymiskaaren vastaisen menettely, törkeän virka-aseman väärinkäytön ja rikollisten suojelun. Varatuomari Pasi Leinosen osalta katson Leinosen muun muassa käyttäneen luottamusasemaansa törkeästi väärin ja suojelleen rikollisia. Teen yksilöidyn syytekirjelmän kahden viikon kuluessa. Vaadin Oulun käräjäoikeuteen vahvistettua kolmen tuomarin oikeudenkäyntiä, oikeudenkäynnin videointia ja netin käyttöä oikeudessa. Vaatimukseni esitän sen takia, että aineistoa voidaan käyttää myös Helsingin käräjäoikeudessa vanhempien oikeuskanslerin sihteerien Outi Lehvän ja Pekka Liesvuoren oikeudenkäynneissä.

Tässä 9-tuntinen valtuustopuheeni selvitykseksi ja taustaksi asioille:


Tässä käräjätuomari Heikki Sneckin toimintaa:

From: E.Aho
Sent: Friday, September 21, 2012 3:43 AM
Subject: tiedoksi ja toimenpiteitä varten

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus K11/1589
Oulun käräjäoikeus U12/18724
Korkein oikeus H2011/154, H2011/247
Oikeuskanslerinvirasto
Eduskunta perustuslakivaliokunta
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle, tiedoksi: Oulun käräjäoikeus ja korkein oikeus, tasavallan presidentti sekä oikeuskansleri ja perustuslakivaliokunta.

Haastemies Rautaoja soitti minulle eilen keskiviikkona 20.09.2012, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus antaa ratkaisun asiassa K11/ 1589 syyskuun 26:na päivänä.

Katson edelleen, että käräjätuomari Heikki Sneck on esteellinen toimimaan asiassa käräjätuomarina ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole asiassa toimivaltainen. Näiden oikeudenkäyntiväittämien perustelut olen esittänyt jo aieimmin ja uudistan ne nyt tässä:


Asia koskee Suomen vaarallisimman rikollisen Mikko Kovalaisen toimintaa sekä hänen rikoskumppaneidensa Jokilaaksojen poliisin Raimo Ollilan ja syyttäjien Sulo Heiskari ja Esa Mustonen rikollista toimintaa. Kovalainen näköjään saa vapaasti tehtailla uusia rikoksia laillisuusvalvonnan, poliisin ja oikeuslaitoksen erityissuojeluksessa. Katson kaikkien asioitani käsitelleiden poliisien ja syyttäjien syyllistyneen törkeään virka-aseman väärinkäyttöön ja rikoslain 15 luvun 10 ja 11 §:ssä määriteltyyn tekoon samoin kuin laillisuusvalvojat. Kaikki asioitani käsitelleet eri oikeusasteiden tuomarit ovat syyllistyneet törkeään virka-aseman väärinkäyttöön, oikeudenkäymiskaaren vastaiseen menettelyyn sekä rikoslain 15 luvun 10 ja 11 §:ssä määriteltyyn tekoon.

Todistaminen oikeudessa on kansalaisuusvelvollisuus, josta ei voi kieltäytyä. Jokainen on eräitä poikkeustilanteita lukuunottamatta velvollinen kertomaan oikeudelle, mitä tietää rikoksesta. Syytetyn lähiomaisen ei kuitenkaan tarvitse todistaa vastoin tahtoaan. Todistajaksi kutsutun on aina tultava oikeuteen, vaikka siellä sitten kävisikin ilmi, ettei hänen tarvitse todistaa. Olin haastanut oikeuteen todistajaksi apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan, apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen, korkeimman oikeuden jäsen Kati Hidenin ja Rovaniemen hovioikeuden jäsenen Helinä Haatajan. Nämä eivät ilmestyneet oikeudenistuntoon eli oikeudenkäynti ei voinut olla oikeudenmukainen, koska todistajat eivät tulleet paikalle.
Todistajalla on ehdoton velvollisuus puhua totta. Väärän lausunnon antanut tai jonkin tiedossaan olevan seikan salannutta todistajaa vastaan voidaan nostaa syyte perättömästä lausumasta. Mikäli hänet todetaan syylliseksi, ainoa mahdollinen seuraamus on yleensä vankeusrangaistus. Toisaalta, mikäli todistaja ei jotain asiaa varmuudella muista , hänen tulee tämä selvästi ilmoittaa.
asian osallisenkuuleminen k11/1589

käräjätuomari Heikki Sneckin toiminta

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin varmistusta

kärsimysnäytelmä oikeusvaltio Suomi

Rovaniemen hovioikeudelle

Tuomion purkuhakemus

Tutkintapyynnön täydennys

Puhelinkeskustelumme

Lehdistötiedote

Jos Ylivieska-Raahen käräjäoikeus kaikesta tästä huolimatta jatkaa rikolliseksi epäiltävää toimintaansa käräjätuomari Heikki Sneckin toimesta ja antaa ratkaisunsa asiassa 26.9.2012, niin pyydän Oulun käräjäoikeudessa vireillä olevan ulosoton U12/18724 muuttamista käräjätuomari Heikki Sneckin ja pesänhoitaja Pasi Leinosen vangitsemisoikeudenkäynniksi, koska käräjätuomari Heikki Sneck on syyllistynyt oikeudenkäymiskaaren vastaiseen menettelyyn, virka-aseman törkeän väärinkäyttöön ja rikoslain 15 luvun mukaiseen rikollisten suojeluun ja vakavien rikosten ilmoittamatta jättämiseen. Konkurssipesänhoitaja Pasi Leinonen on syyllistynyt luottamusaseman törkeään väärinkäyttöön sekä rikoslain 15 luvun mukaiseen rikollisten suojeluun ja vakavien rikosten ilmoittamatta jättämiseen. Kysymyksessä on myös erittäin suuret vahingonkorvausvaatimukset. Vaadin asialla Oulun käräjäoikeudessa kolmen tuomarin käsittelyä, videotallennusta ja tietokoneen mahdollistavaa oikeuskäsittelyä. Oikeudenistunto vaatii valmisteluistunnon. Perustuslain mukaan kansalaisen on saatava asiansa käsittelyyn ilman aiheetonta viivytystä.

Lähetän asian tiedoksi Tasavallan presidentti Sauli Niinistölle. Tasavallan presidentillä on oikeus pyytää selvitykset asiassa apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeelta, apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojalta, korkeimman oikeuden jäseneltä Kati Hideniltä sekä Rovaniemen hovioikeuden jäseneltä Helinä Haatajalta ja saada selvitys miksi he rikkoivat lakia.

Tämä on myös kantelu oikeuskanslerille käräjätuomari Heikki Sneck rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta ja konkurssipesänhoitaja Pasi Leinosen rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta.

Kalajoella 20.09.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja


From: E.Aho
Sent: Wednesday, September 19, 2012 8:48 AM
Subject: Re: Purkuhakemuksenne H2011/154 ja H2011/247

Esittelijä Kristina Oinonen

Kiitän informaatiosta. Lähetän tässä pari linkkiä, jotka täyttävät kaikkien tuomioideni purkuperusteen. Linkit on nyt helposti avattavissa, koska tämä sähköposti tulee ”suorana” eikä tulostettuna.

Purkuperusteet: Asianajaja Asko Keränen on jättänyt valitukset ja purkuhakemukset tekemättä eli laiminlyönyt tehtävänsä. Asko Keränen tunnustaa rikoksensa. Tutkinnanjohtajana on toiminut tässä kuvassa olevassa (kuulustelukertomus) asiassa Raimo Ollila ja syyteharkinnan on tehnyt Sulo Heiskari. Raimo Ollila on toiminut myös tutkinnanjohtajana Mikko Kovalaisen asiassa. Siinä oikeudenkäynnissä en saanut kuulustella Mikko Kovalaisen todistajaa Kalervo Savolaista. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen. Kolme henkilöä todistaa asian, josta olen lähettänyt KKO:hon todisteet. Syyttäjä Esa Mustonen, käräjätuomari Jyrki Määttä ja Mikko Kovalainen antoivat asiassa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle ja edelleen korkeimmalle oikeudelle. Asia voidaan todistaa käräjäoikeuden kuulustelunauhalla, mikä on lähetetty KKO:een.

Totuus on tarua ihmeellisempää

Vastaus asianajaja Asko Keräselle

Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle

Kalajoella 19.09.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

perjantai 5. lokakuuta 2012

Kantelu todistajien toiminnasta
From: E.Aho
Sent: Friday, October 05, 2012 3:46 PM
Subject: kantelu todistajien toiminnasta

Oikeuskanslerinvirasto
Kantelu todistajien toiminnasta

Pyydän oikeuskansleria tutkimaan miksi todistajat Jorma Kalske, Jussi Pajuoja, Helinä Haataja ja Kati Hiden eivät saapuneet todistajiksi oikeudenistuntoon. Minun oikeustajuni mukaan oikeudenkäynti ei voinut olla oikeudenmukainen, koska todistajat jättivät lainvastaisesti saapumatta oikeudenistuntoon. Todistajat olisivat voineet todistaa asiassa ja vaikuttaa siihen, että käräjätuomari Heikki Sneck ei olisi voinut tehdä tietoista väärää päätöstä. Todistajilla olisi siis ollut ratkaiseva merkitys asian käsittelylle, jo senkin vuoksi, että he olisivat tuoneet asiassa juridista ammattitaitoa asian käsittelylle omalla panoksellaan ja todistuksellaan. Mielestäni todistajat ovat toimineet nyt lainvastaisesti ja jopa halventaneet toiminnallaan oikeuslaitoksen toimintaa tai sitten he ovat jättäneet tulematta oikeuteen, koska heidän ei tarvitse todistaa itseään vastaan. Tämä siis tarkoittaa sitä, että todistajat tunustavat toimineensa rikollisesti.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle ja todistajille asiassa K11/1589

Mikko Kovalainen on haastanut Erkki Ahon oikeuteen konkurssiasiassa. Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden istunto on 16.04.2012 klo 9.00 istuntosali Salossa.

Jokainen on yleensä velvollinen kertomaan oikeudelle, mitä tietää rikoksesta. Yleisestä todistamisvelvollisuudesta on kuitenkin eräitä poikkeuksia. Esimerkiksi vastaajan lähiomaisen ei tarvitse todistaa vastoin tahtoaan.

Todistajaksi kutsutun on kuitenkin aina tultava oikeuteen, vaikka myöhemmin kävisikin ilmi, ettei hänen tarvitse todistaa. Oikeuden puheenjohtaja selvittää tarvittaessa todistajalle, milloin hän voi kieltäytyä todistamasta.

Aluksi todistaja vannoo todistajan valan tai antaa vastaavan vakuutuksen. Sen jälkeen hän kertoo, mitä asiasta tietää. Jutun osapuolet ja oikeus voivat esittää hänelle kysymyksiä.

Todistajan on ehdottomasti puhuttava totta. Todistajaa, joka valehtelee tai tietoisesti salaa jotakin asiaan vaikuttavaa, voidaan syyttää perättömästä lausumasta. Perättömään lausumaan syyllistynyt tuomitaan yleensä vankeusrangaistukseen.

Todistajalla on oikeus saada korvaus matkakustannuksista ja ansionmenetyksestä.

Kysymys konkurssiasissa on tutkijoiden, tutkinnanjohtajien, syyttäjien ja Mikko Kovalaisen rikollisesta toiminnasta.

Erkki Ahon kutsumat todistajat:

Todistaja 1

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske, joka on perehtynyt erittäin perusteellisesti rikosprosessiin tekemällä asiassa seuraavat päätökset

18.3.2012 Dnro 98/21/12

26.10.2009 Dnro 9/41/09

9.9.2009 Dnro 100/42/09

9.9.2008 Dnro 136/41/08

9.2.2004 Dnro 7/41/04

Todistaja 2

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja, joka on perehtynyt perusteellisesti rikosprosessiin tekemällä asiassa seuraavan päätöksen:

15.2.2012 Dnro 402/4/12

Todistaja 3

Rovaniemen hovioikeudenneuvos Helinä Haataja, joka on perehtynyt perusteellisesti rikosprosessiin tekemällä asiassa seuraavan päätöksen

RHO 8.7.2009 Nro 642 Diaari S11/420

Todistaja 4

Korkeimman oikeuden oikeusneuvos Kati Hiden on perehtynyt asiaan perusteellisesti tekemällä rikosprosessissa seuraavan päätöksen

09.11.2011 nro 2472 S2011/524

Muut todistajat ilmoitan myöhemmin.

Kalajoella 03.04.2012

Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

torstai 4. lokakuuta 2012

Kantelu rikoskomisario Sampo Suomalan toiminnasta

From: E.Aho
Sent: Wednesday, October 03, 2012 7:58 PM
Subject: Re: Tutkintapyyntö esittellijä Kaisu Arposen toiminnasta

Kantelu oikeuskanslerille rikoskomisario Sampo Suomalan toiminnasta

Pyydän oikeuskansleria tutkimaan onko Helsingin poliisin rikoskomisario Sampo Suomela toiminut lain ja ohjeiden mukaisesti tutkiessaan korkeimman oikeuden esittelijän Kaisu Arposen toimintaa.
Minun oikeustajuni mukaan korkeimman oikeuden esittelijä ei voi tehdä Korkeimman oikeuden nimissä yksin. Toinen tärkeä asia on se, että Kaisu Arponen käsitteli asiaa toiseen kertaa ja silloin hän minun oikeustajuni mukaan toiminut esteellisenä ja siitä on aiheutunut minulle valtavia taloudellisia tappioita ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä.

Kaiken lisäksi korkein oikeuden esittelijän Kaisu Arposen päätös on vuoren varmasti tietoisesti väärä päätöstä, sillä oli soittanut korkeimman oikeuden esittelijälle ennen päätöksen tekemistä ja olin kertonut sen, mikä on olennaista asiassa ja mitä aineistoa olen korkeimpaan oikeuteen toimittanut. Miksi rikoskomisario Sampo Suomala ei toiminut antamieni ohjeiden ja vaatimusteni mukaisesti?

Annoin tutkintapyynnössä selkeät ohjeet miten asia tutkittava jota rikos paljastuu. Nyt rikoskomisario Suomela on jättänyt käytännössä asian tutkimatta ja kysynyt epäillyltä asiaa puhelimitse. Tämä on mielestäni järkyttävää toimintaa. Linkit sähköpostistani olisi pitänyt avata ja verrataan niitä aineistoja korkeimmalle oikeudelle lähetettyyn aineistoon. Nyt epäilty rikos on jätetty tutkimatta. Tällaista menettelyä en voi hyväksyä. Pyydän oikeuskansleria tutkimaan asian. Asia tiedoksi myös poliisi Suomelalle sekä korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelolle.

Kalajoella 03.10.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

From: E.Aho
Sent: Sunday, May 22, 2011 5:23 PM
Subject: Tutkintapyyntö esittellijä Kaisu Arposen toiminnasta

Helsingin poliisi

Rikostutkintapyyntö korkeimman oikeuden esittelijän Kaisu Arposen toiminnasta

Esittelijä Kaisu Arponen on tehnyt asiakirjan mukaan itse korkeimman oikeuden päätöksen vaikka hänellä ei siihen toimivaltaa olekaan. Kysymys kiireelliseksi määräämisestä. Päätös on
28.03.2011 Diaarinumero R2011/263 esittelijä Kaisu Arponen

Kahden kuukauden kuluttua Kaisu Arponen on toiminut esittelijänä samaa asiaa koskevassa asiassa ja tehnyt vuoren varmasti tietoisen väärän ja ihmisoikeussopimusten vastaisten esittelyn asiassa. Katson, että Kaisu Arponen on ollut esteellinen toimimaan asiassa esittelijänä. Pyydän myös tutkimaan onko Kaisu Arponen sukua Seppo Arposelle, joka liittyy tähän asiakokonaisuuteen törkeän petoksen kautta. Päätös on 19.052011 Diaarinumero R2011/263 Nro 1125 Asian ovat ratkaisseet Kitunen ja Koponen , esittelijänä Kaisu Arponen

Euroopan ihmisoikeussopimuksen

6 artikla.

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.
2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.
3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:
a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;
b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;
c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;
d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;
e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.

13 artikla.

Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon
Jokaisella, jonka tässä yleissopimuksessa tunnustettuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava käytettävissään tehokas oikeussuojakeino kansallisen viranomaisen edessä siinäkin tapauksessa, että oikeuksien ja vapauksien loukkauksen ovat tehneet virantoimituksessa olevat henkilöt.

14 artikla.

Syrjinnän kielto
Tässä yleissopimuksessa tunnustetuista oikeuksista ja vapauksista nauttiminen taataan ilman minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää.

Laki yleisistä syyttäjistä 11.3.1997/199
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 §
Syyttäjän asema ja tehtävät
Syyttäjän tehtävänä on huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta rikosasian käsittelyssä, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä asianosaisten oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla tavalla. Tehdessään tähän liittyvät oikeudelliset ratkaisut ja muut toimenpiteet syyttäjän on noudatettava tasapuolisuutta, joutuisuutta ja taloudellisuutta.
Syyttäjällä on itsenäinen syyteharkintavalta käsiteltävänään olevassa asiassa.
Syyttäjän tehtävänä on myös rangaistusmääräysten ja rikesakkomääräysten antaminen siten kuin siitä erikseen säädetään. (27.8.2010/761)
L:lla 761/2010 muutettu 3 momentti tulee voimaan lailla säädettävänä ajankohtana. Aiempi sanamuoto kuuluu:
Syyttäjän tehtävänä on myös rangaistusmääräysten antaminen siten kuin siitä erikseen säädetään.
Esteellisyys
Syyttäjä on esteellinen, jos:
1) hän tai hänen lähisukulaisensa on asianosainen;
2) asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen;
3) hän tai hänen lähisukulaisensa avustaa tai edustaa asianosaista taikka sitä, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
4) hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen taikka siihen, jolle asiassa on odotettavissa hyötyä tai vahinkoa;
5) hän on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen tai hallintoneuvoston jäsenenä tai toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä tai julkisoikeudellisessa laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; tai
6) muu kuin 1–5 kohdassa tarkoitettu seikka on omiaan antamaan perustellun aiheen epäillä hänen puolueettomuuttaan asiassa.
Syyttäjän lähisukulaisella tarkoitetaan hallintolain (434/2003) 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja henkilöitä. (5.12.2003/1027)
Syyttäjä saa esteellisenäkin ryhtyä toimeen, joka ei siedä viivytystä. Syyttäjän on ilmoitettava esteellisyydestään sille, joka määrää hänelle sijaisen.

Esitutkintalaki 30.4.1987/449
Esteellisyys
16 §
Tutkinnanjohtaja tai tutkija on esteellinen:
1) jos hän tai hänen lähisukulaisensa on asianosainen;
2) jos asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen;
3) jos hän tai hänen lähisukulaisensa avustaa tai edustaa asianosaista tai sitä, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
5) jos hän kuuluu sellaisen yhteisön, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen hallitukseen, hallintoneuvostoon tai niihin rinnastettavaan toimielimeen, joka on asianosainen taikka jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; tai
6) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.
Lähisukulaisella tarkoitetaan 1 momentissa tutkinnanjohtajan tai tutkijan lapsia, vanhempia, isovanhempia ja sisaruksia sekä näiden puolisoa ja lapsia. Lähisukulaiseen rinnastetaan tutkinnanjohtajan tai tutkijan puoliso sekä hänen kanssaan avioliitonomaisissa oloissa elävä henkilö, heidän lapsensa, vanhempansa, isovanhempansa ja sisaruksensa, näiden puoliso ja lapset sekä tutkinnanjohtajan tai tutkijan kihlattu. Lähisukulaisena pidetään myös vastaavaa puolisukulaista.
Tutkinnanjohtaja tai tutkija saa esteellisenäkin ryhtyä toimenpiteeseen, jota rikoksen selvittämistä vaarantamatta ei voida viivyttää.

ESIMERKKEJÄ, JOTKA TUTKIJAT JA TUTKINNANJOHTAJAT OVAT JÄTTÄNEET TUTKIMATTA JA SYYTTÄJÄT SYYTTÄMÄTTÄ
Poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/poliisi-jatti-kaikki-rikokset.html
75 päivän vankeustuomio on tullut olemattomasta saatavasta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/miksi-75-paivan-ehdoton-vankeustuomioni.html
Jouni Remes ja Markku Koski
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/12/jouni-remes-ja-markku-koski.html
DVD Mayday from Finland http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Tässä on asioiden juridinen argumentointi:

PR-talojen markkinoilta poistaminen http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Katso syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html

Esteelliset tutkinnanjohtajat ja esteelliset syyttäjät http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/esteelliset-tutkinnanjohtajat-ja.html

Kuulemisasia http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

Nämä asiat kiistattomasti osoittavat, että tutkijat, tutkinnanjohtaja ja syyttäjät sekä käräjä tuomarit ovat toimineet esteellisinä ja puolueellisesti ja oikeudenkäynnit eivät ole voineet olla oikeudenmukaisia.
Vaadin, että poliisi pyytää korkeimmalta oikeudelta asioissa esittelymuistiot ja kaiken sen materiaalin jonka pohjalta esittelyt on tehty. Pyydän, että ko, materiaali toimitetaan minulle jotta voin tarkistaa onko lähettämäni kaikki materiaali ollut päätöksen teon pohjana. Haluan jo siinä vaiheessa antaa oman lausumani asiassa ja haluan Kirsi Arposen kuulustelun jälkeen antaa loppulausumani asiassa.
Vaadin esittelijä Kirsi Arposelle Suomen lain mukaista rangaistusta ja vaadin Kirsi Arposelta 100 000 euron korvauksia päätösten aiheuttamista vahingoista ja mittaamattomista henkisistä kärsimyksistä, mitä oikeuden väärät päätökset ovat minulle aiheuttaneet.
Kalajoella 22.05.2011
Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
Plassintie 39 A 3
85100 Kalajoki
puh. 08-462763
gsm 044-3025948

Kantelu Suomen Asianajajaliiton toiminnasta
From: E.Aho
Sent: Wednesday, October 03, 2012 8:25 PM
Subject: kantelu Suomen Asianajajaliiton toiminnasta

Kantelu Suomen Asianajajaliiton toiminnasta
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on tehnyt 01.102012 Dnro OKV/1219/1/2012 ratkaisun, että "Suomen Asianajaliitosta puhelimitse 28.09.2012 saadun tiedon mukaan Asko Keränen on eronnut Suomen Asianajajaliitosta, eikä hän 17.8.2012 lukien ole liiton jäsen. Kantelukirjoituksenne on saapunut oikeuskanslerinvirastoon sen jälkeen, kun Keränen on eronnut Suomen Asianajajaliiton jäsenyydestä. Näin ollen minulla ei ole perusteita aloittaa asiassa valvontamenettelyä".
Suomen Asianajajaliitto ei ole ryhtynyt asian vaatimiin toimiin, vaikka sille on tehty kantelu asiassa 8.3.2011. Tuossa kantelussa on nimenomaan mainittu asianajaja Asko Keräsen liiton sääntöjen vastainen toiminta, josta on aiheutunut valtavaa taloudellista vahinkoa. Oikeuskanslerin valvontavastuu ulottuu kyllä Suomen Asianajajaliiton toimintaankirjaamo, koska kantelussa on mainittu lukuisia asianajajarikoksia, jotka Suomen Asianajajaliitto on jättänyt tutkimatta. Kysymys on tietoisesta vahingonaiheuttamisesta josta vastuu kuuluu Suomen Asianajajaliitolle ja korvaukset on maksettava Asianajajaliiton vastuuvakuutuksesta.
Valvonta-asia DNRO 00711

Erkki Aho
Plassintie 39 A 3
85100 KALAJOKI

Suomen Asianajajaliitto
PL 194
00101 Helsinki

Vastauksena asianajaja Pirkko Braxin vastineeseen esitän saman asian, minkä olen esittänyt Rovaniemen hovioikeudelle. Katso

Vastaus diaarinumero S11/ 85http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/vastaus-diaarinumero-s1185.html

Minun oikeustajuni mukaan asianajaja Pirkko Braxia on syytä epäillä kiristyksestä. Katso

Rikoslaki 31 luku

3 § (24.8.1990/769) Kiristys. Joka muulla kuin 1 §:ssä tarkoitetulla uhkauksella pakottaa toisen luopumaan taloudellisesta edusta, johon rikoksentekijällä tai sillä, jonka puolesta hän toimii, ei ole laillista oikeutta, on tuomittava kiristyksestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

4 § (24.8.1990/769) Törkeä kiristys. Jos kiristyksessä

1.uhataan vakavanlaatuisella rikoksella, joka vaarantaisi toisen hengen tai terveyden tai aiheuttaisi huomattavaa vahinkoa toisen omaisuudelle,
2.rikoksentekijä käyttää häikäilemättömästi hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa,
3.taloudellinen etu, josta toinen pakotetaan luopumaan, on erittäin arvokas tai
4.aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa taloudellista vahinkoa
ja kiristys on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kiristyksestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.
Kommentit asianajaja Pirkko Braxin vastineeseenAsianajaja Pirkko Braxille on toimitettu tämä kuvan aineisto.
Lainaus Braxin vastineesta: ”Aho syyttää blogissaan tuomareita, poliisipäällikköä, poliiseja, syyttäjiä vääristä päätöksistä ….”
Olen toimittanut kuvassa olevan materiaalin todistaakseni asianajaja Pirkko Braxille tosiasiat. On käsittämätöntä mitä hän kirjoittaa. Kirjoituksessaan hän on kuitenkin unohtanut asianajajien rikollisen toiminnan.

1. Asianajaja Antti Latolaa on syytä epäillä törkeästä petoksesta ja muista rikoksista. Tästä löytyy todistusaineisto niin blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

2. Asianajaja Hannu Maskosta on syytä epäillä törkeästä petoksesta ja muista rikoksista. Tästä löytyy todistusaineisto niin blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

3. Syyttäjä Sulo Heiskaria on syytä epäillä lukemattomista rikoksista, joista törkein on kaupanvahvistus, jossa hän ei ollut paikalla kaupanvahvistajana eikä myöskään kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ollut paikalla. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

4. Asianajaja Jouni Vihervallia on syytä epäillä siitä, että hän on edustanut oikeudessa asianomaisia henkilöitä ilman valtakirjaa ja toimeksiantoa. Vihervalli itse todistaa, ettei hän ole koskaan edes keskustellut asianomaisten henkilöiden kanssa. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

5. Varatuomari Paavo M. Petäjää on syytä epäillä siitä, että hän on edustanut asianomaisia henkilöitä ilman valtakirjoja ja ilman toimeksiantoja oikeudessa ja antanut väärän lausuman oikeudelle. Lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjää on syytä epäillä väärien lausumien antamisesta korkeimmalle oikeudelle. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

6. Asianajaja Sampsa Teittistä on syytä epäillä velallisten etujen loukkaamisesta, koska he tiesivät, että konkurssi oli laiton ja he luovuttivat 32 miljoonan tilauskannan konsultti Weckströmille ja Weckström luovutti tilauskannan Vieskan Elementille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 450 markkaa siitä, että hankki tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle.

7. Asianajaja Jyrki Anttista on syytä epäillä velallisten etujen loukkaamisesta, koska he tiesivät, että konkurssi oli laiton ja he luovuttivat 32 miljoonan tilauskannan konsultti Weckströmille ja Weckström luovutti tilauskannan Vieskan Elementille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 450 markkaa siitä, että hankki tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

8. Asianajaja Veli Päivikkö yritti laittaa henkilökohtaiseen konkurssipesääni varatuomari Paavo M. Petäjän 100 000 mk:n perusteettoman saatavan. Tekoa on syytä epäillä rikoksen yritykseksi. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

9. Asianajaja Antti Kejo laittoi ITC Finland Oy konkurssipesään kokonaan toisen firman koneet ja laitteet. Perusteena oli se, että niin parannetaan konkurssipesän tulosta. Lisäksi asianajaja Antti Kejo jätti saatavista pois minun 178 000 markan saatavan perusteettomasti. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta piti antaa vastineensa.

10. Poliisipäällikkö Petri Oulasmaa nosti syytteen minua ja perheenjäseniä vastaan velallisen epärehellisyydestä Meritapankin nimissä lainamyöntäneen pankin tietämättä asiasta mitään. Pankinjohtaja Mauri Ylitalo on valmis todistamaan, että syyte on nostettu hänen tietämättään ja täysin väärillä tiedoilla. Väärillä tiedoilla tehdyn haasteen johdosta minut tuomittiin 75 päivän ehdottomaan vankeuteen. Minun asioita oikeudessa hoiti varatuomari Vesa Laukkanen, joka ei perehtynyt asiaan juuri lainkaan.

11. Poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja hän kieltäytynyt myös ottamasta todistusaineistoa vastaan asiassa.

12. Oulun KRP:n päällikkö Eero Klemetti on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, myös sen, että varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Siitä huolimatta varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asiassa.

13. Nykyinen Oulun KRP:n päällikkö Leila Melander on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, myös Suomussalmen rikokset, joissa keskeisessä roolissa ovat varatuomarit Vesa Juntunen ja Mikko Kovalainen sekä poliisiviranomaiset. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta piti antaa vastineensa.

14. Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelä on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja on käyttäytynyt uhkailevasti oikeuden etsijöitä kohtaan. Hän on uhannut heitä sanomalla, että jos ette lopeta asioiden penkomista niin teille käy kuten Erkki Aholle, on ollut jo monta kertaa liipaisimella.

15. Syyttäjä Kirsi Männikkö on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja syytteet nostamatta vaikka on vuorenvarmasti tiennyt tosiasiat, koska olen henkilökohtaisesti käynyt todistamassa asiat todistusaineiston kanssa yhdessä Heino Virran kanssa hänelle Torniossa.

16. Poliisijohtaja Sauli Kuha on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta.

17. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta.

18. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja syytteet nostamatta.

19. Käräjätuomari Jyrki Määttä ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan eikä myöskään ole antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa, mikä on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen kuuden artiklan vastainen teko.

20. Käräjätuomari Timo Tammiketo ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja minun on syytä epäillä häntä vähintäänkin kiristyksestä.

21. Käräjätuomari Jaakko Raittila ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja muutoinkin toiminut todella törkeästi. Oikeudenkäynnit eivät ole täyttäneet alkeellisimpiakaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita.

22. Syyttäjä Esa Mustonen ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan. Asiasta on kiistattomat näytöt Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä. Syyttäjä Esa Mustosen toiminta on todella törkeää toimintaa.

23. Poliisi Tapani Tasanto on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Asiasta on kiistattomat näytöt.

24. Asianajaja Asko Keränen tiesi, että konkurssi on laiton ja pyysi valtakirjan valituksen hoitamista varten. Erkki Aho ja Heino Virta antoivat valtakirjan asianajaja Asko Keräselle, joka kuitenkin jätti valituksen tekemättä ilmoittamatta siitä päämiehilleen.

Tässä vain muutama esimerkki mainittuna. Voiko tätä sanoa muuta kuin mafiaksi?

Kalajoella 08.03.2011

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja