lauantai 30. tammikuuta 2016

Käräjätuomari Jyrki Jylhä esteellisyysFrom: Erkki Aho
Sent: Saturday, January 30, 2016 11:11 PM
Subject: L15/6631
 
Käräjätuomari Jyrki Jylhä

Olette toimineet kolmessa oikeudenkäynnissäni käräjätuomarina ja mielestäni olette joka kerta tehneet väärän päätöksen. Siksi olette esteellinen. En ymmärrä sitä, että minulla on kiiistaton todistusaineisto ja todistajat, niin te aoitte tehdä kansliapäätöksen 4.2.2016

Tuomarin esteellisyydestä
Suomessa riippumattomat tuomioistuimet käyttävät perustuslain 3 §:n 3 momentin mukaan tuomiovaltaa.
Tuomioistuinten riipumattomuus luo edelltykset perustuslain 21 §:n oikeudenmukaisen oikeudenkäynnille. Tuomistuimen puolueettomuus kuuluu oikeudenkäynnin perusedellytyksiin.
Lakivaliokunnan mietintö 6/2001 vp ja HE 78/2000 käsittelee tuomarin esteellisyyttä.
Esteellisyysperusteista säädetään oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 1 §:ssä. Laki on vuodelta 1734. Tuomarin esteellisyyttä voidaan tulkita myös oikeudenkäymiskaaren ohella Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen sekä Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen perusteella. Myös Korkein oikeus on antanut useita ennakkoratkaisuja tuomarin esteellisyydestä.
Oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 1 §:n mukaan tuomari on esteellinen muun muassa seuraavissa tilanteissa:
- jos tuomari on asianosaisen vastapuoli tai julkinen vihamies,
- jos tuomarilla tai hänen lähisukulaisellaan on asiassa osa,
- jos tuomarilla tai hänen lähisukulaisillaan on asiasta erinomaista hyötyä tai vahinkoa odotettavana,
- jos tuomari toisessa oikeudessa on ollu samassa asiassa tuomarina tai
- jos tuomari jonkin oikeuden käskyläisenä on pättänyt jotakin siihen asiaan kuuluvaa.

Rikostutkintapyyntö
   Pyydän poliisiylijohtaja Mikko Paateroa tutkituttamaan onko Raahen seudun ulosottoviraston kihlakunnan ulosottomies Vesa Heikkinen ja kihlakunnanvouti Outi Ranta-Halvari syyllistyneet rikokseen, kun pyrkivät perimään rikoksella aikaansaatuja saatavia tietoisena siitä, että ne on saatu aikaan rikoksella. Teon tahallisuus täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

Pyydän tutkimaan on Intrum Justitia Oy syyllistynyt rikokseen, koska ko, perintätoimisto on ollut tietoinen siitä, että ko. saatavat ovat syntyneet rikosten avulla. Toiminnan tietoisuus ja tahallisuus tekee asiasta rikoksen. Lisäksi asiat ovat riita-asioina käräjäoikeuden käsittelyssä joten ne eivät missään tapauksessa ole perintäkelpoisia.

