tiistai 26. kesäkuuta 2018

Kihlakunnan syyttöjä Heikki Stenius


From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, June 26, 2018 9:48 AM
To: kirjaamo.oulu@poliisi.fi
Subject: Re: rikoksesta epäilty on tunnustanut tekonsa joten päätös on väärä

From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, June 26, 2018 9:47 AM
To: jukka.haataja@oikeus.fi
Subject: Re: rikoksesta epäilty on tunnustanut tekonsa joten päätös on väärä

From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, June 26, 2018 9:46 AM
To: heikki.stenius@oikeus.fi
Subject: rikoksesta epäilty on tunnustanut tekonsa joten päätös on väärä

Kihlakunnansyyttäjä Heikki Stenius

Olette tehneet 19.06.2018 rikoskomisario Simo Alankoa koskevan päätöksen 18/481 asian numero R18/435. Valitettavasti päätöksenne on minun oikeustajuni mukaan väärä, sillä rikoksesta epäilty ulosottomies Terttu Korte on myöntänyt virheensä ( rikoksensa). Hän on toiminut ulosottokaaren vastaisesti. Kysymyksessähän on myös kidutusrikos, jollaisesta EIT on tehnyt juuri kuin tilauksesta päätöksen. Kidutuksen tunnusmerkistö täytyy kiistattomasti kuten olen valituksessani Rovaniemen hovioikeudelle todistanut.
Valitus Rovaniemen hovioikeudelle
Olen tuonut esille käräjäoikeudelle ja poliisille sen, että kidutukseni on kestänyt yli 23 vuotta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT antoi 31.5.2018 tuomion jutussa Abu Zubaydah v. Lithuania, jossa Liettuan katsottiin loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen EIS 3 artiklaa (kidutuksen vastainen artikla).
Valtiolla on velvoite aktiivisesti selvittää mahdollinen kidutuksenomainen toiminta alueellaan, kun uskottava väite siitä esitetään.
Kidutusartiklan vastainen toiminta ei tarkoita yksin fyysistä kivun aiheuttamista, vaan se voi täyttyä myös henkisen kärsimyksen perusteella. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa valtio toimii tavalla, jolla murretaan henkilön psyyke tavalla tai toisella.
Edellä kuvatulla menettelyllä on liityntä myös Suomen valtion toimintaan tapauksessa, joka on vireillä Helsingin käräjäoikeudessa. Kyse on erään yksityishenkilön vaatimuksesta valtiota kohtaan liittyen omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalin toimintaan.
Eurooppalaista kidutusta
PS. Minulla on 11 banaanilaatikollista todistusaineistoa oikeustaistelustani ja oikeustoimi ja poliisiblogi http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/ , mitkä ovat todistusaineistona valtion kidutuksesta.

Kalajoella 26.06.2018
Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948

Tiedoksi ja toimenpiteitä varten Oulun poliisilaitos Antti Räsänen, Lapin syyttäjälaitos Jukka Haataja ja Oulun poliisilaitos ja KRP. Tiedoksi myös rikoskomisario Simo Alanko

sunnuntai 24. kesäkuuta 2018

Valitus Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Rovaniemen hovioikeus

Käräjätuomari Sarianna Ervasti,
Te olette tehneet 1.6.2016 päätöksen 18/159 Asianro R 18/370.

