maanantai 29. heinäkuuta 2013

Rikostutkintapyyntö valtiopetoksesta (täydennys)Poliisiylijohtaja Mikko Paatero, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila, poliisiministeri Päivi Räsänen, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, pääministeri Jyrki Katainen, suojelupoliisi, eduskunta, tiedotusvälineet

Olen toimittanut poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle aineistot rikostutkintaa varten, jonka perusteella voidaan kaikki minua ja yritystoimintaani vastaan aikaansaadut eri oikeisasteiden väärät päätökset purkaa korkeimmassa oikeudessa. Korkein oikeus jätti väärät päätökset purkamalla tekemällä esteellisten tuomareiden voimin tulkitsemalla takautuvasti oikeudenkäymiskaaren muutosta. Menettely oli törkeää virka-aseman väärinkäyttöä ja vahvistaa entisestään valtiopetosepäilyjä. Nyt poliisin on suoritetta rikostutkinta asiassa jotta  kaikki päätökset minua ja yritystoimintaani koskevat voidaan purkaa. Maineeni on puhdistettava, todelliset rikolliset on saatava taloudelliseen ja oikeudelliseen vastuuseen.  Keskeiset tuomionpurkuperusteet ovat tässä


Koska tutkintapyynnöt on tehty ajoissa, mutta poliisi, syyttäjät, oikeuslaitos ja laillisuusvalvojat ovat tietoisesti ja tarkoituksellisesti vanhentaneet rikokset on syytä epäillä valtiopetosta ja silloin mikään rikos ei ole vanhentunut.

Valtiopetos – kantelu oikeuskanslerille

Pankkikriisin karmea totuus julki

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Mikko Kovalainen ja Vesa Juntunen

Poliisihallitukselle ja valtakunnansyyttäjävirastolle

Eduskuntakysely

Todistusaineisto löytyy pankkikriisiblogistani

sekä
nettikirjastani

sekä
naturablogistani

sekä oikeuslaitos ja poliisiblogistani

Koska kysymyksessä on valtiopetos, johon myös korkein oikeus on todistusaineiston mukaan sekaantunut samoin kuin laillisuusvalvonta ja valtakunnansyyttäjävirasto poliisin lisäksi, niin valtipetoksen tutkinta kuuluu suojelupoliisille. Pyydän poliisiylijohtja Mikko Paateroa käynnistämään rikostutkinnat jo toimitetun aineiston perusteella. Vaadin, että kaikki pankkikriisin rikokset ja Naturan direktiivien ja Ey-tuomioistuimen vastaiset ratkaisut korvataan täysimääräisesti rikosten uhreille. Vaadin rikollisille Suomen lain mukaista rangaistusta valtiopetoksesta. Vaadin keskeisten henkilöiden välitöntä pidättämistä ja vastuuseen saattamista niin taloudellisesti kuin juridisestikin.

sisältävät aineistot viittauksineen. Pyydän ilmoittamaan kuka toimii asiassa tutkijana. Koska on kysymys poliisin rikoksista, niin tutkinnanjohtajana pitäisi olla syyttäjä, mutta se ei ole mahdollista, koska syyttäjälaitos on valtiopetokseksessa keskeinen tekijä. Maahan on määrättävä uudet eduskuntavaalit valtiopetosrikostutkinnan johdosta ja maan poliisi-, syyttäjälaitos sekä laillisuusvalvonta että oikeuslaitos on uudistettava pikaisesti ja puhdistettava valtiopetokseen osallistuneista rikollista.
Tämä tutkintapyyntö on tehty siksi poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle ettei se häpyisi kuin pieru Saharaan, vaan vastuuhenkilö on koko kansan tiedossa samoin kuin vastuulliset päättäjät tässä asiassa. Lisäksi tutkintapyyntö on lähetetty tiedoksi ja toimenpiteitä varten vastuullisille henkilöille jotta voidaan varmistaa, että tiedetään että kenet päät kuvaannollisesti ilmaistuna putoavat jos rikostutkintaa ei suoriteta.

Kalajoella 29.07.2013

Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu ( 7.s kausi)
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

puh. 044-3025948

torstai 25. heinäkuuta 2013

Johtava kihlakunnanvouti Anssi Tuomaala ja kihlakunnan ulosottomies Vesa Heikkinen

Johtava kihlakunnanvouti Anssi Tuomaala ja kihlakunnanulosottomies Vesa Heikkinen, tiedoksi ja toimenpiteitä varten poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Tiedätte varmasti, että ko.saatava on syntynyt rikollisesti. Siksi Teidän täytyy toimia rikoslain 15 luvun 10 § ja 11 § :n edellyttämällä tavalla

10 § (24.7.1998/563)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (4.12.2009/990)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi puolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka henkilö, joka asuu hänen kanssaan yhteistaloudessa tai on muuten näihin rinnastettavan henkilökohtaisen suhteen takia läheinen.

11 § (24.7.1998/563)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittavarikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Jos ette ryhdy asian vaatimiin toimenpiteisiin, niin Teitä on syytä epäillä rikoslain 40 luvun 7 § (12.7.2002/604)
Virka-aseman väärinkäyttäminen
Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa
1) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään taikka
2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden,
hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.
8 § (8.9.1989/792)
Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen
Jos virka-aseman väärinkäyttämisessä
1) tavoitellaan huomattavan suurta hyötyä tai
2) pyritään aiheuttamaan erityisen tuntuvaa haittaa tai vahinkoa tai
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai häikäilemättömästi
ja virka-aseman väärinkäyttäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, virkamies on tuomittava törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi sekä viralta pantavaksi.
9 § (12.7.2002/604)
Virkavelvollisuuden rikkominen
Jos virkamies virkaansa toimittaessaan tahallaan muulla kuin edellä tässä luvussa tai 11 luvun 9 a §:ssä säädetyllä tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. (4.12.2009/990)
Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos hän on syyllistynyt 1 momentissa mainittuun rikokseen rikkomalla jatkuvasti tai olennaisesti virkavelvollisuutensa ja rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.
mukaisista teoista.

Asia käy selville seuraavasta

Kysymys on tietoisen rikollisesta toiminnasta, mikä on jo poliisiylijohtaja Mikko Paateron selvitettävänä.

Kalajoella 25.07.2013
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu (7.s kausi)

perjantai 19. heinäkuuta 2013

Vaadin vastausta 14 vuorokauden sisälläEduskunnan oikeusasiamiehen päätöksen mukaan virkamiehen tulee vastata heille esitettyihin kysymyksiin. Siksi olen tehnyt seuraavat kysymykset.

Poliisijohtaja Sauli Kuha, tiedoksi poliisijohtaja Mikko Paatero


Olen pyytänyt Teitä tutkimaan nämä rikokset mitkä käyvät ilmi seuraavasta selostuksesta. Olette jättäneet kaikki rikokset tutkimatta ja aiheuttaneet minulle valtavaa taloudellista vahinkoa ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä. Kysymys on ihmisoikeusrikoksista. Pyydän Teiltä vastausta 14 vuorokauden kuluessa miksi olette jättäneet rikokset tutkimatta ja miten aiotte korvata aiheutuneet vahingot.

Tuomioiden purkuperusteita korkeimmalle oikeudelle

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/03/tuomioiden-purkuperusteita-korkeimmalle.html

Kalajoella 17.07.2013
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu ( 7.s kausi)
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

Poliisi Jyrki Rajaniemi, tiedoksi Mikko Paatero

Te ette ottaneet todistusaineistoa vastaan Markku Kosken kunnianloukkausta koskevassa. Markku Koski on kuitenkin todistettavasti ollut keskeisesti mukana PR-talojen konkurssivyyhdessä kuten todistusaineisto osoittaa. Olette toiminnallanne aiheuttaneet minulle valtavia taloudellisia tappiota ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä jättämällä rikokset tutkimatta ja saattamalla syyttömät syyllisiksi ja syylliset syyttömiksi. Olette aiheuttaneet minulle mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä. Olette kiistattomasti toimineet esitutkintalain ja poliisilain vastaisesti. Pyydän Teiltä kirjallista vastausta 14 vuorokauden kuluessa siitä miksi olette toimineet lain vastaisesti. Olette tietoisesti jättäneet kaikki rikokset tutkimatta.
Tässä on selostus asioista:
Tuomioiden purkuperusteita korkeimmalle oikeudelle
Kalajoella 17.07.2013
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu 7. kausi
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

Poliisi tutkinnanjohtaja Jonny Paananen, tiedoksi Mikko Paatero

Olitte tutkinnanjohtajana Markku Koskea koskevassa kunnianloukkausasiassa, jossa poliisi Jyrki Rajaniemi kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa. Lähetin todistusaineiston hänelle myös sähköpostitse, koska hän kieltäytyi vastaanottamasta sitä kirjallisesti. Lähetin Teille myös aineiston sähköpostitse, koska halusin varmistua, että aineisto varmasti tulee huomioonotettua. Lähetin aineiston myös sähköpostitse myös syyttäjä Esa Mustoselle, jonka katsoi olevan esteellinen syyttäjäksi sen takia, että hän oli Mikko Kovalaisen kunnianloukkausasiassa jättänyt todistusaineistot huomioonottamatta ja oli antanut asiassa Rovaniemen hovioikeudelle väärän lausuman. Käräjätuomari Jyrki Määttä esti minua kuulustelemasta vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista. Asiassa on kolmen henkilön valaehtoinen todistajalausunto ja heidän lausuntonsa oikeaksi todistaa käräjäoikeuden kuulustelunauha. Myös käräjätuomari Jyrki Määttä ja varatuomari Mikko Kovalainen antoivat asiassa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle.
Markku Koski oli keskeisesti mukana PR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiassa. Katso

Tuomioiden purkuperusteita korkeimmalle oikeudelle

Jouni Remes ja Markku Koski

Kiirehtimispyyntö
Selvitys kauppasopimuksen tekemisestä
Tässä suullinen todistusaineisto
Olen tehnyt 131-sivuisen selvityksen asioista. Kalajoen kaupunginvaltuustolle ja kansanedustajille, laillisuusvalvojille, teidotusvälineille ja se on suuren yleisön nähtävänä nettisivuillani.
Tässä on Kalajoen valtuustolle tekemäni 9 tunnin puhe, mikä on myös valtuustonkokouksen virallisena asiakirjana
Olen kirjoittanut kirjan Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN-91-4593-X. Kirjassa on 529 sivua ja kirjassa on selostettu tapahtumat ja asiakirjat on kopioitu todistusaineistoksi. Lisäksi olen tehnyt erillisen liiteen, jossa on yksityiskohtaisesti kerrottu mitä milläkin todisteella todistetaan. Lisäksi olen tehnyt erillisen liitteen, jossa on juridinen argumentointi asioille.
Olen tehnyt Kalajoen kaupunginvaltuustolle asioista 1879-sivuisen selvityksen asiakirjoineen. Asiakirja on julkinen, mutta se käytännössä salattiin valuutetuilta silloisen kaupunginvaltuuston Raili Myllylän toimesta ja minua estettiin esittämästä asiat valtuustolle, joka oli minulta selvitystä asioista pyytänyt.
Asianajaja Jouni Vihervalli on tunnustanut tekonsa, asianajaja Asko Keränen on tunnustanut tekonsa, varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut tekonsa ja on syytä epäillä, että nykyinen Sievin kunnanjohtaja antoi Ylivieskan käräjäoikeudessa väärän lausuman asiassa . Siksi häntä on syytä epäillä vakuutuspetoksesta, koska hän oikeudenkäyntikulut antoi vakuutusyhtiön perittäväksi ja hän oli tietoinen siitä, että hänen asianajajansa Timo Hautamäki oli tietoinen rikoksista, joita prosessissa oli ja joihin Markku Kosken on syytä epäillä sekaantuneen. Tämän tiedän sen johdosta, että Timo Hautamäki toimi aiemmin minun asianajajanani ja oli perehtynyt asioihin ja lisäksi hän oli perehtynyt niihin nettisivujen perusteella, koska oli sieltä kaivanut esiin aineistot. Heitä on siis syytä epäillä myös rikoslain 15 luvun vastaisesta toiminnasta.
Käräjätuomari Heikki Sneck ei suostunut ottamaan todistusaineistoa vastaan, mikä on todella törkeä teko ja oikeudenloukkaus. Käräjätuomari Heikki Sneck toimi esteellisenä tuomarina asiassa ja kieltäytyi ottamasta todistusaineistoa vastaan. Syyttäjä Esa Mustonen vetäytyi asiasta koska tein hänestä esteellisyysväittämän ja toimitin lisäksi Rikosseuraamusviraston kautta uudelleen todistusaineiston syyttäjä Esa Mustoselle. Syyttäjäksi ilmestyikin oikeudenkäyntiin nainen, joka ei ollut tutustunut omien sanojensa mukaan asiakirjamateriaaliin, mutta kertoi pystyvänsä toimimaan syyttäjänä siitä huolimatta. Rovaniemen hovioikeus ei antanut asiassa suullista käsittelyä ja taas asiassa oli vaihtunut syyttäjä.
Vaadin Teiltä tutkinnanjohtaja poliisi Jonny Paananen selvitystä 14 vuorokauden kuluessa miksi ette ottanut todistusaineistoa asiassa vastaan ja miksi ette reagoineet rikolliseen toimintaan. Miten aiotte korjata asian ja miten aiotte korvata aiheuttamanne valtavat taloudelliset tappiot ja mittavat henkiset kärsiymykset asiassa.
Kalajoella 19.03.2013
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston jäsen (7.s kausi)
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

sunnuntai 7. heinäkuuta 2013

Kuka luottaa enää Suomen oikeuslaitokseen?Olen tehnyt valituksen ulosottasaatavasta, mikä on saatu aikaan siten, että poliisi jätti asiassa kaiken minun todistusaineiston vastaanottamatta eikä korjannut virhettään, vaikka lähetin todistusaineiston sähkopostitsekin. Lähetin todistusaineiston tutkinnanjohtajajalle jotta voisin varmistua, että se tulee huomoonotetuksi. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että tutkinnanjohtaja oli vastapuolen miehiä, koska aineisto ei mennyt syyttäjälle.  Lähetin aineiston myös syyttäjälle, joka yritti toimia asiassa esteellisenä, sillä hän oli aikaisemmassa oikeudenkäynnissäni antanut Rovaniemen hovioikeudelle tietoisen väärän lausuman, jotta saatiin aikaan Rovaniemen hovioikeuden vääärä päätös. Tein esteellisyysväittämän syyttäjän toiminnasta. Hän ei saapunut oikeudenistuntoon, vaan yllätyksekseni syyttäjäksi ilmestyikin nainen, jolta kysyin, että onko hän saanut asian asiakirjoja. Syyttäjänainen vastasi, että hän voi syyttää asiassa, vaikka ei ole saanutkaan asiakirjoja. Valitin asiassa Rovaniemen hovioikeuteen jossa en saanut suullista käsittelyä. Syyttäjä oli taas vaihtunut asiassa eli syyttäjänä oli uusi syyttäjänainen oikeuden asiankirjojen mukaan.

Erikoista Ylivieska- Raahen käräjäoikeuden käsittelyssä oli se, että käräjätuomari ei ottanut vastaan todistusaineistoa. Eikä käsitellyt sähköpostitse lähettämääni aineistoa lainkaan. Se tulostettiin vasta oikeudenkäynnin alussa ja sekin tulostettiin väärin eli linkit jätettiin avaamatta ja tulostamatta ja todistusaineisto huomioonottamatta.

Asiassa vastapuolen asianajajana toimi henkilö, joka tiesi vastapuolen rikolliseksi epäiltävän toiminnan tarkasti, koska hän oli ollut minulla aikaisemmin asianajajana ja sitä kautta perehtynyt asiaan erittäin perusteellisesti. On luonnollista, että tällaisessa tapauksessa, jossa vastapuolella on omat tutkijat ja tutkinnanjohtaja sekä syyttäjät sekä käräjätuomari toimii lainvastaisesti, niin oikeutta on mahdotonta saada.


Nyt, kun valitin rikollisesti aikaansaaduista päätöksistä ja niistä johtuvista oikeudenkäyntikuluista, niin Rovaniemen hovioikeus on käsitellyt vain ne asiat,jotka Ylivieska-Raahen käräjäoikeus on lähettänyt Rovaniemen hovioikeuden käsiteltäväksi. Tämä on todella törkeää menettelyä, koska lähetin suoraan Rovaniemen hovioikeuteen asiakirjat, mutta Rovaniemen hovioikeus palautti asiakirjat Ylivieska-Raahen kärärjäoikeuteen ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeus lähetti Rovaniemen hovioikeuteen vain ne asiakirjat, jotka tukevat Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden väärää päätöstä. Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa päätöksen asiassa oli tehnyt käräjätuomari, josta olin tehnyt esteellisyysväittämän, jonka hän itse hylkäsi. Tätä asia ei Rovaniemen hovioikeus ei ratkaissut. Rovaniemen hovoikeus toteaakin päätöksessään, että Hovioikeus on tutkinut käräjäoikeuden ratkaisun silta osin kuin asia on saatettu hovioikeuden käsiteltäväksi. Tästä on veloitettu 182 euroa. Asian on esitellyt hovioikeuden asessori Suvi Hannula ja asian ovat ratkaisseet hovioikeuden laamanni Marianne Wagner-Prenner, hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen ja hovioikeudenneuvos Petri Nykänen. Toisen vastaavan päätöksen ovat tehneet samat henkilöt samalla kokoonpanolla joten lienee syytä epäillä henkilöiden ennakkoasennetta asiaa kohtaan ja esteellisyyttä asian käsittelyssä. Tästäkin päätöksestä oli laskutettu 182 euroa. Täysin käsittämätön ja kansalaisten edun vastaista toimintaa. Missään vaiheessa en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.

maanantai 1. heinäkuuta 2013

Esteelliset korkeimman oikeuden tuomarit tekivät takautuvan päätöksen?Esteellinen tuomari ei saa osallistua asian käsittelyyn, paitsi jos kiireellinen kysymys, joka ei vaikuta pääasiassa tehtävään ratkaisuun, on ratkaistava ja esteetöntä tuomaria ole viivytyksettä saatavissa. Esteellisyyssäännösten tarkoituksena on turvata käsittelyn puolueettomuus. Tähän sisältyy sekä subjektiivinen että objektiivinen näkökulma. Subjektiivinen puolueettomuus tarkoittaa, ettei tuomarilla ole ollut henkilökohtaista sidettä tai suhdetta asianosaisiin ja ettei hän ole toiminut asiassa puolueellisesti. Objektiivinen puolueettomuus toteutuu, kun tuomioistuin, sen lisäksi, että on subjektiivisesti puolueeton, myös ulospäin näyttää puolueettomalta. Tällöin tuomioistuimen kokoonpanossa ole mitään sellaisia tekijöitä, jotka saattavat ulkopuolisen silmissä aiheuttaa perusteltua epäilystä tuomioistuimen puolueettomuudesta.

Esteellisyysperusteet on jaettu osallisuus- ja intressiesteellisyyteen, yhteisöesteellisyyteen, erityissuhteen aiheuttamaan esteellisyyteen sekä oikeusaste- ja ennakkoasenne-esteellisyyteen. Koska oikeudenkäynnissä arvioidaan todisteiden todistusarvo, tuomari ei voi ratkaista asiaa, jossa hän itse tai hänen läheisensä on todistajan tai asiantuntijan asemassa. Osallisuusperusteen mukaan tuomari on siis esteellinen asiassa, jossa hän itse tai hänen läheisensä on jollain tavoin osallinen asiassa, esimerkiksi todistajana. Intressiperusteella tuomari on esteellinen, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle itselleen tai hänelle erityisen läheiselle henkilölle tai sille, jota tuomari tai hänen läheisensä edustaa. Odotettavissa oleva hyöty tarkoittaa lähinnä taloudellista hyötyä. Yhteisöesteellisyys taas tarkoittaa tuomarin esteellisyyttä tilanteessa, jossa tuomari tai hänen läheisensä toimii hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä tai toimitusjohtajana tai vastaavassa asemassa asiaan osallisessa yhteisössä tai laitoksessa. Samoin yhteisöesteellisyystilanne on käsillä, jos tuomari tai hänen läheisensä on asemassa, jossa hän päättää valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön puhevallan käyttämisestä asiassa. Erityinen suhde asianosaiseen voi myös aiheuttaa tuomarin esteellisyyden. Tuomarin erityinen suhde asianosaiseen esteellisyysperusteena voi tulla kyseeseen kahdessa toisilleen vastakkaisessa tilanteessa; vastapuolisuhteessa sekä palvelussuhteessa ja muussa erityisessä suhteessa. Tuomari voi siis olla esteellinen silloin, kun asianosainen on tuomarin tai hänelle erityisen läheisen henkilön vastapuoli muussa oikeudenkäynnissä tai viranomaisen käsiteltävänä olevassa asiassa. Toiseksi erityinen suhde aiheuttaa esteellisyyden, jos tuomarilla on palvelussuhteen perusteella tai muuten asianosaiseen sellainen suhde, että se erityisesti käsiteltävänä olevan asian laatu huomioon ottaen antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa. Myös aiempi palvelussuhde voi aiheuttaa esteellisyyden, kuten esimerkiksi tilanteessa, jossa tuomari on aiemmin toiminut asianosaisen asiamiehenä, avustajana tai edustajana. Muuten erityisessä suhteessa on useimmiten kysymys erilaisista taloudellisista kytkennöistä. Oikeusaste-esteellisyys eli kahden instanssin jäävi tarkoittaa tilannetta, jossa tuomari tai hänelle erityisen läheinen henkilö on käsitellyt samaa asiaa aikaisemmin toisessa tuomioistuimessa, muussa viranomaisessa tai välimiehenä. Tarkoitus on estää se, että tuomari, jolla mahdollisesti on valmis ennakkokäsitys asiasta, käsittelisi samaa asiaa eri rooleissa ja instansseissa. Samoin perustein tuomari on esteellinen myös silloin, kun hän on itse asianosaisena toisessa samanlaisessa asiassa ja kyseisen asian laatu tai käsiteltävänä olevan asian ratkaisun vaikutus tuomarin asiaan antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa. Kun käsitellään samaa asiaa tai sen osaa uudelleen samassa tuomioistuimessa, voidaan jäävätä tuomari, jos on perusteltua aihetta epäillä hänellä olevan asiaan ennakkoasenne hänen asiassa aikaisemmin tekemänsä ratkaisun tai muun erityisen syyn vuoksi.

Ne henkilöt, joita pidetään tuomarin läheisinä, on jaettu kolmeen eri ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat kaikkein läheisimmät, erityisen läheiset henkilöt, joita ovat tuomarin puoliso, lapset, lapsenlapset, sisarukset, vanhemmat, isovanhemmat ja tuomarille muuten erityisen läheiset henkilöt sekä kaikkien näiden puolisot. Tähän ryhmään kuuluvat siis myös esimerkiksi kihlattu, läheinen ystävä sekä kasvattivanhempi ja kasvattilapsi. Toiseen ryhmään kuuluvat edellistä kaukaisemmat, tuomarin läheisimmät sivusukulaiset. Näitä ovat tuomarin vanhempien sisarukset ja heidän puolisonsa, tuomarin sisarusten lapset ja tuomarin entinen puoliso. Kolmas ryhmä muodostuu tuomarin puolison läheisimmistä sukulaisista, joita ovat tuomarin puolison lapset, lastenlapset, sisarukset, vanhemmat ja isovanhemmat samoin kuin tällaisen henkilön puoliso sekä tuomarin puolison sisarusten lapset. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita, avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä eli avopuolisoita ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä samaa sukupuolta olevia henkilöitä. Lisäksi läheisinä pidetään vastaavia puolisukulaisia, esimerkiksi veli- tai siskopuolta.
Oikeudenkäymiskaari 13 luku
4 §
Tuomari on esteellinen asiassa, jossa:
1) tuomari tai hänen läheisensä on asianosainen;
2) tuomari tai hänen läheisensä toimii tai on toiminut asianosaisen edustajana, avustajana tai asiamiehenä;
3) tuomari on tai on ollut todistajana tai asiantuntijana;
4) tuomarin läheinen on todistajana tai asiantuntijana tai jossa läheistä on käsittelyn aikaisemmassa vaiheessa kuultu tällaisessa ominaisuudessa ja asian ratkaisu voi osaltaan riippua tästä kuulemisesta; tai
5) asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa tuomarille, hänen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen tai sille, jota tuomari tai hänen läheisensä edustaa.
Edustajalla tarkoitetaan 1 momentin 2 ja 5 kohdassa luonnollisen henkilön huoltajaa, edunvalvojaa tai muuta niihin rinnastettavaa edustajaa.
5 §
Tuomari on esteellinen, jos hän tai hänen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä toimii:
1) hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa yhteisössä, säätiössä tai julkisoikeudellisessa laitoksessa tai liikelaitoksessa; tai
2) asemassa, jossa hän päättää valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön puhevallan käyttämisestä asiassa, ja
edellä 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu taho on asiassa asianosainen tai asian ratkaisusta on sille odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.
6 §
Tuomari on esteellinen, jos:
1) asianosainen on tuomarin tai hänen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun läheisensä vastapuoli muussa oikeudenkäynnissä tai viranomaisen käsiteltävänä olevassa asiassa; tai
2) tuomarilla on palvelussuhteen perusteella tai muuten asianosaiseen sellainen suhde, että se, erityisesti käsiteltävänä olevan asian laatu huomioon ottaen, antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa.
Esteellisyyttä ei 1 momentin nojalla aiheudu yksin sen vuoksi, että asianosaisena on valtio, kunta tai muu julkisyhteisö, eikä myöskään, jos vastapuoli on pannut 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun asian vireille aiheuttaakseen esteellisyyden tai muuten selvästi perusteetta.
Tavanomaisena pidettävään asiakkuuteen, omistukseen tai niihin verrattavaan seikkaan perustuva suhde asianosaiseen ei aiheuta 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua esteellisyyttä.
7 §
Tuomari on esteellinen, jos hän tai hänen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on käsitellyt samaa asiaa toisessa tuomioistuimessa, muussa viranomaisessa tai välimiehenä. Tuomari on esteellinen myös, jos hän on asianosaisena samanlaisessa asiassa ja tämän asian laatu tai käsiteltävänä olevan asian ratkaisun vaikutus tuomarin asiaan antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa.
Tuomari on esteellinen käsittelemään samaa asiaa tai sen osaa uudelleen samassa tuomioistuimessa, jos on perusteltua aihetta epäillä hänellä olevan asiaan ennakkoasenne hänen asiassa aikaisemmin tekemänsä ratkaisun tai muun erityisen syyn vuoksi.
Tuomari on esteellinen myös, jos jokin muu tässä luvussa tarkoitettuun seikkaan rinnastettava seikka antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa.
Korkeimman oikeuden jäsenet Hiden, Mansikkamäki ja Häyhä ovat kaikki toimineet minun oikeustajuni mukaan esteellisenä tehdessään päätöstä Dnro H2013/14. Antopäivä 18.06.2013. Nro 1360. Asian esittelijänä on toiminut esittelijä Matti Sepponen.
Korkeimman oikeuden jäsenet Välimäki ja Kantor ovat toimineet minun oikeustajuni mukaan esteellisinä henkilöinä tehdessään päätöstä Dnro H2013/17, antopäivä 24.06.2014 Nro 1414.

Oikeudenkäyntimenettelylle voidaan ns. reilun oikeudenkäynnin periaatteen mukaan asettaa osapuolten tasavertaisen aseman vaatimus. Osapuolilla tulee tämän mukaisesti olla samanlaiset mahdollisuudet vaikuttaa käsittelyn lopputulokseen. Tämä edellyttää ensinnäkin, että kummallakin osapuolella on mahdollisuus esittää tarpeellista todistelua. Toiseksi osapuolten on saatava kontradiktorisen l. vastapuolen kuulemisen periaatteen mukaan puolustautua vastapuolen vaatimuksia ja väitteitä vastaan. Reilun menettelyn on katsottu myös edellyttävän sitä, että osapuolilla on tarvitessaan mahdollisuus käyttää oikeudellista asiantuntija-apua.

Oikeudenkäymiskaaren muutos tuli voimaan 1.1.2013. Oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 1 §:n 4:n momentin mukaan muun hakijan kuin viranomaisen on käytettävä oikeudenkäyntiasiamiestä tai -avustajaa lain 31 luvussa tarkoitetussa tuomiovirhekantelun tai tuomion purkamissta koskevassa asiassa korkeimmassa oikeudessa.

On syytä epäillä, että korkein oikeus sovelsi takautuvasti lakia, koska tuominpurkuhakemukset oli tehty jo viime vuoden puolella. Oikeudenkäymiskaaren muutos tuli voimaan 1.1.2013. Korkein oikeus toteaa sen päätöksessäänkin, että Erkki Aho oli palauttanut korkeimman oikeuden päätöksen uudelleen käsittelyyn. Siksi pidän menettelyä virheellisenä, koska korkein oikeus on päätöksessään maininut tuon palautuksen.
Lainlaatijan tarkoituksena on ollut oikeudensaannin helpottaminen sillä, että tuominpurkuhakemukset tehdään asiantuntevasti. Nyt esimerkiki minun kohdallani en saanut apua Ylivieskan oikeusaputoimistosta ja alueemme asianajajat kieltäytyvät tekemästä purkuhakemuksia peläten seurauksia ja Ruotsista sain asianajaja, joka lupasi tehdä purkuhakemuksen korkeimmalle oikeudelle ja hintakin oli sovittu. Hän kuitenkin vetäytyi hankkeesta aineiston laajuuden takia. Myös tunnettu professori ilmoitti, ettei hänellä ole aikaa perehtyä asiaan. Mielestäni tässä tilanteessa korkeimman oikeuden olisi pitänyt määrätä asianajaja minulle, koska nyt oikeudenkäynti ei ollut reilun oikeudenkäynnin mukainen eikä täyttänyt oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita.

Tässä perusteet tuomionpurulle:


Pyydän poliisiylijohtaja Mikko Paateroa ja hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila sekä oikeusministeri ottavat vastuun siitä, että poliisi tutkii asian ja oikeus toteuu. Poliisitutkinnan jälkeen tuomiot voidaan purkaa korkeimmassa oikeudessa. Oikeustaisteluni on kestänyt jo reilusti yli 18 vuotta ja näytöt ovat kiistattomat ja rikolliset ovat tunnustaneet rikoksensa.