Pyydän tutkimaan onko Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomari Jyrki Jylhä syyllistynyt rikokseen, kun ei ole antanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä asioissa ja antanut yksipuolisen tuomion asiassa 17.5.2013 S12/8495. Käräjätuomari Jyrki Jylhä on palauttanut asian todistusaineiston Erkki Aholle. Todistusaineisto olisi pitänyt liittää alkuperäisen päätöksen asiakirja-aineistoon, koska nyt Rovaniemen hovioikeuteen valitettaessa sitä ei voi voida liittää alkuperäiseen päätökseen, koska todistusaineisto on palautettu Erkki Aholle. Teko on tahallinen, koska käräjätuomari Jyrki Jylhä teki asian tietoisesti ja toimi esteellisenä tuomari sen johdosta, että oli käsitellyt asioita ja ainakin kahdessa oikeudenkäynnissä aikaisemmin. Oikeudenkäynti ei voinut olla oikeudenmukainen, koska vastakanne jätettiin käsittelemättä ja todistusaineisto palautettiin Erkki Aholle. Todistusaineisto olisi pitänyt liittää oikeudenkäynnin asiakirjoihin, koska nyt käräjäoikeuden päätöksestä valitettaessa hovioikeuteen ei voida esittää sitä todistusaineistoa minkä perusteella käräjätuomari Jyrki Jylhä on tehnyt ratkaisunsa, koska todistusaineisto on palautettu Erkki Aholle. Lisäksi oikeudenkäynnistä on lähetetty 80 euron aiheeton lasku Erkki Aho. Oikeudenkäynti ei ollut oikeudenmukainen, koska käräjätuomari oli esteellinen ja todistusaineistoa ei käsitelty asianmukaisesti.
Todistusaineisto: vireilletuloilmoitus 15.06.2013 ( liite)
Todistusaineisto rikoksista
Vastakanteen täydennys
 Vastakanteen täydennys
 Oikeusvaltio Suomi – taistelu mafiaa vastaan
 Poliisiylijohtaja Mikko Paatero
 Toimitan täydellisen todistusaineiston poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle 8.7.2013 mennessä aikaisemman 07.06.2013 toimittamani aineiston lisäksi suoraan poliisihallitukseen poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle.

Kalajoella 24.06.2013

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu ( 7.s kausi)
Lankilantie 25 B 5
85100 KALAJOKI

Tiedoksi Raahenseudun kihlakunnanulosottomies Vesa Heikkinen, kihlakunnanvouti Outi Ranta-Halvari ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomari Jyrki Jylhä

tiistai 19. tammikuuta 2016

Haastehakemus Suomen valtiolle L15/6631Haastan Suomen valtion oikeuteen vastaamaan tekemistään taloudellisista vahingoista ja aiheuttamistaan henkisistä kärsimksistä.

Suomi koki 1990-luvun alussa erittäin syvän taloudellisen laman johtuen vakaan markan politiikasta.Vahvan markan politiikalla aiheutettiin Suomeen yli 500 000 ihmisen työttömyys. Ylivelkaantuneita oli yli 280 000. Markkinoilta poistettiin n. 60 000 elinkelpoista yritystä ja itsemurhia tehtiin eräiden tilastojen mukaan n. 14500. Tasavallan presidentti Mauno Koivisto kutsui 06.05.1992 tasavallan presidentin linnaan oikeusjärjestelmän edustajia kokoukseen, jossa heitä ohjeistettiin antamaan pankeille suosituimmuusasema riita-asioissa ja syytesuoja niissä johtuvissa asioissa. Kysymyksessä on valtipetos, koska tasvallan presidentillä ei ole oikeutta puuttua riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaa. Valtiopetos ei vanhene koskaan.

Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen toimesta. SSP-sopimus oli jatkoa valtiopetokselle.

Kera Oy:ssä perustettiin Helsingin Sanomien mukaan ns. ruumiinpesuryhmä, jonka tehtävänä oli pelastaa ns. Kera Oy:n rahoittamat ongelmayritykset ja muuten minimoida tappiot. Tappioiden minimointiin liittyi kilpailevien yritysten markkinoilta poistaminen yhdessä pankkien kanssa. Kera Oy:n ruumiinpesuryhmä toimi varatoimitusjohtaja Seppo Arposen alaisuudessa ja sitä johti kehityspäällikkö Veikko Anttonen.

Euronio Oy:n ja Alavieskan Puurakenne OY.n valillä tehtiin kauppasopimus. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän päämiehinä olivat Arsenal Oy ja Kera Oy.Kauppasopimuksessa Euronio Oy:n osakkaat joutuivat törkeän petoksen kohteeksi ja kaupanvahvistajana kaupassa oli tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kaupanvahvistajan mukaan ollut paikalla kun kauppasopimukset solmittiin ja kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ei ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Kaupanvahvistajaksi merkitty syyttäjä toimi syyttäjänä kaikissa niistä johtuvissa oikeudenkäynneissä ja oli siten varmasti esteellinen asioissa. Euronio Oy:n nimi muutettiin PR-Teollisuus Oy:ksi ja yritys ajettiin konkurssiin rikollisesti. Yritys haettiin konkurssiin väärillä tiedoilla ja asiassa käräjäoikeudelle antoi väärän lausman varatuomari Paavo M. Petäjä ilman valtakirjoja. Petäjä on tunnustanut tekonsa. Yritys ajettiin rikollisesti konkurssiin ja asiasta valituksen tekeminen annettiin silloiselle asianjaja Asko Keräselle, joka jätti valituksen tekemättä. Keränen on tunnustanut tekonsa. Poliisi on jättänyt kaikki rikokset selvittämättä. Kysmyksessä on virkavelvollisuuksien laiminlyönti.

Poliisi on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, syyttäjä syyttämättä ja oikeuslaitos ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan eikä todistajia ole kuultu oikeudenkäynneistä. Erkki Aho ei ole saanut esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Asiasta on tarkat ja yksityiskohtaiset todistusaineistot toimitettu Ylivieska-Raahen käräjäoikeutaan.

Erkki Ahon joutunut kärsimään asian johdosta valtavat taloudelliset menetyset ja mittaamattomat henkiset kärsimykset: neljä konkurssia, yksi 75 päivän ehdoton vankeustuomio, viisi kunnianloukkaustuomiota, luottotietojen menetys, yritystoiminnan estäminen, syrjintärikokset, järkyttävät ihmisoikeusrikokset, omaisuuden menetys, omakotitalo, kesämökki, lehdistön ja muiden tiedotusvälineiden mustamaalaus syyttäjä käräjäoikeuden tiedottajana, maineen korvaamaton menetys ( olen ammateissa, joissa luottamus on erittäin tärkeää kuten opettaja, kunnanvaltuutettu, yrittäjä jne), yritysten tuhoaminen PR-Teollisuus Oy, ITC Finland Oy, ITC Russia, konsulttitoimisto Erkki Aho Ky, ihmisoikeussopimuksen vastaiset pidätykset, useiden viikkojen maanpako Ahojahdin seurauksena, poliittinen syrjintä ( Kalajoen päättäjien toiminta, poliisi ei tutki rikoksia), rikoksilla aikaansaadulla ulosotolla aiheutettu valtavaa taloudellista vahinkoa, jonka määrää ulosottovirasto ei pysty selvittämään sekä hirvittäviä henkisiä kärsimyksiä, koska poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhuttakaan ja oikeuslaitos ei ota vastaan todistusaineistoa eikä kuule todistajia. En ole koskaan saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Jatkuvan pitkäaikaisen stressin johdosta sairastuin vakavaan syöpään GL 8.

Vaadin valtiota korvaamaan aiheuttamansa vahingot jotka laskelmieni mukaan ovat n. 140 miljoonaa euroa. Laskelma liitteenä.

Kalajoella 17.1.2016

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuttu ( 30 vuotta), opettaja, yrittäjä, konsultti
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
044-3025948

Yhteenveto yksityiskohtaisesta vahingonkorvauslaskemasta (49 sivua)
Vahingonkorvauslaskelma

 1. osakepääoma 94 259 euroa
 2. toimitusjohtajan palkka 4 148 032 euroa
 3. tuotemerkit ym. 1 256 792 euroa
 4. henkiset kärsimykset 2 000 000 euroa
 5. tilauskanta 155 057 euroa
 6. kotimaan myynti 24 348 978 euroa
 7. Japanin myynti 1 378 669 euroa
 8. Optinorm Saksa 28 435 390 euroa
 9. ikkunakauppa 16 403 570 euroa
 10. Rautia/Kesko 44 305 607 euroa
 11. Saksan hirsi 8 561 491 euroa
 12. Venäjän puu 10 710 812 euroa
  yhteensä 141 798 657 euroa
ja erikseen vahingonkorvauslaskelman esimerkkinä henkiset kärsimykset

 1. Henkiset kärsimykset
  Neljä konkurssia, yksi 75 päivän ehdoton vankeustuomio, viisi kunnianloukkaustuomiota, luottotietojen menetys, yritystoiminnan estäminen, syrjintärikokset, järkyttävät ihmisoikeusrikokset, omaisuuden menetys, omakotitalo, kesämökki, lehdistön ja muiden tiedotusvälineiden mustamaalaus syyttäjä käräjäoikeuden tiedoottajana, maineen korvaamaton menetys( olen ammateissa, joissa luottamus on erittäin tärkeää kuten opettaja, kunnanvaltuutettu, yrittäjä jne, yritysten tuhoaminen PR-Teollisuus Oy, ITC Finland Oy, ITC Russia, konsulttitoimisto Erkki Aho Ky, ihmisoikeussopimuksen vastaiset pidätykset, useiden viikkojen maanpako Ahojahdin seurauksena, poliittinen syrjintä ( Kalajoen päättäjien toiminta, poliisi ei tutki rikoksia), rikollisella ulosotolla aiheutettu valtavaa taloudellista vahinkoa, jonka määrää ulosottovirasto ei pysty selvittämään sekä hirvittäviä henkisiä kärsimyksiä, koska polisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhuttakaan ja oikeuslaitos ei ota vastaan todistusaineistoa eikä kuule todistajia. En ole koskaan saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Jatkuvan pitkäaikaisen stressin johdosta sairastuin vakavaan syöpään
  GL 8. 2.000.000 euroa

Oikeudessa kuultavat todistajat

todistettava asia Kera Oy:n ja Arsenal Oy:n törkeä petos
Pentti Arhippainen Helsinki ( asiasta on jo oikeudessa Pentti Arhippaisen kirjallinen todistus)

Heino Virta Haukipudas todistaa virheellisen kaupanvahvistuksen ja törkeän petoksen. Heino Virta on pitänyt asioita vireilla 20 vuoden ajan ja hänellä on erittäin laaja asiakirjamateriaali todistusaineistona PR-talojen konkurssivyyhdestä

Arto Ranta-Ylitalo Kannuksesta voi todistaa virheellisen kaupanvahvistuksen. )( Asiasta on jo oikeudessa Arto Ranta-Ylitalon kirjallinen todistus)

Minä, Erkki Aho, voin todistaa Kera Oy:n ja Arsenal Oy:n törkeän petoksen ja minulla on 14 nidottua krjaa ja ainakin kuusi banaanilaatikollista asiakirjoja, joilla voidaan toidstaa, että asiat ovat olleet koko ajan vireillä eivätkä sen vuoksi voi olla vanhentuneita ja samalla ne osoittavat valtiopetoksen tapahtuneeksi. Erkki Ahon blogit toimivat myös todistuaineistona. Lisäksi on videoaineistoa. Esimerkkinanidotusta kirjasta otan liitteeksi ITC Finland Oy tilauskannan ( allekirjoitetut tilaussopimukset) , jotka konsultti Stig Weckström myi Vieskan Elementti Oy:lle ja Alavieskan kunta maksoi tästä teosta konsultti Weckströmille 88.495,00 mk.

Olli Puolitaivat Jäälistä todistaa käräjätuomari Jyrki Määtän virheellisen menettelyn, kun hän ei antanut Erkki Ahon kuulustella vastapuolen todistajaa. ( Asisasta on jo toimitettu oikeuteen Olli Puolitaipaleen kirjallinen lausuma)

Pentti Heikkinen Suomussalmelta todistaa käräjätuomari Jyrki Määtän virheellisen menettelyn, kun hän ei antanut Erkki Ahon kuulustella vastapuolen todistajaa. ( Asisasta on jo toimitettu oikeuteen Pentti Heikkisen kirjallinen lausuma)

Alpo Ylitalo Kokkolasta todistaa käräjätuomari Jyrki Määtän virheellisen menettelyn, kun hän ei antanut Erkki Ahon kuulustella vastapuolen todistajaa. ( Asisasta on jo toimitettu oikeuteen Alpo Ylitalon kirjallinen lausuma)

Asiassa antoivat väärän lausuman Rovanimen hoivoikeudelle käräjätuomari Jyrki Määttä, syyttäjä Esa Mustonen ja varatuomari Mikko Kovalainen.
Käräjätuomari Jyrki Määtän virheellinen menettely ilmenee todistaja Kalervo Savolaisen käräjäoikeuden kuulustelunauhasta.

Toimitan Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen todistusaineistona
 1. kopion salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta
  - toimialarationalisoinnin todistaminen, siis yrityksien markkinoilta poistamisen
 2. RTS-toimialaraportti-97 talopakettimarkkinat
  - ylikapasiteetin todistaminen

 1. Ns. Koiviston konklaavin todistaminen kirjoilla
 1. Laman ja rahan pelurit
 2. A-P.Pietilä Pankkikriisin peitellyt paperit
 3. Seppo Konttinen Salainen pankkituki

Lisäksi video Mayday from Finland sisältää Erkki Ahon suullisenn todistuksen asioissa.

Esimerkkinä ja todistusaineistona rikollisten suojelusta esitän apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen päätöksen 9.2.2004 Dnro 7/41/04

Lisäksi käytän todistusainestona blogejani, jotka löytyvät osoitteesta

Pyydän käräjäoikeutta hankkimaan asian käsitelyyn todistusaineistoksi ns. Koiviston konklaavinn asiakirjat.

Pyydän käräjäoikeutta hankkimaan asian käsittelyyn Kalajoen kaupunginvaltuustolle tekemän selvitys 1879 sivua ja liitemateriaalit. Näiden esittäminen minulta estettiin lainvastaisesti. Näillä todistetaan rikollinen menettely ja ne täydentää jo käräjäoikeudessa olevaa todistusaineistoa.

Vaadin oikeudenkäynnin videointioikeutta.

Kalajoella 17.1.2016

Erkki Aho

Hätähuuto Suomesta

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

Oikeudenkäynti tietämättämme

Rikolliset konkurssit

Rikoksia ei tutkita

Ahojahti

PR-Teollisuus Oy:n konkurssi 30.05.1996 klo 9.00

PR-talojen konkurssivyyhti

Tämä on nyt todistusaineistona Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa

( EI SALAINEN)

Tässä asiat nettikirjan muodossa

tiistai 12. tammikuuta 2016

Korkeimman oikeuden lainvastainen päätös 8.1.2016 nro 0002 Diaarinumero S2015/796 ?


Korkeimman oikeuden lainvastainen päätös 8.1.2016 nro 0002 Diaarinumero S2015/796 ?
Jos päätös ei ole lainvastainen, niin aika ristiriitainen menettelytapa se on.

Korkein oikeus on vaatinut minulta korkemmassa oikeudessa lainvoimaisen asiamiehen käyttöä.

Sent: Friday, December 11, 2015 3:25 PM
To: Erkki Aho
Subject: Asia: kiirehtimispyyntö
 Hyvä Erkki Aho
Teillä ei tällä hetkellä ole vireillä purkuasioita korkeimmassa oikeudessa. Viimeisin purkuasianne H2015/79 on ratkaistu 2.12.2015 ja päätös asiassa on lähetetty prosessiosoitteeseenne Lakiasiaintoimisto Krookiin.

Mikäli tarkoituksenanne on laittaa ylimääräinen muutoksenhaku korkeimmassa oikeudessa vireille, tiedoksenne, että ylimääräisissä muutoksenhauissa on voimassa asiamiespakko.

Ystävällisin terveisin
Samuli Kulmala
Kirjaamo
Korkein oikeus
Minä hankin asianajajan mutta korkein oikeus jätti rikoksilla aikaansaadut tuomiot purkamatta. Tässä päätös ja tekijät

Olin ennakoinut tilanteen ja siksi olin laittanut korkeimpaan oikeuteen hakemuksen ulosotonkekeyttämisestä. Tässä hakemus
Ennakkopäätöksen hakeminen korkeimmalta oikeudelta ulosoton keskeyttämiseksi

Korkein oikeus oikeus on tehnyt päätöksen asiassani, vaikka minulla ei ollut asiaa hoitamassa asiamiestä. Tässä päätös.


Olin kiirehtinyt tuomioiden purkua tietämättä, että korkein oikeus oli jo tehnyt päätöksensä.

Vastaanottaja:        , ,
Kopio:                
Aihe:                kiirehtimispyyntö

Pyydän korkeinta oikeutta kiirehtimään tuomioiden purkamista. Kysymyksessähän on neljä konkurssia, yksi 75 päivän ehdoton vankeustuomio ja viisi kunnianloukkaustuomiota. Asiat eivät ole vanhentuneita, koska niiden oikeusvaikutukset ovat voimassa ulosoton muodossa.  Syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyys asioissa on kiistaton ja tutkinnanjohtajan virkavelvollisuuksien laiminlyönti on asioissa on kiistaton ja rikoksiin syyllistyneet varatuomari Paavo M. Petäjä ja silloinen asianajaja Asko Keränen ovat tunnustaneet rikoksensa. Lisäksi käräjätuomari Jyrki Määttä esti minua ihmisoikeussopimusten vastaisesti kuulustelemasta vastapuolen todistajaa. Asiassa käräjätuomari, syyttäjä ja vastapuolena ollut varatuomari antoivat väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle.
 
Koska pystyn todistamaan asiat niin olen haastanut ulosottomiehen ja Suomen valtion Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen. Yhteiskunnan kannalta on järkevää, että korkein oikeus tekee asiassa Suomen lain mukaisen päätöksen mahdollisimman pian.

Haaste käräjäoikeuteen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2015/11/haaste-karajaoikeuteen.html
Kalajoella 10.12.2015
Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

Korkein oikeus oli tehnyt ratkaisun H2015/79 2.12.2015, mutta asianajaja toi sen minulle vasta 31.12.2015. Minä pyysin heti korkeinta oikeutta palauttamaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden kautta lähettämäni aineiston ulosoton keskeytyksestä takaisin käräjäoikeuteen, koska minulla ei ollut asiamiestä hoitamassa asiaa. Korkein oikeus teki päätöksen asiassa vaikka minulla ei ollut asiamiestä asiassa. Päätös maksaa 122 euroa.

Miksi korkein oikeus joutui tekemään minun oikeustajuni mukaan lainvastaisen päätöksen 8.1.2016 nro 0002 Diaarinumero S2015/796? Syy lienee siinä, että olin vaatinut ko. aineiston palauttamista Ylivieska-Raahen käräjäoikeutaan, koska minulla ei korkeimmassa oikeudessa ollut asiamiest hoitamassa asiaani. Korkein oikeus kuitenkin halusi tehdä minun näkemykseni mukaan päätöksen jotta Ylivieska-Raahen käräjäoikeus saisi perusteen estää oikeuskäsittelyn valtiota vastaan, koska en voisi käyttää kiistatonta todistusaineistoa oikeudenkäynnissä, sillä Ylivieska-Raahen käräjäoikeus voisi perustaa käsittelemättä jättämispäätöksensä tähän korkeimman oikeuden päätökseen. Minä olin vaatinut oikeusturvani kannalta oikeudenkäynnin videointia ja kiistattoman todistusaineiston hyväksikäyttöä, minkä olin toimittanut korkeimpaan oikeuteen.

Siksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomari Jyrki Jylhä saattoi ilmoittaa minulle, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus voi pyytää aineiston korkeimmasta oikeudesta jos tarvetta on.


Sent: Friday, January 8, 2016 10:18 AM
Subject: Sähköpostinne 7.1.2016, asia L 15/6631
Erkki Aho

Selvyyden vuoksi ilmoitan, ettei sähköpostissa mainitsemaanne todistusaineistoa ole tässä vaiheessa tarpeen toimittaa käräjäoikeudelle, vaan käräjäoikeus pyytää sitä tarvittaessa myöhemmin. Muutoin haastehakemuksen  täydennyskehoitus 23.12.2015 on ennallaan.


Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101  YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi

TÄMÄ ON OIKEUSVALTIO SUOMI. Kuka väittää ettei Suomessa ole oikeusmafiaa?


Huom. Minä teen kuitenkin asianmukaisen aineiston Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen 18.1.2016 mennessä.

torstai 7. tammikuuta 2016

L15/6631


From: Erkki Aho
Sent: Thursday, January 7, 2016 8:14 PM
Subject: L15/6631
 
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus

käräjätuomari Jyrki Jylhä, laamanni Juha Tervo, valtioneuvoston kanslia, Ylivieska-Raahen ulosottovirasto

Ilmoitan luopuvani kanteesta ulosottomies Vesa Heikkistä vastaan asiassa L15/6631. Katson, että ulosottomies Vesa Heikkinen ei ole syyllistynyt virkavelvollisuuksien laiminlyöntiin, kun hän on jättänyt ilmoittamatta ulosotossa perityt summat ja niiden kohdistukset 30.6.1996 jälkeen. Katson ja kokemuksesta tiedän, että valtion systeemit ovat muuttuneet ulosotossa niin monta kertaa tuon ajankohdan jälkeen, että niitä tietoja on mahdoton selvittää. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että valtio on tietoisesti halunnut hävittää tiedot.

Lisäksi katson, että ulosottomies Vesa Heikkisen toiminta on ollut esimiestensä hyväksymää siinäkin suhteessa, että rikoslain 15 luvun mukaisia tekemisiä ei pidetä rikoksina. Katson, että ulosottotoiminta on osa laajempaa rikolliseksi epäiltävää toimintaa, jossa ulosottomies on vain välikappale.

Sen sijaan pidän voimassa kanteeni Suomen valtiota vastaan. Olen joutunut kärsimään valtion rikollisen toiminnan johdosta neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä viisi aiheetonta kunnianloukkaustuomiota.

Olen toiminut Kalajoen kaupungissa yli 30 vuotta valtuutettuna eikä äänestäjäni ole kokeneet toimintaani rikollisena vaan äänestäjien luottamus on säilynyt vahvana toimintaani.

Keskeiset asiathan ovat törkeä petos Euronio Oy:n ja Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän kauppasopimuksessa, prosessissa syyttäjän esteellisyys sekä poliisien virkavelvollisuuksien laiminlyönti. Lisäksi on lukuisa joukko muita rikoksia,jotka todistan tapahtuneeksi mm. poliisiviranomaisten, laillisuusvalvojien, syyttäjäviranomaisten sekä oikeusistuinten tuomareiden epäillyt rikokset. Oikeudenkäynti on siis Suomen kansalaisten kannalta erittäin merkityksellinen, koska nyt todistetaan oikeus- ja poliisiviranomaisten toiminnan epäilty rikollisuus.

Korkein oikeus on tehnyt 2.12.2015 päätöksen tuomionpurkuihini. Asianhoitajana oli OTM xxxx xxxxxx, joka teki purkuhakemuksen niin, ettei hän itsekään uskonut sen johtavan myönteiseen tulokseen. Siksi hän teki sen minulta päämieheltään salaa niin että hän ei antanut minun lukea purkuhakemusta ennen korkeimpaan oikeuteen lähettämistä. Kun sain tietooni purkuhakemuksen sisällöstä niin täydensin välittömästi hakemusta toimittamalla itse Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden kautta oikean materiaalin ja todistusaineistot korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus ei kuitenkaan ole hyväksynyt minun lähettämääni aineistoa, koska en ole asianajaja. OTM xxxx xxxxxx toimitti minulle korkeimman oikeuden päätöksen noin kuukauden kuluttua siitä kun se oli tehty eli 31.12.2015.
Tärkein tavoitteeni on nyt
 1. saada aikaan tuomioiden purku korkeimmassa oikeudessa
 2. pudistaa maineeni
 3. saada oikeudenmukaiset vahingonkorvaukset asiassa
Olen pyytänyt korkeinta oikeutta palauttamaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen tuon aineiston, joka on todistuksena oikeuskäsittelyssä L15/6631. Tavoitteena on todistaa tapahtuneet rikokset vahingonkorvausoikeudenkäynnissä ja se, että ne eivät ole vanhentuneita, koska
 1. asiat ovat olleet koko ajan vireillä
 2. rikokset, jonka oikeusvaikutukset eli ulosotot, ovat voimassa eivät voi olla vanhentuneita ja lisäksi
 3. valtiopetos ei vanhene koskaan.
Kävin tarkistamassa Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa 29.12.2015, että onko korkein oikeus palauttanut asiakirjoja Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen. Minulle kerrottiin, että ei ole palauttanut. Nämä asiakirjat ovat keskeinen osa todistusaineistoa asiassa.
Todistusaineisto on toimitettu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen 06.11.2015. Selostus aineistosta löytyy täältä

 Nimeän todistusaineistoksi Kalajoen kaupungille tekemäni 1879 sivun aineiston sekä siihen liittyvän liiteaineiston. Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden on pyydettävä tämä aineisto Kalajoen kaupungilta oikeudenkäyntiä varten. Haluan tarkistaa, että aineisto on juuri sellainen kun olen tehnyt.
Jotta voin todistaa rikokset niin käytän todistusaineistona blogiani
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/ ja näin voin todistaa poliisien, syyttäjien ja oikeuslaitoksen tuomareiden rikosepäilyt oikeaksi.
Lisäksi käytän todistusaineistona Nettikirjaani http://valtuustoaloite.blogspot.fi/
Pankkikriisiblogiani http://pankkikriisi.blogspot.fi/  Naturablogiani http://naturansalat.blogspot.fi/ 

Oikeusturvani kannalta katson aiheelliseksi videoida koko oikeudenkäynnin. Oikeudenkäynti vaatii valmisteluistunnon ja mielestäni asian laajuudesta johtuen tarvitaan useampia tuomareita oikeudenkäyntiin. Koska en ole saanut luotettavaa asianajajaa hoitamaan asioita Suomen Asianajajaliitosta pyynnöistäni huolimatta eikä Ylivieskan oikeusaputoimisto ole suostunut avustamaan minua, niin tarvitsen Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksen rikosprosessin rikoksista ja siitä, että ne eivät ole vanhentuneita jotta korkein oikeus voi purkaa kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat päätökset.

Minulle on tärkeä tieto se, että onko korkein oikeus palauttanut Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen korkeimpaan oikeuteen lähettämäni yksityiskohtaisen todistusaineiston. Jos korkein oikeus ei palauta aineistoa niin se aiheuttaa minulle ja käräjäoikeudelle ylimääräisiä kuluja koska joudumme monistamaan todistusaineiston jälleen kerran uudelleen. Pyrin kuitenkin siihen, että saan sen aineiston, mikä minulla on mahdollisuus toimittaa valmiiksi 18.1.2016 niin kuin käräjätuomari Jyrki Jylhä on esittänyt. On todennäköistä, että joudun pyytämään jatkoaikaa johtuen syöpäsairauteni hoitotoimenpiteistä, valtuutetun tehtävän hoitamisesta johtuvista kiireistä sekä vahingonkorvauslaskelmien tarkistamisesta. Luonnollisesti oikeudenkäyntiin valmistautumiseen vaikuttaa ulosottotoimenpiteet, koska minun on järjestettävä rahoitus todistusmateriaalin kokoamiseen.

Kalajoella 07.01.2016
Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
044-3025938