1. Päätös on minun oikeustajuni mukaan kaikin puolin väärä, sillä en ole saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Suomen vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen yhteydessä oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin otettiin myös Suomen kansalliseen perusoikeusluetteloon. Nykyisin säännös on perustuslain 21 §:ssä, joka kuuluu seuraavasti:
21 §. Oikeusturva.
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.
Perustuslain 21 § on soveltamisalaltaan laajempi kuin ihmisoikeussopimuksen 6. artikla. Ihmisoikeussopimuksen määritelmää oikeuksista ja velvollisuuksista päätettäessä on tulkittu siten, ettei siihen kuulu esimerkiksi kaikki virkamiesoikeudelliset asiat tai veroasiat.
Minä en voinut tulla kuulluksi enkä esittää kirjallista todistusaineistoa, koska käräjätuomari Sarianna Ervasti teki kansliapäätöksen kuulematta minua ja enkä saanut esittää todistusaineistojani.
Ervo, Laura:Oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30591-X.
 • Hallberg, Pekka: Oikeudenmukainen oikeudenkäynti 2000-luvulla. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 2001. ISBN 952-14-0504-X.
 • Kyllönen, Ari: Kollektiivijäävi. Kuopio: Pitkos Books, 2011. ISBN 978-951-842-353-2.
 • Kyllönen, Ari: Tuomarin ennakkoasenne esteellisyysperusteena. Kuopio: Pitkos Books, 2012. ISBN 978-951-842-355-6.
 • Tapanila, Antti: Tuomarin esteellisyys. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2007. ISBN 978-951-855-272-0.
2. Katson, että käräjätuomari Sarianna Ervasti oli esteellinen käsittelemään asiaa.Esteellinen tuomari ei saa osallistua asian käsittelyyn, paitsi jos kiireellinen kysymys, joka ei vaikuta pääasiassa tehtävään ratkaisuun, on ratkaistava ja esteetöntä tuomaria ei ole viivytyksettä saatavissa. Esteellisyyssäännösten tarkoituksena on turvata käsittelyn puolueettomuus. Tähän sisältyy sekä subjektiivinen että objektiivinen näkökulma. Subjektiivinen puolueettomuus tarkoittaa, ettei tuomarilla ole ollut henkilökohtaista sidettä tai suhdetta asianosaisiin ja ettei hän ole toiminut asiassa puolueellisesti. Objektiivinen puolueettomuus toteutuu, kun tuomioistuin, sen lisäksi, että on subjektiivisesti puolueeton, myös ulospäin näyttää puolueettomalta. Tällöin tuomioistuimen kokoonpanossa ei ole mitään sellaisia tekijöitä, jotka saattavat ulkopuolisen silmissä aiheuttaa perusteltua epäilystä tuomioistuimen puolueettomuudesta.
Esteellisyysperusteet on jaettu osallisuus- ja intressiesteellisyyteen, yhteisöesteellisyyteen, erityissuhteen aiheuttamaan esteellisyyteen sekä oikeusaste- ja ennakkoasenne-esteellisyyteen. Koska oikeudenkäynnissä arvioidaan todisteiden todistusarvo, tuomari ei voi ratkaista asiaa, jossa hän itse tai hänen läheisensä on todistajan tai asiantuntijan asemassa. Osallisuusperusteen mukaan tuomari on siis esteellinen asiassa, jossa hän itse tai hänen läheisensä on jollain tavoin osallinen asiassa, esimerkiksi todistajana. Intressiperusteella tuomari on esteellinen, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle itselleen tai hänelle erityisen läheiselle henkilölle tai sille, jota tuomari tai hänen läheisensä edustaa. Odotettavissa oleva hyöty tarkoittaa lähinnä taloudellista hyötyä. Yhteisöesteellisyys taas tarkoittaa tuomarin esteellisyyttä tilanteessa, jossa tuomari tai hänen läheisensä toimii hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä tai toimitusjohtajana tai vastaavassa asemassa asiaan osallisessa yhteisössä tai laitoksessa. Samoin yhteisöesteellisyystilanne on käsillä, jos tuomari tai hänen läheisensä on asemassa, jossa hän päättää valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön puhevallan käyttämisestä asiassa. Erityinen suhde asianosaiseen voi myös aiheuttaa tuomarin esteellisyyden. Tuomarin erityinen suhde asianosaiseen esteellisyysperusteena voi tulla kyseeseen kahdessa toisilleen vastakkaisessa tilanteessa; vastapuolisuhteessa sekä palvelussuhteessa ja muussa erityisessä suhteessa. Tuomari voi siis olla esteellinen silloin, kun asianosainen on tuomarin tai hänelle erityisen läheisen henkilön vastapuoli muussa oikeudenkäynnissä tai viranomaisen käsiteltävänä olevassa asiassa. Toiseksi erityinen suhde aiheuttaa esteellisyyden, jos tuomarilla on palvelussuhteen perusteella tai muuten asianosaiseen sellainen suhde, että se erityisesti käsiteltävänä olevan asian laatu huomioon ottaen antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa. Myös aiempi palvelussuhde voi aiheuttaa esteellisyyden, kuten esimerkiksi tilanteessa, jossa tuomari on aiemmin toiminut asianosaisen asiamiehenä, avustajana tai edustajana. Muuten erityisessä suhteessa on useimmiten kysymys erilaisista taloudellisista kytkennöistä. Oikeusaste-esteellisyys eli kahden instanssin jäävi tarkoittaa tilannetta, jossa tuomari tai hänelle erityisen läheinen henkilö on käsitellyt samaa asiaa aikaisemmin toisessa tuomioistuimessa, muussa viranomaisessa tai välimiehenä. Tarkoitus on estää se, että tuomari, jolla mahdollisesti on valmis ennakkokäsitys asiasta, käsittelisi samaa asiaa eri rooleissa ja instansseissa. Samoin perustein tuomari on esteellinen myös silloin, kun hän on itse asianosaisena toisessa samanlaisessa asiassa ja kyseisen asian laatu tai käsiteltävänä olevan asian ratkaisun vaikutus tuomarin asiaan antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa. Kun käsitellään samaa asiaa tai sen osaa uudelleen samassa tuomioistuimessa, voidaan jäävätä tuomari, jos on perusteltua aihetta epäillä hänellä olevan asiaan ennakkoasenne hänen asiassa aikaisemmin tekemänsä ratkaisun tai muun erityisen syyn vuoksi.

Minä kävin todistajan, Ivan Gerogievin, kanssa ennen oikeuden päätöstä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden kansliassa tarkistamassa lähettämäni todistusaineiston ja keskustelemassa käräjätuomari Sarianne Ervastin kanssa. Huomasin, että lähettämäni todistusaineisto oli minun mielestäni tulostettu väärin, koska todistusaineistoa ei oltu tulostettu niin, että sähköposteissa ollutta todistusaineistoa olisi voitu lukea. Esittelin todistusaineistoa käräjätuomarille ja huomasin, ettei hän ollut perehtynyt asiaan ja huomasimme todistajan kanssa, että käräjätuomarilla oli ennakkoasenne asiaan. Siksi menimme välittömästi käräjäoikeudessa käynnin jälkeen Raahen poliisiin tekemään rikosilmoitusta asiasta. Raahen poliisilla ei ollut vastaanottoa. Tein asiasta rikosilmoituksen Oulun poliisille sekä kantelun oikeuskanslerille. Raahen poliisi siirsi asian KRP:lle, joka ei ole vieläkään tehnyt asiassa päätöstä ja oikeuskanslerin mukaan laillisuusvalvoja ei voi ottaa kantaa asiaan koska asia on kesken.
Oikeudenkäymiskaari 13 luku 7§ Tuomari on esteellinen käsittelemään samaa asiaa tai sen osaa uudelleen samassa tuomioistuimessa, jos on perusteltua aihetta epäillä hänellä olevan asiaan ennakkoasenne hänen asiassa aikaisemmin tekemänsä ratkaisun tai muun erityisen syyn vuoksi.
Tuomari on esteellinen myös, jos jokin muu tässä luvussa tarkoitettuun seikkaan rinnastettava seikka antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa

Ulosottokaaren 15 luvun 7 §:n mukaan ulosottomies on esteellinen jos ulosottomiehellä tai hänen läheisellään on odotettavissa asiasta hyötyä tai vahinkoa;
Oikeusministeriön vuoden 2016 U-palkkataulukon mukaan ulosottomiesten peruspalkka lähtee 4670 eurosta ja päätyy 6928 euroon, siis peruspalkka. Tämän päälle tulee toimenpidepalkkio, jota kertyy parhaimmillaan Helsingissä 45 000 euroa. (Kirjallinen kysymys KK 333/2016 vp) Toimenpidepalkkioitten osuus ulosottomiesten palkoista on noin kolmannes.
Ulosottokaaren 1 luvun 15 §:ssä säädetään esteellisyysperusteista ulosotossa. Lain mukaan ulosottomies on esteellinen: "jos ulosottomiehellä tai hänen läheisellään on odotettavissa asiasta hyötyä".
Miten nämä kaksi asiaa on mahdollista sovittaa keskenään? Jos ulosottomiehen palkkaus riippuu perintätuloksesta, niin tällöin hänellä on automaattisesti intressi asiassa, oma lehmä ojassa. Mitä enemmän saa perittyä, sitä parempi, ulosottomiehelle.
Tämä on johtanut siihen, että ulosotto ei enää hoida velkojien asioita, vaan toimii primus motorina ulosottoasioissa. Ulosotto on ryhtynyt velkojaksi velkojien sijaan, koska heillä on henkilökohtainen intressi, taloudellinen sellainen, mitä ei ymmärtääkseni missään muussa virassa valtiolla ole, eikä pitäisi olla.
Ulosotto ei yksin vie velallisen, vaan myös tämän sukulaisten ja muitten henkilöitten varallisuutta. Estää ihmisten elinkeinonharjoittamisen täysin mielivaltaisilla toimilla, joiden osalta kohdehenkilöille ilmoitetaan, että jos on valittamista, valittakaa ja laittakaa lasku valtiokonttorille. Ulosotto toimii täysin laista piittaamatta, kun sille päälle sattuu ja nyt sattui. On aika omituista, että Suomessa on tällainen inkvisiittoreitten jengi, joka saa enemmän liksaa kuin rivituomarit ja bonuksia ihmisten tuhoamisesta tapporahaa.

Ulosottokaaren 4 luvun 52 §:n mukaan ulosmittaus on keskeytettävä määräajaksi, kun 1) ulosmittaus on toimitettu tulorajanulosmittauksena, 2) velallisen välttämättömät asumiskustannukset tai muut elinkustannukset ovat hänelle ulosmittauksen jälkeen jäävään määrään nähden korkeat tai 3) keskeyttämiseen on erityinen syy. Ulosottokaaren 4 luvun 53 §:ssä säädetään vuosittaiseksi vapaakuukausien määräksi kaksi silloin kun kyse on tulosrajamittauksesta. Vuosittain velalliselle annetaan pyynnöstä vapaakuukausia enintään yhteensä kolme.

Olin soittanut ulosottomies Terttu Kelalle ja kertonut hänelle, että tarvitsen huojennusta ulosottooni. Kerroin hänelle poikkeuksellisesta elämäntilanteestani ja sen, että kaikki ulosotossa olevat saatavat on saatu aikaan rikosten avulla. Minun oli hankittava uusi asunto, koska multimiljonääri vävyni lopetti vuokrasopimukseni haastemiehen tuomalla vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksella, mikä oli asianajotoimisto Takalan tekemä. Tämä oli todistusaineistona käräjäoikeudessa. Tässä tilanteessa minun oli hankittava uusi asunto ja maksettava myös uuden asunnon kuukauden vuokraennakko. Käytännössä oli maksettava kahdesta asunnosta vuokraa ja kuukauden vuokraennakko. Lisäksi minulla oli syöpäsairaudesta johtuvia pankkilainoja maksettavana. Pakolliset kulut olivat reilusti yli ulosmittaamattoman eläkesummani.

Ulosottomies Terttu Kelalle tekemäni soiton jälkeen hän pyysi minua tekemään kirjallisen hakemuksen ylimääräisestä vapaakuukaudesta. Tein hakemuksen. Ulosottomies teki kielteisen päätöksen asiassa, mikä on todistusaineistona käräjäoikeudessa. On otettava huomioon, että ulosottomiesten palkkaus perustuu merkittävältä osalta provisioon. Ulosottomies saa ns. velallisen tapporahaa, mikä on 30 % ulosottosaatavan summasta. Koska olen eläkeläinen, niin eläkkeestäni on helppo ulosmitata ja saada tuo 30 %:n provisio erittäin helpolla palkan lisäksi.
Katson, että ulosottomies Terttu Kela on toiminut omaa etua tavoitellen ja jättänyt huomioimatta ulosottokaaren 4 luvun 52 § ja 53 § asiat. Katson, että hän tehnyt tämän tahallisesti, koska hän tunnusti asian vasta käräjäoikeuden päätöksen jälkeen kun tein asiasta rikosilmoituksen. Minun oikeustajuni mukaan rikos edellyttää tahallisuutta.

On huomioitava se, että ulosottomiehen menettely on uloskaaren lisäksi perustuslain vastaista toimintaa. Perustuslain 6 § takaa yhdenvertaisuuden, 7 § ketään ei saa kohdella ihmisarvoa loukkaavasti, 15 § omaisuuden suoja, 19 § oikeus sosiaaliturvaan).
19 § Oikeus sosiaaliturvaan
Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.
Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.
Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

Jos tavallinen laki on ristiriidassa perustuslain kanssa niin perustuslailla on etusija.
106 §
Perustuslain etusija
Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

Lisäksi ulosottomies oli tietoinen ulosoton vääristä ja rikollista perusteista. Minun oikeustajuni mukaan hänen ja hänen esimiehensä olisi tullut reagoida asioihin rikoslain 15 luvun 10 § perusteella. He eivät kuitenkaan ole reagoineet asiaan, vaan ovat toimineet rikoslain vastaisesti.

 1. Syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyys, syyttäjä Sulo Heiskari on ollut esteellinen toimimaan syyttäjänä, koska on ollut kaupanvahvistajana ao.kaupoissa, jossa kauppakirjan allekirjoittaja todistaa, ettei Heiskari ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu ja kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa ettei hän ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu
  2.
  Törkeä petos Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja Euronio Oy:n välisissä kaupoissa, jossa myyjä salasi 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja ilmoitti keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa markkaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Lisäksi myyjä käytti kaupanteossa ja muussa toiminnassa saattohoitajaa eli Jouni Remestä, joka oli mukana kaupan valmisteluissa. Remes oli tehnyt muiden osakkaiden tietämättä sopimuksen Kera Oy:n kanssa ettei Kera Oy:tä käytetä rahoittajana yrityksen rahoituksessa. Jos muut osakkaat olisivat tienneet tällaisesta sopimuksesta niin koko yritystä ei olisi perustettu. Kera Oy oli silloisen kansanedustajan ja PR-Teollisuus Oy:n hallituksen puheenjohtajan mukaan päättänyt poistaa perustettavan yrityksen markkinoilta. Kysymyksessä on törkeä petos.
  3
  Törkeä prosessipetos konkurssiasiassa. Kaupat purettiin ja yritys haettiin väärillä tiedoilla konkurssiin. Lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjä antoi väärän lausuman konkurssiasiassa Ylivieskan käräjäoikeudelle PR-Teollisuus Oy:n puolesta ilman asianomaisten valtakirjoja ja toimeksiantoja. Käräjätuomari Juha Nieminen ei tarkastanut valtakirjoja varatuomari Paavo M. Petäjältä. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ollut toimeksiantoja konkurssiasiassa.
  4.
  Asianajaja Asko Keränen pyysi ja sai avoimet valtakirjat konkurssiasiassa valituksen tekemiseksi, koska konkurssi oli laiton. Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä. Todistin pesänluettelon vannontatilaisuudessa, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu. Paikalla oli käräjätuomari, syyttäjä Sulo Heiskari, PR-Teollisuus Oy:n väliaikainen konkurssipesän hoitaja sekä silloinen asianajaja Asko Keränen.
Tämän rikosprosessin seurauksena syyttäjä Sulo Heiskari, poliisi Raimo Ollila ja asianajaja Hannu Maskonen jatkoivat rikollista toimintaansa. Jouduin todellisen Ahojahdin kohteeksi puolustaessani oikeuksiani ja jouduin olemaan jopa maanpaossa rikollisesti toimivien valtion virkamiesten ja asianajajien toiminnan takia.

Tässä selostus ja todistusaineistot

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Videot
Erkki Ahon videot ( 8 video)

oikeustoimi ja poliisiblogi

Minä en saanut esittää näitä todistusaineistoja oikeudessa ja enkä voinut todistaa ulosoton virheellisyydestä eli ulosoton vääriä perusteita. Olen joutunut kärsimään viranomaisten rikollisesta toiminnasta neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutettiin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota, jotka on saatu aikaan rikollisen toiminnan avulla.

En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa, enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 23 vuoteen ja olen joutunut olemaan luottokelvottomana ja rikollisen ulosoton kohteena jo yli 23 vuoden ajan. Olen menettänyt omaisuuteni ja yritykseni sekä ihmisarvoni ja nyt vielä avioerokin on tulossa valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut pidätettynä ja olen joutunut ihmisoikeusrikosten kohteeksi.
Menettely täyttää kidutuksen tunnusmerkistön. Kidutus on kielletty rikoslaissa, perustuslaissa sekä ihmisoikeussopimuksissa.

Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;
 1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
 2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
 3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
 4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.

Tarkemmat selostukset asioista

sekä muussa käräjäoikeuteen toimittamassani todistusaineistossa.

Vahingonkorvauslaskelma ajalta 11.5.1995 – 30.6.2017
 1. osakepääoma 100 857 euroa
 2. toimitusjohtajan palkka 4 438 394 euroa
 3. omaisuuden menetys (omakotitalo, kesämökki) 302 571 euroa
 4. tuotemerkit ym. 1 344 477 euroa
 5. henkiset kärsimykset 2 140 000 euroa
 6. tilauskanta 165 911 euroa
 7. kotimaan myynti 26 053 406 euroa
 8. Japanin myynti 1 443 430 euroa
 9. Optinorm Saksa 30 425 586 euroa
 10. ikkunakauppa 17 551 182 euroa
 11. Rautia/Kesko 47 407 000 euroa
 12. Saksan hirsi 10 460 000 euroa
 13. Venäjän puu 11 460 569 euroa
 14. rikollinen ulosotto 1.7.1996 – 31. 5.2017 535 000 euroa
  yhteensä 153 828 383 euroa
Vaadin, että Suomen valtio korvaa minulle aiheuttamansa taloudelliset vahingot ja mittaamattomat henkiset kärsimykset. Summa kasvaa 7 % vuodessa ja kasvaa korkoa korolle.

Ulosottomies Terttu Kela on ollut tietoinen asioista, koska olen puhelimessa kertonut hänelle asioista ja käräjäoikeudentuomari Sarianna Ervasti on ollut tietoinen todistusaineiston perusteella, että kaikki ulosottosaatavani olivat rikoksilla aikaansaatuja.

Vaadin, että Rovaniemen hovioikeus antaa minulle oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja toimii niin, että oikeus toteutuu. Pyydän kiireellistä asioiden käsittelyä sekä ulosoton välitöntä toimenpidekieltoa. Pyydän hovioikeutta toimimaan niin, että korkein oikeus voi purkaa kaikki väärät tuomioni ja valtio voi korvata kaikki aiheuttamansa taloudelliset vahingot sekä mittaamattomat suuret henkiset kärsimykseni.

Kalajoella 23.06.2018
Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16
85100 KALAJOKI
044-3025948

torstai 14. kesäkuuta 2018

Kiitos tiedosta, poliisilakimies, varatuomari Tommi Reen


From: Erkki Aho
Sent: Thursday, June 14, 2018 1:47 AM
To: POL_VP_KRP_kirjaamo
Cc: juha.sipila@eduskunta.fi ; mot@yle.fi
Subject: Fw: Keskusrikospoliisin vastaus ja tiedustelu

Kiitos tiedosta, poliisilakimies , varatuomari Tommi Reen
1990-luvun pankkikriisissä 500 000 ihmistä jäi työttömäksi ja yli 280 000 ylivelkaantui. 48 000 yritystä poistettiin markkinoilta kyseenalaisin jopa rikollisin keinoin ja 11 500 yrittäjää teki itsemurhan vuoden 1997 loppuun mennessä. Voidaan puhua kansanmurhasta. Todelliset syylliset ovat edelleenkin vapaalla jalalla eikä heitä ole saatettu oikeudelliseen eikä taloudelliseen vastuuseen teoistaan. Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten monissa muissa maissa.
Perustuslakituomioistuin

 Suomessa laillisuusvalvonta ei toimi, sillä laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain 0,6 promillea aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. Laillisuusvalvonnassa on mielestäni kysymys verovarojen väärinkäytöstä, Koska laillisuusvalvonta ei toimi niin valtakunnansyyttäjä ja poliisi voivat toimia rikollisesti pelkäämättä joutumatta vastuuseen teoistaan, koska myöskään poliisin laillisuusvalvonta ei toimi. Korkein oikeus ei perustele tekemiään kielteisiä päätöksiä, koska se ei voi perustella niitä lainmukaisin keinoin. Kysymys on perustuslain ja Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaisesta menettelystä. Käräjätuomarit ja hovioikeuden tuomarit voivat toimia vapaasti ja rikollisesti pelkäämättä joutumatta vastuuseen teoistaan. Suomessa kansanedustajat eivät noudata lakia eikä ministerit ministerinvalaa. Suomessa perustuslakivaliokunta korvaa perustuslakituomioistuimen ja on kiistattomasti todistettu, että perustuslakivaliokunnan jäsenet eivät noudata Suomen lakia. Suomi ei siis ole oikeusvaltio ja kansalaiset Suomessa eivät saa oikeutta, vaikka Suomen perustuslaki 21 § sitä edellyttää ja perustuslain mukaan jos tavallinen laki ja perustuslaki ovat ristiririidassa niin perustuslaki voittaa, mutta Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta, joka valvoisi perustuslain ja ihmisoikeussopimusten noudattamista.

PR-talojen konkurssivyyhti 1

 PR-talojen konkurssivyyhti 2

  PR-talojen konkurssivyyhti 3

 Rikoskomisario Erkki Rossi ei ole löytänyt näistä asioista mitään rikosta, vaikka kauppasopimuksissa on kysymyksessä 63 miljoonan markan törkeästä petoksesta ja konkurssiasiassa on törkeä prosessipetos, jossa haettiin yritys väärillä tiedoilla konkurssiin, koska kaupat oli purettu. Varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut oikeudelle väärän lausuman ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Hän on tunnustanut tekonsa. Silloinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen on jättänyt valituksen tekemättä asiassa, vaikka hänellä on ollut valtakirjat asiossa. Asko Keränen on tunnustanut tekonsa. Kaikissa asiaa koskevissa oikeudenkäynneissä on ollut esteellinen syyttäjä Sulo Heiskari. Poliisi on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta.
Olen kärsinyt valtion rikollisen toiminnan johdosta neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion ja 7 kunnianloukkaustuomiota, jotka kaikki on saatu rikoksilla aikaan.
Olen tehnyt rikostutkintapyynnön käräjätuomari Susanna Ervastin toiminnasta. Asialle on määrätty tutkinnanjohtaja – paikallispoliisi. Koska paikallispoliisi ei voi tutkia valtiopetosta niin valtiopetos jää KRP:n tutkittavaksi. Katson, että ei ole järkevää käsitellä rikoskomisario Erkki Rossia koskevaa asiaa kanteluna eikä rikosilmotuksena vaan KRP:n on keskityttävä valtiopetoksen tutkintaan. Todistusaineisto on Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa valmiina, Nyt odotan tietoa KRP:ltä kuka on tutkinnanjohtaja valtiopetosasiassa? Pyydän ilmoittamaan minulle mahdollisimman pian milloin minua kuulustellaan asiassa.

Rikostutkintapyyntö käräjätuomari Susanna Ervastin toiminnasta

 Miksi tiedotusvälineet vaikenevat totuudesta ?

 1990-luvun pankkikriisi on selvitettävä, syylliset on saatava vastuuseen ja aiheutetut vahingot on korvattava

asia 2017/688

 Olen sitä mieltä, ettei rikoskomisario Erkki Rossi ole yksin syyllinen, vaan koko järjestelmässämme on vikaa niin kauan kun salaiseksi julistettu ns. Koiviston konklaavin paperit, 100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus ja 25 vuodeksi salaiseksi julistettu Aktiva Hansa-kaupat asiakirjat on käsitelty oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä ja sitä ennen KRP on tutkinut ne.
Kalajoella 14.06.2018
Erkki Aho
044-3025948

From: POL_VP_KRP_kirjaamo
Sent: Tuesday, June 12, 2018 1:58 PM
To: Erkki Aho (e.ahoky@kotinet.com)
Subject: Keskusrikospoliisin vastaus ja tiedustelu

Hyvä Erkki Aho,

Olitte lähettänyt alla olevan sähköpostiviestin rikostarkastaja Erkki Rossille. Viestissänne kerrotte, ettei rikoskomisario Erkki Rossi tutki rikoksia ja vaaditte Rossin pidättämistä ja vangitsemista oikeudenkäyntiä varten.

Jotta voimme käsitellä asiaanne, tiedustelen Teiltä, onko tarkoituksenne tehdä rikosilmoitus Rossin toiminnasta eli katsotteko Rossin syyllistyneen tutkinnanjohtajana johonkin rikokseen vai onko tarkoituksenne kannella Rossin toiminnasta / tekemästä päätöksestä. Tällöin asia käsitellään hallintokanteluna Keskusrikospoliisissa ja asian ratkaisee Keskusrikospoliisin päällikkö. Vai oliko tarkoituksenne vain saattaa mm. ministereille ja toimittajille lähettämänne viesti Keskusrikospoliisin tietoon? 

Ystävällisin terveisin

Tommi Reen
-----------------------------------------------------------------------------
Tommi Reen
Poliisilakimies, varatuomari
Police Lawyer, Master of Laws trained on the bench
Keskusrikospoliisi / National Bureau of Investigation
Oikeusyksikkö / Legal Services
Jokiniemenkuja 4
PL 285 / PO Box 285
01301 VANTAA / FI-01301 VANTAA


maanantai 4. kesäkuuta 2018

Rikostutkintapyyntö käräjätuomari Susanna Ervastin toiminnasta
From: Erkki Aho
Sent: Monday, June 4, 2018 3:20 AM
To: kirjaamo.oulu@poliisi.fi ; POL_VP_KRP_kirjaamo ; hannu.mensonen@poliisi.fi ; ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi ; raahe.uo@oikeus.fi
Subject: Fw: R 18/370

Oulun poliisille, Raahen poliisille Hannu Mensoselle tiedoksi.Katson, että Raahen poliisi Hannu Mensonen on nyt esteellinen toimimaan rikostutkijana, Pyydän paikallista poliisia ilmoittamaan pikaisesti kuka toimii rikostutkijana asiassa. Paikallispoliisin tutkinnan jälkeen katsotaan mitkä asiat kuuluvat KRP:n tutkittavaksi. Rehellisenä ihmisenä lähetän asian tiedoksi myös rikoksista epäilyille käräjätuomari Susanna Ervastille sekä ulosottomies Terttu Kelalle.

Poliisin tehtävät on määritelty poliisilain 1 §:sä :

1 §
Poliisin tehtävät
Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä.
Tein käräjätuomari Susanna Ervastista rikostutkintapyynnön Oulun poliisille ( Hannu Mensonen) käräjätuomari Ervasti ennekuin hän ehti tehdä ihmisoikeusrikoksia minua kohtaan. Raahen poliisin Hannu Mensosen olisi tullut estää käräjätuomari Susanna Ervastin rikosaikeet eikä siirtää asiaa KRP:lle. Poliisi Hannu Mensosen olisi tullut aloittaa rikostutkinta ja siirtää KRP:lle ne asiat mitkä eivät kuulu paikalliselle poliisille.

Tein myös laillisuusvalvojalle etukäteen kantelun käräjätuomari Susanna Ervastin toiminnasta. minun oikeustajuni mukaan laillisuusvalvojan olisi tullut reagoida asiaan, koska kysymyksessä on perustuslain vastainen toiminta ja ihmisoikeusrikokset. Muistin virkistämiseksi:

Suomen perustuslaki

6 §
Yhdenvertaisuus
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.
Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

7 §
Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.
Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti.
Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.

15 §
Omaisuuden suoja
Jokaisen omaisuus on turvattu.
Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.

19 §
Oikeus sosiaaliturvaan
Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.
Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.
Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.
Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

21 §
Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

22 §
Perusoikeuksien turvaaminen
Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Euroopan Ihmisoikeussopimus:

Uudistan rikostutkintapyyntöni ja vaadin kiireellistä, asiallista ja lain mukaista rikostutkintaa käräjätuomari Susanna Ervastin toiminnasta. Todistusaineisto on Yliviesta-Raahen käräjäoikeudessa valmiina. Samalla selvitetään myös ulosottomies Terttu Kelan toiminta, mikä vuorenvarmasti on ulosottokaaren vastaista. Kysymys on koko ulosottotoiminnan virheellisestä toiminnasta. Toiminta on siis ylhäältä johdettua rikolliseksi epäiltävää toimintaa ja siitä viime kädessä on vastuussa valtionvarainministeriö.

Haastehakemuksen täydennys

Suomen valtion rikollinen toiminta käy ilmi myös eduskunnan oikeusasiamiehen Maija Sakslin päätöksestä, mikä on Raahen käräjäoikeuden todistusaineistossa. Tässä asiasta on kysyms:

Käräjätuomari Susanna Ervasti on tehnyt päätöksen kokonaan väärästä keksimästään oikeudenkäyntiväittämästä eikä suinkaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle tekemästäni väittämästä. Asiahan selviää yllä olevasta linkistä mikä on oikea oikeudenkäyntiväittämä. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa ei tidotustoimintakaan toimi. Oikea käsi ei tiedä mitä vasen käsi tekee.

Käräjätuomari Susanna Ervasti toteaa päätöksessään, että ”Ahon on toimittanut selvityksen, jonka mukaan korvausvaatimus perustuu jne.... Susanna Ervasti on tietoisesti jättänyt selostuksestaan pois ne asiat, joista myös ulosottoviranomaiset ovat olleet tietoisia eli nämä asiat:

Ulosottoviranomaiset ovat olleet tietoisia näistä asioista:

PR-talojen konkurssivyyhti 1

PR-talojen konkurssivyyhti 2

 PR-talojen konkurssivyyhti 3

 Erkki Ahon videot ( 8 video)

 Käräjätuomari Susanna Ervastin toiminta osoittaa kiistatonta tarkoitushakoisuutta ja ennakkoasennatta , minkä johdosta olin tehnyt rikostutkintapyynnön poliisille sekä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle ennekuin käräjätuomari Susanna Ervasti oli ehtinyt tehdä perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen vastaisia ihmisoikeusrikoksia.
Mikään rikos ei ole vanhentunut valtiopetoksesta ja salaisiksi julistetuista sopimuksista johtuen. Näihin asioihin käräjätuomari Susanna Ervasti ei ole päätöksessään ottanut kantaa lainkaan vaikka se on juuri keskeinen asia väärässä ja rikollisessa ulosottotoiminnassa. Tämä virkavelvollisuuden laiminlyönti osoittaa mielestäni selkeä ennakkoasennetta, mikä on käräjätuomarin osalta kiistaton esteellisyysasia ja peruste.

Oikeudenkäyntihän ei ole ollut oikeudenmukainen, koska todellista oikeudenkäyntiä ei ole ollut. Minua ei ole kuultu lukuista pyynnöistäni huolimatta. Minä olin vaatinut suullista käsittelyä ja oikeudenkäynnin videointia oikeusturvani varmistamiseksi. Tähänkään käräjätuomari ei ole ottanut kantaa vaan on toiminut tietoisesti rikolliseksi epäiltävällä tavalla. Minun oikeustajuni mukaan käräjätuomari Susanna Ervasti toiminta ei täytä alkeellisimpiakaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita. Käräjätuomarihan ei ole perehtynyt eikä ole voinut perehtyä laajaan asiaan näin lyhyessä ajassa ja se näkyy tuomion onnettomissa perusteluissa. Valtiopetos ei vanhene koskaan ja 100 vuodeksi julistettu SSP-sopimus ja 25 vuodeksi salaiseksi julistettu Aktiv Hansa-kauppa ovat uusia asioita, joita ei ole aikaisemmin oikeudessa käsitelty ja siksi niihin käräjäoikeuden olisi pitänyt ottaa kantaa. Käräjäoikeuden toiminta asiassa on tämänkin asian osalta ollut virheellistä ja mielestäni tietoista virheellistä toimintaa. Asiat eivät ole vanhentuneita. Valtiopetokseen liittyy olennaisesti salaiseksi julistetut sopimukset ja rikolliseksi epäiltävä ulosottotoiminta.
Siksi pyydän perusteellista rikostutkintaa asioihin, koska rikostutkinta on nyt helppo tehdä, sillä rikostutkinta-aineisto on epäilyllä rikospaikalla eli Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa Raahen toimipisteessä.

Kalajoella 04.06.2018
Erkki Aho

From: Erkki Aho
Sent: Friday, June 1, 2018 10:41 AM
To: ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi ; POL_VP_KRP_kirjaamo
Cc: oikeusasiamies@eduskunta.fi ; pev@eduskunta.fi ; juha.sipila@eduskunta.fi ; paula.risikko@eduskunta.fi ; laura.huhtasaari@eduskunta.fi ; raahe.uo@oikeus.fi
Subject: Fw: R 18/370
Tyytymättömyyden ilmoitus Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 1.6.2018 R18/370
Rikostutkintapyyntö uudistus ja jatko, tiedoksi myös laillisuusvalvonta ja perustuslakivaliokunta sekä asianomaiset ministerit.
Oikeudenkäynti ei ole ollut oikeudenmukainen, koska en saanut suullista käsittelyä, todistusaineistoani ei käsitelty eikä minua kuultu asianmukaisesti. Jos käräjäoikeus pitää eläkkeellä olevan toimitusjohtajakoulun toimitusjohtajan esitystapaa niin huonona ja epäselvänä niin käräjätuoamarin olisi pitänyt määrätä asianjaja minulle. Tätä hän ei tehnyt. Todistusaineistoani ei käsitelty asianmukaisesti tuomarin ennakkoaseenteesta johtuen.

Pyysin Raahen poliisia tutkimaan asiani ennen käräjätuomari Susanna Ervastin päätöstä. Raahen poliisi Mensonen pyysi kääntymään KRP:n puoleen. Olen useita kertoja tiedustelut kuka KRP:ssä on tutkijana asiassani, mutta en ole saanut vastausta. Minä kävin Raahen käräjäoikeudessa todistajan kanssa esittelemässä asiaani ja silloin huomasimme käräjätuomari Susanna Ervastin ennakkoasenteen. Siksi käännyin Oulun poliisin puoleen joka siirisi asian Raahen poliisille jonka pyynöstä siirsin asian KRP:lle.

Käräjätuomari Susanna Ervasti ei ole ottanut kantaa onko ulosottoviranomainen Terttu Kela toiminut ulosottokaaren vastaisesti kun hän on perinyt minulla eläkkeestä rikoksilla aikaansaaduista tuomiosta rahaa, vaikka minulla on Suomen perustuslain mukainen omaisuuden suoja.
Käräjätuomari on jättänyt kokonaan käsittelemättä ulosottoon johtaneet syyt eli valtiopetoksen, 100 vuodeksi salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen sekä Aktiv Hansa-kaupan ja PR-talojen konkurssivyyhden.

Ilmoitin jo etukäteen poliisille tuomarin esteellisyydestä, koska todistusaineisto oli tulostettu väärin ja käräjätuomari ei ollut perehtynyt todistusaineistoon. On turha väittää, että käräjätuomari olisi sellainen yli-ihminen, että hän on ehtinyt perehtyä todistusaineistoon. Miksi poliisi ei reagoinut käräjätuomarin epäiltävään rikosyritykseen, mikä nyt sitten toteutui. Miksi laillisuusvalvoja ei reagoinut asiaan?
Käräjätuomari ei ole ottanut kantaa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden esteellisyyteen käsitellä asiaa esteellisyysväittämäni pohjalta. Hän ei ole voinut perehtyä esteellisyysväittämään, koska se oli niin laaja.

Käräjätomarilla oli todistusiaineistona ulosottovirkailijan todistus siitä, ettei huojennusta ulosottoon anneta. Olin pyytänyt sitä sen takia että joudun hankkimaan uuden vuokra-asunnon ja meneillään on myös avioeroporsessi.
Kysymys on kiistattomasti ulosottovirkailijan suorittamasta kidutuksesta ja heitteillejätöstä. On syytä epäillä myös muita henkilöitä.

Todistusaineisto asialle:
Ulosoton jälkeen minulle jäii 868.06 euroa.
Maksoin Osuuspankille syöpäsairaudesta johtuvan myöhässä olevanlainan lyhennyksen 182.21
Kesäkuun syöpäsairaudesta johtuvan lainanlyhennys 121.00
Uuden vuorka-asunnon vuokraennakko 335.00 euroa
uuden asunnon vuokra 223.00 euroa
jouduin uuteen asuntoon ostamaan sängyn kirpputorilta 40 euroa
jouduin uuteen asuntoon ostamaan kirjoituspöydän kirpputorilta 30 euroa
maksan vanhan vuorka-asunnon sähkölaskun 9.71 euroa
yhtiövastike 232.05
Lisäksi tulee sähkölasku, internetlasku ja puhelinlaskku,joihin on varattava rahaa.
kielenkääntäjän lasku 277,76 ( lasku johtuu Raahen käärjäoikeuden tuomarin Timo Tammikedon rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta, josta KRP ja poliisihallitus on ollut tietoinen, asian on nyt syyttäjä Essi Kanniaisella, olen pyytänyt saan esittää todistusaineistot asiassa,mutta epäilen, että Kanniainen ei halua todistusainestoa, jolla todistetaan rikokset tapahtuneeksi.
Luonnollisesti muutto aiheuttaa myös muita kustannuksia.
Millä minä elän jos rahaa ei jää käteen. Kysymys on varmasti kidutusrikoksesta.

Liitteet
Käräjätuomari Susanna Ervastin päätös
vuoraennakko
vuokra
vuokrasopimus
syöpälainan maksu

Kalajoella 01.06.2018
Erkki Aho
From: Ostroukh Valeria (KO)
Sent: Friday, June 1, 2018 9:11 AM
To: Erkki Aho
Subject: R 18/370
Hei,
ohessa tänään annettu päätös sekä muutoksenhakuohjeet.
Päätös toimitetaan Teille myös postitse.
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Ystävällisin terveisin,
Valeria Ostroukh
Käräjäsihteeri
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
Raahen kanslia
puh. 029 56 49749, fax 029 56 49739
e-mail: ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi