maanantai 1. joulukuuta 2008

Kiirehtimispyyntö Rovaniemen hovioikeudelletämä juttu on kirjoitettu 10 04 2007, 7:19

Reilun vuoden Rovaniemen hovioikeus on miettinyt vastausta valitukseeni Ylivieskan käräjäoikeuden päätöksestä, mikä on tehty 28.11.2005 laittomin edellytyksin.

Asian sisältö on sinänsä ihan selvä ja yksiselitteinen. Todistusaineisto on pitävä. Hovioikeus ei voi muuttaa tehtyä tekemättömäksi, vaikka odottaisi virantoimituksessaan maailman loppuun. Kihlakunnan syyttäjä Sulo Heiskari on esteellinen minua koskevissa asioissa. Samoin Ylivieskan käräjäoikeus. Sulolla on lisäksi henkilökohtainen motiivi minua vastaan. Tällaista ei salli minkään maan lainsäädäntö. Mikään demokratia ja tasavalta ei tunne tällaisen menettelyn hyväksymistä. Tekemäni valituksen hyväksyminen on itsestäänselvyys. Siihen ei tarvita myöskään korkeampia oikeusasteita, pelkkä maalaisjärkikin ja kansakoulupohjainen lakipykälien lukutaitokin riittää mainiosti.

Olen usein käyttänyt näistä asioista nimikettä ahojahti. Seuraavaksi aloitan todistusaineiston liittämisen päiväkirjaani kronologisessa aikajärjestyksessä, mistä jokainen lukija ihan itse voi päätellä kyseessä olevan viranomaisten rikollinen suunnitelmallisuus minua vastaan.


___________________________________________

Pääsiäisen edellä muistutin taas kerran Rovaniemen hovioikeutta seuraavasti:

Kiirehtimispyyntö Rovaniemen hovioikeudelle

Minä ihmettelen miksi Rovaniemen Hovioikeudelle tuottaa suurta tuskaa antaa minulle oikeudenmukainen oikeudenkäynti, jossa voin todistaa Ylivieskan kihlakunnan johtavan syyttäjän Sulo Heiskarin esteellisyyden, mikä johtuu hänen rikolliseksi epäiltävästä toiminnastaan. Miksi Rovaniemen hovioikeus ei noudata Suomen perustuslakia ja EU:n Ihmisoikeussopimusta?


Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen
6 artiklan mukaan Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä.
2 c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä
2 d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat.

Suomen perustuslain
21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hallinnon takeet turvataan lailla.

Oikeudenkäymiskaaren
16 luvun 1 §:n mukaan Oikeudenkäyntiväite on tehtävä silloin, kun vastaaja ensimmäisen kerran käyttää asiassa puhevaltaa, ja kaikki väitteet, mikäli mahdollista yhdellä kertaa.


Olen esittänyt oikeudenkäyntiväitteen Ylivieskan kihlakunnan johtavan syyttäjän Sulo Heiskarin esteellisyydestä. Olen todistusaineistossani tuonut selkeästi esille Heiskarin esteellisyyden syyttäjistä annetun lain ja oikeudenkäymiskaaren perusteella. Esteellisyys on kiistaton asia. Esteellisyys on virkarikos ja rikoksen avulla tehty oikeustoimi on mitätön.

Lisäksi todistusaineistosta käy selkeästi ilmi se, että Ylivieskan käräjäoikeus ei voi olla toimivaltainen minua koskevissa asioissa, koska on Ylivieskan käräjäoikeuden oikeudenkäyntejä joihin en ole saanut lainkaan haastetta ja joissa minua on edustanut tietämättäni ja ilman valtakirjaani minulle täysin tuntemattomat henkilöt, jotka ovat antaneet käräjäoikeudelle vääriä lausumia. Ylivieskan käräjäoikeus on ollut tietoinen asiasta. Lisäksi Ylivieskan käräjäoikeus ei ole toimittanut päätöstä asiasta tiedoksi minulle joten en ole voinut käyttää asiassa lain suomia oikeussuojakeinoja eli valittaa asiasta.

Toinen oikeudenkäyntiväitteeni koskee Ylivieskan käräjäoikeuden toimivaltaisuutta asiassa.

Lisäksi asiaan liittyy Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan toiminta. Hän on jättänyt kaikki minun jättämät rikostutkintapyyntöni tutkimatta. En siis ole saanut puolueetonta rikostutkintaa asioihin.

Kahdeksan kansanedustajaa kuudesta eri puolueesta teki rikostutkintapyynnön PR-talojen konkurssivyyhdestä 15.6.1999 poliisiministeri Kari Häkämiehelle. Ministeri Häkämies esti asiassa rikostutkinnat 25.8.1999. Kun tiedustelin asiaa Sisäministeriön poliisiosastolta niin sieltä kerrottiin, että asiaa valmistelee ministerin erityisavustaja. Soitin ministerin erityisavustajalle, joka kertoi, että hänen tehtäväkseen on annettu asiassa kielteisen päätöksen valmistelu.

Kansanedustaja Raimo Vistbacka teki PR-talojen asiassa tutkintapyynnön KRP:n päällikölle Rauno Rannalle, joka teki asiassa tutkimattajättämispäätöksen.

Kun asia oli Korkeimman Oikeuden käsittelyssä niin Korkeimman Oikeuden silloinen presidentti Leif Sevon soitti minulle kotiin ja kehotti valittamaan Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen ja antoi minun ymmärtää, ettei Korkein Oikeus ei voi tehdä asiassa oikeaa päätöstä.

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että rikollisille on annettu syytesuoja. Minulla on kuitenkin oikeus puolustautua ja osoittaa oikeudenkäyntiväittämäni todeksi. Se merkitsee kaikkien minuun tai minun yritystoimintaani kohdistuneiden tuomioiden purkuperusteen muodostumista ja valtiolle esitetyn vahingonkorvausmäärän laillisen pohjan muodostumista.

Olen myös kiistattomasti todistanut, että Kalajoen työvoimatoimisto on katkaissut työttömyyskorvaukseni ja starttirahani täysi poikkeuksellisin toimin. Kukaan muu työtön Suomessa ei ole joutunut vastaavan kohtelun kohteeksi. Tämä käy ilmi selvityksestä. Kysymys on mielestäni minuun kohdistuvasta selkeästä syrjintärikoksesta. Rikoksen avulla tehty oikeustoimi on mitätön.

Olen selvittänyt PR-talojen konkurssivyyhden sekä pankkikriisin rikokset ja todelliset syylliset. Olen selvittänyt Naturan laittomuudet ja suoranaiset rikokset mm. Kallan karien itsehallinnon loukkaukset ja Rahjan saariston Natura Life-rahoituksen törkeän petoksen.

Olen selvittänyt Kalajoen kunnan virkamiesten ja keskustalaisten johtohahmojen Raili Myllylän ja Eero Nevalaisen minuun kohdistamat teot, jotka täyttävät kiistatta syrjintärikoksen tunnusmerkistön. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Miksi minun pitää kärsiä siitä, että noudatan Suomen lakia. Onko Suomi oikeusvaltio?

Minä en ryhdy todistelemaan tässä kiirehtimispyynnössäni asioita. Olen todistanut ne omassa todistusaineistossani. Pääasiat on kerrottu myös päiväkirjassani sivuillani www.erkkiaho.com

Koska minä hallitsen asiat tarkasti ja yksityiskohtaisesti, niin mielestäni suullinen käsittely nopeuttaisi todellisten rikollisten vastuuseen joutumista ja helpottaisi päätöksen tekemistä oikeudessa.

Oikeustaisteluni kestäminen on 12 vuoden ajan. Minuun kohdistettu menettely on varmasti Suomen perustuslain ja Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaista. Minulla on oikeus puolustautua kaikin käytettävissä olevin keinoin. Miksi minä en saa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä? Eikö Suomen perustuslailla on mitään merkitystä? Miksi Euroopan Ihmisoikeussopimusta rikotaan perusteettomasti?

Pyydän pikaisesti Rovaniemen Hovioikeudelta selvitystä miksi en saa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.

Kalajoella 4.4.2007
Erkki Aho

Ei kommentteja: