tiistai 2. joulukuuta 2008

Julkinen selvityspyyntö maaherra Eino Siuruaiselle
Eino Siuruainen
Oulun läänin maaherra
Oulun lääninhallitus
Linnankatu 3
90101 Oulu

Asia:
Raimo Ollilan nimitys

Arvoisa Oulun läänin maaherra Eino Siuruainen

Oulun lääninhallitus on nimittänyt Jokilaaksojen poliisilaitoksen rikostutkintapalvelujen johtajaksi rikoskomisarion virkaan rikoskomisario Raimo Ollilan 1.1.2009 lukien.

Minä kuten moni muu olen ihmetellyt nimitystä ja olen huolestunut kansalaisten oikeusturvasta ja perusoikeuksista. Raimo Ollila on jättänyt yhteiskunnan kannalta erittäin merkittäviä rikoksia tutkimatta ja selvittämättä. Hän on minun oikeustajuni mukaan syyllistynyt poliisilain 1§, 2 §, 3§, 4 § ja 5 §:n vastaiseen menettelyyn.
Raimo Ollila on toiminut lain tulkintani mukaan muun muassa vastoin esitutkintalain 2§, 5 §, 6§, 7§, 11 §,12 §, 13 §, 14 § ja 15 §:ää.

Raimo Ollilan on syytä epäillä syyllistyneen rikoslain 13 luvun 11 §:n mukaiseen rikosentekijän suojelemiseen ja 13 luvun 10 §:n mukaiseen törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämiseen. Raimo Ollilan on syytä epäillä syyllistyneen rikoslain 35 luvun 2 §:n mukaiseen törkeään vahingontekoon sekä rikoslain 40 luvun 8 §:n mukaiseen törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen sekä 10 §:n mukaiseen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Näyttöjä

• Kaksi esimerkkitapausta

Mainitsen tässä esimerkkinä kaksi rikosvyyhteä, joissa Raimo Ollila ei ole nähnyt aiheelliseksi suorittaa rikostutkintaa, eikä saattaa todellisia syyllisiä vastuuseen teoistaan. Ensimmäisenä PR-talojen konkurssivyyhti ja toisena Jumalisjärven Lohi Ay:n tapaus, mikä liittyy Hyrynsalmen entisen nimismiehen Vesa Juntusen harjoittamiin liiketoimiin.

PR-talojen rikosvyyhdestä tarkempaa selvitystä löytyy nettipäiväkirjastani
www.erkkiaho.com/blog
sekä kirjastani: Olet Maamme Armahin Suomenmaa, ISBN 952-91-4593-X.

Yksilöityä tarkempaa selvitystä nettipäiväkirjani kohdassa:
Liite 10
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=652

Jumalisjärven Lohi Ay:stä tarkempaa tietoa löytyy kohdasta:
Jumalisjärven Lohi Ay - Vesa Veikko Eemeli Juntunen erikoisissa kalakaupoissa
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=619

• Natura on toteutettu vastoin lakia ja EU-direktiivejä

Suomen Naturan valmistelussa ja toteutuksessa tehdyt laittomuudet on jätetty Raimo Ollilan toimesta tutkimatta ja selvittämättä kokonaan. Kiistatta voidaan osoittaa, että Suomen Natura on tehty direktiivien, Suomen lain ja EY:n tuomioistuimen päätösten vastaisesti. Näistä asioista olen tehnyt asianmukaiset rikosilmoitukset ja tutkintapyynöt.

Katso nettipäiväkirjani kohtia:
Suomen Natura - vaiettu valtiosalaisuus
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=15
Menettikö Kallan karit itsehallintonsa
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=14

Natura 2000 verkostoalueet on Suomessa valittu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 10 artiklan, 234 artiklan viimeisen perustelukohdan ja 249 artiklan kolmannen kohdan sekä Euroopan yhteisöoikeuden vakiintuneen oikeuskäytännön vastaisesti. Alueet on valittu yhteisöoikeuden vakiintuneella oikeuskäytännöllä vahvistettuja valintaperusteita noudattamatta, mm. arvioimatta, luokittelematta ja luetteloimatta. Tarkempaa tietoa löytyy EY tuomioistuimen päätöksistä.

• Syrjintärikokset

Lisäksi Raimo Ollila on jättänyt tutkimatta minuun, Erkki Ahoon Kalajoen kaupungin johtavien virkamiesten ja luottamushenkilöiden kohdistaman syrjinnän.
Katso tarkemmin selvitykset internetissä päiväkirjani kohdista:
Tilintarkastajan vastuusta
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=368
Elma - kohtalon lapsi Kalajoella
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=509

Julkinen selvityspyyntö

Pyydän Teiltä Oulun läänin maaherra Eino Siuruainen julkista selvitystä ja lainmukaista perustelua Raimo Ollilan virkanimityksen johdosta. Olen kiitollinen erittäin nopeasta vastauksestanne, koska Raimo Ollilan väärä toiminta minua kohtaan on ja on ollut rikolliseksi epäiltävää (mikä ilmaisu on lievin ja ainoa, jota tässä julkisesti tällä hetkellä voi käyttää). Tämä selvityspyyntöni on julkinen ja on lähetetty tiedoksi tiedotusvälineille koko Oulun läänin alueella ja kaikille Oulun läänin kansanedustajille.

Kalajoella 6.5.2008

Kunnioittaen
Erkki Aho

Tiedoksi Oulun läänin tiedotusvälineet ja Oulun läänin kansanedustajat

Maaherra Eino Siuruaisen vastaus

Maaherra vastasi 13.5.2008 päivätyllä kirjeellä OLH-2008-01918/Tu-411. Kirjeessä on seuraava teksti:

1. PR-talojen konkurssivyyhti
Sisäministeriön poliisiosasto on antanut Teille PR-talojen konkurssiasioita koskevat vastaukset 10.8.1998 Dnro 84/662/98, 7.7.1998 Dnro 49/662/98 ja 20.3.2000 Dnro 49/662/98 sekä oikeuskansleri päätöksen 26.6.1999 Dnrot 1002/1/97 ja 1227/1/98. Lääninhallituksella ei ole aihetta enempiin toimenpiteisiin asiassa.

2. Jumalisjärven Lohi ay:n tapaus
Jumalisjärven Lohi ay on toiminut Hyrynsalmella, joka kuului tiedustelussanne tarkoittamaan aikaan Hyrynsalmen nimismiespiiriin. Rikoskomisario Ollila ei ole olllut Hyrynsalmen nimismiespiirin palveluksessa. Rikostutkinta on sidottu alueellisesti tomivaltaiseen poliisilaitokseen siis tässä tapauksessa Hyrynsalmen nimismiespiiriin. Jumalisjärven Lohi ay:öön mahdollisesti liittyvät rikostutkintatoimet eivät siis ole missään vaiheessa kuuluneet rikoskomisario Raimo Ollilan virkavelvollisuuksiin.

3. Natura 2000 verkostoalueet
Kantelunne johdosta apulaisoikeuskansleri on 26.4.2001 antanut päätöksen (Dnro 1004/1/99) Natura-asiassa. Yhtenä osana siinä on ollut myös rikoskomisario Ollilan toiminta tekemänne Life-rahoitushakemukseen liittyvään tutkintapyyntöön. Apulaisoikeuskansleri on päätöksessään todennut, ettei muun muassa poliiisin osalta ole tullut esiin sellaista, johon oikeuskanslerin tulisi puuttua. Ylemmän lainvalvontaviranomaisen annettua asiassa ratkaisun ei asia lääninhallituksen taholta aiheuta enempiä toimenpiteitä.

4.Syrjintärikokset
Lääninhallitus on hankkinut Ylivieskan kihlakunnan poliisilaitokselta kopion rikoskomisario Raimo Ollilan päätöksestä tekemänne syrjintäilmoituksen johdosta koskien Kalajoen kaupungin elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan nimeämistä. Kuten Ollilan päätöksessäkin todetaan, toimikunnan nimeämisen viivästyminen ei ole rikos, joten poliisilla ei ole ollut toimivaltaa rikostuktintaan.

Näin ollen lääninhallituksen tiedossa ei ole mitään sellaisia syitä, joiden perusteella Ollilaa ei olisi voitu määrätä Jokilaaksojen poliisilaitoksen riksotutkintapalvelujen johtajaksi.

Maaherra Eino Siuruainen

Lääninpoliisijohtaja Sauli Kuha

Uudelleen päätettäväksi

• Lähetin maaherra Eino Siuruaiselle sähköpostia 21.5.2008 klo 8.05. Kirjoitin sähköpostiin kiistattomat rikokset, jotka Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on jättänyt tutkimatta PR-talojen konkurssivyyhdessä. Lähetin sähköpostin tiedoksi myös poliisjohtaja Sauli Kuhalle, Kalevan päätoimittaja Risto Uimoselle sekä Ylen Oulun toimitukseen.

• Lähetin maaherra Eino Siuruaiselle toisen sähköpostin 21.5.2008 klo 10.30. Siinä sähköpostissa toin esille miten ja miksi Suomen Natura on tehty vastoin lakia. Suomessa Natura 2000-verkostoalueet on valittu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 10 artiklan, 234 artiklan viimeisen perustelukohdan ja 249 artiklan kolmannen kohdan sekä Euroopan yhteisöoikeuden vakiintuneen oikeuskäytännön vastaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että alueet on valittu luontodirektiivissä ja Natura 2000 Standard Data Form lomakkeiden täyttöohjeissa tarkoin noudatettavaksi määrättyjä ja yhteisöoikeuden vakiintuneella oikeuskäytännöllä vahvistettuja liite III 1 vaiheen valintaperusteita noudattamatta (mm. arvioimatta, luokittelematta ja luetteloimatta). Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on jättänyt asiat tutkimatta.

• Lähetin maaherra Eino Siuruaiselle sähköpostia 21.5.2008 klo 14.53. Erittelin rikokset, mainitsin rikoksentekijät ja esitin juridisen argumentoinnin miksi kysymyksessä on rikos. Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki nämä rikokset tutkimatta.

• Lähetin maaherra Eino Siuruaiselle sähköpostia 22.5.2008 klo 7.19. Selvitin sähköpostissa mitä rikoksia Jumalisjärven Lohi ay:n tapauksessa on tehty. Selvitin myös miksi maaherran vastaus minulle asiassa on virheellinen.

• Lähetin maaherra Eino Siuruaiselle kirjeen lauantaina 24.5.2008. Tein kirjeeseen yksityiskohtaisen selvityksen kirjani 300-sivuisesta todistusaineistosta eli kirjoitin mitä milläkin todistusaineistolla todistetaan rikokseksi. Totesin kirjeeni alussa, että

Arvoisa maaherra Eino Siuruainen,

sain perjantaina 23.5.2008 aamulla klo 8.40 puhelinsoiton Oulun lääninhallituksen poliisiosastolta Jorma Kreusilta. Hän ilmoitti, etteivät he voi selvitellä asioita minun kanssani, koska olen ottanut yhteyttä virkahierarkiassa heidän yläpuolellaan olevaan maaherraan. Ilmoitin Kreusille, että minulla on noin 600 sivuinen todistusaineisto valmiina ja mielelläni istuisin heidän kanssaan samaan pöytään ja käytäisiin asiat lävitse nokatusten. Jorma Kreus antoi minun ymmärtää, ettei maaherrakaan viitsi perehtyä niin laajaan aineistoon. Siksi päätin tehdä asioihin perehtymisen mahdollisimman helpoksi. En lähetä vielä noin 600-sivuista todistusaineistoa. Pyrin todistamaan asiani muilla keinoin.

Olen kirjoittanut asioista kirjan Olet Maamme Armahin Suomenmaa. Lähetän Teille kirjani, jossa olen kertonut PR-talojen tapahtumista sivuilla 108-229. Kirja on kirjoitettu vuonna 2002, joten sen jälkeen olen saanut hankittua paljon lisää todistusaineistoa. Kirjassani olen kuitenkin julkistanut mittavan määrän asiakirja-aineistoa, jolla voin todistaa olevani oikeassa.

Liitin kirjelähetykseen todistusaineistoksi myös lääninpoliisijohtajalle Sauli Kuhalle 17.2.2005 lähettämäni 30-sivuisen yksityiskohtaisen rikostutkintapyynnön, minkä poliisijohtaja Sauli Kuha jätti tutkimatta ja selvittämättä. Siksi minulla on perusteltu syy pitää lääninpoliisijohtaja Sauli Kuhaa yhtenä keskeisenä tekijänä tässä laajassa rikosvyyhdessä, jossa suojellaan Ylivieskan poliisia Raimo Ollilaa ja Ylivieskan syyttäjä Sulo Heiskaria sekä merkittävää määrää muita henkilöitä.

Lisäsin kirjeeseen mukaan selvityksen suuresta määrästä rikoksia sekä todistusaineistot ja juridisen argumentoinnin asioista. Näillä osoitan kiistattomasti, että Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa, eikä häntä olisi pitänyt nimittää Jokilaaksojen poliisilaitoksen rikostuktintapalveluiden johtajaksi. Kysymys on yhteiskunnan edusta, kansalaisten oikeusturvasta ja perusoikeuksista sekä verorahoista. Maaherra Eino Siuruianen on rehelliseksi tunnettu uskovainen mies, joten minulla on perusteltu syy odottaa oikeaa ja rehellistä toimintaa.

------

Maaherra Eino Siuruainen ei ole vielä tähän päivään mennessä vastannut asialliseen kirjeeseeni.

Ei kommentteja: