maanantai 1. joulukuuta 2008

Vastaus Ylivieskan poliisipäällikölle toimenpiteitä varten
( Huom. tekstissä poliisipäällikkö Petri Oulasmaan
kirjoitukset kursiivilla)

Kiitän vastauksestanne. Pyydän Teitä huomioimaan seuraavat asiat. Poliisin tehtävä: Poliisilaki 7.4.1995 1 § Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja alueen asukkaiden kanssa.

Esitutkintalaki 30.4.1987 2 § Esitutkinnan toimittamisvelvollisuus. Poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on syytä epäillä, että rikos on tehty.

Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan perusteella:

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:
a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;
b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;
c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;
d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;
e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.

13 artiklan mukaan:
Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon
Jokaisella, jonka tässä yleissopimuksessa tunnustettuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava käytettävissään tehokas oikeussuojakeino kansallisen viranomaisen edessä siinäkin tapauksessa, että oikeuksien ja vapauksien loukkauksen ovat tehneet virantoimituksessa olevat henkilöt.

14 artiklan mukaan:
Syrjinnän kielto
Tässä yleissopimuksessa tunnustetuista oikeuksista ja vapauksista nauttiminen taataan ilman minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää.

17 artiklan mukaan:
Oikeuksien väärinkäytön kielto
Minkään tässä yleissopimuksessa ei saa tulkita suovan millekään valtiolle, ryhmälle tai henkilölle oikeutta ryhtyä sellaiseen toimintaan tai tehdä sellaista tekoa, jonka tarkoituksena on tehdä tyhjäksi jokin tässä yleissopimuksessa tunnustettu oikeus tai vapaus tai rajoittaa niitä enemmän kuin tässä yleissopimuksessa on sallittu.

ERKKI AHO:

viite: tutkinnanjohtajan vaihtaminen

Olette kirjoittanut 2.1.2008 kirjeessänne, että "rikostutkinta on suoritettu
ala-arvoisella tavalla". Tätä olisi mielestänne osoittamassa mm. se, että
Kovalaisen kuulustelu on suoritettu puhelimitse.Esitutkintaa koskevien
säännösten (esitutkintalaki 22 § 2 mom) mukaan mm. asianomistajan kuulustelu
voi tapahtua puhelimitse laissa asetetuilla edellytyksillä.Katson tähän
astisen esitutkintamenettelyn olleen asianmukaisen ja että teillä on ns.
Kovalaisen -asiassa (6870/R/4131/07)mahdollisuus kannanmuodostukseen
loppulausunnossanne.


Rikostutkinta liittyy erittäin suureen selvittämättömään rikosvyyhteen. Siitä olen lähettänyt teille informaation 28.12.2007 klo 7.15. Tässä vielä uudelleen taustojen osoitetiedot asioille.

Vaarallinen alue
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=16

Suomussalmella ei tutkita törkeitä virkarikoksia
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=258

Asianajaja Mikko Kovalainen väärensi avoimet asianajovaltakirjat
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=432

Katson, että on kiistattomasti todistettu, että Mikko Kovalainen on väärentänyt avoimet asianajovaltakirjat. Ehkä on siitä syystä valinnut asuinpaikakseen Tallinnan. Saamani tiedon mukaan hän ei ole enää asianajaja. Poliisin olisi tullut selvittää pitääkö väittämäni ja todistusaineistoni paikkansa asiakirjaväärennöksistä. Se on koko asian ydin. Siis ensin olisi tullut tutkia allekirjoitusten oikeellisuus. Poliisi on tältä osin laiminlyönyt tehtävänsä ja se on vaarantanut poikkeuksellisella tavalla oman oikeusturvani. Minulla on peruteltu syy epäillä poliisia virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä, koska keskeisin asia koko rikostutkinnassa on suorittamatta ennen loppulausuntojen antamista. Jos poliisi olisi toiminut oikein ja järkevästi niin se olisi varmistanut allekirjoitusasian ensin ja ryhtynyt sen perusteella asian vaatimiin toimenpiteisiin.
Nämä toimenpiteet olen esittänyt kuulustelupöytäkirjassani. Mikko Kovalainen olisi pitänyt pidättää tutkintojen ajaksi ja hänen omaisuutensa olisi pitänyt hakea hukkaamiskieltoon. Miksi poliisi toimi tarkoituksellisesti väärin?

Olette kirjoittanut "tutkija sekä tutkinnanjohtaja ovat esteellisiä tutkimaan
asioita". Esteellisyydestä on säännelty esitutkintalain 16 §:ssä 1 momentissa,
jossa perusteina mainittu sukulaisuus tai asianosaisuus (1) / erityinen hyöty
itselle tai lähisukulaiselle (2) / avustaminen, edustaminen (3) / palvelus- tms.
suhde (4) / yhteisön tms. toimielimen jäsenyys (5) / jos luottamus tai
puolueettomuus muusta erityisestä syystä vaarantuu (6). Olen pyytänyt
tapaamisessamme 27.12.2007 kirjallisesti yksilöimään väitettyjä
esteellisyysperusteita ja olette nyt kirjeenne laajahkossa liiteaineistossa
tuonut esiin erinäisiä seikkoja.


Olen katsonut, että luottamus ja puolueettomuus juuri näiden poliisien toimintaa vaarantunut siitä syystä, että he ovat jättäneet kaikki rikokset selvittämättä,vaikka todistusaineisto on kiistaton.

Olen tehnyt yksityiskohtaisen selvityspyynnön tutkinnanjohtaja Raimo Ollilalle, jonka Te vahvistitte omalla sähköpostilla kahteen kertaan perille tulleeksi. Raimo Ollilan pitää vastata näihin esittämiin yksilöityihin esteellisyysväittämiin ja siihen miksi hän on jättänyt kaikki nämä rikokset tutkimatta ja selvittämättä. Tässä vielä muistin virkistämiseksi mihin tutkinnanjohtajan Raimo Ollilan pitää vastata.
Minulle ei asianajajilleni riitä, että tutkinnanjohtaja Raimo Ollila itse ilmoittaa ettei ole esteellinen
Oikeuskäsittelyssä tuomioistuimen tulee ratkaista onko Raimo Ollila toiminut esteellisenä vai ei. Minä esitän esteellisyysväitteet kirjallisesti ja yksityiskohtaisesti. Tutkinnanjohtaja Raimo Ollilan on vastattava
kirjallisestija yksityiskohtaisesti ennen loppulausuntojen antamista 11.1.2008. Vaikka Raimo Ollila vaihdettaisiin tutkinnanjohtajana toiseen henkilöön niin siitä huolimatta hänen on vastattava minun esittämiini esteellisyysväittämiin
ja kerrottava miksi hän on jättänyt kiistattomat rikokset selvittämättä.

Selostukset tapahtumasta ja todistusaineistot

Heiskari toimi syyttäjänä työtoverinsa asiassa. (Tapio Laholan nostama syyte minua vastaan) Heiskarille oli odotettavissa suurta hyötyä siitä, ettei minun Erkki Ahon todistajia kutsuta oikeudenkäyntiin 14.11.2005. Olisin voinut todistaa Heiskarin esteellisyyden ja se olisi merkinnyt vahingonkorvausvaatimusten laillisen pohjan muodostumista ja kaikkien minua koskevien väärien oikeudenpäätösten purkuperusteen muodostumista.
Vahingonkorvausvaatimukseni on 118 miljoonaa euroa korkoineen. Lisäksi kahdelta viime vuodelta lasku on vielä tekemättä.

Heiskari on merkitty kaupanvahvistajaksi 11.5.1995 tehdyssä kauppasopimuksessa. Heiskari ei itse ole ollut paikalla, eikä myöskään kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ole ollut paikalla, kun kauppasopimukset on allekirjoitettu. Sulo Heiskari on kuitenkin allekirjoittanut kauppasopimuksen lakisääteisenä kaupanvahvistajana ja todistanut olleensa tilaisuudessa paikalla. (Liite 1701)

Heiskari on jälkeenpäin myös vahvistanut kauppasopimuksen, jossa myyjät myivät toisen omaisuutta omanaan. Kauppasopimus on laiton.
Mainitussa kauppasopimuksessa salattiin 47 miljoonan pantatut kiinnitykset ja ilmoitettiin tilauskanta 15 miljoonaa todellista suuremmaksi. Myyjillä ei ollut oikeutta myydä kiinteistöjä, eikä ostajilla ollut oikeutta tehdä kauppoja. Kysymys oli törkeästä petoksesta, jossa syyttäjä Heiskari jätti syytteet nostamatta.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä ilmoitti Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän pesänluettelon 25.5.1995. Heiskari jätti syytteet nostamatta.

Alavieskan Puurakenne Oy:n hallituksen jäsenet vannoivat väärän pesänluettelon oikeaksi 25.5.1995. Heiskari jätti syytteet nostamatta.
Heiskari jätti syytteet nostamatta, kun PR-Teollisuus Oy:n toimitusjohtaja Jouni Remes ja hallituksen puheenjohtaja Markku Koski syyllistyivät osakeyhtiölain rikkomiseen myöntämällä yhtiön osakkaalle Tapani Käännälle lainan osakepääoman maksamiseen.

Heiskari jätti syytteet nostamatta kun Tapani Kääntä lähti osakkaaksi PR-Teollisuus Oy:öön ostamalla osakkeita bulvaanien nimiin. Käännän olisi tuolloin pitänyt maksaa muita velkoja, eikä sijoittaa rahaa osakeyhtiöön. Kääntä syyllistyi teoillaan velalliseen epärehellisyyteen, mutta Heiskari jätti syytteet nostamatta.

Heiskari jätti syytteet nostamatta kun Jouni Remes ja Markku Koski väärensivät pöytäkirjat ja hakivat väärennetyillä pöytäkirjoilla yhtiön rekisteröinnin.

Heiskari jätti syytteet nostamatta vaikka selkeästi oli osoitettavissa Kera Oy:n ja Arsenal Oy:n törkeä petos kauppasopimuksissa. Oli etukäteen päätetty, että PR-talot poistetaan markkinoilta ja siitä huolimatta ostajia huijattiin tekemään yli 10 miljoonan markan kaupat, johon sisältyi törkeä petos.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haastoi takaajat ja PR-Teollisuus Oy:n oikeuteen. Takaajia edusti oikeudessa heidän tietämättään ja ilman valtakirjoja heille täysin tuntematon asianajaja Jouni Vihervalli. Ylivieskan käräjäoikeus oli asiasta tietoinen ja teki asiassa päätöksen. Päätöstä ei lähetetty asianosaisille, joten nämä eivät voineet käyttää lainsuomia oikeussuojakeinoja asiassa. Haasteiden toimittamisesta asianosaisille vastasi tuohon aikaan Ylivieskan käräjäoikeudessa syyttäjä Heiskari. Sulo Heiskarin tehtävänä oli myös valvoa oikeudenkäyntiä. Heiskari laiminlöi tehtävänsä.

Heiskari jätti syytteet nostamatta, kun Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n väärillä tiedoilla konkurssiin. Kaupat oli purettu, eikä saatava ollut selvä ja riidaton.

Heiskari jätti syytteet nostamatta vaikka Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja PR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiassa.

Heiskari jätti syytteet nostamatta, kun PR-Teollisuus Oy:n konkurssipesänhoitajat Sampsa Teittinen ja Jyrki Anttinen lahjoittivat velkojien etua loukaten 32 miljoonan tilauskannan ilmaiseksi konsultti Stig Weckströmille.

Heiskari jätti syytteet nostamatta, kun varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja PR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiassa.

Heiskari jätti syytteet nostamatta, kun ITC Finland Oy:n konkurssipesänhoitaja Antti Kejo laittoi konkurssipesään kokonaan väärän yhtiön koneet ja laitteet.

Heiskari oli paikalla kun Ricahrd Rienstra vannoi väärän valan. Heiskari jätti syytteet nostamatta. Asianajaja Antti Kejo ilmoitti Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän pesänluettelon. Syyttäjä Heiskari jätti syytteet nostamatta.

Syyttäjä Heiskari on ollut tietoinen myös rahanpesuasioista. Hän on jättänyt asiat syyttämättä ja selvittämättä.

Syyttäjä Heiskari on jättänyt syytteet nostamatta, kun Ylivieskan poliisipäällikkö Kaarlo Similä on antanut väärän lausuman 27.2.2004 Ylivieskan käräjäoikeudelle.

Syyttäjä Heiskari on jättänyt syytteet nostamatta, kun varatuomari Paavo M. Petäjä ilmoitti Erkki Ahon konkurssipesään aiheettoman 100 000 markan saatavan. Rikoksen yrityskin on tuomittava.

Syyttäjä Heiskari jätti syytteet nostamatta, kun Kalajoen kunnanjohtaja Torsti Kalliokoski ja kunnansihteeri Pekka Ollila hakivat väärillä tiedoilla rahaa Rahjan saariston Natura Life rahoitushakemuksella, missä loukattiin myös syvästi Kallan karien itsehallintoa.

Syyttäjä Heiskari on jättänyt syytteet nostamatta Kalajoen matkailuasioissa, joissa kunnanjohtaja Torsti Kalliokoski on toiminut samanaikaisesti Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Tähän kokonaisuuteen liittyy erittäin paljon laittomuuksia, joita olen tuonut esille kirjassani Olet Maamme Armahin Suomenmaa.

Heiskari on jättänyt syytteet nostamatta, kun on tiennyt, että Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesänhoitajat ovat hakeneet PR-Teollisuus Oy:n väärillä tiedoilla konkurssiin.

Heiskari on nostanut syytteet tekaistuilla perusteilla suojellakseen omia tekojaan ja saadakseen minut Erkki Ahon syylliseksi tekemättömiin rikoksiin ja siten leimattua minut rikolliseksi.

Heiskari on käyttänyt häikäilemättömästi virka-asemaansa väärin. Hän on käynyt myös mediakäräjiä toimimalla Ylivieskan käräjäoikeuden tiedottajana ja käyttänyt siihen syyttäjäresursseja. Lisäksi hän ei ole valvonut asioita, silloin kun syyttäjien työjärjestys oli vanhentunut.

Syyttäjä Heiskari on pitkäaikaisen lautamiehen mukaan toiminut oikeudenistunnoissa lukuisia kertoja ”pöhnässä” (alkoholin vaikutuksen alaisena).
Syyttäjä Heiskari on perusteettomasti estänyt todistajieni kuulemisen Ylivieskan käräjäoikeudessa.

Syyttäjä Heiskari on vainoharhaisesti jahdannut minua aiheuttaakseen minulle mahdollisimman paljon vahinkoa. Heiskari on tiennyt totuuden, mutta on vaikuttanut asioihin niin, että syyttömistä on tehty syyllisiä ja rikolliset on päästetty kuin koirat veräjästä.

Heiskari tunkeutui Kalajoen Hiekkasärkkien leirintäalueella juovuksissa erään naisen telttaan sillä seurauksella, että hän sai elinikäisen porttikiellon leirintäalueelle. Hänet poistettiin leirintäalueelta. Asiasta tehtiin myös kuulustelupöytäkirjat.

Tässä nettiswivujeni www.erkkiaho.com/blog linkit:

Rovaniemen hovioikeuden päätös - asiakokonaisuus
Rovaniemen hovioikeuden päätös - tunnekuohuja
Rovaniemen hovioikeus päättää
Mikä on esittämäni valheellinen tieto?
Mikä on se rikos, josta minut on tuomittu?
Rovaniemen hovioikeuden päätös – sivu sivulta
Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 1
Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 2
Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 3
Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 4
Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 5
Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 6
Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 7
Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 8
Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 9 allekirjoitukset
Rovaniemen hovioikeuden päätös - tuomiolauselma

Aloita tämä luettelo alhaaltapäin kohdasta konkurssisäännön vastainen toiminta ja törkeä petos sekä etene asiassa siitä ylöspäin kohta kohdalta kohtaan

Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella 19.
Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella 19.
Otteita todistusaineistosta 1901
Häikäilemätöntä rikosten peittelyä 18.
Otteita todistusaineistosta 1801
Otteita todistusaineistosta 1802
Otteita todistusaineistosta 1803
Otteita todistusaineista 1804
Otteita todistusaineistosta 1805
Otteita todistusaineistosta 1806
Otteita todistusaineistosta 1807
Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi – kirjeitä myllystäni 3.
Sulo Heiskarin esteellisyys 17.
Otteita todistusaineistosta 1701
Ahojahdin törkeys huipussaan 16.
Otteita todistusaineistosta 1601
Otteita todistusaineistosta 1602
Yllättävä kohtaaminen
Poliisiministeri Anne Holmlund – kirjeitä myllystäni 2
Ihan oikea ja rehellinen palaute
Observaattori kirjoitti
Ahojahtia edelleen - omaisuuden myyminen 15.
Otteita todistusaineistosta 1501
Ahojahti jatkuu 14.
Otteita todistusaineistosta 1401
Otteita todistusaineistosta 1402
Otteita todistusaineistosta 1403
Otteita todistusaineistosta 1404
Ahojahtia 13.
Otteita todistusaineistosta 1301
Otteita todistusaineistosta 1302
Ahojahtia edelleen 15.
Konkurssipesänhoitajan rikollinen toiminta 12.
Otteita todistusaineistosta 1201
Otteita todistusaineistosta 1202
Otteita todistusaineistosta 1203
Rahanpesua 11.
Otteita todistusaineistosta 1101
Otteita todistusaineistosta 1102
Otteita todistusaineistosta 1103
Otteita todistusaineistosta 1104
Konkurssiin väärillä tiedoilla 10.
Otteita todistusaineistosta 1001
Otteita todistusaineistosta 1002
Otteita todistusaineistosta 1003
Otteita todistusaineistosta 1004
Kauppojen purkaminen 9.
Otteita todistusaineistosta 901
Otteita todistusaineistosta 902
Otteita todistusaineistosta 903
Otteita todistusaineistosta 904
Kera Oy levitti perättömiä tietoja 8.
Otteita todistusaineistosta 801
Otteita todistusaineistosta 802
Otteita todistusaineistosta 803
Otteita todistusaineistosta 804
Otteita todistusaineistosta 805
Oikeudenkäynti tietämättämme 7.
Otteita todistusaineistosta 701
Otteita todistusaineistosta 702
Alavieskan kunnan petollinen toiminta 6.
Otteita todistusaineistosta 601
Otteita todistusaineistosta 602
Otteita todistusaineistosta 603
Otteita todistusaineistosta 604
Valtion rikollinen toiminta 5.
Otteita todistusaineistosta 501
Otteita todistusaineistosta 502
Otteita todistusaineistosta 503
Otteita todistusaineistosta 504
Rekisterimerkintärikos väärennetyillä pöytäkirjoilla
Lainvastainen kaupanvahvistus
Törkeä petos kaupanteossa
Konkurssisäännön vastainen toiminta ja törkeä petos


Olen kuullut asian johdosta Ollilaa ja
Rahkolaa. He eivät katso olevansa esteellisiä tutkimaan / johtamaan
esitutkintaa nyt käsillä olevissa tapauksissa. He ovat viitaneet myös aiempiin esteellisyysväitteisiinne ja niihin annettuihin vastauksiin - sekä muiden tahojen näiden väitteiden johdosta tekemiin päätöksiin.


Minä, Erkki Aho, pyydän Ollilaa ja Rahkolaa toimittamaan minulle ne vastaukset ja päätökset, joihin he vetoavat ilmoittaessaan olevansa esteettömiä. Käynnistän rikostutkinnat niiden asiakirjojen pohjalta.

Lisäksi Rahkola on nyt todennut, että hän ei ole - vastoin kirjeenne kohdassa 16 olevaa väitettä - ole poliittisesti aktiivi henkilö.

Myönnän, että poliisi Harri Rahkola ei ole poliittisesti aktiivinen keskusalainen henkilö, mutta on keskustan äänestäjä. Hänen vaimonsa oli ainakin tekemäni rikostutkintapyynnön Kalajoen kunnan palveluksessa. Tämä on saattanut vaikuttaa siihen, että Harri Rahkola jätti tutkimatta tekemäni
tutkintapyynnön Kalajoen kunnan minuun kohdistamasta syrjinnästä. Harri Rahkola on jättänyt vastaamatta miksi hän jätti asian tutkimatta kokonaan. Siis ei minkäänlaista päätöstä asiasta. Se on lainvastainen teko.
Minun oikeustajuni mukaan tämä laiminlyönti muodostaa esteellisyysperustan rikostutkinnalle myös esitutkintalain perusteella. Lisäksi hän on jättänyt kaikki muutkin rikostutkintapyynnöissäni olleet rikokset selvittämättä.

Kirjekohdan 12 osalta (selvitys- jatutkintapyyntöihin vastaamattomuus -väite) Ollila on todennut, että hän ontoiminut esitutkintalain mukaisesti ja kirjannut kaikki Ylivieskanpoliisilaitokselle saapuneet tutkinta- ja selvityspyynnöt. Voitte halutessannetoimittaa yksilöimänne kirjejäljennökset (6 kpl, 3.1.- 17.1.2006), niin
tarkastamme kirjeiden johdosta tehdyt toimenpiteet. Muilta osin katson, että
esittämänne väitteet ovat tulleet käsitellyiksi riittävästi jo aiemmissa
yhteyksissä.


Ylivieskan poliisi Raimo Ollila valehtelee. Hän ei ole vastannut selvityspyyntöihin ja hän on jättänyt selvittämättä rikokset. Olen tehnyt Ylivieskan poliisi Raimo Ollilalle selvityspyynnöt. Miksi hän on jättänyt selvittämättä selvät rikokset ja suojellut rikollista toimintaa? Olen tehnyt selvityspyynnöt Ylivieskan poliisille 3.1.2006, 4.1.2006, 6.1.2006, 11.1.2006, 16.1.2006 ja 17.1.2006. Lain mukaan poliisin tulee vastata minulle asiassa. Ylivieskan poliisi on jättänyt minulle kokonaan vastaamatta asiassa eli toiminut vastoin lakia. Oulun lääninhallituksen poliisiosaston valvontaan kuuluu Ylivieskan poliisin toiminta. Oulun lääninhallituksen poliisiosastolla on ollut tiedossa selvityspyyntöni Ylivieskan poliisi Raimo Ollilalle. Pyydän Oulun lääninhallituksen poliisiosasto hoitamaan lain mukaiset tehtävänsä ja valvomaan, että Ylivieskan poliisi Raimo Ollila vastaa minulle esittämiini selvityspyyntöihin miksi hän on jättänyt kaikki rikokset selvittämättä.

Selvityspyynnöt liittyvät suurelta samoihin asioihin, joita olen esittänyt nytkin Raimo Ollilan vastattavaksi. Ylivieskan poliisipäällikkönä olette Petri Oulasmaa hänen esimiehensä ja siksi katson, että Te olette ensisijaisesti vastuussa poliisi Raimo Ollilan toimista. Jos Raimo Ollila väittää ettei hän ole saanut selvityspyyntöjä niin minä tuon selvityspyynnöt todistusaineistoksi oikeuskäsittelyyn.

Kun nyt olen tutkinut asiassa esitetyt väitteet sekä kuultujen vastaukset olen tullut siihen johtopäätökseen, että asiassa ei ole esillä esitutkintalain 16 §:n 1 momentin 1 - 6 kohdassa tarkoitettuja esteellisyysperusteita, enkä näin muodoin ole vapauttamassa Ollilaa tai Rahkolaa tehtävistään. Olen informoinutesteellisyysväitteiden osalta esimiesvirastoamme Oulun lääninhallitusta joaiemmassa vaiheessa, eikä heilläkään ole ollut huomauttamista tutkinnanjohtajan ja tutkijan henkilön tai menettelyjen suhteen.

Minulle on jäänyt sellainen mielikuva, että ette ole perehtyneet esimiehenä poliisi Raimo Ollilan esteellisyysasiaan riittävän perusteellisesti. Siksi pyydän teiltä myös yksilöityä ja perusteltua vastausta Raimo Ollille esittämiini yksityiskohtaisiin ja perusteltuihin esteellisyysväittämiin, jotka perustuvat siihen, että Raimo Ollilan poliisina on jättänyt tutkimatta ja selvittämättä selkeät rikokset vaikka todistusaineisto on kiistaton.
Pyydän Teidän poliisipäällikkö Petri Oulasmaan yksilöityjä vastauksianne yksityiskohtaisiin ja perusteltuihin väitteisiini ennen loppulausunnon
antamista.

Olette vaatinut kirjeessä Ollilan, Rahkolan sekä kihlakunnansyyttäjä Sulo
Heiskarin "pidättämistä". En näe asiassa syytä pakkokeinolain taikka
virkamieslain mukaiselle pidättämiselle (virasta pidättämiselle), enkä
Heiskarin osalta ole muutoinkaan toimivaltainen arvioimaan hänen menettelyään.

Petri Oulasmaa Ylivieskan kihlakunnan ma poliisipäällikkö

Tiedoksi: Ylivieska pl / Ollila Raimo, Rahkola Harri, Nisula Anni (laitoksen
virkaposti) sekä Oulun syyttäjänvirasto / Sulo Heiskari

Kuten kirjeeni alussa totesin niin Suomen perustuslain 6 §:n mukaan kaikki ovat yhdenvertaiset lain edessä. Mikään laki ei estä poliisipäällikkö Petri Oulasmaata puuttumasta Ylivieskan kihlakunnan johtavan syyttäjän Sulo Heiskarin rikolliseen toimintaan. Laki ei estä, vaan laki suorastaan velvoittaa puuttumaan tähän rikolliseen toimintaan.
Siksi uudistan Raimo Ollilan ja Sulo Hieskarin pidättämisvaatimukset ja myös Mikko Kovalaisen pidättämisvaatimuksen sekä omaisuuden hukkaamiskieltoon asettamisen. Uudistan vaatimukseni tutkinnanjohtaja Raimo Ollilan ja
tutkija Harri Rahkolan vaihtamisesta. Vaadin, että saan antamaa loppulausunnon asiassa vasta sitten, kun Raimo Ollila, Harri Rahkola ja Petri Oulasmaa ovat vastanneet yksilöidysti esteellisyysväittämiini ja antaneet vastaukset siihen sisältääkö yksilöity aineisto rikoksia vai ei. En väitä, että poliisipäällikkö Petri Oulasmaa olisi esteellinen asiassa, mutta haluan varmistua, että hän toimii lainmukaisesti ja on perehtynyt asioihin.
Siis tietää mistä hän päättää. Suomen lakia noudattamalla rikokset ratkaistaan tehokkaasti ja nopeasti. Siksi vaadin poliisia noudattamaan Suomen lakia.

Kalajoella 4.1.2008

Erkki Aho kaupunginvaltuutettu

Tiedoksi: Oulun lääninhallituksen poliisiosasto, Oulun syyttäjävirasto, sisäministeriön poliisiosasto, poliisijohtaja Markku Salminen, sisäministeri Anne Holmlund, valtakunnansyyttäjävirasto syyttäjäviraston johtaja Matti Kuusimäki, asianajajani

Koska asialla on suuri valtakunnallinen merkitys niin laitan asian tiedoksi
myös tasavallan presidentille, kansanedustajille ja tiedotusvälineille kautta maan.

Ei kommentteja: