perjantai 25. helmikuuta 2011

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille
----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: mhtml:%7B7584D939-76CE-4EA2-9349-8F5151BC331C%7Dmid://00000126/!x-usc:mailto:kirjaamo@okv.fi
Sent: Friday, February 25, 2011 7:35 AM
Subject: Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille
KANTELU VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERILLE

Kantelijan nimi ja osoite sekä puhelinnumero

Erkki Johannes Aho Plassintie 39 A 3 85100 Kalajoki puh. 08-462763, gsm 044-3025948, email mhtml:%7B7584D939-76CE-4EA2-9349-8F5151BC331C%7Dmid://00000126/!x-usc:mailto:e.ahoky@kotinet.com

Minkä viranomaisen, virkamiehen tai henkilön menettelystä on kysymys:

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske, poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Mitä toimenpidettä, menettely tai päätöstä pidätte lain tai velvollisuuksien vastaisena:

Jorma Kalskeen osalta

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Kalskeen päätös

Mikko Paateron osalta

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html
Selostakaa lyhyesti, milloin ja mitä tapahtui

Jorma Kalske ja Mikko Paatero eivät ole ryhtyneet asian vaatimiin toimiin seuraavissa blogeissa esitettyjen asioiden suhteen:

Oikeuslaitos & poliisi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

Naturansalat
http://naturansalat.blogspot.com/

Pankkikriisi
http://pankkikriisi.blogspot.com/
Millä tavoin menettely on mielestänne virheellinen

Ote toimittaja Mikko Niskasaaren blogista http://www.mikkoniskasaari.fi/node/96

Suomessa syyttäjä ei johda esitutkintaa, kuten esimerkiksi Ruotsissa. Syyttäjä ei kuitenkaan ole osaton esitutkintaan, eikä hän ei ole vailla vastuuta siitä. Syyttäjän virkavelvollisuus on varmistaa, että esitutkinta on suoritettu asianmukaisesti ja riittävässä laajuudessaan. Joskus ennen syyttäjät kehuivat olevansa epäillyn paras ystävä, koska he ottivat viran puolesta huomioon myös epäilyä vastaan puhuvat seikat, mikä poliisilta tuppasi unohtumaan. He myös määräsivät lisätutkinnan, kun asiassa oli jotain jäänyt selvittämättä. Silloin joskus ennen tälle kehulle oli myös katetta, mutta ei juuri enää 2000-luvun Suomessa, vaikka syyttäjät ovat edelleenkin vastuussa esitutkinnan tolkullisuudesta. Siitä ei enää piitata. Nyt syyttäjän tärkein tehtävä on haudata poliisin virheet, yksipuolisuudet, väärennökset ja muut rikokset.

Jos tälle rappiolle haluaa osoittaa vain yhden osoitteen, se on Albertinkatu 25, Helsinki. Valtion vanhassa virastotalossa majailee valtakunnansyyttäjänvirasto, jonka 13-vuotisen toiminnan ylivoimaisesti tärkein saavutus on ollut korruptoida poliisi- ja syyttäjälaitos. Jos sieltä haluaa osoittaa yhden syyllisen ylitse muiden, hän on apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske. Kalsketta voi perustellusti nimittää poliisien ja syyttäjien korruption isäksi. Poliisi ja syyttäjä eivät voi syyllistyä niin vakavaan virkarikokseen, että VKSV ja erityisesti Kalske sallisivat sen päätyä esitutkintaan. Joku vähäinen asia voidaan joskus sallia tutkittavan, jopa syyttää. Noin malliksi. Että voi väittää iltapäivälehdissä, jotta kyllä valvonta pelaa.

Nämä asiat todistavat toimittaja Mikko Niskasaaren kirjoituksen todenmukaiseksi

DVD Mayday from Finland

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

PR-talojen markkinoilta poistaminen
Millä tavoin menettely oli mielestänne virheellinen?

Rikoslain 11 luvun 9 §:n mukaan syrjintä määritellään näin: Syrjintä Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaanrodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Rikoslain 40 luvun 10 §:n mukaan jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin luvun 5 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Rikoslain 40 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään, hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä.15 luku 11 § (24.7.1998/563)Rikoksentekijän suojeleminen Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Rikoslaki 40 luku 7 § (12.7.2002/604)Virka-aseman väärinkäyttäminen Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa1) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään taikka2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden, hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Rikoslaki 40 luku 10 § (12.7.2002/604)Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Näin sanoo Suomen laki: Rikoslaki 11 luku 3 § (11.4.2008/212)Rikos ihmisyyttä vastaan Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä1) surmaa tai orjuuttaa toisen, käy hänellä kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, myymällä tai vuokraamalla taikka kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman taikka vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään taikka tuhoaa väestöä asettamalla sitä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai muulla tavoin,2) karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä,3) vangitsee toisen tai muuten riistää häneltä vapauden kansainvälisen oikeuden perustavaa laatua olevien määräysten vastaisesti taikka aiheuttaa vapautensa menettäneen tahdonvastaisen katoamisen,4) raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon taikka harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa tai5) harjoittaa rotuerottelua taikka vainoaa tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella taikka niihin rinnastettavilla muilla perusteilla, on tuomittava rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi. Yritys on rangaistava.

4 § (11.4.2008/212)Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,2) rikos tehdään erityisen raa`alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi. Yritys on rangaistava.

Mitä toivotte oikeuskanslerin tekevän

Minä toivon, että oikeuskansleri tutkii asian kiireellisesti ja ryhtyy asian vaatimiin toimenpiteisiin. Pyydän oikeuskansleria ilmoittamaan minulle välittömästi miten asia etenee oikeuskanslerin virastossa. Vaadin, että saan antaa apulaisvaltakunnansyyttäjän ja poliisiylijohtajan vastauksiin oman vastineeni.

Kalajoella 25.02.2011 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

keskiviikko 23. helmikuuta 2011

Tapani Tasannon toiminta


Eilen 22.02.2011 olin valmistautumassa Kalajoen valtuustonkokouksen asioiden läpikäymiseen, koska illalla oli valtuuston kokous. Meille tuli kolme poliisia kotiin hakemaan minut kuulusteluun joten en voinut valtuuston varapuheenjohtajana hoitaa luottamusmiestehtäviäni niin kuin asiaan kuuluu. Kuulusteluissa oli kysymys Mikko Kovalaisen tekemästä hänen kunniaansa loukkaavasta asiasta. Pidätysmääräyksen asiassa oli antanut Oulun poliisi Tapani Tasanto, joka on tutkinnanjohtajana asiassa. Kuulustelijana asiassa oli Ylivieskan poliisi Jyrki Rajaniemi. Kuulusteluihin en voinut hankkia kuulusteluavustajaa, koska Rajaniemi ei ilmoittanut minulle mitään kuulustelusta etukäteen. Ei puhelimitse eikä sähköpostilla. Poliisi Jyrki Rajaniemi kutsui kuulustelutodistajaksi toisen poliisin Riitta Häkkisen. Kuulustelija ei kirjoittanut kuulustelukertomukseen sellaisia asioita, mitä minä kerroin, vaan hän kirjoitti omia sepustuksiaan kuulustelukertomukseen. Minä en voinut allekirjoittaa kuulustelukertomuksia, koska kuulustelukertomukset eivät olleet totuudenmukaiset. Pyysin Rajaniemen tekemästä kuulustelukertomuksesta kopion ja kaikesta kuulusteluun liittyvästä aineistosta jotta olisin voinut lähettää aineiston Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen todistusaineistoksi, koska asiani on siellä parasta aikaa käsittelyssä. Poliisi Jyrki Rajaniemi kieltäytyi jyrkästi antamasta minulle mitään kuulusteluja koskevaa aineistoa.

1. On otettava huomioon, että kuulustelija Jyrki Rajaniemi oli esteellinen toimimaan kuulustelijana. Esteellisyys johtuu siitä, että hän on jättänyt tekemäni rikostutkintapyynnön tutkimatta eikä ole ottanut todistusaineistoa vastaan. Kysymys on näistä asioista:

Kunnianloukkaus vai osallisuus törkeään petokseen ja rekisterimerkintärikos
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/kunnianloukkaus-vai-osallisuus-torkeaan.html

Jouni Remes ja Markku Koski
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/12/jouni-remes-ja-markku-koski.html

Kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html

Poliisi Jyrki Rajaniemi kieltäytyi vastaanottomassa todistusaineistoa asiassa 16.11.2010 klo 14 alkaneessa kuulustelussa. Poliisi Jyrki Rajaniemi toiminta oli poliisilain ja esitutkintalain vastaista.

2. Lisäksi on otettava huomioon, että Jokilaaksojen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Petri Oulasmaa on nostanut Erkki Ahoa vastaan syytteen Meritapankin nimissä pankinjohtaja Mauri Ylitalon tietämättä ja täysin väärillä tiedoilla. Aho tuomittiin Petri Oulasmaan väärillä tiedoilla tehdyn ja pankinjohtajan tietämättä Meritapankin nimissä nostetun kanteen perustella 75 päivän ehdottomaan vankeuteen. Todellisuudessa lainassa oli vakuutena talon lisäksi kaksi velejäni henkilökohtaisin takauksin. Otin 100 000 markan lainan pankista, kun lähdin mukaan PR-Teollisuus Oy:öön. Pankille ei käynyt takaukseksi kesämökkini, koska se oli vuokratontilla. Siksi veljeni takasivat lainan ja saivat pantiksi kesämökkini. Pankinjohtaja yhdisti talolainan ja tuon 100 000 markan lainan yhdeksi lainaksi, johon veljeni tulivat takaajiksi. En siis missään tapauksessa voinut syyllistyä velallisen epärehellisyyteen. Pankinjohtaja Mauri Ylitalo voi todistaa asian todellisen tilan. Syyttäjänä toiminut Petri Oulasmaa ei ole ollut missään yhteydessä asian johdosta pankinjohtaja Mauri Ylitaloon.
Jokilaaksojen poliisipäällikkö Petri Oulasmaa on koko ajan ollut tietoinen poliisin, syyttäjien, asianajajien ja varatuomareiden rikollisesta toiminnasta, mutta ei ole puuttunut rikolliseen toimintaan asian vaatimalla tavalla. Katso todistusaineisto:

Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/ylivieskan-poliisipaallikko-petri.html

Petri Oulasmaan toiminta
http://ahonblogi.blogspot.com/2011/01/la-01012011.html

Vastaus Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaalle
http://www.promerit.net/tiedoksi.asianomaisille.htm

Näkemysero
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/nakemysero.html

Tässä prosessia tutkinnanjohtajana oleva Oulun poliisi Tapani Tasanto on varmasti esteellinen, koska hän on jättänyt kaikki tekemäni rikostutkintapyynnöt tutkimatta samoin kuin poliisi Jaakko Savilampi.

Katso

Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Poliisi Jaakko Savilampi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/05/poliisi-jaakko-savilammelle.html

Kantelu oikeuskanslerille
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Tässä on seurausta tutkimatta jättämisistä

Lausuma Ylivieskan käräjäoikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/lausuma-ylivieska-raahen.html

Esteellisyyden todistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/esteellisyyden-todistaminen.html

Ahojahti jatkui
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/ahojahti-jatkui-konkurssioikeudenkaynti.html

Käräjätuomari Timo Tammikedon tahallinen väärä päätös?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/karajatuomari-timo-tammikedon.html

Kantelu asianajajan toiminnasta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/kantelu-asianajajan-toiminnasta.html

Täydennys lausumaan
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/taydennys-lausumaan.html

K10/5019
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/k105019.html

Valitus, purkuhakemus, kiirehtimispyyntö, kantelun ja tutkintapyynnön täydennys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/valitus-purkuhakemus-kiirehtimispyynto.html

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissiselle ja poliisihallitukselle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/valtakunnansyyttaja-matti-nissiselle-ja.html

Miksi en ole saanut vastausta, vaikka tutkintapyyntö on tehty jo 30.9.2010?

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/oikeuskansleri-jaakko-jonkka.html

Miksi en ole saanut vastausta, vaikka kantelu on tehty jo 28.9.2010?

Todistusaineistot ovat tällä hetkellä Rovaniemen hovioikeudessa, Suomen Asianajajaliitossa sekä Kalajoen kaupungin arkistossa. Lähetän Kovalaisen toimintaa koskevaa todistusaineistoa lisää Rovaniemen hovioikeuteen ja Oulun poliisille Tapani Tasannolle, vaikka hän onkin esteellinen toimimaan tutkinnanjohtajana asiassa. Tämä tiedoksi ja toimenpiteitä varten valtakunnansyyttäjä Matti Nissiselle ja oikeuskansleri Jaakko Jonkalle.Tämä todistusaineisto on Rovaniemen hovioikeudessa, mistä sen saa hankittua. Rovaniemen hovioikeus vaati Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomaria Timo Tammiketoa toimittamaan aineiston hovoikeuteen. Tammiketo mielestäni tahallisesti viivytteli aineiston lähettämistä, koska se sisältää kiistattomat todistukset rikoksiin.Tämä todistsuaineisto on Rovaniemen hovioikeudessa ja paljastaa poliisi Tapani Tasannon, poliisi Jaakko Savilammen ja syyttäjä Esa Mustosen toiminnan. Aineisto on väärin tulostettu, sillä kaikkia linkkejä ei ole tulostettu eli keskeinen todistusaineisto on tietoisesti jätetty tulostamatta rikostutkinnassa ja syyteharkinnassa. Sain aineiston lähettämällä usean virka-apupyynnön poliisihallitukselle.
Tämä todistusaineisto on Suomen Asianajajaliitossa.Tämä todistusaineisto on Kalajoen kaupunginarkistossa. Tämä todistusaineisto salattiin päättäjiltä.

keskiviikko 9. helmikuuta 2011

Kantelu oikeuskanslerille


----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: kirjaamo@okv.fi ; Emma-Lotta Kinnunen
Sent: Wednesday, February 09, 2011 11:09 AM
Subject: Kantelu Suomen Asianajajaliiton toiminnasta

Kantelu oikeuskanslerille

Pyydän oikeuskansleria tutkimaan Suomen Asianajoliiton toiminnan asianajaja Pirkko Braxia koskevassa kantelussani. Suomen Asianajajaliitossa se on valvonta-asiana numero 0711. Olen kantelussani väittänyt, että asianajaja on tiennyt, että oikeustapaus, joka on johtanut konkurssiasian vireille tuloon, on perustunut Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaiseen toimintaan sekä rikoksiin. Epäilen asianajajaa kiristykseestä yhdessä käräjätuomari Timo Tammikedon kanssa. Todistin kantelussani asiakokonaisuuden laajalla asiakirjamateriaalilla sekä kahden kirjan aineistoilla, joista toinen oli Olet Maamme Armahin Suomenmaa-kirja, jossa oli valokopiot todistusaineistosta, selostukset tapahtumista ja todistusaineistosta. Suomen Asianajajaliitto palautti minulle takaisin nuo kaksi kirjaa.

Koska kysymys on erittäin laajasta asianajajien, varatuomareiden, poliisien, syyttäjien, tuomareiden ja muiden viranomaisten lainvastaisesta toiminnasta, jota on syytä epäillä rikolliseksi, niin en voi hyväksyä sitä, että todistusaineistoa ei oteta vastaan. Minä vaadin, että nyt asiat selvitetään perusteellisesti eikä Suomen Asianajajaliitto voi paeta vastuutaan asioissa. Vaadin, että Suomen Asianajajaliitto velvoitetaan vastuuvakuutuksestaan korvaamaan aiheutetut vahingot.

Suomen Asianajajaliitto kieltäytyi vastaanottamasta tätä sähköistä kantelua. Siksi tein kirjallisen kantelun, mikä on kuvassa.

Kantelu asianajajantoiminnasta:
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/kantelu-asianajajan-toiminnasta.html

Kysymys on näistä asioista:

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on tehnyt tutkimatta jättämispäätökset, vaikka Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänyt tutkintapyyntöä 23.3.1997.Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen. Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen.

Lausuma Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle asiassa K10/5019
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/lausuma-ylivieska-raahen.html

Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Kunnianloukkaus vai osallisuus törkeään petokseen ja rekisterimerkintärikos
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/kunnianloukkaus-vai-osallisuus-torkeaan.html

DVD Mayday from Finland
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html

Valitus, purkuhakemus, kiirehtimispyyntö, kantelun ja tutkintapyynnön täydennys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/valitus-purkuhakemus-kiirehtimispyynto.html

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Kalajoella 09.02.2011 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

tiistai 1. helmikuuta 2011

”Mafian” rengin apurina?Suomen Asianajajaliitto
PL 194
00101 Helsinki

Erkki Aho
Plassintie 39 A 3
85100 KALAJOKI

Kantelu asianajaja Pirkko Braxin toiminnasta

1. Asianajaja Pirkko Brax tiesi, että konkurssioikeudenkäyntiin johtanut oikeustapaus perustui monen rikoksen avulla saatuun oikeuden päätöksen. On syytä epäillä, että kysymys on laajan rikosliigan toimintaa. Konkurssioikeudenkäyntiin johtaneessa jutussa oli esteellinen tutkija, esteellinen tutkinnanjohtaja ja esteellinen syyttäjä. Kaiken lisäksi käräjätuomari Jyrki Määttä teki Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaisen päätöksen, koska käräjätuomari Jyrki Määttä ei ollut antanut Erkki Aho kuulustella vastapuolen todistajaa. Kolme oikeudenkäyntiä seuraamassa ollutta henkilöä todistaa asian kirjallisesti ja valaehtoisesti.

2. Rikokseksi epäiltävä oikeudenpäätös on Korkeimman oikeuden käsittelyssä purkupäätöksenä. Asia tuli kiistattomasti esille Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa. Korkeimmassa oikeudessa asian esittelijänä Vilja Hahto ja käsittelynumero on H/2010/211 ja Hahton puhelinnumero on 0103640190. Kaikki nämä asiat tuli asianajaja Pirkko Braxin tietoon.

3. Asianajaja Pirkko Brax tiesi, että asia on myös Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä valituksena ja vielä myös päämiehensä Mikko Kovalaisenkin pyynnöstä. Asia tuli kiistattomasti esille Ylivieska-Raahen käräjäoikeudenistunnossa.

4. Asianajaja Pirkko Brax tiesi, että asia on myös Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyssä.

5. Asianajaja Pirkko Brax tiesi, että käräjätuomari Timo Tammiketo toimi asiassa työtovereidensa Jyrki Määtän ja Jaakko Raittilan asialla. Sekä Määttää että Raittilaa on syytä epäillä vähintäänkin virkavirheistä asioiden käsittelyssä.

6. Asianajaja Pirkko Brax näki, ettei oikeudenkäynti ollut oikeudenmukainen, koska käräjätuomari Timo Tammiketo esti perusteettomasti Erkki Ahon oikeudenkäyntiväittämien esittämisen Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden toimivallasta asian käsittelyssä.

7. Asianajaja Pirkko Brax kertoi lukeneensa blogejani ja täten on selvää, että hän on silloin perehtynyt laajaan epäiltyyn asianajajien, poliisien, syyttäjien sekä tuomareiden "rikosliigan" toimintaan.

8. Asianajaja Pirkko Brax sai oikeudenkäynnin tauon aikana selvitystä oikeudenkäyntiä seuranneilta henkilöiltä siitä kuka on Mikko Kovalainen ja mitä Mikko Kovalainen on tehnyt. Lisäksi blogistani hän on varmasti päässyt selville minkälainen mies Mikko Kovalainen on ja mitä hän on tehnyt.

Tästä aineistosta selviää hyvin pitkälle rikosliigan toiminta: Katso DVD
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Pyydän Suomen Asianajajaliitoa toimimaan sääntöjensä ja Suomen lakien mukaisesti niin, että kaikki Suomen Asianajajaliiton jäsenet, jotka ovat esittämässäni aineistossa rikkoneet Suomen Asianajajaliiton sääntöjä saavat asian ja lain mukaisen rangaistuksen.
Pyydän Suomen Asianajajaliittoa ryhtymään lain vaatimiin toimenpiteisiin aineistossa esille tulleiden vakavien rikosten selvittämiseksi ja vakaviin rikoksiin syyllistyneiden vastuuseen saamiseen niin kuin rikoslaki edellyttää.

Vaadin, että saan antaa oman loppulausumani asianajaja Pirkko Braxin lausumaan.

Liiteaineisto + kirja Olet Maamme Armahin Suomenmaa ja selitykset kirjassa olevalle todistusaineistolle + Laman ja rahan pelurit- kirja, jossa selvitetään asioiden taustoja ja epäiltyjä rikoksia.

Kalajoella 31.01.2011

Erkki Aho, Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja