sunnuntai 24. maaliskuuta 2019

Rikosilmoitus valtakunnansyyttäjävirastolle ( valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen) rikostarkastaja Erkki Rossin ja Pirkko Aholan toiminnasta


Rikostarkastaja Erkki Rossi


Rikosilmoitus rikostarkastaja Erkki Rossin 21.03.2019 päätöksestä 2400/S/169/19. Asiassa tutkinnanjohtajana on toiminut rikostarkastaja Erkki Rossi 0295 486 600 ja tutkijana Pirkko Ahola 0295 486 643.

Katson tutkinnanjohtajan ja tutkijan syyllistyneen virkavelvollisuuksiensa laiminlyömiseen ja muihin törkeisin rikoksiin kuten esimerkiksi ihmisoikeusrikoksiin. Vaadin rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista korkeinta mahdollista vankeusrangaistusta. Rikostarkastaja Erkki Rossille vaadin vähintäänkin elinkautista vankeusrangaistusta ja tutkija Pirkko Aholalle elinkautista vankeusrangaistusta.

1. Rikostarkasta Erkki Rossi toimi esteellisenä henkilönä. Esitutkintalain mukaan poliisi on esteellinen esitutkintain 8 § perusteella. 8 §
Esteellisyysperusteet
Esitutkintavirkamies on esteellinen, jos:
1) hän tai hänen läheisensä on esitutkinnan asianosainen;
2) hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
3) asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 3 momentissa tarkoitetulle läheiselleen;
4) hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
5) hän tai hänen 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
6) hän tai hänen 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai
7) luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.
Esteellisyyttä ei 1 momentin 4 kohdan nojalla aiheudu yksinomaan sen vuoksi, että asianosaisena on valtio.
Läheisellä tarkoitetaan 1 momentissa esitutkintavirkamiehen:
1) puolisoa ja lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa ja hänelle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa;
2) vanhemman sisarusta sekä hänen puolisoaan, virkamiehen sisarusten lapsia ja virkamiehen entistä puolisoa; sekä
3) puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä virkamiehen puolison sisarusten lapsia.
Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä.

Rikostutkija Erkki Rossi - päivän nimi Jos rikostutkija Erkki Rossi olisi tehnyt niinkuin minä hänelle esitin, niin ulkomaalaiset työntekijät olisivat saaneet oikeutta ja myös Suomi olisi palautettu takaisin oikeusvaltioiden joukkoon. Esitykseni oli tämä
Videokuvaus varmentaa rikostutkinnan

Mielestäni Erkki Rossin toiminta oli tietoista minun asiani ja valtiopetoksen osalta, mutta ulkomaalaisten työntekijöiden osalta on tullut tahaton virhe, johon haimme yhdessä ratkaisua. Myöhemmin on paljastunut, että virhe ei ollut tahaton, vaan tietoinen rikos.

Kirpputori Etapin esittely

Kalajoki-näyttely Etappi-Kirppiksellä

Kalajoki-näyttelyn synty

Kalajoki-näyttelyn valokuvanäyttely

Kalajoki-näyttely Tapion Tuvalla

Olet Maamme Armahin Suomenmaa

Rikostarkastaja Erkki Rossia ja tutkija Pirkko Aholan on syytä epäillä virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä ja virka-aseman törkeästä väärinkäytöstä. Rikoslaki 40 luku 7§-10 §.
Virka-aseman väärinkäyttäminen
Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa
1) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään taikka
2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden,
hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.
Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen
Jos virka-aseman väärinkäyttämisessä
1) tavoitellaan huomattavan suurta hyötyä tai
2) pyritään aiheuttamaan erityisen tuntuvaa haittaa tai vahinkoa tai
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai häikäilemättömästi
ja virka-aseman väärinkäyttäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, virkamies on tuomittava törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi sekä viralta pantavaksi.
Virkavelvollisuuden rikkominen
Jos virkamies virkaansa toimittaessaan tahallaan muulla kuin edellä tässä luvussa tai 11 luvun 9 a §:ssä säädetyllä tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. (4.12.2009/990)
Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos hän on syyllistynyt 1 momentissa mainittuun rikokseen rikkomalla jatkuvasti tai olennaisesti virkavelvollisuutensa ja rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.
Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
Jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Rikostarkastaja Erkki Rossia ja tutkija Pirkko Aholaa on syytä epäillä osallisuudesta valtiopetokseen, koska he toimivat jättävät asian tutkimatta. He toimivat valtiopetoksen jatkeena eli Arsenalin rikosten suojelijoina. Rikoslaki 13 luku 1 §-4 §
Valtiopetos
Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai siihen rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen
1) kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka
2) muuttaa Suomen valtiojärjestystä
tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava valtiopetoksestavankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Valtiopetoksesta tuomitaan myös se, joka väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää tai yrittää estää niitä käyttämästä toimivaltaansa.
Törkeä valtiopetos
Jos valtiopetoksessa
1) rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö,
2) rikoksen tekemiseen käytetään aseistettua joukkoa,
3) rikos tehdään ihmisiä surmaamalla tai
4) rikos on poikkeuksellisten olojen vuoksi erityisen vaarallinen
ja valtiopetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä valtiopetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Valtiopetoksen valmistelu
Joka tehdäkseen valtiopetoksen
1 ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa,
2) valmistaa, hankkii, kokoaa tai varastoi aseita, ampumatarvikkeita tai muita niihin rinnastettavia väkivallan käyttöön soveltuvia välineitä,
3) antaa koulutusta aseiden tai muiden väkivallan käyttöön soveltuvien välineiden käyttämisessä tai
4) värvää tai kokoaa väkeä tai varustaa sitä aseilla,
on tuomittava valtiopetoksen valmistelusta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.
Valtiopetoksen valmistelusta tuomitaan myös se, joka perustaa tai organisoi yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on Suomen valtiosäännön tai valtiojärjestyksen väkivaltainen kumoaminen tai muuttaminen, osallistuu johtavassa asemassa tai muuten merkittävällä tavalla sellaisen yhteenliittymän toimintaan tai tietoisena yhteenliittymän tarkoitusperästä antaa sille merkittävää taloudellista, järjestöllistä tai muuta vastaavaa tukea.
Laiton sotilaallinen toiminta
Joka laittomasti perustaa, organisoi tai varustaa sotilaallisesti järjestäytyneen yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin, toimii sellaisessa yhteenliittymässä johtavassa asemassa, taloudellisesti tai muutoin merkittävällä tavalla tukee sitä tai siinä toimeenpanee tai antaa sotilaallista koulutusta, on tuomittava laittomasta sotilaallisesta toiminnasta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Rikostarkastaja Erkki Rossia ja tutkija Pirkko Aholaa on syytä epäillä rikoslain 15 luvun 2 §:n ja 7- 11 §:n perusteella.. 2 § (24.7.1998/563)
Perätön lausuma viranomaismenettelyssä
Jos
1) joku valan tai vakuutuksen nojalla oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä,
2) muu kuin rikoksesta epäilty rikosasian esitutkinnassa henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa tai
3) muu kuin poliisilain (872/2011) 6 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetussa asemassa oleva poliisitutkinnassa tai siihen rinnastettavassa viranomaismenettelyssä henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa
antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan, hänet on tuomittava perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Oikeushenkilön lakimääräinen edustaja, jota esitutkinnassa kuulustellaan tämän oikeushenkilön rangaistusvastuuta selvitettäessä, rinnastetaan rikoksesta epäiltyyn.
Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa
Jos 1 §:ssä tarkoitetussa perättömässä lausumassa
1) aiheutetaan vakava vaara, että tuomioistuin tuomitsee syyttömän vankeuteen tai muuhun ankaraan seuraamukseen tai jonkun huomattavasti ankarampaan seuraamukseen kuin mihin hänet muutoin tuomittaisiin tai että tuomioistuin varsin todennäköisesti tekee asianosaiselle muuten erityisen tuntuvaa vahinkoa aiheuttavan väärän päätöksen,
2) totuudenvastaisuus tai salaaminen koskee erityisen merkityksellistä seikkaa tai
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä perättömästä lausumasta tuomioistuimessa vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.
Tuottamuksellinen perätön lausuma
Joka
1) todistajana tai asiantuntijana tuomioistuimessa tai
2) valan tai vakuutuksen nojalla tuomioistuimessa tai oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä
huolimattomuudesta antaa väärän tiedon asiassa tai salaa siihen kuuluvan seikan, on tuomittavatuottamuksellisesta perättömästä lausumasta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Todistusaineiston vääristeleminen
Joka saadakseen syyttömän tuomituksi rangaistukseen tai muuten toista vahingoittaakseen kätkee, hävittää, turmelee, muuntaa tai muuten vääristää tuomioistuimessa tai rikosasian esitutkinnassa todisteena tarpeellisen esineen, asiakirjan tai muun todisteen, jolla hänen tietensä on merkitystä asiassa, on tuomittava todistusaineiston vääristelemisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Todistusaineiston vääristelemisestä tuomitaan myös se, joka 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa antaa perättömäksi tai vääristellyksi tietämänsä todisteen käytettäväksi tai itse käyttää sitä harhauttavalla tavalla tuomioistuimessa tai rikosasian esitutkinnassa.
Törkeä todistusaineiston vääristeleminen
Jos todistusaineiston vääristelemisessä
1) aiheutetaan vakava vaara, että syytön tuomitaan vankeuteen tai muuhun ankaraan seuraamukseen,
2) rikoksen kohteena on erityisen merkityksellinen todiste tai
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä todistusaineiston vääristelemisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.
Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen
Joka oikeudettomasti
1) väkivallalla tai uhkauksella estää tai yrittää estää toista antamasta lausuntoa todistajana, asiantuntijana, muuna kuultavana tai asianosaisena oikeudenkäynnissä, esitutkinnassa, poliisitutkinnassa tai niihin rinnastettavassa muussa viranomaismenettelyssä tai vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa lausunnon sisältöön tai
2) tekee tai uhkaa tehdä väkivaltaa toiselle tai häneen 10 §:n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevalle henkilölle sen vuoksi, mitä tämä on lausunut edellä tarkoitetussa kuulustelussa,
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (30.12.2015/1718)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi nykyinen tai entinen aviopuolisonsa taikka nykyinen avopuolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, johon hänellä on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde. (12.6.2015/735)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Rikostarkastaja Erkki Rossia ja tutkjaPirkko Aholaa on syytä epäillä syrjinnästä kidutuksesta. Syrjinnästä sen takia, että he estävät rikostutkmukset toiminnallaan. He syyllistyvät kidutukseen, kun kieltäytyvät tukimasta rikoksia, jotka rikolliset ovat tunnustaneet. He kiduttavat rikokseen kohteeksi joutunutta. Suomen perustuslaki 7 §, Euroopan Ihmisoikeussopimus 3 artikla, YK:n Ihmisoikeusjulistus ja kidutuksen vastainen sopimus.

Suomessa kidutus samoin kuin kuolemanrangaistus ja muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu on kiellettyperustuslain 7 §:ssä
Kidutus on kielletty monissa kansain­välisissä sopimuksissa kuten YK:n ihmis­oikeuksien julistuksessa ja kansalais­oikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansain­välisessä yleis­sopimuksessa vuodelta 1966. Vuonna 1984 tehtiin Yhdistyneiden kansakuntien aloitteesta erityinen kidutuksen vastainen sopimus. Kidutusta pidetäänkin yhtenä pahimmista ihmis­oikeus­loukkauksista (ruumiillisen koskemattomuuden loukkaus).
Myös Euroopan ihmis­oikeus­sopimuksen 3. artiklassa kielletään kiduttamasta ketään tai rankaisemasta epä­inhimillisellä tai halventavalla tavalla.Lisäksi Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ovat tehneet erityisen eurooppalaisen yleis­sopimuksen kidutuksen ja epä­inhimillisen tai halventavan kohtelun estämiseksi.

Muistutan vielä rikostutkintapyyntöni toisesta asiasta eli valtiopetoksesta. Ymmärrän, että se on poliisille vaikea asia, koska vastassa on koko Suomen poliittinen johto ja omat esimiehet. Valitettavasti tosiasia on se, että valtiopetos on tapahtunut presidentti Mauno Koiviston presidenttikaudella jolloin Suomen piti päästä pois Neuvostoliiton ikeen alta. Suomi piti saada EU-kelpoiseksi ja talous oli saatava kuntoon pankit pelastamalla. Koivisto määräsi, että pankit pelastetaan ja ohjeisti oikeuslaitoksen niin, että tavoite toteutui. Tämä on valtiopetos ja siihen liittyvät SSP-sopimus 22.10.1993 ja Aktiv Hansa-kauppa.
Olen selvittänyt asioita näissä blgeissani


sekä käytännön toteutus http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

ja näissä videoissa Erkki Ahon videot ( 8 videoa)

Koiviston konklaavi

 Minun, Erkki Ahon, osaltani on kysymys ihmisoikeusrikoksesta eli 24 vuotta jatkuneesta kidutuksesta kuten todistusaineisto osoittaa. Mikään rikos ei ole vanhentunut koska on kysymys valtiopetoksesta sekä yhtäjaksoisesta kidutuksesta mikä nyt on kestänyt 24 vuotta. Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille ankarinta Suomen lain mukaista rangaistusta sekä aiheutettujen vahinkojen täysimääräistä korvausta korkoineen. Keskeiset rikoksista epäillyt asioissani ovat Arsenal Oy ja Kera Oy sekä asianajajat Antti Latola ja Hannu Maskonen sekä syyttäjä Sulo Heiskari sekä varatuomari Paavo M. Petäjä ja entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen sekä silloinen käräjätuomari Juha Nieminen. Muut rikoksista epäillyt löytyvät asiakirjoista, joita on kotona varastossa yli 10 banaanilaatikollista. Tietenkin mainintoja ja tietoja rikoksista epäillyistä sekä rikoksista löytyy blogeistani ja kirjastani.
07.03.2019 Siellä jossakin
Erkki Aho

Pääministeri Sipilä ja valtionvarainministeri Orpo ovat olleet tietoisia ja heitä on hyvin informoitu 1990-luvun alun laman ja valtiopetoksen seurauksista. Kaikkiaan 60 000 yritystä poistettiin markkinoilta, yli 500 000 ihmistä menetti työpaikkansa, yli 280 000 ihmistä ylivelkaantui ja n. 16 000 ihmistä teki itsemurhan. Pääministeri Sipilän mukaan anteeksipyyntö riittää. Minä rikoksen uhrina en siihen tyydy. Kansalaisia ja rikoksen kohteeksi joutuneita on kidutettu yli kahden vuosikymmenen ajan. Rikollisille on annettu syytesuoja. Rehelliset ja kunnialliset kansalaiset ovat joutuneet kärsimään valtavia taloudellisia menetyksiä omaisuuden ryöstön yhteydessä ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä. Kansalaiset eivät saa oikeutta Suomessa, koska meillä ei ole perustuslakituomioistuinta kuten muissa maissa.
Perustuslakituomioistuin

Laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain kuusi promillea aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. Kirjoitin ja lähetin kaikille kansanedustajille sähköpostilla kirjoittamani puheen laillisuusvalvojan eli oikeuskanslerin vuosikertomuksen käsittelyä varten eduskunnassa. Katso
Eväitä kansanedustajille keskusteluun oikeuskanslerin vuosikertomuksesta

Yksikään kansanedustaja ei reagoinut asiaan. Tämä osoittaa selkeästi kuinka koko eduskunta on syyllistynyt valtiopetoksen suojeluun. Valtionvarainministeriöä on syytä epäillä kidutusministeriöksi.
Kidutusministeriö

 Korkein oikeus ei perustele kielteisiä päätöksiään vaikka Suomen perustuslaki ja Ihmisoikeussopimukset niin edellyttävät. Entinen Korkeimman oikeuden jäsen Jukka Kemppinen kirjoittaa kirjassaan "Taistelu oikeudesta" sivulla 15 näin:"Korkein Oikeus on tällä hetkellä todellisessa ahdingossa ja luottamus tuomioistuimiin on rapautunut niin pahasti, että menetetyn maineen korjaamiseen voi mennä kolmekymmentä vuotta. Monet kansalaiset eivät enää käytä sanoja "korkein oikeus" naureskelematta, ja varmasti joku oikeusneuvos on ammattia kysyttäessä häpeissään valehdellut soittavansa pianoa pornobaarissa, koska se kuulostaa kunniallisemmalta kuin jäsenyys Korkeimmassa Oikeudessa".
Oikeusministeriön alaisuudessa olevat ulosottomiehet saavat ns.tapporahaa eli provisiopalkkaa kun perivät rikollisesti aikaansaatuja ulosottosaatavia kansalaisilta ulosottokaaren vastaisesti. Ulosottokaaressa on selkeä määräys siitä ettei ulosottomiehellä saa olla omaa etua ulosotossa. Myös valtionvarainministeriön alaisilla verotarkastajilla on provisiopalkka ja he tekevät tietoisesti virheellisiä arvioveropäätöksiä ja aiheuttavat yrityksille suuria vaikeuksia ja jopa konkursseja.
Harkimo väitti vaalivideossaan verottajan saavan provisioita – viranomainen vastasi somessa tyhjentävällä tavalla

Erkin kommentti ja lainaus asiantuntijan lausunnosta: Kiitos Harri Harkimo. Tämä rakenteellinen korruptio on todella maan tapa ja virkakoneisto toimii ilman vastuuta saadakseen kaikki sidosryhmät tyytyväisiksi. Tulospalkkausjärjestelmä on ollut Suomessa voimassa vuodesta 1996 lähtien ja on edelleen. Valtiovarainministeriö antoi esim. viime vuodelle Verohallinnolle 65 miljardin tulostavoitteen, kun budjetti oli 55 miljardia.Verohallinnon tulospalkkaiset virkamiehet taas tekevät virheellisiä verotarkastuskertomuksia, jotta tähän Valtiovarainministeriön vaatimaan tulostavoitteeseen päästään. Näin yrittäjä toisensa jälkeen joutuu ryöstöverotuksen kohteeksi ja hänen omaisuutensa myydään pilkkahintaan verotulojen kasvattamiseksi. Yrittäjillä ei ole mitään oikeusturvaa, kun myöskin oikeuslaitos pelaa samaa peliä. Verotarkastajien tekemät johtopäätökset muuttuvat oikeuslaitoksissa verolainsäädännöksi ja verotarkastajien johtopäätökset lakiin perustumattomatkin jäävät oikeuslaitoksissa pääsääntöisesti voimaan, koska presidentti Mauno Koiviston määräys 6.5.1992 on edelleen voimassa ja määräyksen mukaan instituutiot eivät saa hävitä. Tämän rakenteellisen korruption poistaminen on seuraavan eduskunnan tärkein tehtävä.
Oikeuslaitos ja poliisi on organisoitu suojelemaan rikollisia ja estämään kansalaisten oikeudensaanti.
KKO:n ennakkopäätös ei miellyttänyt presidentti Mauno Koivistoa eikä muuta silloista poliittista johtoa. Siksi presidentin johdolla pidettiin presidentinlinnassa 6.5.1992 oikeuspoliittinen keskustelutilaisuus, jossa oikeusjärjestelmän edustajia ohjeistettiin antamaan pankeille suosituimmuusasema riita-asioissa ja syytesuoja näistä johtuvissa asioissa.
Vastoin kaikkia oikeusvaltion periaatteita maamme korkeimman poliittisen johdon käskynjaon jälkeen, oikeusistuimien linja muuttui päinvastaiseksi kuin KKO:n ennakkopäätös Tampereen Aluesäästöpankin tapauksessa. Pankit pelastettiin poliittisella päätöksellä. Lainanottajista tehtiin maksumiehiä, Huhtasaari ihmettelee.
Huhtasaaren mielestä oikeuslaitoksen täyskäännöksen syy selviää, kun salaiset paperit julkistetaan.

Veronmaksajille 50 miljardin markan lasku
Lipposen ensimmäinen hallitus päätti jo ajaa omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalin toiminnan alas myymällä koko saatavakannan tarjouskilpailun pohjalta.
Myyntiä käsiteltiin hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa kahteen kertaan syksyllä 1999 eli 29.11.1999 ja 8.12.1999. Käsittelyn pohjana olivat saatavien myynnistä järjestetyn tarjouskilpailun tulokset, ja 8.12.1999 kokouksessa valiokunta puolsi saatavakannan myyntiä Cargill Inc + Aktiv Hansalle, jonka kanssa kauppa toteutui. Kauppakirja allekirjoitettiin 31.3.2000.
Kaupalla myytiin Arsenal-omaisuudenhoitoyhtiöiden 12,2 miljardin markan saatavat (77 000 saatavaa) kansainvälisille sijoittajille. Valtio sai tässä kaupassa koko velkapotista 600 miljoonaa markkaa, joka on viisi prosenttia velkojen nimellisestä arvosta. Myös velalliset olisivat halunneet ostaa saatavakannan, mutta heille ei kuitenkaan annettu mahdollisuutta vapautua veloistaan tuolla samaisella viiden prosentin osuudella velkamäärästä. Miksi? Huhtasaari kysyy.
 • Luottotappiot oli jo korvattu kertaalleen siirtäjäpankeille kansalaisten maksamista verovaroista noin 50 miljardin markan (8 miljardia euroa) pankkituella. Pankit saivat vapaasti käytännössä ilman kontrollia siirtää ongelma-asiakkaidensa luotot Arsenalin piikkiin ja saivat niistä valtiolta täysimääräisen korvauksen.

Myytiinkö myös perintäkelvottomat saatavat?
Helsingin Sanomien 1.4.2000 julkistaman uutisen mukaan osa lainoista oli jo maksettu takaisin ja ne olivat siten perintäkelvottomia.
Jo maksettujen lainojen perimisestä tai siitä, että lainaa ei ollut edes olemassa, on raportoitu Arsenalin tarkastusvaliokunnan vuoden 2000 kertomuksessa. Siinä todetaan, että noin tuhannesta tarkastetusta reklamaatiosta noin sata todettiin aiheellisiksi.
Siksi on selvitettävä, myytiinkö myös perintäkelvottomat tai olemattomat saatavat – eli joutuivatko jotkut velalliset maksamaan velkansa kahteen kertaan, tai joutuivatko velalliset maksamaan olematonta lainaa prosessin johdosta, Huhtasaari painottaa.
Suomalaisista norjalaisen pörssiyhtiön velkaorjia
Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa 29.11.1999 läsnä olivat Paavo Lipponen, Olli-Pekka Heinonen, Suvi-Anne Siimes ja Eva Biaudet. Kokouksessa 8.12.1999 olivat: Sauli Niinistö, Olli-Pekka Heinonen, Sinikka Mönkäre, Kalevi Hemilä, Suvi-Anne Siimes ja Erkki Tuomioja.

Miksi valtiovarainministerit Sauli Niinistö ja Suvi-Anne Siimes myivät – tosin ainoastaan Siimeksen allekirjoituksella – kymmenet tuhannet suomalaiset velkaorjiksi norjalaiselle pörssiyhtiölle? Liittyikö kauppaan salainen sitoumus siitä, että Suomen valtio ei heikennä Aktiv-Hansan saatavien arvoa velkoja anteeksiantavalla lainsäädännöllä viiteentoista vuoteen?
Norjalaisyhtiö teki saatavilla useiden miljardien eurojen voitot. Tästäkö syystä lamavelat anteeksiantava lainsäädäntö tuli voimaan vasta 2008? Miksi kuitenkaan kaikkia velallisia ei armahdettu, vaan Arsenal on edelleen joidenkin velallisisten kimpussa? Huhtasaari kysyy.
Arsenalin varauduttava jättikorvauksiin
Hänen mielestään prosessi on syytä perin pohjin tutkia, koska tuhansille velkavankeuden kokeneille perheille, myös perheiden lapsille, on jäänyt lähtemättömät arvet.
Velkaorjuuden vaikutukset heijastuvat perheisiin jo toisessa polvessa.
Huhtasaari ihmettelee, miksi Arsenal sai julistettua valtiontalouden tarkastusviraston raportin salaiseksi. Ministeri Siimes perusteli salausta sillä, että Arsenalille voi koitua vahinkoa julkistamisesta.
 • Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Arsenalin on syytä varautua noin 500 miljoonan korvauksiin kolmelletoista yksityiselle ihmiselle tai yritykselle. On todennäköistä, että raportista ilmeni ainoastaan jäävuoren huippu.
Ex-velallisten kiusaaminen jatkuu
Perustamisvaiheessa Arsenaliin siirrettiin noin 3 600 lainaa ja kesäkuuhun 1994 mennessä noin 34 000 lisää. Kaikkiaan Arsenaliin siirrettiin lähes 80 000 ongelmaluottoa, joista aiheutuneet luottotappiot korvattiin siirtäjäpankeille kansalaisten maksamista verovaroista katetulla noin 50 miljardin markan (8 miljardia euroa) pankkituella.
Miksi Arsenal jatkaa edelleen toimintaansa ja ex-velallisten kiusaamista? Onko kysymyksessä Arsenalin asianhoitajien henkilökohtaiset intressit? Valtiohan on jo omansa saanut. Vai eikö uskalleta paljastaa, että koko omaisuusyhtiö Arsenal perustettiinkin lähinnä suorittamaan uusi kansallinen pesänjako? Huhtasaari kysyy.
Arsenal toteutti häikäilemättömän yrittäjien omaisuuden realisoinnin. Omaisuuserät vaihtoivat omistajaa reilusti alle käyvän hinnan. Myös yrittäjien keskinäinen riippuvuus johti siihen, että yrityksiä kaatui myös välillisesti toimien seurauksena likviditeettikonkursseissa ja monet lainoja taanneet ystävät ja sukulaiset joutuivat maksumiehiksi ja osa on maksumiehinä vieläkin.
Huhtasaaren mielestä Suomen ei voida katsoa kuuluvan oikeusvaltioiden joukkoon ennen kuin Arsenalin koko toiminta on lopettu ja paperit läpivalaistu.
Huhtasaari: Pankkikriisin loppuselvittely aloitetaan nyt – ”Velkaorjuuden vaikutukset heijastuvat perheisiin jo toisessa polvessa”

0let maamme armahin Suomenmaa
 08.03.2019 Siellä jossakin
Erkki AhoFrom: Erkki Aho
Sent: Thursday, November 29, 2018 6:34 AM
To: KO Ylivieska-Raahe ; rovaniemi.ho@oikeus.fi
Cc: POL_VP_KRP_kirjaamo
Subject: Tyytymättömyyden ilmoitus R 18/824

Tyytymättömyyden ilmaisuni käräjätuomari Ville Vuorialhon päätökseen 18/316 20.11.2018 asianro R18/824 , tiedoksi ja toimenpiteitä varten keskusrikospoliisi
Tasavallan presidentti Urho Kekkosen jälkeen Suomen tasavallan presidentiksi valittiin Mauno Koivisto. Suomen piti päästä pois Neuvostoliiton ikeen alta. Vaikeissa olosuhteissa Neuvostoliiton etuja Suomen korkeimmalla tasolla valvoi Mauno Koiviston kotiryssä Felix Karasev. Vaikeissa olosuhteissa Suomen piti päästä länsileiriin eli EU:n jäseneksi Moskovan ikeen alta. Näissä olosuhteissa Suomen poliittinen johto aiheutti väärällä talouspolitiikallaan omatekoisen pankkikriisin. 

Kotikutoisessa lamassa tasavallan presidentti Mauno Koiviston johdolla päätettiin pelastaa pankit. Tasavallan presidentti Mauno Koivisto järjesti ns. Koiviston konklaavin 6.5.1992 , jossa asiasta päätettiin. Lisäksi Esko Ahon hallitus ja neljä ostajapankkia allekirjoittivat 22.10.1992 sadaksi vuodeksi salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen, jossa päätettiin muun muassa toimialarationalisoinnista. Markkinoilta poistettiin 60 000 yritystä, aiheutettiin yli 500 000 ihmisen työttömyys ja yli 280 000 ihmistä ylivelkaantui. Lisäksi 16000 yrittäjää teki itsemurhan noissa vaikeissa olosuhteissa. Kysymyksessä on kansanmurha ja valtiopetos, mikä ei vanhene koskaan.
Minä, Erkki Aho, jouduin törkeän petoksen kohteeksi Arsenal Oy:n ja Kera Oy:n toimesta, kun ostimme Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesältä maa-alueet, kiinteistöt, koneet ja laitteet tuoteoikeudet sekä keskeneräisen tilauskannan. Kaupanteossa asianajajat Antti Latola ja Hannu Maskonen, joiden päämiehinä olivat Arsenal Oy ja Kera Oy, salasivat 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja ilmoittivat keskeneräisen tilauskanna 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. He myivät toisen omaisuutta omanaan konkurssisäännön ja maakaaren vastaisesti. Suomen valtio oli päättänyt etukäteen, että perustettava yritys poistetaan markkinoilta. Kysymys on törkeästä petoksesta. 

Asian varmistamiseksi Kera Oy oli ujuttanut ostajien joukkoon oman saattohoitajansa Jouni Remeksen, jonka tehtävänä oli poistaa yritys markkinoilta. Kaupanvahvistajaksi oli tarkoituksella valittu tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka kauppakirjan allekirjoittajan Heino Virran todistuksen mukaan ei ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Lisäksi kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Tuleva syyttäjä Sulo Heiskari toimi esteellisenä syyttäjä kaikissa kauppasopimuksista käydyissä oikeudenkäynneissä ja lisäksi hän pystyi estämään kaikki rikostutkinnat asioissa sekä organisoimaan rikosoikeudenkäyntejä minua vastaan perustuen väärään konkurssipäätökseen.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen hakivat PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä tiedoilla, sillä kaupat oli purettu ja takaukset rauenneet. Ylivieskan käräjäoikeus teki asiassa väärän konkurssipäätöksen, koska varatuomari Paavo M. Petäjä antoi käräjäoikeudelle väärän lausuman ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa teon Oulun KRP:lle, mutta KRP jättää rikoksen tutkimatta.Käräjätuomari Juha Nieminen ei tarkistanut varatuomari Paavo M. Petäjältä valtakirjoja ja siksi rikos oli mahdollinen. Kysymys on törkeästä prosessipetoksesta. 

On syytä epäillä, että rikollisille on annettu syytesuoja asioissa. Asianajaja Asko Keränen oli paikalla pesänluettelon vannontatilaisuudessa Ylivieskan käräjäoikeudessa, jossa todistin, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla. Käräjätuomari, syyttäjä Sulo Heiskari ja konkurssipesänhoitaja eivät reagoineet asiaan. Paikalla ollut asianajaja Asko Keränen sai pyytämänsä valtakirjat valituksen tekemiseen ylempiin oikeusasteisiin. Asianajaja Asko Keränen oli syyttäjä Sulo Heiskarin kaveri ja jätti valituksen tekemättä.
Ainoastaan korkein oikeus voi purkaa väärän konkurssipäätöksen, mutta siihen se ei ole suostunut. Korkein oikeus ei perustele kielteisiä päätöksiään kuten Suomen laki, Euroopan Ihmisoikeussopimus ja YK:n Ihmisoikeusjulistus edellyttävät. Siviilioikeuden professori Erkki Aurejärven mukaan korkeimmassa oikeudessa osa tuomareista on hulluja, jotka pitäisi saada laitoshoitoon. Vaatimus on esitetty hänen kirjoittamassa kirjassaan ja videohaastattelussaan. Entinen korkeimman oikeuden jäsen Jukka Kemppinen kirjoittaa kirjassaan, että hän mieluummin sanoo olevan pianonsoittaja pornobaarissa kuin tunnustaa olevansa korkeimman oikeuden jäsen.
Konkurssipäätöksen jälkeen yrittäjistä piti tehdä rikollisesti toimivien valtion viranomaisten toimesta rikollisia käräjäoikeuden väärillä päätöksillä perusteena väärä konkurssipäätös, jota korkein oikeus ei pura. Rikollisesti toimivat valtionviranomaiset jättivät kaikki rikokset tutkimatta ja syyttäjät syyttämättä. Poliisit ja syyttäjät eivät ottaneet todistusaineistoa vastaan eikä kuulleet todistajia. Siksi oikeusistuimet saattoivat tehdä vääriä päätöksiä. Laillisuusvalvonta ei ole nähnyt asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Laillisuusvalvonnalle tehdyistä kanteluista vain kuusi promillea aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. Laillisuusvalvonnan rikollista toimintaa suojelevat kansanedustajat, jotka eivät noudata Suomen lakia ja ministerit jotka eivät noudata ministerin valaa. 

On syytä epäillä, että valtiopetokseen liittyi päätös siitä, että pankki voittaa ylemmissä oikeusasteissa. En ole saanut koskaan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä enkä esteetöntä rikostutkintaa asioissani. Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten muissa maissa maissa.
Suomen valtion toiminta on ollut tietoisen rikollista. Keskeinen tekijä asioissani on ollut esteellinen syyttäjä Sulo Heiskari. Olen joutunut kärsimään valtion rikollisen toiminnan johdosta neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion ja seitsemän kunnianloukkaustuomiota. Kaikki on saatu aikaa rikollisten toimesta rikosten avulla. Olen joutunut olemaan rikollisen ulosoton kohteena kohta 24 vuotta vuotta. En ole voinut harjoittaa yritystoimintaa luottokelvottomana 24 vuoden aikana. Minulta on tuhottu yritykseni, omaisuuteni, kotini ja aiheutettu perheen särkyminen sekä avioero. Minut on häädetty kodistani leipäjonon asiakkaaksi. Olen menettänyt terveyteni vaikeiden sairauksien, syövän ja korkean verenpaineen, johdosta. Kaikki on tuhottu Suomen valtion rikollisen toiminnan avulla. Olen joutunut olemaan maanpaossa useita kertoja ja vapauteni on riistetty useita kertoja. Olen joutunut olemaan Kalajoen kaupungin syrjinnän kohteen kohta 40 vuotta ja Suomen valtion kidutuksen kohteena kohta 24 vuotta. Kidutus on ihmisoikeusrikos, mikä alkanut 11.5.1995 ja on jatkunut keskeytymättä tähän päivään saakka. Ulosottotoiminta on ohjeistettu ulosottokaaren vastaisesti tuhoamaan ulosottovelallisen elämä. 

Eduskunta on päättänyt, että pankkikriisin rikollisesti aikaan saatuja velkoja peritään velalliselta kuolemaan saakka ja kuoleman jälkeen vielä kuolinpesältä eduskunnan päätöksen mukaisesti. Koko Suomen valtiokoneisto on ohjeistettu toimimaan valtiopetoksen mukaisesti ja suojelemaan valtiopetoksen tekijöitä sekä estämään valtiopetoksen julkitulo. Viralliset tiedotusvälineet vaikenevat asiasta. Asian varmistamiseksi ns. Koiviston konklaavin paperit on julistettu salaiseksi, SSP-sopimus on 100 vuodeksi ja Aktiv-Hansakauppa 25-vuodeksi julistettu salaiseksi. Valtiopetos ei vanhene koskaan ja lähes 24 vuotta jatkunut yhtämittainen kidutus varmistaa sen, että teot eivät ole vanhentuneet.
Oikeudenkäynti ei ole ollut oikeudenmukainen. Käräjäoikeuden olisi pitänyt tehdä ratkaisu siihen asiaan, että onko ulosoton peruste oikea. Päätöksessä ei sanallakaan mainita asiasta, mikä oli käsittelyn kohde. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että käräjätuomari on ollut poissa niiltä luennoilta, joissa on käsitelty oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.
Olin esittänyt oikeudenkäyntiväitteen Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden esteellisyydestä käsitellä asiaani. Oikeudenkäyntiväittämä olisi pitänyt käsitellä jo toisen asian yhteydessä eli päätöksen 18/8555 annettu 12.11.2018 HP17/6900 yhteydessä, mutta käräjätuomari huolimattomuudestaan tai jostakin muusta syystä jätti asian käsittelemättä. Asian R18/824 käräjätuomari päätti korjata toisen käräjätuomarin virheen ilmoittamalla, että asia on käsitellään tämän asian yhteydessä. Valitettavasti käräjätuomari jää rysän päältä kiinni, sillä olen pyytänyt käräjäoikeutta hankkimaan käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteestä oikeudenkäyntiväittämään todistusaineistoksi tämän aineiston
Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

  Käräjätuomari ei ole hankkinut tätä todistusaineisto oikeudenkäyntiväittämään niin kuin ei mitään muutakaan todistusaineistoa mitä piti hankkia. Hän ei ole käsitellyt oikeudenkäyntiväittämää oikein.
Tämä Ylivieskan toimipisteestä hankittava aineistoa olisi ollut vaikeampi hankkia, koska käräjäoikeus on sen hävittänyt vaikka sitä olisi tullut säilyttää se käräjäoikeudessa vuoteen 2021 asti. 

Näin kiistattomasti osoitetaan, että käräjätuomari on menetellyt virheellisesti ja vastoin lakia. Oikeudenkäyntiväitettä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden esteellisyydestä käsitellä asiaa ei siis ole käsitelty oikein eikä lain mukaisesti.
Käräjäoikeuden päätöksessä on mielestäni turhaan käräjätuomari nostanut omaa nokkaansa kirjoittamalla päätökseen omaa toimintaansa korostavia ja minun ammattitaitoani halveksia lauseita.
Käräjäoikeuden päätös on siis täysin vihkosta ja loukkaa oikeusturvaani järkyttävällä tavalla. Asia kuuluu Oulun poliisin tutkittavaksi. Tässä on tarkka selvitys tapauksestani
From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, November 21, 2018 1:49 PM
To: oulu.ko@oikeus.fi
Subject: tiedoksi ja toimenpiteitä varten
From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, November 21, 2018 6:10 AM
To: janika.koski@oikeus.fi ; pekka.timonen@om.fi ; lauri.koskentausta@om.fi ; sami.paatero@om.fi
Subject: tiedoksi ja toimenpiteitä varten
 Rikososastonjohtaja Janika Koski
 Te toimitte Ylivieska-Raahen sekä Oulun käräjäoikeuden yhdistämishankkeen projektipäällikkönä. Pyydän Teitä kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin:
Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa Ylivieskan toimipisteessä hävitetään todistusaineistoja. Esimerkkinä tämä aineisto, mikä käräjäoikeuden olisi pitänyt säilyttää vuoteen 2021 saakka
Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

 Ylivieskan-Raahen käräjäoikeudessa Raahen ja Ylivieskan toimipisteissä sähköisesti lähetetty todistusaineisto tulostetaan virheellisesti ja jätetään sähköposteissa lähetetyt linkit avamaatta ja tulostamatta. Menettely on laillisuusvalvojan ohjeiden vastainen.
Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa käräjätuomarit eivät tiedä mitä tarkoittaa oikeudenmukainen oikeudenkäynti.
Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa käräjätuomarit eivät tiedä mitä tarkoittaa tuomarin esteellisyys.
Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa Raahen toimipisteessä käräjätuomarit antavat vääriä lausuntoja Rovaniemen hovioikeudelle. Näiden väärien lausuntojen johdosta olen joutunut kärsimään valtavat taloudelliset tappiot ja mittaamattomat henkiset kärsimykset. Esimerkkinä Jyrki Määtän toiminta, kun ei antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa varatuomari Mikko Kovalaisen asiassa. Menettely on Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Asialle on kolme todistajaa Alpo Ylitalo Kokkolasta, Pentti Heikkinen Suomussalmelta ja Olli Puolitaival Jäälistä. He ovat antaneet valaehtoisen kirjallisen todistuksen asiassa. Käräjätuomari Jyrki Määttä, syyttäjä Mustonen ja varatuomari Kovalainen antoivat väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle. Ylivieska-Raahen käräjäoikeus hävitti kuulustelunauhat, mikä oli tärkeä todistusaineisto asiassa, jossa sana on vastaan sanaa.
Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa kirjoitetaan tuomiota etukäteen. Varatuomari Mikko Kovalaisen asiassa Ylivieskassa käräjätuomari kysyi oikeuskäsittelyn päätteeksi, että voiko hän lukea käräjäoikeuden ratkaisun asiassa. Käräjätuomari oli siis kirjoittanut tuomion etukäteen. Kantaja varatuomari Mikko Kovalainen yhtyi vastaajan eli minun Erkki Ahon kantaan, että ei voi lukea tuomiota istunnon päätteeksi.
Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa ei oteta todistusaineistoja vastaan eikä kuulla todistajia. Käräjäoikeuden tuomareiden toiminta ei perustu Suomen lakiin eikä Euroopan Ihmisoikeussopimukseen eikä YK:n Ihmisoikeusjulistukseen, joihin Suomen valtion on sitoutunut. Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomiot perustuvat käräjätuomarin harkintaan, mielipiteeseen ja olettamukseen, mikä ei voi olla käräjäoikeuden tuomion perusta. 

Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudateta tarkoin lakia.
Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden toiminta on molemmissa toimipisteissä alapuolella kaiken arvostelun. Pitkäaikaisena Kalajoen kaupunginvaltuutettuna ja liikkeenjohdon konsulttina olen sitä mieltä, että teette alueellemme ja suomalaiselle yhteiskunnalle erittäin suuren palveluksen kun heitätte roskikseen kaikki nykyiset ( ja entiset) Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomarit ja koulutatte käräjäoikeuden henkilöstön uudelleen tehtäviinsä.
Perusteluna 23,5 vuoden oikeustaistelu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden kanssa. En ole saanut yhtään oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koko 23,5 vuoden aikana. Tämä on myös perusteltu kritiikki Rovaniemen Hovioikeuden toimintaa kohtaa. Kansalaiset kääntyvät oikeuslaitoksen puoleen saadakseen oikeutta, eivät he halua tietoisia vääriä päätöksiä.
Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-305948Tässä tarkempi selostus asioista. Lähetän tämän tiedoksi myös oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen, oikeusministeri Antti Häkkäsen erityisavustaja Lauri Koskentausta, oikeusministerin avustaja Sami Paatero.
From: Erkki Aho
Sent: Sunday, November 18, 2018 7:35 AM
PR-Teollisuus Oy:n konkurssi.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän väliakaiset pesänhoitajat myyjinä, päämiehinään Arsenal Oy ja Kera Oy, myivät minulle ja muille ostajille kiinteää omaisuutta konkurssisäännön vastaisesti. Asianajaja Antti Latola ja asianajaja Hannu Maskonen myivät toisen omaisuutta omanaan, koska heillä ei ollut tarvittavia valtakirjoja kaupantekemiseen. He toimivat maakaaren vastaisesti. He salasivat kaupanteossa 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja ilmoittivat keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Kysymyksessä on törkeä petos.
He olivat valinneet kaupanvahvistajaksi Kalajoen nimismiehen Sulo Heiskarin tietoisena siitä, että hänet valitaan tulevaksi syyttäjäksi. Kauppakirjan allekirjoittaja Heino Virta todistaa, ettei kaupanvahvistaja Sulo Heiskari ollut paikalla, kun kauppakirjat allekirjoitettiin, Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin.
Lisäksi törkeää petosta lisää se, että myyjä oli etukäteen päättänyt, että ostajien perustama yritys poistetaan markkinoilta. Myyjä, Kera Oy, oli ujuttanut ostajien joukkoon ns. ruumiinpesijän taloustieteen maisterin Jouni Remeksen. Henkilön tehtävänä oli poistaa yritys markkinoilta. Markkinoilta poistamisesta meille kertoi kansanedustaja Markku Koski, jonka Kera Oy.n varatoimitusjohtaja Seppo Arponen oli luvannut pelastaa.
Suomen valtio oli päättänyt poistaa ylikapasiteettia markkinoilta ns. SSP-sopimuksessa, jossa toimijoina olivat Esko Ahon hallitus ja neljä ostajapankkia. Sopimus on allekirjoitettu 22.10.1993. Arsenal Oy jaKera Oy noudattivat sadaksi vuodeksi salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittuja asioita eli toimialarationalisointia. SSP-sopimus on jatkoa niin sanotulle Koiviston konklaaville, jossa Tasavallan Presidentti Mauno Koivistonjohdolla 6.5.1992 päätettiin pelastaa pankit ja antaa pankkeille suosituimmuusasema oikeuskäsittelyssä ja pankki voittaa aina ylemmissä oikeusasteissa. Ns. Koiviston konklaavin asiakirjat on julistettu salaisiksi. Kysymyksessä on valtiopetos, kun Tasavallan presidentti puuttuu riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaan. Valtiopetos ei vanhene koskaan. SSP-sopimus on osa valtiopetosta.
PR-Teollisuus Oy ajettiin konkurssiin rikollisella tavalla. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki tekemänsä kaupat PR-Teollisuus Oy:n kanssa. Kaupanpurku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kaupat purettaessa kaupansopimuksen liittännäiset eivät voi jäädä voimaan. Kauppojen purkujen jälkeen Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä, toimijoina asianajaja Antti Latola ja asianajaja Hannu Maskonen,päämiehinään Arsenal Oy ja Kera Oy, hakivat PR-Teollisuus Oy:n väärillä tiedoilla konkurssiin. Konkurssiasiassa Ylivieskan käräjäoikeudelleantoi väärän lausuman varatuomari Paavo M. Petäjä ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja.
Käräjäoikeuden tuomari Juha Nieminenhyväksyi varatuomari Paavo M. Petäjän väärän lausumman tarkistamatta valtakirjoja. Koska varatuomari Paavo M. Petäjä ei ole asiajaja, niin käräjätuomari Juha Niemisen olisi tullut tarkistaa valtakirjat. Paavo M. Petäjätunnustaa Oulun KRP:n rikoskomisario Eero Klemetille, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Oulun KRP jätti asian tutkimisen kesken.
Konkurssipesän valvontatilaisuudessaYlivieskan käräjäoikeudessa, jossa oli paikalla käräjätuomari (nuori nainen), syyttäjä Sulo Heiskari ja konkurssipesän hoitaja sekä asianajaja Asko Keränen, minä Erkki Aho, todistin, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla. Käräjätuomari, syyttäjä ja konkurssipesänhoitaja eivät reagoineet asiaan, mutta asianajaja Asko Keränen pyysi minulta tilaisuuden jälkeen avoimia valtakirjoja jotta hän voi tehdä valituksen konkurssiasiassaVaasan Hovioikeuteen, koska konkurssi oli laiton kauppojen purkamisen johdosta ja saatu aikaa väärillä tiedoilla. Minä toimitin valtakirjat asianajaja Asko Keräselle, joka jätti valitukset tekemättä. Näin menetimme puheoikeutemme asiassa, sillä ainoastaan korkein oikeus voi purkaa väärät päätökset. 

Korkein oikeus
 ei ole purkanut vääriä päätöksiä, vaikka tuomioita on yritetty purkaa lukuisia kertoja. Silloinen korkeimman oikeuden presidentti (Leif Sevon) soitti minulle kotiin ja kehotti kääntymään EIT:n puoleen, koska korkein oikeus ei voi purkaa vääriä tuomioita. Hän ei kuitenkaan kertonut miksi korkein oikeus ei voi purkaa tuomioita.
Kun yritys oli saatu konkurssiin, niin yrittäjistä piti tehdä rikollisia. Siksi aloitettiin ”oikeus- ja asianajajamafian” toimesta Ahojahti Erkki Ahoa kohtaan. Väärää konkurssipäätöstä hyväksi käyttäen rikosliiga tehtaili uusia vääriä päätöksiä syyttäjä Sulo Heiskarin johdolla yli 20 vuoden ajan. Ylivieskan poliisi, Oulun KRPja Valtakunnansyyttäjävirasto sekälaillisuusvalvojat ja Suomen Asianajoliittojättivät kaikki rikokset tutkimatta ja selvittämättä. Ylivieskan Oikeusaputoimisto kieltäytyi avustamasta Erkki Ahoa ja asianajajat kieltäytyivät avustamasta Erkki Ahoa. 

Tiedustusvälineet ovat kieltäytyneet julkistamasta tosiasioita. Toimittajat, esimerkiksi Helsingin Sanomissa, Iltalehdessää ja Iltasanomissa, tekivät asiasta jutun, mutta päätöimittajat kielsivät juttujen julkistamisen. Asianajaja 
Hannu Maskonen ei kestänyt paineita vaan teki itse oman lopullisen ratkaisunsa hyppäämällä parvekkeelta alas ja seurauksena oli kuolema.
Koska Erkki Aho oli yrittäjä ja oli Kalajoen kunnan ylivoimainen ääniharava kunnallisvaaleissa, niin ”keskustalais-lestadiolainen hyvä-veli-verkosto” nousi Erkki Ahoa vastaan yhdessä ”oikeus- ja asianajajamafian” kanssa.. Siitä kerron 530-sivuisessa kirjassani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4595-X muun muassa sivuilla 163-234. Yritykseni Leiribaari Ky tuhottiin Kalajoen kunnan toimesta. Kirjassa on kopioituna todistusaineisto selostuksineen ”ko.mafioiden” toiminnasta. Lestadiolaisilla on ollut puolustettavanaan omiensa etuja rakennusalalla. Lestadiolaisilla on ollut vahva edustus Oulun läänin poliisissa ja valtion virkamiehissä.
Erkki Aho joutui kärsimään PR-Teollisuus Oy:n konkurssin lisäksi kolme muuta konkurssia sekä yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion velallisen epärehellisyydestä, mikä tuli olemattomasta velasta. Tuomio muutettiin ehdonalaiseksi. Lisäksi Erkki Aho tuomittiin seitsemästä kunnianloukkauksesta. Kaikki tuomiot on saatu aikaan syyttäjien ja poliisien tietoisen väärän toiminnan sekä käräjäoikeuden väärien tuomioiden avulla. 

Todistusaineistoja ei otettu vastaan missään instanssissa eikä todistajia kuultu. 
Erkki Aho ei ole saanut yhtään esteetöntä rikostutkintaa asioissa eikä yhtään oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä asioissa. Erkki Aho on joutunut olemaan useita kertoja maanpaossa rikollisen ”oikeus-ja asianajajamafian”toiminnan johdosta. Erkki Ahon vapaus on riistetty useita kertoja ja minut on uhattu tapaa useita kertoja. Yksi tappouhkauksia esittänyt oli Oulun KRP.n poliisi. KRP:n poliisin mukaan olin ollut jo useita kertoja liipaisimella.
Erkki Aho on ollut luottokelvoton jo 23,5 vuotta. Minulta on estetty yritystoiminnan harjoittaminen. Minut on mustamaalattu ja häpäisty tiedotusvälineissä (myös netissä) oikeuden väärillä päätöksillä, valheellisia kirjoituksilla ja valokuvilla. Ylivieskan käräjäoikeuden tiedottajana on toiminut syyttäjä Sulo Heiskari, joka on toiminut lähes kaikissa oikeudenkäynneissä esteellisenä syyttäjänä. Poliisi Raimo Ollila on ilmoittanut, että Erkki Ahon tekemiä rikostutkintapyyntöjä ei tutkita. Havaintojeni mukaan poliisin toimintaa on johdettu poliisihallituksesta. 

Valtakunnansyyttäjävirasto on ilmoittanut, että
Erkki Ahon tekemiä tutkintapyyntöjä ei tutkita, eduskunnan oikeusasiamies on ilmoittanut, että Erkki Ahon tekemiä kanteluja ei käsitellä ja oikeuskanslerinvirasto on tehnyt jatkuvasti ei anna aihetta päätöksiä ja on ilmoittanut, ettäErkki Ahon tekemiä kanteluita ei käsitellä. Oikeusistuimet eivät ota käsiteltäväkseen Erkki Ahon tekemiä haastehakemuksia tai tekevät asioissa huonosti perusteltuja kielteisiä päätöksiä.
Kansanedustajien pitää perustuslain mukaan noudattaa lakia ja ministereiden lisäksi ministerin valaa. Kansanedustajat, mukaan luettuna perustuslakivaliokunnan jäsenet, eivät noudata Suomen lakia eikä myöskään ministerit ministerin valaa.
Terve Juha
Erkki Aholla on kiistattomat näytöt rikoksista
Olen kiistattomasti osoittanut, että ulosottosaatavani ovat syntyneet rikollisesti. Katso
Kysymyksessä on kidutusrikos. Kidutus on alkanut 11.5.1995 ja jatkunut keskeytyksettä tähän päivään saakka kestäen jo 23.5 vuotta.Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.
Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;
 1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
 2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
 3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
 4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.
Olen edelleenkin luottokelvoton ja olen edelleenkin rikollisen ulosoton kohteena, koska ulosottoviranomaiset tietävät ja heille on todistettu, että ulosottosaatavat ovat rikollisesti syntyneet.
Poliisi ei tutki asioita, syytäjä ei syytä, oikeuslaitos ei ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT antoi 31.5.2018 tuomion jutussa Abu Zubaydah v. Lithuania, jossa Liettuan katsottiin loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen EIS 3 artiklaa (kidutuksen vastainen artikla). Kidutusartiklan materiaalisen loukkaamisen osalta EIT totesi: "Thus, Article 3 of the Convention does not refer exclusively to the infliction of physical pain but also to that of mental suffering, which is caused by creating a state of anguish and stress by means other than bodily assault (see El-Masri, cited above, § 202; and Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland, cited above, §§ 509-510).
Kidutusartiklan vastainen toiminta ei tarkoita yksin fyysistä kivun aiheuttamista, vaan se voi täyttyä myös henkisen kärsimyksen perusteella. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa valtio toimii tavalla, jolla murretaan henkilön psyyke tavalla tai toisella. Katson, että valtion toiminta tapauksesani loukkaa EIS 3 artiklan kidutuksenvastaista artiklaa ottaen huomioon edellä kuvatussa Liettuaa koskevassa tapauksessa esitetyt perusteet.
 1. Ulosoton peruste on virheellinen ja ulosotto jatkuu edelleen.
Tilanne on ja oli tämä
Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi.
Kera Oy käytti saattohoitajaa, jonka tehtävänä oli tuhota yritys. Saattohoitaja teki muiden osakkaiden tietämättä Kera OY:n kanssa kuvassa olevan sopimuksen. Kysymyksessä on törkeä petos, koska myyjä Kera Oy oli päättänyt poistaa perustettavan yhtiön markkinoilta. Siihen liittyy kuvassa oleva sopimus.
Väliaikaiset pesänhoitajat eivät konkurssisäännön mukaan saa myydä kiinteää omaisuutta. He kuitenkin myyjät kiinteää omasuutta maakaaren vastaisesti. Heillä ei ollut valtakirjoja ja he myivät toisen omaisuutta omanaan.
Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli törkeä petos.
Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla, kun kauppasopimus allekirjoitettiin.
Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin.
Kaupanvahvistajaksi merkitty nimismies Sulo Heiskari  toimi syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista johtuvista oikeudenkäynneistä. Syyttäjistä annetun lain mkaan hän ehdottomastai esteellinen toimimaan syyttäjänä näissä asioissa.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsopimus puretaan niin liitännäiset eli takaukset eivät voida voimaan. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki konkurssituomion väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu.
Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa asian KRP:lle
Silloiselle asianajajalle Asko Keräselle annettiin valtakirjat asioiden hoitamiseksi, koska hän pyysi niitä sillä perusteella, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu.
Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Nyt ainoa mahdollisuus on saada purku korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei suostu purkamaan vääriä tuomioita eikä Ylivieskan käräjäoikeus ota asiaa käsiteltäväkseen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.
Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta.
Asianajaja Hannu Maskonen teki asiassa oman lopullisen ratkaisunsa, putosi parvekkeelta ja kuoli.
Ennen kuolemaansa asianajaja Hannu Maskonen haastoi Erkki ja Eila Ahon oikeuteen velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä pankinjohtajan tietämättä asiasta. Tässä pankinjohtajan todistus.
Erkki Aho tuomittiin asiassa 75 päivän ehdottomaan vankeuteen sellaisen velan perusteella jota ei edes ollut olemassa.
Koska oli eduskuntavaalit tulossa niin kansanedustajaehdokas Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja organisoi asiat niin, että Erkki Ahon piti antaa valtuustolle selvitys vankeustuomiosta otsikolla Luottamusmiehen rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuutettu Erkki Aho teki parissa viikossa 1879-sivun selvityksen asioista. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä apunaan Kalajoen kaupungin virkamiesjohto estivät valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä asioita valtuutetuille. Kysymyksessä oli törkeä luottamusaseman ja virka-aseman väärin käyttö sekä rikollisten suojelu.
Tässä selostus ja todistusaineistot
PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen


 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2


 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3


 Videot
Erkki Ahon videot ( 8 videoa)
Valtiopetos on tosiasia


 Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun
oikeustoimi ja poliisiblogi
Kaikki valtion rikollinen toiminta minua kohtaan perustuu valtiopetokseen ja valtiopetos ei vanhene koskaan. Kysymyksessä on 10.5.1995 alkanut kidutusrikos, mikä on jatkunut tähän päivään saakka.

Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

Vakaan markan politiikka ja Koiviston konklaavi


Koiviston konklaavi


Terve Juha


Olen jo lähettänyt alla olevassa linkissä mainituille tahoille selvityksen ja laskun valtion rikollisesta toiminnasta asiassani.

Valtiopetos - kantelu oikeuskansleri Jaakko Jonkalle

Erkki Aholla on lisäksi 14 nidottua kirjaa PR-talojen konkurssivyyhdestä todistusaineistona sekä 11 banaanilaatikollista asiakirjoja Merenojatie 9 B 16 varastossa.
Erkki Ahosta lähemmät tiedot

Erkki Ahon työkokemus

Erkki Aho ääniharavana

Erkki Ahon toiminta valtuutettuna

Erkki Ahon elämä

Erkki Ahon blogit ja videot

Katso erityisesti blogit
Oikeuslaitos ja poliisi

Pankkikriisi

Nettikirja

Kalajoki-näyttely

Kalajoki

sekä Erkki Ahon blogi

Viimeisimmät ihmisoikeusrikokseni tapahtumat
Erkki Aho sairastui vakavaan syöpään voimakkaan stressin seurauksena

Voitin taisteluni syöpää vastaan
Tämä oli ruokavalioni, kun voitin syöpäni

 Minut häädettiin kodistani, jonka omisti vävyni ja diakoni-tyttöni. Minusta tuli leipäjonon asiakas.
Kantelu ylitarkastaja Laura Kvarnströmin toiminnasta

Avioeropäätös 12.11.2018

Nyt olen menettänyt kaiken valtion rikollisen toiminnan johdosta ja Kalajoen kaupungin syrjinnän johdosta.

Vahingonkorvauslaskelma ajalta 11.5.1995 – 30.6.2017
 1. osakepääoma 100 857 euroa
 2. toimitusjohtajan palkka 4 438 394 euroa
 3. omaisuuden menetys (omakotitalo, kesämökki) 302 571 euroa
 4. tuotemerkit ym. 1 344 477 euroa
 5. henkiset kärsimykset 2 140 000 euroa
 6. tilauskanta 165 911 euroa
 7. kotimaan myynti 26 053 406 euroa
 8. Japanin myynti 1 443 430 euroa
 9. Optinorm Saksa 30 425 586 euroa
 10. ikkunakauppa 17 551 182 euroa
 11. Rautia/Kesko 47 407 000 euroa
 12. Saksan hirsi 10 460 000 euroa
 13. Venäjän puu 11 460 569 euroa
 14. rikollinen ulosotto 1.7.1996 – 31. 5.2017 535 000 euroa
  yhteensä153 828 383 euroa
 15. korko 7 %:a ajalle 1.6.2017 – 31.5.2018 n 10 767 986.81 euroa
  164 596 369,80
 16. korko 7 % ajalle 1.6.2018 – 30.11.2018 5 760 872, 94 euroa
  yhteensä 170 357 242,74 euroa
17. Avioero, häätö ja hengenvaarallisen korkeaan verenpainetautiin sairastuminen.
Vaimoni on ollut minulle todella rakas, mutta hän ei kestänyt kovassa paineessa oikeustaisteluni ja vävyni 7,2 miljoonan lottovoiton painetta. Menetys on minulle todella raskas mitä on vaikea rahaksi muuttaa. Blogissani arvioin menetykseni arvoksi n.10 miljoonaa euroa. Syyttäjä Sulo Heiskari soitti minulle ja kertoi kysyneensä vaimoltaan minkä arvoiseksi hän arvoi itsensä. Häätö ja hengenvaaralliseen verenpainetautiin sairastuminen ovat myös vaikeasti arvioitavia asioita rahassa mitattuna. Kysymyksessä on kuitenkin kidutusrikos. Jos jotain pitää arvioida niin: avioero 1 miljoonaa eroa, häätö kidutusrikoksena 100 000 euroa ja korkeaan verenpainetautiin sairastuminen 300 000 euroa.
Yhteensä 1 400 000, 00 euroa
Kaikki yhteensä 171 757 242,74 euroa
Verenpaineeni on nyt 196/116. 11 eri lääkäriä on tutkinut minut ja todennut korkean verenpaineeni johtuvat kovasta stressistä. Vakavasti sairaana ja avioliiton loppumisen järkyttämänä, kodistaan häädettynä oman perheenjäsenen, diakoni-tytön ja hänen miehensä toimesta, leipäjonon asiakkaana, rikollisen ulosoton kohteena ja heitteille jätettynä ihmisenä en pysty parempaan asioiden selvitykseen tällä hetkellä..

Erkki Aho
044-302 5948
Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki

From: KO Ylivieska-Raahe
Sent: Wednesday, November 28, 2018 4:14 PM
To: e.ahoky@kotinet.com ; Kela Terttu (UO)
Cc: UO Raahen seutu
Subject: Päätös ja valitusosoitus R 18/824


Hei,
liitteenä päätös ja valitusosoitus asiassa R 18/824 sekä tiedote muutoksenhausta.
Ystävällisin terveisin

Elina Heikkilä
Käräjäsihteeri
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
Raahen kanslia
Puh: 029 56 49703
Fax: 029 56 49739