tiistai 31. maaliskuuta 2009

Vastaus turvaamistoimiasiassaRaahen käräjäoikeus
käräjätuomari Timo Tammiketo
Sovionkatu 1
PL 85
92100 RAAHE
Vastaus turvaamistoimiasiassa T09/428

En hyväksy Mikko Kovalaisen turvaamistoimihakemusta ja vastustan jyrkästi Kovalaisen esittämiä vaatimuksia ja asian käsittelyä uudestaan Raahen käräjäoikeudessa. Pidän Kovalaisen turvaamistoimihakemusta erittäin erikoisena, koska siinä nimitellään minua, Erkki Ahoa, erään toisen henkilön rikoskumppaniksi ja annetaan tietoisesti ja tarkoituksellisesti vääriä tietoja muun muassa tamperelaistuneesta ladyistä ja monista muista henkilöistä ja asioista ilman todistusaineistoa. Erikoinen on myös Kovalaisen vaatimus siitä, ettei vastapuolelle anneta tilaisuutta tulla kuulluksi.
En lainkaan ihmettele sitä, että Mikko Kovalaiselle on määrätty esiintymiskielto useaan hovioikeuteen ja vielä useampaan käräjäoikeuteen.

Mikko Kovalainen on esittänyt todistusaineistona Oulun KRP:n päällikön Leila Melanderin tutkimattajättämispäätöksen 21.11.2008 2400/S/10357/08. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on siirtänyt asiakokonaisuuden 26.03.2009 Dnro OKV/1454/1/2008 valtakunnansyyttäjäviraston tutkittavaksi.

Mikko Kovalaisen toimista on menossa KRP:n uudet rikostutkinnat. Todisteena KRP:n talousrikosyksikön päällikön Tapio Kalliokosken sähköposti 12.3.2009
----- Original Message -----
From: "Kalliokoski Tapio" <tapio.kalliokoski@poliisi.fi>
To: "Erkki Aho" <e.ahoky@kotinet.com>
Sent: Thursday, March 12, 2009 12:36 PM
Subject: Vast:Eilinen puhelinkeskustelu
Erkki Aho

Mikäli asianomistajat katsovat, ettei komisario Tornberg voi toimia heidän .......

TAPIO KALLIOKOSKI Rikostarkastaja Kriminalinspektör Head of Financial CrimesLinjanjohtaja LinjechefKeskusrikospoliisi Centralkriminalpolisen National Bureau ofInvestigation PL 285 PB 285 P.O.BOX 28501301 VANTAA FI-01301 VANDA FI-01301 VANTAA(071) 878 6566 +358 71 878 6566 +358 71 878 6566fax (071) 878 6676 fax +358 71 878 6676 fax +358 71 878 6676tapio.kalliokoski@poliisi.fi Tämä sähköpostiviesti voi sisältää luottamuksellista ja/tai salassa pidettäväätietoa ja sen on tarkoitettu vain nimetyille vastaanottajille. Jos olet saanuttämän viestin vahingossa, ole hyvä ja ilmoita siitä heti tämän viestinlähettäjälle sähköpostitse ja hävitä omista sähköposteistasi viesti ja senmahdolliset liitteet. Kiitos yhteistyöstä.

Turvaamistoimi on käsitelty jo aikaisemman oikeudenkäynnin yhteydessä Raahen käräjäoikeudessa. Raahen käräjäoikeus käsitteli asiaa torstaina 21.8.2008 valmisteluistunnossa ja hylkäsi varatuomari Mikko Kovalaisen vaatimukset hukkaamiskiellosta ja vakuustakavarikosta. Myös Kovalaisen vaatima Ahon mielentilatutkimus sai Raahen käräjäoikeudelta hylkäävän päätöksen. Raahen käräjäoikeus ei suostunut myöskään oikeuskäsittelyn siirtoon, jota varatuomari Mikko Kovalainen oli vaatinut. Varatuomari Mikko Kovalainen ei ilmestynyt valmisteluistuntoon lainkaan.

Kaiken lisäksi asiakokonaisuus on parasta aikaa Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä, jonne Mikko Kovalainen on lähettänyt myös aineistonsa 9.3. ja 11.3.2009. Rovaniemen hovioikeus on pyytänyt samassa asiassa lausumaa minulta, Erkki Aholta, samanaikaisesti. Oikeudenkäymiskaaren mukaan useat kanteet on käsiteltävä samassa oikeudenkäynnissä, jos ne johtuvat samasta perusteesta. Raahen käräjäoikeus ei voi ottaa asiaa tutkittavaksi, koska asiakokonaisuus on samanaikaisesti Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä.

Perusteena oikeudenkäymiskaari 18 luku 1-3§
18 LUKU (22.7.1991/1052)
Samassa oikeudenkäynnissa käsiteltävistä kanteista ja väliintulosta riita- asiassa
1 § (22.7.1991/1052)
Kantajan samaa vastaajaa vastaan samanaikaisesti nostamat useat kanteet on käsiteltävä samassa oikeudenkäynnissä, jos ne johtuvat olennaisesti samasta perusteesta.
2 § (22.7.1991/1052)
Kantajan useita vastaajia vastaan tai usean kantajan yhtä tai useampaa vastaajaa vastaan samanaikaisesti nostamat kanteet on käsiteltävä samassa oikeudenkäynnissä, jos ne johtuvat olennaisesti samasta perusteesta.
3 § (22.7.1991/1052)
Jos vastaaja nostaa kantajaa vastaan kanteen, joka koskee samaa tai samaan yhteyteen kuuluvaa asiaa kuin alkuperäinen kanne taikka sellaista saatavaa, jota voidaan käyttää kuittaukseen (vastakanne), kanteet on käsiteltävä samassa oikeudenkäynnissä.

Todisteena Rovaniemen hovioikeuden lausumapyyntö 12.3.2009 Diaarinumero R08/974 Kovalaisen hovioikeudelle 9.3. ja 11.3.2009 toimittama turvaamistoimihakemukseksi otsikoitu hakemus.

Katson, että Mikko Kovalainen käyttää tietoisesti väärin Suomen oikeusjärjestelmää ja aiheuttaa toiminnallaan yhteiskunnalle ja sen kansalaisille suurta taloudellista vahinkoa. Tällaisen toiminnan on mahdollistanut muun muassa Ylivieskan poliisi Raimo Ollila, joka toimi asiassa esteellisenä tutkinnanjohtajana. Katso apulaisoikeuskanslerin päätös tutkinnanjohtajan esteellisyydestä

Mikko Kovalaisen oikeuslaitoksen väärinkäytön on mahdollistanut myös syyttäjä Esa Mustonen, joka toimi esteellisenä syyttäjänä edellisenä Raahen käräjäoikeudenistunnossa, jossa käsiteltiin Mikko Kovalaisen asiaa. Katso
Korkeimman oikeuden päätös syyttäjän esteellisyydestä

sekä selostus syyttäjän esteellisyydestä
Syyttäjän esteellisyys

Tutkinnanjohtajan ja syyttäjän esteellisyyteen vaikuttavat nämä asiat

PR-talojen markkinoilta poistaminen
Erikoinen isänpäivä - tapon yritys
Huippuälykästä ja salamannopeaa toimintaa
DVD-dokumnettin youtubessa

Edellisessä istunnossa Mikko Kovalaisen oikeuslaitoksen väärinkäytön mahdollisti käräjätuomari Jyrki Määttä toiminnallaan. Katson, että hän toimi puolueellisesti ja esti minua ihmisoikeussopimuksen artiklan 1 d vastaisesti kuulustelemasta vastapuolen todistajaa. Katso 1 d kohta: d. oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat.Asian voi tarkistaa Raahen käräjäoikeuden todistajalausuntojen nauhoituksesta.

Pidän erikoisena sitä, että Mikko Kovalaisen todistajia kuultiin puhelimitse, mutta Erkki Ahon todistajia ei kuultu. Pidän erikoisena myös sitä, että Mikko Kovalaisen todistaja oli unohtanut mitä hänen piti sanoa ja Mikko Kovalainen kysyi puhelinkuulustelussa todistajalta, että "voinko auttaa?"Käräjäoikeuden tuomarin puolueellisuuden ja tarkoitushakuisuuden voi todistaa kolme oikeudenistunnossa läsnäollutta henkilöä. Käräjätuomari Jyrki Määttä jätti oikeudenkäyntiväittämäni käsittelemättä todeten ettei sillä ole menestymisen mahdollisuuksia. Menettely oli todella törkeää. Hän jätti myös Mikko Kovalaisen toimintaa koskevan todistusaineistoni asiassa huomioonottamatta. Katso

Hovioikeusasetuksen 23 §:n 2 momentissa on säädetty, että hovioikeuden on ilmoitettava valtioneuvoston oikeuskanslerille alioikeuksien valvonnassa tietoonsa tulleista seikoista, jotka
saattavat johtaa virkasyytteen nostamiseen hovioikeudessa.

Rikoslain 40 luvun 10 §:n mukaan jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin luvun 5 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatominnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuuden rikkomisesta varoituskeen tai saakkoon.

Rikoslain 40 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään, hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Lain 45 §:n 1 momentin mukaan lakia sovelletaan myös tuomariin.

Korostan edelleen, että olen parasta aikaa tekemässä vastinetta samasta asiasta Rovaniemen hovioikeuteen. Tämä Raahen käräjäoikeudelle tehty vastine on vain osa siitä vastineesta minkä teen Rovaniemen hovioikeudelle.

Vaatimus Raahen käräjäoikeudelle ( asia siirtynee Rovaniemen hovioikeuden käsiteltäväksi): Vaadin oikeutta määräämään Mikko Kovalaisen maksettavaksi tämän vastineen tekemisestä 1200 euroa.

Koska asiat ovat samanaikaisesti KRP:n tutkinnassa, oikeuskanslerin ja valtakunnansyyttäjän tutkittavana niin lähetän tämän vastineen myös heille tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Lähetän tämän vastineen tiedoksi ja toimenpiteitä varten myös oikeusministeri Tuija Braxille ja eduskunnan perustuslakivaliokunnalle sekä hallintovaliokunnalle jotta he saavat käytännön kuvan siitä millaista on Suomen poliisin ja oikeuslaitoksen toiminta ja mistä toiminnan kulut muodostuvat. Parantamisen varaa on todella järkyttävän paljon. Yhteiskunnan kannalta katsottuna Mikko Kovalainen olisi pitänyt pidättää ja vangita jo ajat sitten, mutta tämä on oikeusvaltio Suomi.

Kalajoella 31.3.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

sunnuntai 29. maaliskuuta 2009

Törkeä ihmisoikeusrikos


Päivi Hirvelä valtakunnansyyttäjävirastosta nimitettiin Matti Pellonpään tilalle Euroopan Ihmisoikeusoikeustuomioistuimeen tuomariksi 27.6.2006 erikoisella valintamenettelyllä ja väärillä tiedoilla. On syytä epäillä, että Päivi Hirvelä nimitettiin tuomariksi Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen estämään suomalaisten oikeudensaanti Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimessa.

Minulla on todistusaineisto tälle väitteelle EIT:n päätöksessä 21.5.2007 Valitusnumero 23819/05 Aho v. Suomi. Olen tehnyt Päivi Hirvelästä rikostutkintapyynnön poliisiministeri Anne Holmlundille ja olen pyytänyt Holmlundia toimittamaan minulle virka-apupyynnöstä kopion. Asiahan kuuluu Strassbourgin poliisin tutkittavaksi. Poliisiministeri Anne Holmlund ei ole vastannut pyyntööni eikä ole antanut minkäänlaista vastausta rikostutkintapyyntööni. Lain mukaan ministerin on vastattava minulle ja minun on saatava rikostuktintapyyntööni virallinen päätös. Ministerin toimintaa valvoo oikeuskansleri Jaakko Jonkka. Pyydän oikeuskansleria selvittämään ministeri Anne Holmlundin toiminnan.

Ministeri Anne Holmlund on vannonut tuomarin valan.

Tuomarinvalan kaava on säilynyt muuttamuttomana vuodesta 1734.
"Minä N. N. lupaan ja vannon Jumalan ja hänen pyhän evankeliuminsa kautta (vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta), että minä parhaan ymmärrykseni ja omantuntoni mukaan kaikissa tuomioissa tahdon tehdä ja teen oikeutta niin köyhälle kuin rikkaallekin ja tuomitsen Jumalan ja [Ruotsin] lain ja laillisten sääntöjen mukaan: etten koskaan minkään varjolla lakia vääristele enkä vääryyttä edistä sukulaisuuden, lankouden, ystävyyden, kateuden ja vihan tahi pelon tähden taikka lahjan ja antimien tahi muun syyn takia, enkä syytöntä syylliseksi taikka syyllistä syyttömäksi tee. Minä en myöskään ennen tuomion julistamista enkä sen jälestä ilmaise oikeutta käyville enkä muille niitä neuvotteluita, joita Oikeus suljettujen ovien takana pitää. Kaiken tämän tahdon täyttää ja täytän uskollisesti, rehellisenä ja totisena tuomarina, ilman kavaluutta ja juonia, niin totta kuin Jumala minua auttakoon ruumiin ja hengen puolesta."

Päivi Hirvelä valittiin tuomariksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Ulkoministeriön tiedote 204/2006, 27.6.2006 on seuraava : Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous valitsi tiistaina 27. kesäkuuta Päivi Hirvelän tuomariksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on Euroopan ihmisoikeussopimuksen osapuolten luvun mukainen määrä tuomareita. Tuomarit valitaan kuuden vuoden määräajaksi, jonka jälkeen uudelleenvalinta on mahdollinen. Tuomareiden toimikausi päättyy heidän täyttäessään 70 vuotta.Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomen nykyiselle tuomarille Matti Pellonpäälle on myönnetty ero 1. tammikuuta 2007 alkaen hänen siirtyessään takaisin Suomeen. Hirvelä hoitaa edeltäjänsä tointa tämän toimikauden päättymiseen eli 31. lokakuuta 2010 saakka.Mikäli ihmisoikeussopimuksen 14 pöytäkirja tulee voimaan Hirvelän toimikaudella, hänen toimikautensa pitenee yhteensä yhdeksäksi vuodeksi.

Diplomi-insinööri Jali Raita kirjoittaa Promerit-sivuilla näin

Päivi Hirvelän valitseminen EIT:n tuomariksi on törkein ihmisoikeusloukkaus Suomessa viime aikoina. Ihmisoikeudet ovat yksilön oikeuksia yhteiskuntaa vastaan. Nyt yhteiskuntamme korkeimmat laillisuusvalvontairanomaiset, joiden tekemisista juuri valitetaan Euroopan ihmisoikeustumioistuimeen, eli KKO:n, KHO:n presidentit, Koskelo ja Hallberg ja myöskin valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikula, jonka tulisi kaikkea laillisuutta valvoa Suomessa, ovat valinneet laillisuuvalvontaorganisaatiosta eli valtakunnansyyttäjänvirastostasta valvojan itselleen eli tuomariksi valtionsyyttäjä Päivi Hirvelän.

Jali Raidan kirje

René van der LINDEN
2006-10-27
President of the Parliamentary Assembly
Parliamentary Assembly Council of Europe
Avenue de l’Europe
67075 Strasbourg Cedex

LYHENNELMÄ SUOMEKSI KIRJEESTÄ PVM 27.10.2006
René van der LINDENille
Dear Sir,Ref.; MAY DAY CALL from Finland.
The election on 27th of June 2006 of Ms. Päivi Hirvelä to become a judge at the European Court of Human Rights.

HÄTÄHUUTO SUOMESTA
Päivi Hirvelän valinta 27.06.2006 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomariksi.Päivi Hirvelän valinta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomariksi tulee peruuttaa ja rikoksiin syyllistyneet saattaa oikeuteen ja rangaista seuraavin perustein Päivi Hirvelä on antanut vääristeltyä tietoa CV:ssään, joka voidaan katsoa rikokseksi Suomessa ja Strasbourgissa.

Valintapaneelin jäsenten on täytynyt tietää virheistä ja heidän on täytynyt toimia yhdessä osallistuen rikokseen. Useimmat valintapaneelin jäsenistä ovat olleet esteellisiä ja heillä ei ole ollut oikeutta valita ja ehdottaa ehdokkaita. Valintapaneelilla ei ole ollut oikeudellista asemaa valita ja ehdottaa ehdokkaita. Voidaan myös perustellusti väittää, että ulkoasiainministeriöllä ei ole ollut oikeutta ehdottaa kolmea ehdokasta tuomioistuimeen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin peittää 46 maata ja 800 miljoonaa ihmistä ja on siten kolmanneksi suurin oikeudellinen yhteisö maailmassa Kiinan ja Intian jälkeen.

Ei siis ole mikään vähäpätöinen asia, ketkä ovat tuomareina EIT:ssä, mikä on heidän moraalinsa, tietonsa ja kokemuksensa laista ja erityisesti ihmisoikeuksistaPäivi Hirvelä on kirjoittanut CV:ssään olleensa tuomarina 9 vuotta ja syyttäjänä 16 vuotta eli yhteensä 25 vuotta. Hirvelä kertoo olleensa apulaistuomarina ensimmäistä kertaa 1 elokuuta 1982 alkaen. 1982 plus 25 vuotta ja päädymme vuoteen 2007. Hakemus on tehty 21.2.2006 ja elämme edelleen vuotta 2006, eli jokin on pielessä.

Hirvelä väittää siis olleensa tuomarina 9 vuotta. Tämä ei ole totta. Hän ollut asiakirjojen mukaan ylimääräisenä, tai määräaikaisena tuomarina vain 26 kuukautta ja 29 päivää. Hirvelä kertoo olleensa "assistant Judge" Kouvolan hovioikeudessa. 1.elok.1982- 31 elok 1990. Mitään apulaistuomarin virkaa ei Suomessa ole edes olemassa vaan Hirvelä on ollut vain viskaali eli esittelijä, jonka oikea käännös olisi "Rapporteur, " Referendary", "Senior secretary of the court of appeal", reporting clerk" tai "judicial secretary of a court of appeal".

Hirvelä kertoo hakemuksessaan olleensa 16 vuotta syyttäjänä. Myöskään tämä ei pidä paikkaansa. Kun kaikki lomat, virkavapaudet jne vähennetään, niin voidaan todeta, että Hirvelä on ollut syyttäjänä 11 vuotta ja 10 kuukautta tai 12 vuotta ja yksi kuukausi laskentatavasta riippuen jättäessään hakemuksensa helmikuussa 2006.

Epäilemättä Hirvelä on antanut virheellistä tietoa hakemuksessaan yhteen Euroopan korkeimpaan tuomarin virkaan.

Valintapaneelin jäsenten olisi pitänyt hylätä Hirvelän hakemus heti, elleivät he ole osana rikollista suunnitelmaa, sillä se ovat kaikki juristeja, ja he ovat tienneet, ettei Hirvelä ole ollut koskaan vakituisena tuomarina eikä Suomessa edes ole "Assistant Judge " tai "apulaistuomarin" virkaa.Minulle on edelleen epäselvää se, miten valintapaneeli on asetettu, koska en ole saanut pyytämääni selvitystä ulkoasiainministeriöltä. Valtioneuvoston ohjesäännön 6§" määrittelee sen, kuinka ko toimikunta, valintapaneeli olisi pitänyt asettaa. Näyttää siltä, että näin ei ole menetelty.

Valintapaneelin jäsenillä: oikeuskansleri Paavo Nikulalla, KKO:n presidentti Pauliine Koskelolla, KHO:n presidentti President Pekka Hallbergilla, oikeusministeriön kansliapäällikkö Kirsti Rissasella, UM:n oikeudellisen osaston päälliköllä Irma Ertmanilla ja sihteeri Camilla Busck-Nielsenilla .... olisi pitänyt olla sivutoimilupa, jota heillä ei ole ollut. Laki on erittäin tiukka tässä erityisesti tuomareille Koskelo ja Hallberg. Sivutoimilupaa he eivät olisi mahdollisesti saaneet, koska he olivat asiassa esteellisiä.Valintapaneelin jäsenet tulevat julkiselta sektorilta, jossa kaikki ihmisoikeusloukkaukset tehdään. Tämä on sietämätöntä.

Erittäin sietämätöntä on korkeimpien oikeuksien presidenttien Koskelon ja Hallbergin sekä kansleri Nikulan osallisuus. Nämä sekä Nikulan apulainen Jonkka että eduskunnan oikeusasiamies Paunio ja tämän apulaiset ovat suurimmat ihmisoikeusloukkaajat Suomessa. Käytännössä kaikki oikeusjutut päätyvät Suomessa korkeimpiin oikeuksiin. Nikulalla on suurin oikeudellinen valta Suomessa, sillä hän kontrolloi hallituksen ja presidentinkin toimia sekä tuomioistuimia ja koko virkakoneistoa. Sama koskee hieman pienemmässä määrin Pauniota. Jos Nikula ja Paunio sekä virastonsa toimisivat oikein ja tehokkaasti, Suomesta ei tarvitsisi lähettää yhtään valitusta EIT:hen.

Valintapaneelin jäsenet ovat tienneet, että EIT:ssä on naiskiintiö ja vajetta naistuomareista. Jos kolmen kandidaatin joukossa on yksi nainen, jonka suositukset on leivottu hyviksi, niin hän tulee valituksi.Hakijoina oli kaksi muut naista: dosentti, OTT Laura Ervo ja professori, OTT Johanna Niemi-Kiesiläinen. Molemmilla oli parempi pätevyys ja tiedot sekä kokemus erityisesti ihmisoikeuksissa vieraissa kielissäkin kuin Hirvelällä.
Hirvelän kokemus erityisesti ihmisoikeuksien alalla on lähes nolla verrattuna kahteen muuhun naishakijaan. Paras hakija tällä suhteessa on professori, OTT Martin Scheinin. Ei voi välttyä ajatukselta, että oikeuskansleri Paavo Nikulalla, KKO:n presidentti Pauliine Koskelolla, KHO:n presidentti Presidentti Pekka Hallbergilla on ollut tarkoitus saada "oma nainen" EIT:hen, ja he ovat siinä onnistuneet, lobbaamaan tukea virheellisille päätöksilleen ja ihmisoikeusrikkomuksilleen.

Pääministeri Vanhanen tietää, että valintamenettelyt kansainvälisiin tuomarintehtäviin ovat remplaÇant, ja hän asettikin 12.08.2005 työryhmän selvittämään tilannetta ja tekemään ehdotukset lain muutoksiksi. Puheenjohtajaksi tuli kansleri Nikula. Nikula ei olisi saanut osallistua tähän työhön, sillä hänelle kuuluu koko virkakoneiston valvonta ja myös tämä työryhmä. Eli Nikula valvoo omia tekemisiään ja jälleen on harkitusti loukattu vallan kolmijakoa kohtaan. Työryhmän raportin olisi pitänyt tulla valmiiksi 30.4.2006. Työryhmä sai jatkoaikaa ja sopivasti ehti "vanhan systeemin " aikana valita ehdokkaat EIT:hen. Raportti on nyt painatuksessa.

Hirvelän nimikirjanotteesta selviää muitakin virallisen laillisuusvalvonnan mädännäisyyksiä. Hirvelä on ollut erilaisissa kilpailevissa tehtävissä hallinnossa. Hän on ollut viskaalina hovioikeudessa ollessaan saman oikeuspiirin alioikeudessa määräaikaisena tuomarina. Hän on ollut julkisena oikeusavustajana ollessaan samalla määräaikaisena tuomarina alioikeudessa. Hän on ollut julkisena oikeusavustajana ollessaan samalla viskaalina hovioikeudessa. Hän on ollut syyttäjänä ollessaan myös määräaikaisena tuomarina alioikeudessa. Hän on ollut valtionsyyttäjänä ollessaan esittelijänä eduskunnan oikeusasiamiehen toimistossa.

Lain mukaan määräaikaisen tuomarin virka tulee julistaa hakuun, jos määräaikaisuus on pidempi kun yksi vuosi. Tätä kierretään sillä että määräaikaisuudet ovat lyhyempiä vaikka yhteensä kestävätkin yli vuoden. "Sopiva" tuomari saadaan tekemään "likainen" tuomio "laillisesti". Hirvelän lyhin määräaikaisuus on ollut yksi päivä. Hirvelällä on ollut ainakin 9 sivutointa, joihin hänellä ei ole ollut lupaa, "kuutamourakointia" siis, Euroopan ihmisoikeussopimuksen Protokolla No. 11 Artikla 21 edellyttää mm, että EIT :n tuomarilla on korkea moraali, jota Hirvelällä tuskin on.

Koska käsillä oleva juttuun ovat sotkeutuneet Suomen korkeimmat laillisuusviranomaiset, juttu voidaan tutkia vain ulkomailla. Myös ministeri Tuomiojan osuus tulee selvittää, sillä hän on kolmen ehdokkaan listan toimittanut.Suomi on paljon korruptoituneempi yhteiskunta kuin yleisesti tiedetään. Ihmisoikeusliiton hallituksessa istuu mm Pentti Arajärvi Tarja Halosen aviopuoliso. Tuskinpa Arajärvi etsii törkeitä ihmisoikeusloukkauksia Tarja Halosen maasta?
Tranparency Internationalin Suomen toimipisteen johtokunnan puheenjohtajana on Turun kihlakunnan johtava syyttäjä Antti Pihlajamäki, jonka jo viran puolesta tulisi paljastaa yhteiskunnallinen korruptio. Hirvelän kokemus on virallisen laillisuusvalvonnan piiristä, jossa hän on tehnyt sekalaisia töitä. Nyt hän on vuodesta 1999 alkaen valtionsyyttäjänä. Vuoden 2005 hän oli kokonaan virkavapaalla ja kuluvan vuoden myös lähes kokonaan. Julkisuudessa ei ole näkynyt mitään syyttämistehtävää, jossa hän olisi loistanut. Hirvelä ei ole Suomen "carladelponte". Hirvelä asuu Lahdessa, josta työmatka virkapaikalle Albertinkadulle Helsinkiin vie parisen tuntia, poikkeuksellista Suomessa ja fyysisesti rasittavaa, jos joutuu tämän joka arkipäivä tekemään.

EIT:n tuomareita valittaessa valintaa ei tulisi kohdistaa virallisen laillisuusvalvonnan piiiristä tuleviin, jossa ihmisoikeusloukkaukset tehdään, ja henkilöt ovat jo valmiiksi ryvettyneitä. Kahdeksan hakijan joukossa kaksi tuli virallisen laillisuusvalvon piiristä. Muut kuusi eivät olleet niin ryvettyneitä. Puhtaina voisi pitää niitä, jotka tulevat yliopistomaailmasta kuten Ervo, Niemi-Kiesiläinen ja Scheinin.Tämä on nyt hätähuuuto Suomesta.Jos kansaivälinen yhteisö nyt epäonnistuu viemään käsillä oleva juttu oikeuteen ja estämään Hirvelän siirtyminen EIT:hen, niin se vähäinenkin luottamus EIT:hen on mennyttä, joka siitä vielä on jäljellä.

Jali Raita, diplomi-insinööri
MAY DAY CALL from Finland.
The election on 27th of June 2006 of MS Päivi Hirvelä to become a judge at the European Court of Human Rights

torstai 26. maaliskuuta 2009

Kihlakunnansyyttäjä Ilpo LehtoAikanaan PR-Teollisuus Oy:n hallituksen puheenjohtajana toiminut Heino Virta on 14.8.2008 tehnyt rikostutkintapyynnön TU8570/S/105/09, jossa hän on pyytänyt selvittämään ovatko Sulo Heiskari, Raimo Ollila, Eero Klemetti ja Tapio Mäkelä syyllistyneet rikokseen PR-talojen konkurssivyyhdessä. Kihlakunnansyyttäjä Ilpo Lehto on tehnyt 18.3.2009 päätöksen 09/380 asianumero R09/343. Päätöksen mukaan asiassa ei ole syytä epäillä rikosta eli esitutkintaa ei suoriteta.

Ilpo Lehto on ollut Ylivieskan käräjäoikeuden käräjätuomarina ja käsitellyt PR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiaa 23.4.1996 asianumero 96/5. Syyttäjä Ilpo Lehto on näinollen tehnyt 18.3.2009 päätöksen asiassa esteellisenä.

Kysymys on näistä asioista

PR-talojen markkinoilta poistaminen

Syyttäjän esteellisyys

Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa

Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle rikostutkintapyyntö on tehty ajoissa. Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänut tutkintapyyntöä 23.3.1997.
Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002

Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen.

Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen.

Päiväkirjamerkinnät kertovat

Erkki Aho on soittanut Raimo Ollille 28.4.1997 ja oli valmis viemään lisää todistusaineistoa. Raimo Ollila oli kieltäytynyt vastaanottamasta aineistoa, koska Virta oli lähettänyt runsaasti aineistoa. Ollilan mukaan nyt odotetaan pesänhoitajien lausuntoa. Asiaa tutkii Raimo Ollilan mukaan Esko Kinnunen.

29.4.1997 Heino Virta oli ollut yhteydessä Raimo Ollilaan. Heinon mukaan tutkimukset kohdistuvat nyt kokonaan vääriin asioihin. Nyt tukitaan yrityksen hallituksen toimintaa ja sitä, olisiko yritys pitänyt hakea konkurssiin huomattavasti aikaisemmin.

25.10.1997 Heino Virta faksasi minulle Kera Oy:n varatoimitusjohtajan allekirjoitaman kirjeen, jossa meitä syytettiin rahanpesusta. Meistä oli tehty täysin perusteeton rikosilmoitus KRP:lle kansainvälisestä rahanpesusta. Kirje oli lähetetty hallitusneuvos Sakari Arkiolle.

27.10.1997 Soitin Oulun KRP:lle Leinoselle, joka kertoi, että rikosilmoitus on osoittautunut vääräksi.

29.10.1997 Soitin Kera Oy:n kehityspäällikkö Veikko Anttoselle ja kysyin tilanteesta. Anttonen säihkähti tilannetta ja hoki hysterisesti "Nosta juttu, nosta juttu".

31.10.1997 Soitin Raimo Ollilalle, mutta hän kieltäytyi ottamasta minua vastaan. Kysymyksessä oli Alavieskan kunnan maksamat palkkiot 88 950 markkaaa konsultti Weckströmille siitä, että tämä luovutti PR-Teollisuus Oy:n tilauskannan Vieska-taloille, jonka osakas Alavieskan kunta oli.

21.1.1998 Heino Virta soitti ja kertoi olleensa turhaan Oulun KRP:n Leinosen puheilla.
17.2.1998 Kävin Oulun KRP:n päällikön Klemetin luona. Minun piti vääntää asioita rautalangasta. Sittenkään Klemetti ei halunnut ymmärtää, että PR-Teollisuus Oy:n konkurssi on laiton.

Teon juridista arviointia

Tutkinnanjohtajan esteellisyys
Esitutkintalain 16 §:ssä määritellään tutkinnanjohtajan esteellisyys: Tutkinnanjohtaja tai tutkija on esteellinen:
1) jos hän tai hänen lähisukulaisensa on asianosainen;
2) jos asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen;
3) jos hän tai hänen lähisukulaisensa avustaa tai edustaa asianosaista tai sitä, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
5) jos hän kuuluu sellaisen yhteisön, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen hallitukseen, hallintoneuvostoon tai niihin rinnastettavaan toimielimeen, joka on asianosainen taikka jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; tai
6) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Katso apulaisoikeuskanslerin päätös tutkinnanjohtajan esteellisyydestä
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2002/20021694

Rikoslain 40 luvun 10 §:n mukaan jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin luvun 5 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatominnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuuden rikkomisesta varoituskeen tai saakkoon.

Rikoslain 40 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään, hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Lain 45 §:n 1 momentin mukaan lakia sovelletaan myös tuomariin.

Kihlakunnansyyttäjä, tutkinnanjohtaja Ilpo Lehdon toimintaa on syytä epäillä tahalliseksi, koska hän on itse rajannut tutkittavat rikokset vuosiin 1997-1998 ja 2003. Ilpo Lehdon olisi pitänyt tutkia myös kuka rikokset vanhensi. Syyttäjä Sulo Heiskarin tekojen osalta hänen olisi pitänyt saattaa asia selkeästi ja kiistattomasti laillisuusvalvojan tietoon. On syytä epäillä, että Ilpo Lehto on syyllistynyt rikosten peittelyyn ja rikollisten suojeluun, mikä rikoslain mukaan on rangaistava teko. Suomen valtio on korvausvelvollinen, koska Suomen viranomaiset ovat jättäneet rikokset tutkimatta. Asia menee oikeuskansleri Jaakko Jonkan kiireelliseen tutkintaan.

keskiviikko 25. maaliskuuta 2009

Korkeimman oikeuden jäsen Lauri Lehtimaja
Olen palauttanut korkeimpaan oikeuteen päätöksen H2007/154 antopäivä 13.10.2008 numero 2198. Esittelijänä on toiminut määräaikainen vanhempi oikeussihteeri Paula Helin ja asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Poutiainen, Jokela ja Sippo. Olen hakenut kaikkien väärien tuomioideni purkua korkeimmalta oikeudelta. Korkeimmalla oikeudella on ollut käytettävissään kaikki nämä tiedot

Korkeimman oikeuden jäsenillä oli päätöstä tehdessään tiedossa tutkinnanjohtajan esteellisyys, syyttäjän estellisyys, törkeä petos ja muut prosessissa tehdyt rikokset. Siitä huolimatta korkeimman oikeuden tuomarit ovat tehneet perustelemattoman kielteisen päätöksen.

Suomen perustuslain 21 §:n oikeusturva mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Oikeudenkäymsikaaren 24 luvun 4 §:n ja rikoslain 4 §:n 1 momentin mukaan tuomio on perusteltava. EIS: 6 artiklasta ilmenee oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Perusteluvalvollisuus ei suoranaisesti ilmene artiklan sisällöstä, mutta sitä on tulkittu ihmioikeustuomioistuimen oikeuskäsittelyssä siten, että myös tuomioiden perustelut on ilmoitettava. Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen mukaan oikeuden päätökset on perusteltava.
Perusteluissa on ilmoitettava, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu. Perusteluissa on myös selostettava, millä perusteella riitainen seikka on tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä. Seikat tarkoittavat näissä lainkohdissa tuomioistuimen ratkaisun perusteena olevia oikeustosiseikkoja. Tuomioistuimen on lainkohdan mukaan selostettava myös näyttökysymyksestä tekemänsä ratkaisu ja perusteltava se. Kun tuomioistuimen ratkaisu on useimmiten ensisijaisesti vastaus asiaosaisten jutun käsittelyn aikana esille tuomioon vaatimuksiin ja niiden perusteisiin, on perustelutkin kirjoitettava ottaen huomioon nämä asiaosaisten tarpeet.
Tuomioistuimen ratkaisun on siis annettava vastaus asianosaisten esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteisiin. Varsinkin hävinneen asiaosaisen kannalta on tärkeää tietää, mitkä seikat on arvioitu niin merkittäviksi, että tuomioistuin on päätynyt hänelle kielteiseen lopputulokseen. Kun tuomio on asianmukaisesti perustelut, hävinnyt asiaosainen pystyy ehkä paremmin hyväksymään tuomioistuimen tekemän ratkaisun. Nykyisen ajattelutavan mukaan tuomioissa ei ole tärkeää vain lopputulos vaan myös ne syyt, joilla tuomioistuin on päätynyt ratkaisuunsa eli ratkaisun perusteleminen. Tuomion perusteleminen on katsottu altistavan tuomioistuimet arvovallan menettämisen uhalle, sillä perustelujen julkituominen mahdollistaa myös tuomion arvostelemisen. Jos lopputulokseen johtaneita syitä ei tuoda julki, arvosteleminen on mahdotonta. Tuomioiden perusteleminen kaikissa oikeusasteissa on itsestään selvyys.

Rikoslain 40 luvun 10 §:n mukaan jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin luvun 5 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatominnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuuden rikkomisesta varoituskeen tai saakkoon.

Rikoslain 40 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen tosielle haittaa tai vahinkoa rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään, hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Lain 45 §:n 1 momentin mukaan lakia sovelletaan myös tuomariin.

Oikeudenkäymiskaaren 12 §:n mukaan jos tuomari ilmeisestä huolimattomuudesta tahi ymmärtämättömyydestä tekee väärän tuomion, menettäköön virkansa kokonaan tahi määräajaksi, tahi maksakoon rahasakon, kolmijakoon, aina asianhaarain mukaan, ja korvatkoon kaiken vahingon. Jos hän sen tahallansa tekee, vihasta ja ilkeydestä taikka ystävyyden, lahjain ja voiton tähden, menettäköön virkansa, saamatta sitä koskaan takaisin, korvatkoon myös vahingon, ja lahjat menkööt vaivaisille. Jos joku sellaisen väärän tuomion tähden menettää henkensä tahi kunniansa, menettäköön tuomarikin pahuutensa ja ilkeytensä takia henkensä tahi kunniansa.

Palautin korkeimman oikeuden päätöksen lainmukaiseen käsittelyyn. Korkein oikeus teki 1.12.2008 diaarinumero H2008/220 numero 2597 päätöksen, jonka esittelijänä on ollut määräaikainen oikeussihteeri Tero Mikkola ja asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Möller, Lehtimaja ja Bygglin.
Korkein oikeus teki jälleen perustelemattoman Suomen perustuslain, oikeudenkäymiskaaren, Euroopan Ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen vastaisen päätöksen.

On otettava huomioon, että Lauri Lehtimaja oli käsitellyt näitä asioita jo eduskunnan oikeusasiamiehenä. Kantelu 4.9.1999, 30.5.2001 2892/4/2000, 15.5.1998 Dnro 2679/4/96, 2.6.2000 679/4/00. Näinollen hän on ollut esteellinen käsittelemään asiaa.

Tuomarin esteellisyydestä
Suomessa riippumattomat tuomioistuimet käyttävät perustuslain 3 §:n 3 momentin mukaan tuomiovaltaa. Tuomioistuinten riipumattomuus luo edelltykset perustuslain 21 §:n oikeudenmukaisen oikeudenkäynnille. Tuomistuimen puolueettomuus kuuluu oikeudenkäynnin perusedellytyksiin. Lakivaliokunnan mietintö 6/2001 vp ja HE 78/2000 käsittelee tuomarin esteellisyyttä. Esteellisyysperusteista säädetään oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 1 §:ssä. Laki on vuodelta 1734. Tuomarin esteellisyyttä voidaan tulkita myös oikeudenkäymiskaaren ohella Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen sekä Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen perusteella. Myös korkein oikeus on antanut useita ennakkoratkaisuja tuomarin esteellisyydestä.
Oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 1 §:n mukaan tuomari on esteellinen muun muassa seuraavissa tilanteissa:
- jos tuomari on asianosaisen vastapuoli tai julkinen vihamies,- jos tuomarilla tai hänen lähisukulaisellaan on asiassa osa,
- jos tuomarilla tai hänen lähisukulaisillaan on asiasta erinomaista hyötyä tai vahinkoa odotettavana,
- jos tuomari toisessa oikeudessa on ollu samassa asiassa tuomarina tai - jos tuomari jonkin oikeuden käskyläisenä on pättänyt jotakin siihen asiaan kuuluvaa.

Oikeuskanslerin on nyt ylimpänä lainvalvojana tutkittava korkeimman oikeuden jäsenten toiminta ja erityisesti korkeimman oikeuden jäsenen Lauri Lehtimajan toiminta. Pyydän oikeuskansleri Jaakko Jonkkaa tutkimaan asian näiden päätösten osalta. Miksi korkein oikeus saa rikkoa Suomen perustuslakia, oikeudenkäymiskaarta, Euroopan ihmisoikeussopimusta ja toimia EIT:n päätösten vastaisesti?

tiistai 24. maaliskuuta 2009

KRP:n talousrikosyksikön päällikkö Tapio Kalliokoski


Kopio tutkimattajättämispäätöksestä 18.9.2004

PR-talojen rikostutkinnat ovat käynnistymässä uudelleen. KRP:n talousrikosyksikön päällikkö Tapio Kalliokoski on ilmoittanut minulle puhelimitse sekä sähköpostilla, että hän toimii asiassa tutkinnanjohtajana. Pyydän oikeuskansleria selvittämään voiko Tapio Kalliokoski toimia tutkinnanjohtajana.

Tapio Kalliokosken ilmoitus tutkinnanjohtajana toimisesta

----- Original Message -----
From: "Kalliokoski Tapio" <
tapio.kalliokoski@poliisi.fi>
To: "Erkki Aho" <
e.ahoky@kotinet.com>
Sent: Thursday, March 12, 2009 11:36 AM
Subject: Vast:Eilinen puhelinkeskustelu
Erkki Aho
PR - taloja koskevassa asiassa allekirjoittanut toimii ainakin toistaiseksitutkinnanjohtajana, samoin Raili Myllylää koskevassa asiassa.


Voiko Tapio Kalliokoski toimia tutkinnanjohtajana?

Tapio Kalliokoski on tehnyt aikaisemmin PR-talojen asioissa seuraavat tutkimattajättämispäätökset:

22.10.2004 diarioimaton päätös, lähetetty tiedoksi valtakunnansyyttäjävirastoon Jarmo Rautakoskelle

20.10.2004 diarioimaton päätös, lähetetty tiedoksi valtakunnansyyttäjävirastoon Jarmo Rautakoskelle

22.10.2004 diarioimaton päätös

23.9.2004 diariomaton päätös, käräjätuomari Markku Laineen toiminta syyttäjä Sulo Heiskarin ja rikoskomisario Raimo Ollilan esteellisyysasiassa, Aho on pyytänyt oikeuskäsittelyn siirtoa syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyyden takia

22.9.2004 diarioimaton päätös allekirjoittajina rikostarkastaja Tapio Kalliokoski ja kihlakunnansyyttäjä Anna Åstedt

18.9.2004 diarioimaton päätös , allekirjoitus rikostarkastaja Tapio Kalliokoski ja syyttäjä Anne Åstedt

Erkki Aho on tehnyt 18.8.2004 Ylivieskan käräjäoikeuteen käräjätuomari Makku Laineelle ja keskusrikospoliisille Tapio Kalliokoskelle selvityksen ( 3 sivua), jolla kiistattomasti osoitetaan syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyys.

Erkki Aho on tehnyt 19.8.2004 Tapio Kalliokoskelle perusteellisen selvityksen juridisin argumentoinnein syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyydestä. Aho on vaatinut syyttäjä Sulo Heiskarin vangitsemista tutkintapyynnössään. Aho on lähettänyt asiakirjan kopion KRP:n päällikkö Rauno Rannalle, valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäelle, oikeusministeri Johannes Koskiselle, sisäministeri Kari Rajamäelle sekä useille kansanedustajille muun muassa Bjarne Kallikselle, Timo Soinille, Raimo Vistbackalle, Antti Rantakankaalle, Pekka Vilkunalle, Inkeri Kerolalle, Unto Valpaalle, Lyly Rajalalle, Erkki Pulliaiselle.


Erkki Aho on lähettänyt Ylivieskan käräjäoikeuden laamanni Riitta Kuurinmaa-Myllyniemelle 2.9.2004 11-sivuisen selvityksen asioista ja pyytännyt laamannia ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin Ylivieskan käräjäoikeuden väärien päätösten oikaisemiseksi. Selvitys on mennyt tiedoksi myös Tapio Kalliokoskelle.

Minun oikeustajuni mukaan Tapio Kalliokoski on esteellinen toimimaan tutkinnanjohtajana. Perusteena esitän apulaisoikeuskanslerin päätöksen Poliisi - Tutkinnanjohtaja - Esteellisyys
Diaarinumero:
574/1/01
Antopäivä:
23.09.2002
Ratkaisija:
AOK

Apulaisoikeuskansleri viittasi päätöksessään esitutkintalain esteellisyyssäännöksiin sisältyvään ns. yleislausekkeeseen. Sen mukaan tutkinnanjohtaja tai tutkija on esteellinen, "jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu". Säädöksellä tarkoitetaan mm. sitä, että poliisin esteellisyyttä arvioitaessa on aiheellista kiinnittää huomiota myös siihen, miltä toiminta näyttää ulospäin. Esitutkintaa toimittavan poliisin esteettömyyden tulee olla uskottavaa ulkopuolisen näkökulmasta.
Tässä esteellisyysarvioinnissa erityisesti tutkinnanjohtajan osalta on otettava huomioon tämän varsin laaja toimivalta. Tutkinnanjohtaja päättää esimerkiksi siitä, toimitetaanko esitutkinta ja missä laajuudessa sekä ratkaisee kysymyksen tutkijan esteellisyydestä. Tutkinnanjohtajan asema on nämä hänelle kuuluvat laajat oikeudet huomioon ottaen herkkä virkatoiminnan puolueettomuutta kohtaan tunnettavan luottamuksen suhteen.

sunnuntai 22. maaliskuuta 2009

Valtakunnansyyttäjä Matti KuusimäkiMatti Kuusimäki


Valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki ryöpyttää kovin sanoin suunniteltua syyttäjien määrän leikkausta Turun Sanomien haastattelussa. Ensi vuoden budjettiin on suunniteltu syyttäjien määrän vähentämistä 40 - 50:llä nykyisestä 320:stä. Kuusimäen mukaan leikkaukset heikentävät kansalaisen oikeusturvaa, kun rikosjuttujen käsittely hidastuu, asiat ruuhkautuvat ja henkilöstö uupuu.– Syyttäjien määrää pitäisi päinvastoin nostaa useilla kymmenillä, jotta oikeudenhoitojärjestelmä toimisi edes jotenkin normaalisti, sanoo Kuusimäki.

Tällä hetkellä Suomessa toimii noin 320 syyttäjää. Heille saapui viime vuonna runsaat 85 000 asiaa. Oikeusministeriö arvioi, että syyttäjiä pitäisi olla ainakin 340. Oikeusturvan ja rikosvastuun toteutumisen saaminen esimerkiksi Ruotsin tasolle vaatisi Kuusimäen mukaan lähes syyttäjämäärän tuplaamista, eli noin 700 miljoonan euron lisäystä oikeusministeriön budjettiin.

Syyttäjien vähentyessä juttujen käsittely hidastuu, asiat ruuhkautuvat ja henkilöstö uupuu, mutta muilta hallinnonaloilta tuttua priorisointia ei voida harrastaa. Syyttäjäntoimessa jokainen asia on yhtä huolellisesti virkavastuulla käsiteltävä ja ratkaistava, eikä asioiden määrään voi vaikuttaa, Kuusimäki muistuttaa.

Suomi on saanut kymmeniä huomautuksia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta liian pitkiksi venyneistä oikeuskäsittelyistä. Kuusimäen mukaan on miltei säälittävää, että eduskunnassa säädetään lakia, jonka mukaan ylipitkissä jutuissa tuskailleet saisivat korvausta.
Suomessa säädetään nyt uutta lakia, jonka mukaan venyneistä jutuista voidaan maksaa korvauksia kotimaassa, eikä asianomistajien tarvitsisi vedota eurooppalaisiin tuomioistuimiin.
- Eikö valtiovallan olisi tyylikkäämpää järjestää asiat kuntoon eikä hiljaisesti myöntää niiden pysyvän epäkunnossa, ja korvata siitä koituvat haitat. Näin välillisesti hyväksytään se, että kansalaisten oikeusturvaa poljetaan jatkuvasti säästösyistä, Kuusimäki sanoo.

Erkin kommentti: Kansalaisen oikeusturva ei ole kiinni yksistään syyttäjien toiminnasta, vaan siihen vaikuttaa myös rikostutkinnan taso. Jos syyttäjien toiminta on tietyiltä osin epärehellistä ja ammattitaidotonta, niin ratkaisevaa ei ole syyttäjien määrä vaan niiden laatu. Epärehelliset ja ammattitaidottomat syyttäjät on poistettava syyttäjälaitoksen palveluksesta.
Tässä muutama esimerkki syyttäjien vääristä päätöksistä, joita on syytä epäillä tahallisesti väärin tehdyiksi. En voi uskoa, että yksikään syyttäjä on niin tietämätön laista, että tietämättömyyttään tekee vääriä päätöksiä. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että kysymyksessä on tietoiset väärät päätökset ja rikollisten suojelu.

Kysymys on näistä asioista

DVD-dokumnettin youtubessa
PR-talojen markkinoilta poistaminen
Erikoinen isänpäivä - tapon yritys
Huippuälykästä ja salamannopeaa toimintaa
Syyttäjän esteellisyys

Tässä väärät päätökset, jotka koskevat ko. asioita

Jorma Kalske 9.2.2004 Dnro 7/41/2004, 9.9.2008 Dnro 136/41708
Jukka Rappe 14.5.1998 Dnro 217/22/1998, 14.5.1998 Dnro 217/22/1998
Matti Nissinen 31.8.2001 Dnro 142/21/2001, 19.5.2000 Dnro 58/42/2000
Martti Jaatinen 16.4.1999 Dnro 186/41/1998, 19.5.2000 Dnro 58/42/2000
Minna Väänänen 16.4.1999 Dnro 186/41/1998, 28.9.1999 Dnro 108/41/1999, 22.12.1999 Dnro 239/42/1999, 9.9.2008 Dnro 136/41708
Christer Lundström 30.5.2000 Dnro 58/42/2000, 9.5.2003 Dnro 11/41/2003, 9.2.2004 Dnro 7/41/2004
Simo Kolehmainen 24.6.2004 nro 1/2004
Katri Junnila-Heikkinen 3.9.1999 nro 46/1999 dnro 98/2432 koodi 6550/R/5020/1998

Mielestäni tässä on kysymys syyttäjän ammattitaidosta
Kymmenen euron juttu

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/kymmenen-euron-juttu-syyttomasta.html

Olen Matti Kuusimäen kanssa samaa mieltä siitä, että syyttäjäntoimessa jokainen asia on huolellisesti virkavastuulla käsiteltävä ja ratkaistava. Siksi oikeuskanslerin ja KRP on tutkittava myös syyttäjien toimet. Kysymys on kansalaisten oikeusturvasta.

Oikeuskansleri tutkii
Olen saanut eduskunnan oikeusasiamiehen sihteeriltä Pasi Pölöseltä 17.3.2009 Dnro 764/4/09 vastauksen. Hän ilmoittaa, että eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt on päättänyt, että oikeuskanslerinvirasto tutkii kanteluni.
Kysymys on muun muassa näistä asioista ja näistä henkilöistä. Katso

Katso tarkemmmin rikostutkintapyynnöstä

Keitä on syytä epäillä? Katso

Oikeuskanslerinvirasto on nostanut profiiliaan
katso

http://www.oikeuskansleri.fi/suomi/tiedote/t080826f.htm

keskiviikko 18. maaliskuuta 2009

Rikosylitarkastaja Leila Melander


Varatuomari Mikko Kovalaisen Raahen käräjäoikeudelle sekä Rovaniemen hovioikeudelle lähettämässään turvaamistoimihakemuksessa on liitteenä rikosylitarkastaja Leila Melanderin 21.11.2008 tekemä päätös 2400/S/10357/08, jonka mukaan syyttäjä Sulo Heiskari, syyttäjä Esa Mustonen, varatuomari Mikko Kovalainen ja Ylivieskan poliisi Raimo Ollila eivät ole syyllistyneet rikoksiin. Tämä asiapaperi on minulle erittäin tärkeä. On hyvä, että varatuomari Mikko Kovalaisen aktiivisuuden ansioista saan haltuuni minulle erittäin tärkeitä asiakirjoja. Rikosylitarkastaja Leila Melanderin päätös on vuoren varmasti väärä ja sitä on syytä epäillä tietoiseksi ja tuottamukselliseksi virkarikokseksi.

Jo yksistään se, että varatuomari Mikko Kovalainen vaati minulle, Erkki Aholle, mielentilatutkimusta Raahen käräjäoikeudessa täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Syyttäjä Sulo Heiskarin, syyttäjä Esa Mustosen ja poliisi Raimo Ollilan tekemiset ja tekemättä jättämiset voi jokainen nähdä todistusaineistoineen näistä osoitteista:

DVD-dokumnettin youtubessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Erikoinen isänpäivä - tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html

Huippuälykästä ja salamannopeaa toimintaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/huippualykasta-ja-salamannopeaa.html

Syyttäjän esteellisyys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Ahon rehellisyys palkitaan rikolliseksi leimaamisella
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/ahon-rehellisyys-palkitaan-rikolliseksi.html

Korkeimman oikeuden päätös syyttäjän esteellisyydestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/korkeimman-oikeuden-paatos-syyttajan.html

Kovalaisen osalta asiat selviävät osoitteesta

Kiitos Mikko Kovalainen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/kiitos-mikko-kovalainen.html

Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/ylivieskan-poliisipaallikko-petri.html

Kiirehtimispyyntö KRP:lle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/kiirehtimispyynto-keskusrikospoliisille.html

Jokainen päiväkirjani lukija, joka perehtyy huolellisesti ja tarkasti edellä esitettyihin päiväkirjani kohtiin, tietää varmasti mitä pitää rikosylitarkastaja Leila Melanderille tehdä. Nyt tarvitaan talvisodan henkeä, muttei välttämättä jatkosodan toimenpiteitä.

maanantai 16. maaliskuuta 2009

Määräajan pidentämispyyntö


Raahen käräjäoikeus
käräjätuomari Timo Tammiketo
Sovionkatu 1 PL 85
92100 RAAHE

Määräajan pidentämispyyntö turvaamistoimiasiassa

Pyydän määräajan siirtoa vastauksen annossa turvaamistoimiasiassa. Pyydän vastauksen antamiseen aikaa 14 päivää lisäaikaa eli 1.4.2009 saakka.

Perustelut:
1. Maallikkona tarvitsen asianajan apua ko. vastauksen tekemiseen. Valitettavasti asianajajallani on erittäin paljon töitä ja hän ehtii paneutua asiaan vasta ilmoittamani ajan kuluessa. Tulen tekemään asiaan vaastaamisesta laskun varatuomari Mikko Kovalaiselle.

2. Turvaamistoimi on käsitelty jo aikaisemman oikeudenkäynnin yhteydessä Raahen käräjäoikeudessa. Raahen käräjäoikeus käsitteli asiaa torstaina 21.8.2008 valmisteluistunnossa ja hylkäsi varatuomari Mikko Kovalaisen vaatimukset hukkaamiskiellosta ja vakuustakavarikosta. Myös Kovalaisen vaatima Ahon mielentilatutkimus sai Raahen käräjäoikeudelta hylkäävän päätöksen. Raahen käräjäoikeus ei suostunut myöskään oikeuskäsittelyn siirtoon, jota varatuomari Mikko Kovalainen oli vaatinut.Varatuomari Mikko Kovalainen ei ilmestynyt valmisteluistuntoon lainkaan.
Minun oikeustajuni mukaan samaa asiaa ei voi käsitellä Raahen käräjäoikeudessa uudelleen.

3. Olen valittanut Raahen käräjäoikeuden päätöksestä Rovaniemen hovioikeuteen ja Rovaniemen hovioikeus on pyytänyt minulta uuden lausuman asiassa. Minun oikeustajuni mukaan samaa asiaa ei voi käsitellä kahdessa eri oikeusasteessa yhtä aikaa. Minun käsitykseni mukaan asia tulee käsitellä Rovaniemen hovioikeudessa, jonne siitä on jo valitettu.

4. Turvaamistoimiasiassa tulen vaatimaan varatuomari Mikko Kovalaiselta vastavakuutta, jos asia tulee vielä Raahen käräjäoikeuden käsittelyyn.

5. Olen tehnyt Rovaniemen hovioikeudelle lausuman asiassa. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/rovaniemen-hovioikeudelle.html

Nyt Rovaniemen hovioikeus pyytää vielä lausumaa asioista, jotka varatuomari Mikko Kovalainen on toimittanut Rovaniemen hovioikeudelle 9.3. ja 11.3.2009. Minulla on aikaa 26.3.2009 asti antaa lausuma näissä asioissa Rovaniemen hovioikeudelle.

6. Olen valittanut Raahen käräjäoikeuden päätöksestä Rovaniemen hovioikeuteen. Katso vastausta yhteen vastinepyyntöön
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/vastaus-rovaniemen-hovioikeudelle_14.html

7. Varatuomari Mikko Kovalainen vetoaa asioissa Oulun KRP:n päällikön Leila Melanderin ja syyttäjä Kirsi Männikön päätöksiin. Minulle sopii erinomaisesti näiden asioiden käsittely, sillä tutkintapyynnössäni oli myös kysymys varatuomari Mikko Kovalaisen menettelyssä Raahen käräjäoikeudessa, jossa hän vaati minulle, Erkki Aholle, mielentilatutkimusta. Kymyksessä on kiistatta kunnianloukkaus. Tätä taustaa vasten ja muita varatuomari Mikko Kovalaisen rikosepäilyjä vasten Oulun KRP:n päällikön rikosylitarkastaja Leila Melanderin tutkimattajättämispäätös 21.11.2008 2400/S/10357/08 on syytä epäillä kiistattomaksi virkarikokseksi. Koska Mikko Kovalainen käyttää päätöstä todistusaineistona, niin se on käsiteltävä Rovaniemen hovioikeudessa. Minun oikeustajuni mukaan kysymyksessä on kiistatta virkarikokseksi epäiltävä teko.
Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/poliisi-suojelee-rikollisia.html

8. Olen tehnyt kiirehtimispyynnön KRP:lle asoioiden tutkimisessa. Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/kiirehtimispyynto-keskusrikospoliisille.html

KRP:n talousrikososaston päällikkö Tapio Kalliokoski on siirtänyt Suomussalmen jutun rikostutkinnan toiselle poliisiviranomaiselle. Olen vaatinut asiassa 16.3.2009 valtakunnansyyttäjävirastoa ryhtymään asian mukaisiin toimenpiteisiin tutkinnanjohtajan vaihtamiseksi, koska on syytä epäillä myös poliisirikoksia.

9. Olen kannellut käräjätuomari Jyrki Määtän toiminnasta oikeuskanslerille. Katson, että hän toimi puolueellisesti ja esti minua ihmisoikeussopimuksen artiklan 1 d vastaisesti kuulustelemasta vastapuolen todistajaa. Katso 1 d kohta: d. oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat.
Asian voi tarkistaa Raahen käräjäoikeuden nauhoituksesta.
Pidän erikoisena sitä, että Mikko Kovalaisen todistajia kuultiin puhelimitse, mutta Erkki Ahon todistajia ei kuultu. Pidän erikoisena myös sitä, että Mikko Kovalaisen todistaja oli unohtanut mitä hänen piti sanoa ja Mikko Kovalainen kysyi puhelinkuulustelussa todistajalta, että "voinko auttaa?"
Käräjäoikeuden tuomarin puolueellisuuden ja tarkoitushakuisuuden voi todistaa kolme oikeudenistunnossa läsnäollutta henkilöä.

Olen tehnyt myös kantelun syyttäjä Esa Mustosen toiminnasta, koska hän toimii kiistattomasti puolueellisesti ja hyväksyi esteellisen tutkinnanjohtajan Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan ja esteellisen tutkijan Harri Rahkolan toiminnan asiassa. Lisäksi syyttäjä Esa Mustonen jätti loppulausuntoni kokonaan toimittamatta Raahen käräjäoikeuden käsittelyyn. Lisäksi hän jätti kirjallisen todistusaineiston lähes kokonaan huomioonottamatta oikeudenistunnossa, muun muassa Seppo Heikkisen nimiin avoimien asianajovaltakirjojen väärentamisen. Odotan oikeuskanslerilta ko. henkilöiden vastauksia jotta voin antaa niihin vastineet.

10. Eduskunnan oikeusasiamies on määrännyt 10.3.2009 asioissa tutkinnat, joissa valmistelija on myös määrätty. Tästä sain eduskunnan oikeusasiamiehelta kirjallisen ilmoituksen. Asiani diarinumero on 764.

11. Yhteiskunnallisena vaikuttajan katson, että oikeuslaitoksen tulee toimia taloudellisesti sekä oikeusvarmasti.

Tässä vain muutama peruste lisäajan saamiseksi vastauksen antamiseen varatuomari Mikko Kovalaisen turvaamistoimiasiassa.

Lähetän tämän vastausajan pidentämispyynnön tiedoksi myös valtakunnansyyttäjävirastolle, laillisuusvalvojille sekä keskusrikospoliisille. Myös oikeusministerin, poliisiministerin, poliisiylijohtajan sekä perustuslakivaliokunnan jäsenten on hyvä olla tietoisia Suomen oikeuslaitoksen käytännön toiminnasta.

Kalajoella 16.3.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

keskiviikko 11. maaliskuuta 2009

Syyttäjä Kirsi Männikkö


Kiitän Peräpohjolan kihlakunnan poliisilaitoksen rikoskonstaapeli Ilkka Pelttaria erittäin nopeasta ja asiallisesta toiminnasta. Sisäasiainministeriön poliisiosasto oli siirtänyt kuukauden miettimisen jälkeen asian Peräpohjolan poliisilaitokselle. Kysymys on tästä asiasta, katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/huippualykasta-ja-salamannopeaa.html

Peräpohjolan kihlakunnan poliisilaitoksen rikoskonstaapeli Ilkka Pelttari soitti minulle ja kertoi, ettei hän tutkijana voinut aloittaa rikostutkintaa, koska tutkinnanjohtaja syyttäjä Kirsi Männikkö oli tehnyt tutkimattajättämispäätöksen 30.10.2008. Rikoskomisario Ilkka Pelttari oli myös selvittänyt sen, että syyttäjä Kirsi Männikkö oli laittanut syyttämättäjättämispäätöksen väärään osoitteeseen joten asianomainen eli Erkki Aho ei ole tuota päätöstä saanut eikä ole voinut ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Rikoskonstaapeli Ilkka Pelttari laittoi asiakirja-aineiston seuraavana päivänä minulle.

Minä, Erkki Aho, ihmettelen miksi poliisille ja syyttäjälle tapahtuu näin paljon virheitä silloin, kun on kysymys virkarikoksista. Sisäaasiainministeriön poliisiosaston Jouni Välkki oli siirtänyt aikanaan asian Lapin lääninhallituksen poliisiosaston selvitettäväksi, mutta jostain syystä Lapin lääninhallituksen poliisiosasto ei ollut saanut tutkintapyyntöä lainkaan. Lähetin ko. asiapaperin Lapin lääninhallitukselle. Sen jälkeen se oli muuttunut kanteluksi. Kysymys on Rovaniemen hovioikeuden tuomareiden ja esittelijän toiminnasta sekä nyt myös Lapin läänin poliisiylitarkastajan toiminnasta.

Myös Oulun KRP:n osalla on ollut vastaavia asioita. Kysymys on rikostutkintapyynnöstä mikä koski PR-talojen konkurssivyyhteä sekä varatuomari Mikko Kovalaisen toimia koskeva rikostutkintapyyntö. Tutkimattajättämispäätökset oli jostain syystä joutuneet matkalla hukkaan. Sain tiedon Mikko Kovalaisen asioiden tutkimattajättämispäätöksestä Mikko Kovalaiselta itseltään. Siitä minun on kiittäminen Mikko Kovalaista, sillä nyt asiat on siirretty niin Mikko Kovalaisen kuin muidenkin osalta KRP:n talousrikosyksikön toimesta rikostutkintaan asian mukaisesti. Kaikki rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa.

Kiistaton virkarikos?

Syyttäjä Kirsi Männikön tutkimattajättämispäätös on mielestäni kiistaton virkarikos ja sen todistaa jo yksistään tutkimattajättämispäätöksen aineisto. Tutkimattajättämispäätös on päivätty 30.10.2008 ja numero 6250/R/22602/08.
Erikoista syyttäjättämispäätöksessä on se, että kävin itse esittelemässä todistaja Heino Virran kanssa tehdyt rikokset. Kysymys on Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän valiaikaisten pesänhoitajien tekemästä kiinteistökaupasta, jossa he myivät toisen omistamaa pantattua omaisuutta omanaan konkurssisäännön vastaistaisesti salaten kaupanteossa 48 miljoonan pantatut kiinnitykset. Kaupanavahvistajaksi kauppakirjassa on merkitty Kalajoen silloinen nimismies ja tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka todistajalausunnon mukaan ei ole ollut paikalla kun kiinteistön kauppakirjat on allekirjoitettu. Paikalla ei ole ollut myöskään kaupanvahvistajan kutsumaksi merkitty todistaja Arto Ranta-Ylitalo. Toinen kauppakirjan allekirjoittaja oli juuri mukanani ollut todistaja Heino Virta. Kauppasopimus on varmasti mitätön. Lisäksi kahden muun kauppakirjan osalta ilmoitettiin keskeneräinen tilauskanta 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli ja kate 25 % suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli.

Tämä on vain yksi esimerkki lukuisista rikoksista mitä konkurssivyyhteen sisältyi ja mitkä syyttäjä Kirsi Männikölle esittelimme todistusaineistoin ja juridisin argumentoinnein. Koska kysymys oli Rovaniemen hovioikeuden tuomareista ja esittelijästä ja heidän toimiensa tutkimisesta, niin olisi pitänyt ottaa huomioon, että syyttäjä Sulo Heiskari toimi esteellisenä syyttäjänä Ylivieskan käräjäoikeudessa ja Ylivieskan poliisi Raimo Ollila toimi esteellisenä tutkinnanjohtajana. Ylivieskan käräjäoikeuden päätös oli muutoinkin saatu aikaan rikoksen avulla, koska Ylivieskan silloinen poliisipäällikkö Kaarlo Similä oli antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän ja totuuden vastaisen lausuman asiassa. Rovaniemen hovoikeuden olisi pitänyt antaa suullinen käsittely asiassa tai hyväksyä kirjallinen todistusaineisto. Nyt Rovaniemen hovioikeuden tuomarit eivät hyväksyneet kirjallista todistusaineistoa eivätkä antaneet suullista käsittelyä. Oikeudenkäynti ei voinut olla oikeudenmukainen ja siksi Rovaniemen hovioikeuden päätös on vuoren varmasti väärä. Hovioikeuden väärä päätös on aiheuttanut minulle, Erkki Aholle, suurta taloudellista vahinkoa ja mittaamottomia henkisiä kärsimyksiä.

Käydessäni Torniossa tiedustelin syyttäjä Kirsi Männiköltä Kemin poliisille annettua tehtävää. Männikön mukaan Kemin poliisille ei oltu annettu mitään tehtävää, jossa hän olisi syyttäjänä. Miksi syyttäjä Kirsi Männikkö puhui muunnettua totuutta eli valehteli? Asian voi todistaa mukanani ollut Heino Virta.

Onko syyttäjä Kirsi Männikön mielestäni tahalliseen väärään päätökseen syynä apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen toiminta? Kalskeen toiminta on myös KRP:n toimesta rikostutkinnan kohteena. Onko mahdolliseen väärään päätökseen vaikuttanut Oulun KRP:n päällikkö Leila Melander? Oulun KRP on korviaan myöten rikoksissa mukana. Saamani tiedon mukaan Oulun KRP:n tutkijan vaimo on Kera Oy:n ruumiinpesuryhmän johtajan sisko, joten ei ole ihme vaikka tutkinnat eivät ole edistyneet.

Oulun KRP.n tutkijan mukaan Erkki Aho on ollut monta kertaa jo liipaisimella. Lausumasta tehtiin laillisuusvalvojalle kantelu. Poliisin mukaan kysymyksessä on ollut väärinkäsitys, vaikka poliisin lausumalle on kaksi paikalla ollutta todistajaa.

Rikostutkinnat käynnistyvät ja ovat osaksi jo käynnistyneet

PR-talojen konkurssivyyhen osalta rikostutkinnat käynnistyvät lähipäivinä uudelleen, kun asialle nimetään uusi tutkinnanjohtaja. Rikoksista epäiltyjä poliiseja ja syyttäjiä vastaan tutkinnat on jo siirretty tietyille tahoille, joita en tutkinnallisista syistä paljasta. Suomussalmen rikostutkinnat käynnistävät myös, mutta niissä tutkintojen suorittajana ei voi olla Suomussalmen poliisi, mikä itse on keittänyt tuon sopan. Tämän teen KRP:lle selväksi ja vaadin esteetöntä rikostutkintaa.

Lisäksi Mikko Kovalaisen rikosepäillyt on tutkittava keskitetysti ja kiirellisesti, sillä Mikko Kovalainen käynistää nykyisin turhia oikeudenkäyntejä ympäri maata. Katson, että Mikko Kovalainen on pidätettävä ensi tilassa hänen yhteiskuntaa vahingoittavan toimintansa vuoksi.

Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtajan Raili Myllylän Erkki Ahoon kohdistaman syrjinnän rikostutkinta on saamani tiedon mukaan käynnistynyt. Katson, ettei Raili Myllylä voi hoitaa kunnallisia luottamustoimiaan rikostutkinnan aikana. Mielestäni syrjintä on kiistatonta ja riidatonta esitettyjen näyttöjen ja todistajalausuntojen perusteella. Johtaako rikostutkinnat Raili Myllylän poliittisen uran päättymiseen lähitulevaisuudessa?

Europarlamentaarikko Ville Itälä


Nykyinen europarlamentaarikko Ville Itälä on ehdokkaana myös tulevissa europarlamenttivaaleissa. Ville Itälä toimi aikaisemmin Lipposen toisen hallituksen sisäministerinä. Pyysin häntä käynnistämään rikostutkinnat niin PR-talojen konkurssivyyhdessä kuin Suomen Natura-asiassakin. Todistusaineistot kummastakin rikosprosessista ovat kiistattomat. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut Ville Itälän toimesta.

Sattumalta tapasin silloisen sisäministeri Ville Itälän Vantaan lentoasemalla 20.9.2001 klo 7.25. Menin keskustelemaan hänen kanssaan ja jälleen kerran toin selkeästi esille molempien rikosprosessien rikoksia. Tein asiasta keskustelun vahvistuksen, jonka lähetin sisäministeriöön Ville Itälälle vahvistettavaksi. Lukuisten pyyntöjen jälkeen sain sisäministeriön vahvistuksen keskustelullemme. Sen päiväys on 8.1.2002 ja diaarinumero SM-2001-776/Tu-411.

Tämä keskustelun vahvistus osoittaa kiistatta sen, että silloinen sisäministeri Ville Itälä tunnustaa saaneensa tiedoksi rikokset. Mitään ei kuitenkaan asiassa tapahtunut ministeri Ville Itälän toimesta. Onko minulla vahvoja syitä epäillä silloista ministeriä virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä?

Keskustelun vahvistus meni tiedoksi tasavallan presidentti Tarja Haloselle, pääministeri Paavo Lipposelle, oikeusministeri Johannes Koskiselle ja eduskuntaryhmille, laillisuusvalvojille ja valtakuntasyyttäjävirastolle sekä tiedostusvälineille. Mielestäni tämä prosessi todistaa sen, että Suomi ei ole oikeusvaltio ja vastuulliset henkilöt suojelevat rikollisia ja peittelevät rikoksia. Ville Itälän osalta tämä näyttö on kiistaton.
Onko tästä vedettävä se johtopäätös, että Suomea ei voida palauttaa oikeusvaltioiden joukkoon demokraattisin keinoin?
Mielestäni äänestäjien on saatava tietää mitä ehdokas on tehnyt tai jättänyt tekemättä.

tiistai 10. maaliskuuta 2009

Läänin poliisijohtaja Sauli KuhaKuvissa olevat rikostutkintapyynnöt ( 20.12.2004 klo 7.03 ja 17.2.2005 klo 11.19, kuvissa tutkintapyynnön ensimmäinen sivu) osoittavat kiistatta sen, että läänin poliisijohtaja Sauli Kuha on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa ja käyttänyt virka-asemaansa väärin, kun on suojellut rikollisia sekä peitellyt rikoksia. Kolmas tutkintapyyntö on tässä kokonaisuudessaan. Lisäksi läänin poliisijohtaja Sauli Kuha on vetänyt rikoksiin mukaan myös maaherra Eino Siuruaisen. Katso julkinen selvityspyyntö maaherra Eino Siuruaiselle http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/julkinen-selvityspyynt-maaherra-eino.html

Selvityspyyntö Oulun läänin poliisijohtaja Sauli Kuhalle

Pyydän Teitä selvittämään kuka Oulun läänin poliisihallinnosta on antanut luvan Kalajoen poliisille Harri Rahkolalle ja Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle toimia esteellisenä rikostutkinnassa? Olen saanut sähköpostiviestejä Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaalta. Niiden perusteella minulle on muodostunut sellainen kuva, että ko. poliisien rikolliseksi epäiltävälle toiminnalle on Oulun lääninhallituksen poliisiosaston lupa. Viittaan asiassa loppulausuntooni asiassa 6870/R/4131/07. Olen lähettänyt loppulausunnon suoraan syyttäjälle, koska poliisin rikostutkinta on täysin kelvotonta asiassa. Kiinnitän huomiotanne Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan ja Ylivieskan kihlakunnan syyttäjä Sulo Heiskarin rikolliseen toimintaan. Onko poliisin tehtävänä suojella rikollisia ja peitellä rikoksia? Siitäkö poliisille palkkaa maksetaan? Pyydän selvitystä mahdollisimman pikaisesti mihin toimenpiteisiin ryhdytte asian johdosta?
Loppulausunto asiaan 6870/R/4131/07

Kiistän jyrkästi syyllistyneeni Mikko Kovalaisen kunnianloukkaukseen. Katso rikoslaki:
Rikoslain 24. luku 9 §, Kunnianloukkaus
Joka
1) esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka
2) muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista,
on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.
Kunnianloukkauksesta tuomitaan myös se, joka esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan kärsimystä ihmiselle, jolle vainaja oli erityisen läheinen.

Rikoslain 24. luku 10 §, Törkeä kunnianloukkaus
Jos 9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kunnianloukkauksessa
1) rikos tehdään joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten saataville taikka
2) aiheutetaan suurta tai pitkäaikaista kärsimystä taikka erityisen suurta tai tuntuvaa vahinkoa
ja kunnianloukkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Olen kertonut totuuden asioista ja pystyn todistamaan väitteeni todeksi. Kysymys ei ole kunnianloukkauksesta. Katson, että Mikko Kovalainen on syyllistynyt perättömään ilmiantoon tehdessään rikostutkinnan pyynnön asiasta. Vaadin Mikko Kovalaiselle Suomen lain mukaista rangaistusta.

Mikko Kovalaisesta löytyi netistä tietoja, jotka vahvistavat sen, että Mikko Kovalaisen toimet on tutkittava erittäin tarkasti. Tämä tieto löytyi netistä:

Asianajaja Mikko Kovalainen
Olen saanut lukijoiltani viranomaisrikollisuuteen liittyviä valituksia sekä asiakirjoja, joissa tunnettujen viranomaisrikollisten nimien lisäksi mainitaan myös muita nimiä. Eräs näistä nimistä, jotka toistuvat häiritsevän usein, on "asianajaja Mikko Kovalainen". Sama nimi on tullut vastaan myös useissa Huoneistokeskus oy:n asuntokauppapetoksiin liittyvissä oikeudenkäynneissä, joita olen ollut seuraamassa Espoossa ja Helsingissä.
Arvelen, että "asianajaja Mikko Kovalaisen" kuuluisuuden syy on jollakin tavoin raha, sillä tiedän tapauksia, joissa viranomaisrikolliset ovat jääneet kiinni laittomuuksista ja rikollisten uhri on joutunut maksamaan "asianajaja Mikko Kovalaiselle" kymmeniä tuhansia euroja. Haluan saada selville, onko "asianajaja Mikko Kovalainen" viranomaisrikollisten apuri ja yhteistyökumppani, jonka kautta rikollisten varastamia rahoja siirretään liigan käyttöön, yksinäisiä naisuhreja omiin tarkoituksiinsa etsivä raju rahastaja, huijareiden yleisnimitys ilman yhteyttä kehenkään todelliseen henkilöön vai aivan tavallinen kovalainen, joka "ossoo pierrä ja vettää viinoo" eli ihan kunnollinen mies.
Suomen asianajajaliitosta tällaista henkilöä ei kuitenkaan löytynyt, jonka vuoksi "asianajaja" on tutkintahetken tietojen perusteella mahdollisesti väärä nimitys. Internetistäkään ei löytynyt yhteystietoja, jotta asiaa olisi voinut kysyä itseltään Mikko Kovalaiselta, joka paljastuneine tekoineen tulee jatkuvasti vastaan viranomaisrikollisten uhrien kertomuksissa ja asiakirjoissa mutta muuten vaikuttaa piileskelevältä lakimieheltä ja satuolennolta.
Lisäksi on olemassa muita samannimisiä henkilöitä, jolla ei ole mitään tekemistä Helsingissä ja Espoossa kuuluisuutta hankkineen "asianajaja Mikko Kovalaisen" kanssa. Onko esimerkiksi seuraavan otsikon alla mainittu Jämsässä tavattu "asianajaja Mikko Kovalainen" sama vai eri henkilö kuin Helsingin Kovalainen?

Tässä on kansanedustaja Esa Lahtelan sähköpostiviesti, mikä todistaa myös Mikko Kovalaisen toiminnan:

Tervehdys!Kiitos postista. Tuo Kovalainen on päässyt luikertelemaan jokapaikasta liukkaasti niinkuin saippua!Jokin keino on löydettävä jotta ihmisten kusettaminen hänen takiaan saadaa loppumaan.Esa
Tamperelainen Aino Jääskeläinen on valmis todistamaan kuinka Mikko Kovalainen on käyttänyt hänen antamaansa avointa asianajovaltakirjaa kokonaan toiseen tarkoitukseen mihin Mikko Kovalaisella oli valtakirjan käyttöoikeus. Mikko oli monistanut valtakirjoja ja käyttänyt niitä eri tarkoituksiin asianomaisen tietämättä.
Aino Jääskeläisen puhelinnumero on 0400-xxx xxx.

Jos Mikko Kovalainen olisi toiminut rehellisesti niin hän todennäköisesti asuisi Suomessa eikä Tallinnassa. Vaadin, että koko Suoomussalmen rikosprosessi tutkitaan alusta lähtien uudestaan. Tässä selvitystyöni tuloksia ko.prosessista.
Iltalehti otsikoi keskiviikkona 23.3.1994 uutisen otsikolla
"Ex-nimismiehen liikesotkut tuonevat uusia syytteitä." Hyrynsalmen entisen nimismiehen sotkuiset liiketoimet poikivat yhä vielä uusia syytteitä. Hyrynsalmen vallesmannina toiminut Vesa Juntunen harrasti monipuolista liiketoimintaa paikkakunnalla. Hän aloitti dynastiansa rakentamisen perustamalla vuonna 1988 Emäjoen Lohi Oy:n. Kalankasvatuksen avulla hän pyrki matkailukeisariksi ja suunnitteli suuren lomakeskuksen rakentamista. Tätä varten perustettiin parinkymmenen yhtiön rypäs. Ukkohallaan suunniteltiin turistirysää, joka vetäisi maksukykyisiä asiakkaita ympäri Eurooppaa.
Kaiken alku oli kuitenkin Emäjoen Lohi Oy.AsiaperusteitaJumalisjärven Lohi Ay:n osakkaina olivat: - Paavo Heikkinen 30.10.1979 - 31.12.1986, - Seppo Heikkinen 1.1.1987 - 31.05.1991 ja - Lauri Heikkinen 30.10.1979 - 31.12.1989.- Avoin yhtiö joutui lopettamaan kalanpoikastuotannon varattomana 31.5.1991.
-
Hyrynsalmen nimismies Vesa Veikko Eemeli Juntunen, Eija Birgitta Juntunen enemmistöosakkaana ja Lauri Eemeli Juntunen osakkaana ja metsäinsinööri Juho Kemppainen osakkaana omistivat Emäjoen Lohi Oy:n. - Emäjoen Lohi Oy toimi seurakunnalta vuokratulla maalla 4.2.1988 alkaen. - Yhtiö rekisteröitiin 13.7.1988. - Kainuun Osuuspankki haki yrityksen konkurssiin 21.9.1992. - Kajaanin käräjäokeuden tuomio 6.10.1992.
- Vesa Juntunen erosi Hyrynsalmen nimismiehen toimesta 31.12.1992. - Oulun lääninhallitus määräsi virkasuhteen päättymisestä 1.3.1993 lähtien. - Vesa Juntunen tuomittiin kirjanpitorikoksista ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Rikosten tekoajat olivat vuosina 1988-1992.
Törkeä petos jätettiin selvittämättä
Jumalisjärven Lohi Ay myi 5.6.1988 Emäjoen Lohi Oy:lle 365 438 kalanpoikasta hintaan 0.50 markkaa/kappale. Kaupan arvo 182 719 markkaa.Saman kaupan perusteella Jumalisjärven Lohi Ay myi edelleen 24 - 25.1988 välisenä aikana 1-vuotiaita kirjolohen poikasia 10 820 kg à 15,00 markkaa kilo. Kaupan arvo oli 162 300 markkaa. Kahden kaupan yhteisarvo oli 345 019 markkaa.Kaupassa myyjänä oli Jumalisjärven Lohi Ay:stä Lauri Heikkinen ja ostajana Emäjoen Lohi Oy:n puolesta sama mies eli Lauri Heikkinen. Yhtiömiesten kirjallisen sopimuksen mukaan Lauri Heikkisellä ei ollut yksin oikeutta ko. kaupan tekemiseen.
Emäjoen Lohi Oy teki asiasta perusteettoman reklamaation, jonka ajankohdaksi reklamaatiossa on mainittu 17.6.1988. Reklamaation mukaan Emäjoen Lohi Oy maksaa kaloista vain 100 000 markkaa. Toinen reklamaatio on päivätty 15.9.1989. Silloin Emäjoen Lohi Oy:llä ei ollut enää reklamaatio-oikeutta kauppaan. Reklamaation mukaan käyväksi kauppahinnaksi on sovittu 108 200 markkaa. Reklamaatiot on laatinut nimismies Vesa Juntunen ja hyväksynyt hänen yhtiökumppaninsa Lauri Heikkinen, joka oli kaupassa sekä myyjänä että ostajana. Lauri Heikkinen on hyväksynyt reklamaation kuulematta toista avoimen yhtiön osakasta Seppo Heikkistä. Teko on yhtiömiesten tekemän sopimuksen vastainen teko. Koska Lauri oli sekä myyjä että ostaja samalla kertaa, niin reklamaation tekeminen kaupasta on käsittämätön asia ja osoittaa epärehellistä toimintaa.Näin ensimmäisestä kalanpoikaskaupasta jäi maksamatta 82 719 markkaa ja toisesta 54 100 markkaa. Yhteensä 136 819 markkaa.
Emäjoen Lohi Oy maksanut Lauri Heikkiselle poikasista 100 000 markkaa, eikä Lauri ole tilittänyt rahoja Jumalisjärven Lohi Ay:n tilille. Lauri Heikkinen tunnustaa kuulustelukertomuksessa saaneensa maksun 24.8.1988. "Rahoista puolet sijoitin Emäjoen Lohi Oy:n osakepääoman korottamiseen ja puolet jätin omaan käyttööni", sanoo Lauri Heikkinen kuulustelukertomuksessa.Teko täyttää rikoslain 36 luvun 2 §:n mukaisen törkeän petoksen tunnusmerkistön. Vesa Juntunen oli tuohon aikaan Hyrynsalmen nimismies ja hän on käyttänyt hyväksi vastuulliseen asemaan perustuvaa erityistä luottamusta ja teossa on käytetty hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta tilaa. Tekoa on pidettävä kokonaisuutta arvostellen törkeänä.Vakuutuspetos selvittämättä?
Keväällä 1987 Jumalisjärven Lohi Ay:n altaisiin kuoli kalanpoikasia noin 500 000 markan arvosta. Poikasten kuoleman aiheutti väärin asennetut vedenpumppauslaitteet. On syytä epäillä, että vedenpumppauslaitteet asennettiin tarkoituksellisesti väärin.
Kuulustelukertomuksissa Lauri Heikkinen tunnustaa asentaneensa laitteet."Koska minulla oli vastuuvakuutus, haimme korvausta aiheutuneesta vahingosta minun vastuuvakuutukseni perusteella. Vesa Juntunen täytti Hyrynsalmella korvaushakemuksen, jonka allekirjoitukseksi kelpasi vain Sepon nimikirjoitus. Koska korvaushakemuksella oli erittäin kiire, eikä Seppoa saatu puhelimitse kiinni, laitoin nimen Sepon puolesta. Katson, ettei nimenkirjoittamisella ole tapahtunut kenellekään vääryyttä, koska hakemus koski meidän yhteiselle yhtiölle aiheutuneen vanhingon korvaamista".
On aika epätodennäköistä, että ammattimies voi kytkeä putket väärinpäin vedenpumppauslaitteissa. Kun ottaa Lauri Heikkisen muun toiminnan huomioon, niin vakuutuspetosepäily olisi pitänyt tutkia huomattavasti paremmin. Hyödynsaajana todellisuudessa on ollut Lauri Heikkinen ja vahingonkärsijänä Jumalisjärven Lohi Ay. Oliko rikostutkinnan esteenä Lauri Heikkisen yhtiökumppani, Hyrynsalmen nimismies Vesa Juntunen?
Lauri Heikkisen kuulustelukertomuksista
Lauri Heikkisen kuulustelupöytäkirjoista selviää muun muassa seuraavaa:" Tosite 546/88 osoittaa, että minä olen nostanut Jumalisjärven Lohi Ay:n tililtä 70 326,30 markkaa, johon summaan en ole toimittanut mitään selvitystä ja nosto on näin ollen kirjattu minun yksityisnostoksi. Kysymyksessä saattaa olla sekaannus.""Poikaslaitoksen toimintaan hankittiin öljylämmitys, jonka rahoittamiseen haettiin Nesteen lainaan. Sopimus laadittiin muistaakseni Ämmänsaaren Säästöpankissa. Sitä en muista kuka Sepon nimen paperiin kirjoitti.
"Keväällä Lauri Heikkinen hankki yhtölle 20 000 markan arvoisen veneen toistteella nro 280 23.5.1987. Vene on kirjattu maksetuksi yhtiön kassasta. Lauri oli myynyt veneen tulouttamatta varoja yhtiön tilille. Näin Lauri kuulustelukertomuksessa:"En ole perinyt veneen hintaa yhtiöltä, joten vene on minun omaisuuttani, vaikka se onkin kirjanpidossa merkitty yhtiön omaisuudeksi.""Jumalisjärven Lohen kirjanpitoon on mennyt muutamia minun yksityisluonteisia maksutositteita. En ole pyrkinyt harhauttamaan ketään tahallisesti toimittamalla ko. maksutositteita kirjanpitoon, vaan tositteet ovat joutuneet sinne vahingossa."
Kavalluksesta tuomio
Lauri Heikkinen tuomittiin 29.1.1990 jatketusta kavalluksesta 25.03.1987-24.8.1988. Oikeus katsoi Lauri Heikkisen kavaltaneen 198.750 markkaa ja korkoa 16 prosenttia 100 000 markalle 24.8.1988 lukien ja 98 750 markalle 25.3.1987 lukien. Ulosotto ei ole perinyt tai ei ole saanut perittyä rahoja Lauri Heikkiseltä. Vahingonkärsijöinä ovat Paavo ja Seppo Heikkinen. Asioista Seppo ja Paavo Heikkinen ovat tehneet useita tutkintapyyntöjä koskien Emäjoen Lohi Oy:n kanssa tehtyä poikaskauppaa 5.6.1988 ja 24.8.1988, joissa on syytä epäillä törkeää petosta ostajan puolelta. Asiaa on tutkittu, mutta ei selvitetty. Syynä lienee se, että epäilty oli Hyrynsalmen nimismies.Tiliotteessa 30.1.1987 ilmenee, että Lauri Heikkinen on maksanut yhtiön tililtä laskuja 70 316,30 markan edestä. Tämä summa on kirjattu yksityisnostoksi.Lauri Heikkinen on nostanut Jumalisjärven Lohen tililtä 27.2.1987 10 000 markkaa.
Tiliotteesta 18.3.1987 ilmenee, että Lauri Heikkinen on nostanut yhtiön tililtä kolme eri nostoa, yhteensä 71 000 markkaa. Nostoille ei ole tositteita. Ne ovat Lauri Heikkisen yksityisnostoja. Tässä vain muutama esimerkki yksityisnostoista.Lauri Heikkinen kuivasi yksityisnostoillaan Jumalisjärven Lohi Ay:n kassan. Samanaikaisesti Lauri Heikkinen teki töitä kuulustelukertomuksen mukaan täysipäiväisesti kilpailijan eli Emäjoen Lohi Oy:n palveluksessa, jonka osakas hän oli.
Kaikkia rikoksia ei ole tutkittu oikein. Paavo ja Seppo Heikkinen katsoivat kärsineensä Lauri Heikkisen toimista 9.12.1990 mennessä 514 853,50 markan vahingot. Onko nimismies Vesa Juntunen ollut rikostutkintojen esteenä? Apulaispoliisitarkastaja Jouni Välkki on jättänyt syytteet nostamatta. On esitetty epäilys, ettei oikeita asiakirjoja toimitettu syyteharkintaa varten. Onko verottaja verottanut oikein Lauri Heikkistä yksityisnostoista? Onko yksityisnostoja ilmoitettu verottajalle?
Erityistilintarkastus paljastaa Lauri Heikkisen toiminnan
HTM-tilintarkastaja Väinö Pulkkinen on laatinut erityistilintarkastuksen Jumalisjärven Lohi Ay:stä 24.7.1992 eli Lauri Heikkisen saaman tuomion jälkeen. Pulkkinen toteaa, että kirjanpito ei ollut ajan tasalla, eikä kirjanpito täyttänyt kirjanpidolle asetettavia vaatimuksia. Ostoista ja myynneistä ei ollut tarkkaa selvitystä. Pankki- ja raha-asioiden hoidossa oli laiminlyöntejä. Kuitteja puuttui. Lauri Heikkinen oli ottanut yhtiön tililtä rahaa ja jättänyt kuitit pois. Laskujen maksamisen yhteydessä Lauri Heikkinen nosti aina rahaa itselleen. Lohenmyynneistä hän ei tehnyt kuitteja yhtiön kirjanpitoon. Lauri Heikkinen oli myynyt yhtiön omistaman auton itselleen kuulematta yhtiökumppaniaan. Kirjanpidon puutteellisuuksien, tositteiden puuttumisen ja selvien tahallisten rahavarojen väärinkäytön lisäksi yksi osakas on käyttänyt hyväkseen muiden ymmärtämättömyyttä ja ei ole välittänyt siitä, kuinka yrityksen käy tulevaisuudessa, kirjoittaa HTM-tilintarkastaja Väinö Pulkkinen.
Selvitys osoitti, että Lauri Heikkinen on jäänyt velkaa Jumalisjärven Lohi Ay:lle 577 973,35 markkaa.Asioitsija Pekka Pesonen on käynyt Jumalisjärven Lohi Ay:n kirjanpidon kahteen kertaan lävitse. Hänen mukaansa Lauri Heikkinen on jättänyt tilimättä Jumalisjärven Lohi Oy:lle 642 191,45 markkaa ja Emäjoen Lohi Oy/Vesa Juntunen 211 800,00 markkaa. Seurauksena oli se, että yhtiön toiminta päättyi 31.5.1991. Yhtiön omaisuus, kalanpoikashautomo- ja kalankasvastushalli myytiin pakkohuutokaupalla tammikuussa 1992 ja se osti silloinen Säästöpankki suurimpana velkojana.
Takausvastuita ovat maksaneet Paavo Heikkinen myymällä metsää ja Katri Heikkinen sekä Lauri Heikkisen äiti.Tutkijana ylikonstaapeli Seppo Pelli suhtautui ylimielisesti asioiden tutkimiseen kokonaisvaltaisesti. Tutkinnat olisi pitänyt siirtää KRP:lle, koska syylliseksi epäiltynä oli nimismies. Miksi komisario Kari Tornberg ja nimismies Antti Karjalainen eivät näin tehneet? Nimismies Antti Karjalainen ei missään vaiheessa suorittanut syyteharkintaa nimismies Vesa Juntusta kohtaan. Myös Puolangan syyttäjä Risto Kärnä jätti syytteet nostamatta 30.3.1995 Lauri Heikkistä vastaan törkeästä kavalluksesta, vaikka asiakirjojen perusteella syyte olisi pitänyt nostaa.
Törkeä petos, luottamusaseman väärinkäyttö ja väärennys
Asioiden selvittämiseksi Heikkiset hakivat apua monelta taholta. Eräs sellainen taho oli varatuomari Mikko Kovalainen. Heikkiset joutuivat pettymään pahasti, kun huomasivat, etteivät he voi luottaa Mikko Kovalaisen toimintaan. he käynnistivät oikeusprosessit varatuomari Mikko Kovalaista vastaan.
Törkeä petos, luottamusaseman väärinkäyttö ja väärennys. Siinä on rikosnimikkeet, joista Joensuun Lakiasiantoimiston Mikko Kovalaista syytettiin. Ilmoitusnumero 4301/R/2403/95. ilmoitusaika 29.6.1995. Tutkintapyynnön tekijä oli Asianajotoimisto Pertti Virolainen Oy. En tässä vaiheessa kirjoita Mikko Kovalaisesta enempää, koska asiat ovat nyt rikostutkinnassa. Olen pyytänyt poliisia tutkituttamaan KRP:llä avoimien asiakirjojen nimikirjoitukset, koska Paavo ja Seppo Heikkisen nimet on väärennetty asiakirjoihin heidän itsensä ja todistajien mukaan .
Katso aikaisemmat juttuni tästä asiasta
• Vaarallinen alue (Erkki Aho 8.11.2006)http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=16
• Suomussalmella ei tutkita törkeitä virkarikoksia (Erkki Aho 26.4.2007) http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=258
• Asianajaja Mikko Kovalainen väärensi avoimet asianajovaltakirjat (Erkki Aho 24.8.2007)http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=432

Olen todistanut, että Seppo Heikkisen ja Paavo Heikkisen allekirjoitukset avoimiin asiakirjoihin on väärennetty. Todisteena avoimet asianajovaltakirjat, joihin allekirjoitukset on väärennetty. Allekirjoitukset eivät ole Seppo Heikkisen eikä Paavo Heikkisen tekemiä. Todisteena Paavo Heikkisen ja Seppo Heikkisen oikeat allekirjoitukset sekä heidän kirjallinen todistuksensa siitä, että avoimiin asianajovaltakirjoihin heidän nimensä on väärennetty.

Avoimet asianajovaltakirjat on päivätty Seppo Heikkisen osalta Suomussalmella tehdyksi 10 kesäkuuta 1992 ja Paavo Heikkisen osalta Suomussalmella tehdyksi 10 syyskuuta 1992.
Seppo Heikkisen nimi on väärennetty avoimeen asianajovaltakirjaan, jota on käytetty Oulun käräjäoikeudenistunnossa 1992 lopulla. Tuo oikeudenkäynti oli tullut yllättäen myös Paavo Heikkiselle. Paavon mukaan hän ei oikeudenkäynnissä saanut puhua sanaakaan. Mikko Kovalainen oli kieltänyt häneltä puhumisen Oulun käräjäoikeudessa. Tämä oikeudenkäynti oli sellainen, jota on syytä epäillä täysin tarpeettomaksi ja jonka avulla Mikko Kovalainen ansaitsi asianajajapalkkioita.
Mikko Kovalainen on vienyt tarpeettomasti oikeuskäsittelyyn Paavo Heikkisen asian ilman Paavo Heikkisen toimeksiantoa. Hän on käyttänyt asiassa avointa asianajovaltakirjaa Paavo Heikkisen tietämättä. Todisteena Suomussalmen kihlakunnanoikeuden pöytäkirja S 93/85 9.6.1993. Paavo Heikkinen ja Seppo Heikkinen tulevat todistamaan asian oikeuteen.

Asianajaja Pertti Virolaisen tekemästä aineistosta nro R/96/233 sivut 3-12 sekä sivut 35-37 todistavat väitteeni oikeaksi myös Mikko Kovalaisen rahalainauksen osalta. Mikko Kovalainen lainasi rahaa Paavo Heikkiseltä ja jätti lainat maksamatta takaisin Olen liittänyt aineiston kuulustelupöytäkirjojen liitteeksi. Paavo Heikkinen voi itse todistaa asian henkilökohtaisesti oikeudessa. Paavo Heikkisen mukaan entinen poliisi Pentti Pesonen on tarkistanut asian Joensuun käräjäoikeuden nauhoituksesta.
Tarvittaessa myös Paavo Heikkinen voi todistaa laina-asian ja allekirjoitukset siten, etteivät ne ole Paavon ja Sepon allekirjoittamia.

Esteellinen tutkija Harri Rahkola ja esteellinen tutkinnanjohtaja Raimo Ollila. Rikostutkinta on tehty esteellisten tutkijoiden toimesta ja siksi ainakin minun luottamus rikostutkintaan on melko vähäinen.
Katson, että Raimo Ollila ja Harri Rahkola ovat tähän mennessä jättäneet kaikki rikostutkintapyyntöni asiallisesti tutkimatta. Siksi he ovat esteellisiä esitutkintalain mukaan.
Tässä perusteet väitteilleni Minulla ei ole tapana kierrellä asioita. Menen suoraan kiinteistökauppaan.
Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämiseksi taikka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi.
Alavieskan Puurakenne Oy:n väliaikaisilla pesänhoitajilla Antti Latolalla ja Hannu Maskosella ei siis ollut oikeutta lain mukaan myydä kiinteää omaisuutta.
Katso konkurssiasiamiehen lausunto: "Hyvä pesänhoitotapa konkurssipesän realisoinnissa" http://www.konkurssiasiamies.fi/2265.htm
Rikoslaki 19.12.1889/39 36 luku 2 § (24.8.1990/769). Törkeä petos.
Jos petoksessa 1) tavoitellaan huomattavaa hyötyä, 2) aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa 3) rikos tehdään käyttämällä hyväksi vastuulliseen asemaan perustuvaa erityistä luottamusta tai) rikos tehdään käyttämällä hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa ja petos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä petoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Koska väliaikaiset pesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen myivät lainvastaisesti toisen kiinteää omaisuutta ilman valtakirjaa ja vielä konkurssisäännön vastaisesti salaten 47 miljoonan pantatut kiinnitykset, niin rikos on kiistattomasti tapahtunut. Rikoksen avulla tehty oikeustoimi on pätemätön. Teko täyttää kiistatta törkeän petoksen tunnusmerkistön.
Väliaikaiset konkurssipesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen myivät myös keskeneräisen tilauskannan, jonka arvo oli todellisuudessa 15 miljoonaa markkaa pienempi kuin kaupantekohetkellä ilmoitettiin. Latolan ja Maskosen toiminta on ollut myös kauppakaaren vastaista.
Kauppakaari 31.12.1734/3 9 §
Jos tavara väärennetään, käyköön sen rikoksen niinkuin muunkin varkauden. Jos käsityöläinen sen tekee, menettäköön myös ammattioikeutensa. Jos joku myypi tavaran, jonka tietää väärennetyksi tahi vilpinalaiseksi, niinkuin huonon hyvästä, sekoitetun puhtaasta, olkoon sama laki. Väärästä mitasta ja painosta säädetään 8 luvussa ja väärän rahan tekemisestä Rikoskaaressa.

Kaupanvahvistaja ja tuleva syyttäjä Sulo Heiskari ei ole ollut paikalla asianajaja Hannu Maskosen toimistossa Oulussa 11.5.1995, kun kauppasopimukset on allekirjoitettu. Asiasta on toisen kauppakirjan allekirjoittajan Heino Virran kirjallinen todistus, jossa hän todistaa, ettei ole koskaan tavannut kaupanvahvistaja Sulo Heiskaria. Hän voi todistaa asian myös suullisesti.Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa KRP:n kuulusteluissa, että hän ei ollut paikalla, kun kauppasopimukset on allekirjoitettu. Hän ei siis ole ollut Oulussa Hannu Maskosen toimistossa, kun kauppasopimukset on allekirjoitettu. Asian voi todistaa myös Maskosen toimistossa työskennellyt naishenkilö Minna Hanhisuvanto.
Kaupanvahvistaja-asetus edellyttää, että kaupanvahvistaja ja kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ovat paikalla, kun kaupat vahvistetaan. Näin ei ole ollut. Siksi kauppa on mitätön.
Kaupanvahvistaja-asetus 28.12.1979/1080 3 § (17.1.1992/25)
Luovutuskirjan oikeaksi todistaminen. Kaupanvahvistaja todistaa oikeaksi maakaaren 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetun luovutuskirjan merkitsemällä todistuksen luovutuskirjaan. Todistuksesta tulee käydä ilmi luovutuskirjan allekirjoittaneiden henkilöiden nimet sekä heidän henkilöllisyytensä toteaminen. Todistuksessa on mainittava, ovatko allekirjoittajat olleet yhtaikaa saapuvilla, sekä että he ovat myöntäneet luovutuskirjan oikeaksi ja sen omakätisesti allekirjoittaneet. Siinä on lisäksi mainittava luovutuskirjan oikeaksi todistamispaikka ja -aika. Kaupanvahvistajan, jonka on mainittava virka-asemansa tai tuomioistuimen hänelle antama määräys toimialueineen, sekä hänen kutsumansa esteettömän todistajan on allekirjoitettava todistus. Jos luovutuskirjaa on laadittu useita kappaleita, todistus on merkittävä jokaiseen niistä. Kirjallinen esisopimus on todistettava samalla tavoin kuin luovutuskirja.
Myös laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929/228 esittää tiettyjä ehtoja kaupan tekemiselle eli kauppaehtojen kohtuuttomuudelle.
30 § Jos se, johon oikeustoimi on kohdistettu, on saanut sen aikaan petollisella viettelyllä taikka jos hän on tietänyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että toinen on oikeustoimen tekijän sen tekemiseen petollisesti vietellyt, ei oikeustoimi sido vieteltyä.
31 § Jos joku, käyttäen hyväkseen toisen pulaa, ymmärtämättömyyttä, kevytmielisyyttä tai hänestä riippuvaista asemaa, on ottanut tai edustanut itselleen aineellista etua, joka on ilmeisessä epäsuhteessa siihen, mitä hän on antanut tai myöntänyt, tahi josta mitään vastiketta ei ole suoritettava, ei täten syntynyt oikeustoimi sido sitä, jonka etua on loukattu.
32 § Jos jonkun tahdonilmaisu on erhekirjoituksen tai muun hänen erehdyksensä johdosta saanut toisen sisällyksen, kuin on tarkoitettu, ei tahdonilmaisu sellaisena sido sen antajaa, jos se, johon tahdonilmaisu on kohdistettu, tiesi tai hänen oli pitänyt tietää erehdyksestä.
33 § Oikeustointa, jota muuten olisi pidettävä pätevänä, älköön saatettako voimaan, jos se on tehty sellaisissa olosuhteissa, että niistä tietoisen olisi kunnian vastaista ja arvotonta vedota oikeustoimeen, ja sen, johon oikeustoimi on kohdistettu, täytyy olettaa niistä tietäneen.
37 § Jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.
Kauppalaki 27.3.1987/355 määrittelee koskee irtainta kauppaa.
Tiedot tavarasta 18 §
Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, joita joku muu kuin myyjä, aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun, on ennen kaupantekoa tavaraa markkinoitaessa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Tavaran ei kuitenkaan katsota olevan virheellinen, jos myyjä ei ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä näistä tiedoista.
Sellaisena kuin se on -ehto 19 § Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos:1) tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;2) myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai3) tavara on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Syyttäjän tehtävät määrätään laissa
Laki yleisistä syyttäjistä 11.3.1997/199.
1 § Syyttäjän asema ja tehtävät.
Syyttäjän tehtävänä on huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta rikosasian käsittelyssä, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä asianosaisten oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla tavalla. Tehdessään tähän liittyvät oikeudelliset ratkaisut ja muut toimenpiteet syyttäjän on noudatettava tasapuolisuutta, joutuisuutta ja taloudellisuutta.
Esteellisyys määritellään
12 §. Syyttäjä on esteellinen, jos:
4) hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen taikka siihen, jolle asiassa on odotettavissa hyötyä tai vahinkoa;
Syyttäjä Sulo Heiskari on merkitty kaupanvahvistajaksi kaupoissa, jossa hän on toiminut syyttäjänä. Hän on varmasti esteellinen, jos Suomen lakia noudatetaan syyttäjistä annetun lain 12 §:n mukaan.

Minua ei haastettu Ylivieskan käräjäoikeuteen lainkaan asiassa, jossa minua edusti tietämättäni ja ilman valtakirjoja sodankyläläinen asianajaja Jouni Vihervalli. Hän kertoo 24.11.1995 lähettämällään kirjeellä Ylivieskan käräjäoikeudelle, että hän edustaa minua, Erkki Ahoa ja Heino Virtaa oikeudessa, vaikka nämä eivät ole edes saaneet haastetta tiedokseen. Hänellä ei ollut valtakirjoja eikä toimeksiantoja asiassa. Ylivieskan käräjäoikeus tietoisena asioiden tilasta teki päätöksen asiassa. Ylivieskan käräjäoikeus toteaa kirjallisesti asiakirjoissa, että Aho ja Virta eivät ole saaneet haasteita tiedoksi. Asianajaja Jouni Vihervalli todistaa kirjallisesti 16.2.2001, ettei hän ole koskaa edes puhelimitse keskustellut Ahon ja Virran kanssa.
Syyttäjä Sulo Heiskari jätti haasteet toimittamatta asianosaisille ja käräjätuomari Juha Nieminen teki asiassa päätöksen tietoisena asioiden todellisesta tilasta. Asiasta ei voitu valittaa, koska Ylivieskan käräjäoikeus ei toimittanut asiasta päätöstä asianosaisille. Päätös toimitetaan sille, joka oli edustanut asianosaisia. Näin Aho ja Virta eivät voineet käyttää lainsuomia oikeussuojakeinoja asiassa. He eivät voineet valittaa asiasta.
Toinen esimerkki.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki tekemänsä kiinteistökaupat 19.3.1996 kirjallisesti. Kaupat pitää purkaa niinkuin ne on tehtykin. Tässä kauppojen purussa ei käytetty kaupanvahvistajaa lainkaan. Jos olisi käytetty, niin olisi ollut suuri vaara, että salatut pantatut 47 miljoonan markan kiinnitykset olisivat paljastuneet. Kiinteistökauppojen purku tapahtui lainvastaisesti.Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kirjallisesti tuoteoikeuksien ja vaihto-omaisuuden kaupat 18.4.1996. Tuoteoikeuksien kauppasopimuksessa oli 1 530 000 markan henkilökohtainen takaus.
Kauppalain 54 § säädetään kaupanpurusta. Myyjän purkuilmoitus on peruuttamaton, katso mm. Telaranta: Sopimusoikeus, Helsinki 1990 sivu 39. Kun ko. kauppa on purettu, niin myös takaussitoumukset ovat rauenneet. Takaussitoumus on liitännäinen pääsitoumukseen, joten missään tapauksessa takaussitoumukset eivät voi jäädä voimaan pääsitoumus purettaessa.Koska takaukset olivat rauenneet kaupanpurun yhteydessä, niin Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän tekemä konkurssihakemus oli tehty väärillä tiedoilla.
Todellisuudessa Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä oli velkaa PR-Teollisuus Oy:lle, eikä PR-Teollisuus Oy Alavieskan Puurakenne Oy:lle. Konkurssihakemuksessa Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle lausuman ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja PR-Teollisuus Oy:n puolesta siten, että kanne on oikea.
Lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle lausuman ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja, että kanne on oikea. Ylivieskan käräjäoikeus teki asiassa päätöksen näiden lausumien perusteella. Konkurssivalvonnassa Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä valvoo saatavansa kauppojen purusta johtuvana saatavana. Menettely on niin törkeää toimintaa kuin vain olla voi. Kaikki tarvittavat asiakirjat todistusaineistoksi löytyvät nettipäiväkirjastani näköiskopioina.
Oikeustieteen tohtori Petter Kavonius kirjoitti 05 02 2008, 20:59
Sanottakoon se nyt vielä selvästi kerran: En ole tämän Ahon juridisessa argumentaatiossa tai niihin liittyvissä faktoissa virheitä havainnut.

Lukuohje: Aloita todistusaineiston lukeminen kohdasta Konkurssisäännön vastainen toiminta ja törkeä petos ja päädy lopuksi kohtaan Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella 19. Kyseinen aineisto on nettipäiväkirjassani osoitteessa www.erkkiaho.com/blog

Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella 19.
Otteita todistusaineistosta 1901
Häikäilemätöntä rikosten peittelyä 18.
Otteita todistusaineistosta 1801
Otteita todistusaineistosta 1802
Otteita todistusaineistosta 1803
Otteita todistusaineista 1804
Otteita todistusaineistosta 1805
Otteita todistusaineistosta 1806
Otteita todistusaineistosta 1807
Sulo Heiskarin esteellisyys 17.
Otteita todistusaineistosta 1701
Ahojahdin törkeys huipussaan 16.
Otteita todistusaineistosta 1601
Otteita todistusaineistosta 1602
Suomussalmella ei tutkita törkeitä virkarikoksia
Ihan oikea ja rehellinen palaute
Observaattori kirjoitti Toinen toistaan ....'
Ahojahtia edelleen - omaisuuden myyminen 15.
Otteita todistusaineistosta 1501
Ahojahti jatkuu 14.
Otteita todistusaineistosta 1401
Otteita todistusaineistosta 1402
Otteita todistusaineistosta 1403
Otteita todistusaineistosta 1404
Ahojahtia 13.
Otteita todistusaineistosta 1301
Otteita todistusaineistosta 1302
Lentopalloa, jääkiekkoa vai akankantoa?
Ahojahtia edelleen 15.
Konkurssipesänhoitajan rikollinen toiminta 12.
Otteita todistusaineistosta 1201
Otteita todistusaineistosta 1202
Otteita todistusaineistosta 1203
Rahanpesua 11.
Otteita todistusaineistosta 1101
Otteita todistusaineistosta 1102
Otteita todistusaineistosta 1103
Otteita todistusaineistosta 1104
Konkurssiin väärillä tiedoilla 10.
Otteita todistusaineistosta 1001
Otteita todistusaineistosta 1002
Otteita todistusaineistosta 1003
Otteita todistusaineistosta 1004
Otteita todistusaineistosta 902
Otteita todistusaineistosta 903
Otteita todistusaineistosta 904
Kera Oy levitti perättömiä tietoja 8.
Otteita todistusaineistosta 801
Otteita todistusaineistosta 802
Otteita todistusaineistosta 803
Otteita todistusaineistosta 804
Otteita todistusaineistosta 805
Oikeudenkäynti tietämättämme 7.
Otteita todistusaineistosta 701
Otteita todistusaineistosta 702
Alavieskan kunnan petollinen toiminta 6.
Otteita todistusaineistosta 601
Otteita todistusaineistosta 602
Otteita todistusaineistosta 603
Otteita todistusaineistosta 604
Valtion rikollinen toiminta 5.
Otteita todistusaineistosta 501
Otteita todistusaineistosta 502
Otteita todistusaineistosta 503
Otteita todistusaineistosta 504
Rekisterimerkintärikos väärennetyillä pöytäkirjoilla
Lainvastainen kaupanvahvistus
Törkeä petos kaupanteossa
Konkurssisäännön vastainen toiminta ja törkeä petos

Sulo Heiskarin esteellisyys 17.Erkki Aho 01 05 2007, 23:29

Otteita todistusaineistosta 17.Lain yleisistä syyttäjistä 11.3.1997/199 1 §:n mukaan syyttäjän tehtävänä on huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta rikosasian käsittelyssä, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä asianosaisten oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla tavalla. Tehdessään tähän liittyvät oikeudelliset ratkaisut ja muut toimenpiteet syyttäjän on noudatettava tasapuolisuutta, joutuisuutta ja taloudellisuutta.
Syyttäjän esteellisyys määritellään lain 12 §:ssä. Kohdassa 2) mukaan syyttäjä on esteellinen, jos asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen. Kohdan 4) mukaan, jos syyttäjä on palvelusuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen taikka siihen, jolle asiassa on odotettavissa hyötyä tai vahinkoa.Kohdan 6) mukaan muu kuin 1-5 kohdassa tarkoitettu seikka on omiaan antamaan perustellun aiheen epäillä syyttäjän puolueettomuutta asiassa.
Listaan tässä vain muutamia asioita, jotka aiheuttavat syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyyden minua kohtaan:
Heiskari toimi syyttäjänä työtoverinsa asiassa. (Tapio Laholan nostama syyte minua vastaan)

Heiskarille oli odotettavissa suurta hyötyä siitä, ettei minun Erkki Ahon todistajia kutsuta oikeudenkäyntiin 14.11.2005. Olisin voinut todistaa Heiskarin esteellisyyden ja se olisi merkinnyt vahingonkorvausvaatimusten laillisen pohjan muodostumista ja kaikkien minua koskevien väärien oikeudenpäätösten purkuperusteen muodostumista.
Vahingonkorvausvaatimukseni on 118 miljoonaa euroa korkoineen. Lisäksi kahdelta viime vuodelta lasku on vielä tekemättä.

Heiskari on merkitty kaupanvahvistajaksi 11.5.1995 tehdyssä kauppasopimuksessa. Heiskari ei itse ole ollut paikalla, eikä myöskään kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ole ollut paikalla, kun kauppasopimukset on allekirjoitettu. Sulo Heiskari on kuitenkin allekirjoittanut kauppasopimuksen lakisääteisenä kaupanvahvistajana ja todistanut olleensa tilaisuudessa paikalla. (Liite 1701)

Heiskari on jälkeenpäin myös vahvistanut kauppasopimuksen, jossa myyjät myivät toisen omaisuutta omanaan. Kauppasopimus on laiton.
Mainitussa kauppasopimuksessa salattiin 47 miljoonan pantatut kiinnitykset ja ilmoitettiin tilauskanta 15 miljoonaa todellista suuremmaksi. Myyjillä ei ollut oikeutta myydä kiinteistöjä, eikä ostajilla ollut oikeutta tehdä kauppoja. Kysymys oli törkeästä petoksesta, jossa syyttäjä Heiskari jätti syytteet nostamatta.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä ilmoitti Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän pesänluettelon 25.5.1995. Heiskari jätti syytteet nostamatta.

Alavieskan Puurakenne Oy:n hallituksen jäsenet vannoivat väärän pesänluettelon oikeaksi 25.5.1995. Heiskari jätti syytteet nostamatta.

Heiskari jätti syytteet nostamatta, kun PR-Teollisuus Oy:n toimitusjohtaja Jouni Remes ja hallituksen puheenjohtaja Markku Koski syyllistyivät osakeyhtiölain rikkomiseen myöntämällä yhtiön osakkaalle Tapani Käännälle lainan osakepääoman maksamiseen.

Heiskari jätti syytteet nostamatta kun Tapani Kääntä lähti osakkaaksi PR-Teollisuus Oy:öön ostamalla osakkeita bulvaanien nimiin. Käännän olisi tuolloin pitänyt maksaa muita velkoja, eikä sijoittaa rahaa osakeyhtiöön. Kääntä syyllistyi teoillaan velalliseen epärehellisyyteen, mutta Heiskari jätti syytteet nostamatta.

Heiskari jätti syytteet nostamatta kun Jouni Remes ja Markku Koski väärensivät pöytäkirjat ja hakivat väärennetyillä pöytäkirjoilla yhtiön rekisteröinnin.

Heiskari jätti syytteet nostamatta vaikka selkeästi oli osoitettavissa Kera Oy:n ja Arsenal Oy:n törkeä petos kauppasopimuksissa. Oli etukäteen päätetty, että PR-talot poistetaan markkinoilta ja siitä huolimatta ostajia huijattiin tekemään yli 10 miljoonan markan kaupat, johon sisältyi törkeä petos.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haastoi takaajat ja PR-Teollisuus Oy:n oikeuteen. Takaajia edusti oikeudessa heidän tietämättään ja ilman valtakirjoja heille täysin tuntematon asianajaja Jouni Vihervalli. Ylivieskan käräjäoikeus oli asiasta tietoinen ja teki asiassa päätöksen. Päätöstä ei lähetetty asianosaisille, joten nämä eivät voineet käyttää lainsuomia oikeussuojakeinoja asiassa. Haasteiden toimittamisesta asianosaisille vastasi tuohon aikaan Ylivieskan käräjäoikeudessa syyttäjä Heiskari. Sulo Heiskarin tehtävänä oli myös valvoa oikeudenkäyntiä. Heiskari laiminlöi tehtävänsä.

Heiskari jätti syytteet nostamatta, kun Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n väärillä tiedoilla konkurssiin. Kaupat oli purettu, eikä saatava ollut selvä ja riidaton.

Heiskari jätti syytteet nostamatta vaikka Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja PR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiassa.

Heiskari jätti syytteet nostamatta, kun PR-Teollisuus Oy:n konkurssipesänhoitajat Sampsa Teittinen ja Jyrki Anttinen lahjoittivat velkojien etua loukaten 32 miljoonan tilauskannan ilmaiseksi konsultti Stig Weckströmille.

Heiskari jätti syytteet nostamatta, kun varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja PR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiassa.

Heiskari jätti syytteet nostamatta, kun ITC Finland Oy:n konkurssipesänhoitaja Antti Kejo laittoi konkurssipesään kokonaan väärän yhtiön koneet ja laitteet.

Heiskari oli paikalla kun Ricahrd Rienstra vannoi väärän valan. Heiskari jätti syytteet nostamatta. Asianajaja Antti Kejo ilmoitti Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän pesänluettelon. Syyttäjä Heiskari jätti syytteet nostamatta.

Syyttäjä Heiskari on ollut tietoinen myös rahanpesuasioista. Hän on jättänyt asiat syyttämättä ja selvittämättä.

Syyttäjä Heiskari on jättänyt syytteet nostamatta, kun Ylivieskan poliisipäällikkö Kaarlo Similä on antanut väärän lausuman 27.2.2004 Ylivieskan käräjäoikeudelle.

Syyttäjä Heiskari on jättänyt syytteet nostamatta, kun varatuomari Paavo M. Petäjä ilmoitti Erkki Ahon konkurssipesään aiheettoman 100 000 markan saatavan. Rikoksen yrityskin on tuomittava.

Syyttäjä Heiskari jätti syytteet nostamatta, kun Kalajoen kunnanjohtaja Torsti Kalliokoski ja kunnansihteeri Pekka Ollila hakivat väärillä tiedoilla rahaa Rahjan saariston Natura Life rahoitushakemuksella, missä loukattiin myös syvästi Kallan karien itsehallintoa.

Syyttäjä Heiskari on jättänyt syytteet nostamatta Kalajoen matkailuasioissa, joissa kunnanjohtaja Torsti Kalliokoski on toiminut samanaikaisesti Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Tähän kokonaisuuteen liittyy erittäin paljon laittomuuksia, joita olen tuonut esille kirjassani Olet Maamme Armahin Suomenmaa.

Heiskari on jättänyt syytteet nostamatta, kun on tiennyt, että Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesänhoitajat ovat hakeneet PR-Teollisuus Oy:n väärillä tiedoilla konkurssiin.

Heiskari on nostanut syytteet tekaistuilla perusteilla suojellakseen omia tekojaan ja saadakseen minut Erkki Ahon syylliseksi tekemättömiin rikoksiin ja siten leimattua minut rikolliseksi.

Heiskari on käyttänyt häikäilemättömästi virka-asemaansa väärin. Hän on käynyt myös mediakäräjiä toimimalla Ylivieskan käräjäoikeuden tiedottajana ja käyttänyt siihen syyttäjäresursseja. Lisäksi hän ei ole valvonut asioita, silloin kun syyttäjien työjärjestys oli vanhentunut.

Syyttäjä Heiskari on pitkäaikaisen lautamiehen mukaan toiminut oikeudenistunnoissa lukuisia kertoja "pöhnässä" (alkoholin vaikutuksen alaisena).

Syyttäjä Heiskari on perusteettomasti estänyt todistajieni kuulemisen Ylivieskan käräjäoikeudessa.

Syyttäjä Heiskari on vainoharhaisesti jahdannut minua aiheuttaakseen minulle mahdollisimman paljon vahinkoa.
Heiskari on tiennyt totuuden, mutta on vaikuttanut asioihin niin, että syyttömistä on tehty syyllisiä ja rikolliset on päästetty kuin koirat veräjästä. LiiteKaupanvahvistaja Sulo Heiskarin allekirjoitus. Heiskari on merkitty kaupanvahvistajaksi 11.5.1995 tehdyssä kauppasopimuksessa. Heiskari ei itse ole ollut paikalla, eikä myöskään kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ole ollut paikalla, kun kauppasopimukset on allekirjoitettu. Sulo Heiskari on kuitenkin allekirjoittanut kauppasopimuksen lakisääteisenä kaupanvahvistajana ja todistanut olleensa tilaisuudessa paikalla. (1701)Tässä selostus ja analysointi Rovaniemen hovioikeuden päätöksestä mikä löytyy myös nettipäiväkirjastani osoitteesta www.erkkiaho.com/blog

Rovaniemen hovioikeus päättää
Mikä on esittämäni valheellinen tieto?
Mikä on se rikos, josta minut on tuomittu?
Rovaniemen hovioikeuden päätös – sivu sivulta
Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 1
Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 2
Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 3
Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 4
Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 5
Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 6
Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 7
Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 8
Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 9 allekirjoitukset
Rovaniemen hovioikeuden päätös - tuomiolauselma
Rovaniemen hovioikeus

Vaadin asioiden lainmukaista käsitelyä ja vaadin rikostuktintojen aloittamista esittämistäni asioista esteettömien tutkijoiden toimesta. Valitettavasti taloudellisen tilanteeni takia olen joutunut käyttämään sähköistä viestintään asioissa. Valokopioihin minulla ei ole varaa. Kirjallinen noin 530 sivun todistusaineisto PR-talojen konkurssivyyhdestä on minulla käytettävissä. Osasta todistusaineistoa olen ottanut kopioita nettisivuilleni.

Kiistän jyrkästi syyllistyneeni Mikko Kovalaisen kunnianloukkaukseen. Olen kansanedustaja Timo Soinin pyynnöstä selvittänyt Suomussalmen laajan rikosvyyhden. Tavoitteenani on ollut auttaa oikeudettomaan tilaan saatettuja suomussalmelaisia.

Kalajoella 4.3..2008 Erkki Aho kaupunginvaltuutettu
osoite Plassintie 39 A 3
85100 Kalajoki
email e.ahoky@kotinet.com
kotisivu www.erkkiaho.com
puh. 09-462763