perjantai 26. maaliskuuta 2010

SISÄMINISTERIÖN JA POLIISIN YHTEISET SALAISUUDET










-Eräitä esimerkkejä elävästä elämästä-

Onko hallituksella aikomustakaan alkaa selvittämään sitä, että sisäministeri Anne Holmlund ja poliisiylijohtaja Mikko Paatero antavat kivilouhimoiden ja murskaamoiden toistuvasti rikkoa räjähdysainelakia 2005/390 ja –asetusta 1999/59?

Ko. yrityksille myydään räjähdysaineita vastoin lainsäädäntöä. Nämä yritykset rikkovat toistuvasti räjähdysaineiden käyttö- ja varastointimääräyksiä. Toistuvasti sivuutetaan ilmoitusvelvollisuus ja luvanvaraisuus, jotka on määrätty laissa.

Laajamittaiselle räjähdysaineen käsittelylle ja varastoinnille lupa haetaan Turvatekniikan keskukselta. Määräykset ilmoitusvelvollisuudesta ja luvanvaraisuudesta on määritetty laissa ”Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)”. Tämä laki sekä ”Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja turvallisesta varastoinnista 59/1999” perustuvat suuronnettomuusvaaran torjuntaan koskevaan SEVESO II –direktiiviin (EY/105/2003), jota Suomi on sitoutunut noudattamaan.

Kymmenissä tapauksissa ympäri Suomea lain mukaan ei olisi lainkaan mahdollisuutta perustaa louhimoja ja murskaamoja suojaetäisyyksien ja muiden turvallisuuteen vaikuttavien asioiden vuoksi. Silti Holmlund, Paatero, Sisäministeriö ja Turvatekniikan keskus sallivat räjähdysaineen laittoman käytön ja varastoinnin.

Kotikaupungissaan Porissakin ministeri Holmlund antaa Lemminkäisen laittoman toiminnan jatkua. Tässä lainaus Porin kaupungin ympäristölupapäätöksestä:
"Laitoksen toiminnassa käytetään räjähdysaineita keskimäärin 55 tonnia vuodessa (maksimi 77 t/a). Räjähdysainevarastolle haetaan tarvittaessa lupa Teknilliseltä tarkastuskeskukselta ja ne suojataan lainsäädännön edellyttämällä tavalla."
http://www.pori.fi/ymparisto/luvat/paatokset/lemminkainen13.6.2006.pdf

Tässä ilmoitetaan, kuinka paljon räjähdysaineita käytetään, mutta unohdetaan, että räjähdysaineiden käyttö ja varastointi ovat luvanvaraista toimintaa ja niihin liittyy velvoitteita. Niitä ei voi noin vain käyttää.

Toinen esimerkki löytyy Tyrnävältä murskaamolta. Mitään lupia ei ole haettu, eikä niitä olisi mahdollista saadakaan. Yrittäjä ilmoittaa käyttävänsä 10000 kg räjähdysainetta kerralla. Räjäytyksien vuoksi talot ovat vaurioituneet ja 30 kilon kivi on lentänyt asukkaan viereen. Oulun poliisipäällikkö katselee muualle. Tyrnävällä rikos jatkuu edelleen.

Kolmas esimerkki on muutaman vuoden takainen Friisilän onnettomuus. Ihmisiä loukkaantui vakavasti ja talot tuhoutuivat. Tutkintapöytäkirjoihin merkittiin räjähdysaineita käytetyn kerralla 5 kg. Friisilässäkin oli kyse valvonnan laiminlyönneistä poliisin ja Tukesin toimesta. Onnettomuutta ei olisi voinut tapahtua, jos olisi toimittu lain edellyttämällä tavalla. Todellisuudessa sielläkin selvityksen tekivät tutkijat ja viranomaiset, jotka olivat myös tutkinnan kohde.

Tukes ja Sisäministeriö eivät välitä laeista, joita lain mukaan tulee noudattaa räjähteiden käytössä ja varastoinnissa. Kun onnettomuus sattuu, osataan kuitenkin lukea lakia :
Lainaus onnettomuustutkintalautakunnan raportista sivulta 40: http://www.onnettomuustutkinta.fi/uploads/itrcn89ov5.pdf
Onnettomuus tapahtui vuonna 2006.

” 2.5.1 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Lain tarkoitus on ehkäistä ja torjua muun muassa räjähteiden käytöstä, varastoinnista ja
säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö- ympäristö- ja omaisuusvahinkoja.
Lakia sovelletaan räjähteille asetettaviin vaatimuksiin sekä niiden käyttöön, siirtoon,
hallussapitoon, varastointiin ja säilytykseen.

Yleisten turvallisuusperiaatteiden (2.luku) (ns. selvilläolovelvollisuuden) mukaan toiminnanharjoittajan”

Räjähdeasetus (473/1993)

Asetuksen 76 §:ssä velvoitetaan toiminnanharjoittajaa ilmoittamaan poliisille kaikista räjäytystöistä lukuun ottamatta vähäisiä räjäytystöitä.

mutta jätetään huomiotta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdystarvikkeista (130/1980)

Tämä päätös edellyttää, että räjähteet varastoidaan työmaalla ja muussa tilapäisessä varastoinnissa standardin SFS 4397 tai SFS 4398 mukaisesti rakennetuissa ja varustetuissa varastoissa tai TUKESin tyyppihyväksymissä muissa varastosuojissa.
Päätöksessä velvoitetaan työmaalla käytettävien tilapäisten räjähdevarastosuojien osalta noudattamaan valtioneuvoston päätöksen (410/1986) vaatimuksia suojaetäisyyksien osalta.

Räjäytys- ja louhintatyömaiden valvonta
Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) ja sen alemman asteisten säädösten noudattamista valvovat Turvatekniikan keskus sekä poliisi ja pelastusviranomainen. Turvatekniikan keskus valvoo työmaalla tapahtuvaa räjähteiden tilapäistä varastointia myöntämällä varastointilupia ja tekemällä niiden käyttöönottotarkastuksia.

Voi vain pelolla miettiä, minä päivänä sattuu onnettomuus, jossa tuhannet kilot räjähdysainetta räjähtävät vapaassa tilassa? Tuhot ovat jo nyt valtavia suurien räjähdysainemäärien vuoksi. Taloja on vaurioitunut, ihmishenget ovat joka päivä vaarassa lentävien kivien ja paineaaltojen vuoksi. Poliisi ei tutki asioita, koska ovat itse sotkeutuneet tai Sisäministeriö estää tutkimukset.
Tutustukaa asioihin www.kotinet.com/veikko.tenkula
Siellä esitellään tapaus, jossa ympäristön annettiin tuhoutua poliisin suosiollisella avulla. Ja valheet jatkuvat.

Olin itse poliisina 35 vuotta ja viimeiset 15 vuotta rikostutkijana ylikonstaapelin vakanssilla. Jouduin itse silmätysten näkemään omien esimiesteni laiminlyönnit ja vääristelyt räjähdysainelainsäädännön valvonnassa ja ympäristörikoksissa yleensä. Rikosilmoituksessa olen tuonut esille sisäasianministeriölle, että tunnen suurta häpeää esimiesteni puolesta, jotka avustavat todella törkeissä vaarantamisrikoksissa välittämättä kansalaisten hengestä ja omaisuudesta.

Oulaisissa 27.01. 2010

Veikko Tenkula Sanna Tenkula
Ylikonstaapeli evp

Erkin kommentti:
Olen tutustunut Oulaisten tapaukseen paikan päällä. Olen perehtynyt asiaa koskevaan lainsäädäntöön. Yhteiskunnan kannalta on äärettömän tärkeää, että räjähdysainelakia ja –asetusta aletaan noudattaa ja valvoa. Miksi poliisi laiminlyö tehtävänsä? Asiat eivät ole vanhentuneet kuten viranomaiset yrittävät väittää. Myönnän, että osa on vanhentuneita, mutta rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa eli rikosten vanhentamisesta vastaa poliisi yhdessä Suomen valtion kanssa.

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/lahes-30-vuotta-vailla-lain-suojaa.html

Koska muun muassa Ylivieskan poliisi Raimo Ollila ja Oulun poliisi ja Oulun KRP ovat laiminlyöneet asiassa tehtävänsä, niin näiden tekojen tutkintavastuu kuuluu Kainuun poliisille. Epäilen, että Kainuun poliisissa ei löydy riittävää ammattitaitoa asiassa, mutta toimin kuitenkin ohjeiden mukaan. Kainuun poliisin tehtävänä on hankkia riittävä ammattitaito tutkintaa varten. Tutkinnanjohtajana tulee olla syyttäjä. Koska asia on valtakunnallisesti äärettömän tärkeä ja yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä niin lähetän tämän tutkintapyynnön myös suoraan uudelle valtakunnansyyttäjälle Matti Nissiselle. Katson, että Kainuun syyttäjän Ilpo Lehdon ammattitaito ei edellytä tutkinnanjohtajana toimimiseen tässä asiassa. Lähetän rikostutkintapyynnön Kainuun poliisille. Kainuun poliisipäällikkö Rönkön on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin.
Katson, että tätä tutkintapyyntöä ei voida sivuuttaa sillä, että tutkintapyynnöntekijänä on kansalainen Erkki Aho. Tutkintapyynnössä on niin paljon asianomaisten henkilöiden vaatimuksia, että asiat on tutkittava perusteellisesti. Oma käsitykseni on, että ongelma on valtakunnallinen ja sen takia asia kuuluu Keskusrikospoliisille. Lähetän siksi tämän tutkintapyynnön tiedoksi KRP:lle Tero Haapalalle jotta vakava yhteiskunnallinen ongelma tulee tietoon myös Keskusrikospoliisille toimenpiteitä varten. Asianomaiset esittävät omat vaatimuksensa asiassa tutkinnan edistyessä. Tulen antamaan asiassa loppulausunnon.

Kalajoella 26.03.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

torstai 25. maaliskuuta 2010

Kainuun poliisilaitos poliisipäällikkö Pertti Rönkkö


















Kainuun poliisilaitos poliisipäällikkö Pertti Rönkkö

Tutkintapyyntö koskien Oulun poliisin Tapani Tasannon esteellisyyttä

Otan esille aluksi vain yhden yksityiskohdan eli Oulun poliisin Tapani Tasannon esteellisyysasian. Samalla totean, että syyttäjä Ilpo Lehto ei voi toimia tutkinnanjohtajana esteellisyytensä takia.

Tapani Tasanto on toiminut tutkinnanjohtajana 8630/R/3523/10, vaikka olen jäävännyt hänet tästä tehtävästä. On syytä epäillä, että Tapani Tasanto on tehnyt tietoisen väärän päätöksen asiassa eli jättänyt selvät ja kiistattomat rikokset tutkimatta. Minun oikeustajuni mukaan kysymyksessä on tietoinen virkarikos. Tapani Tasanto oli esteellinen toimimaan tutkinnanjohtajana tekemänsä väärän ( tahallinen tai tahaton) päätöksen 6870/S/10387/06 perusteella.
Tapani Tasanto jätti tutkimatta nämä asiat

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle
Osa 1
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle.html

Osa 2
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_23.html

Osa 3
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_7837.html

DVD-dokumentti youtubessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Lisäperustelut

Katson, että Tapani Tasanto on esteellinen toimimaan tutkinnanjohtajana ja perusteena esitän apulaisoikeuskanslerin päätöksen Poliisi - Tutkinnanjohtaja - Esteellisyys

Diaarinumero:
574/1/01
Antopäivä:
23.09.2002
Ratkaisija:
AOK

Apulaisoikeuskansleri viittasi päätöksessään esitutkintalain esteellisyyssäännöksiin sisältyvään ns. yleislausekkeeseen. Sen mukaan tutkinnanjohtaja tai tutkija on esteellinen, "jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu". Säädöksellä tarkoitetaan mm. sitä, että poliisin esteellisyyttä arvioitaessa on aiheellista kiinnittää huomiota myös siihen, miltä toiminta näyttää ulospäin. Esitutkintaa toimittavan poliisin esteettömyyden tulee olla uskottavaa ulkopuolisen näkökulmasta.
Tässä esteellisyysarvioinnissa erityisesti tutkinnanjohtajan osalta on otettava huomioon tämän varsin laaja toimivalta. Tutkinnanjohtaja päättää esimerkiksi siitä, toimitetaanko esitutkinta ja missä laajuudessa sekä ratkaisee kysymyksen tutkijan esteellisyydestä. Tutkinnanjohtajan asema on nämä hänelle kuuluvat laajat oikeudet huomioon ottaen herkkä virkatoiminnan puolueettomuutta kohtaan tunnettavan luottamuksen suhteen.

Mitä poliisi laki sanoo? 2 §

Poliisin toiminnan yleiset periaatteet
Poliisin on toimittava asiallisesti ja puolueettomasti sekä sovinnollisuutta edistäen.
Poliisin toimenpiteet on suoritettava aiheuttamatta suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätöntä tehtävän suorittamiseksi. Toimenpiteiden on oltava perusteltuja suhteessa tehtävän tärkeyteen ja kiireellisyyteen sekä tilanteen kokonaisarviointiin vaikuttaviin seikkoihin.

3 § Tehtävien hoito ja tärkeysjärjestys
Poliisin tehtävät on hoidettava mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Olosuhteiden vaatiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen.

5 § (15.7.2005/525) Toimenpiteen siirtäminen ja toimenpiteestä luopuminen
Suorittaessaan 3 luvussa tarkoitettuja tiedonhankintatoimenpiteitä poliisimies saa siirtää puuttumisen sellaiseen tekeillä olevaan rikokseen, josta ei aiheudu välitöntä vakavaa vaaraa toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle taikka välitöntä huomattavan ympäristö-, omaisuus- tai varallisuusvahingon vaaraa ja jos toimenpiteen siirtäminen on välttämätöntä tiedonhankintatoiminnan paljastumisen estämiseksi tai toiminnan tavoitteen turvaamiseksi.

Poliisilla on oikeus luopua toimenpiteestä, milloin sen loppuun saattaminen voisi johtaa kohtuuttomiin seurauksiin tavoiteltavaan tulokseen nähden.

Poliisin toimenpidettä pyytäneellä henkilöllä, jonka välitöntä oikeutta asia koskee, on oikeus saada tieto toimenpiteestä luopumisen perusteesta.

Kalajoella 25.03.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
gsm 044-3025948, koti 08-462763
email e.ahoky@kotinet.com
osoite Plassintie 39 A 3 85100 Kalajoki

torstai 18. maaliskuuta 2010

Yksilöimätön kirjoitus ja oikeusvaltio Suomi

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen vastaus 17.03.2010 Dnro OKV/227/1/2010 on selkeä osoitus laillisuusvalvonnan tilasta. Olen pyytänyt oikeuskansleria selvittämään kahdessa eri linkissä esittämäni asiat Ylivieskan poliisin rikollisesta toiminnasta. Pyydän lukijoita perehtymään ko. linkkeihin ja niissä esitettyihin tosiasioihin.
Tässä linkit:
http://www.promerit.net/tiedoksi.asianomaisille.htm

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/lahes-30-vuotta-vailla-lain-suojaa.html

Sen jälkeen voitte ottaa kantaa siihen tarvitaanko Suomessa tällaista laillisuusvalvontaa. Myös perustuslakivaliokunnan toiminta laillisuusvalvojien valvojana joutuu outoon valoon, kun perustuslakivaliokunta ei puutu laillisuusvalvojien rikolliseksi epäiltävään toimintaan. Miksi tiedotusvälineet vaikenevat laillisuusvalvojien toiminnasta? Yhteiskunnan etu vaatii tällaisten yhteiskunnan mätäpaiseiden puhkaisemista.

Kiireellinen selvityspyyntö apulaisoikeuskanslerille

Apulaisoikeuskansleri on antanut huomautuksen poliisilaitoksessa työskentelevälle komisariolle. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti huomiota myös poliisilaitoksen poliisipäällikön toimintaan.
Tässä asiassa oikeuskanslerinvirasto ei ole nähnyt ainakaan vielä nähnyt mitään laitonta rikoksista puhumattakaan, katso http://www.promerit.net/tiedoksi.asianomaisille.htm


eikä myöskään tässä asiassa.

Lähes 30 vuotta vailla lain suojaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/lahes-30-vuotta-vailla-lain-suojaa.html


Pyydän kiireellistä selvitystä siitä miksi laillisuusvalvojat suojelevat poliisien ja syyttäjän rikollista toimintaa.

Kalajoella 20.02.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja


Tässä apulaisoikeuskanslerin järkyttävää välinpitämättömyyttä osoittava vastaus. Kenen etua palvelee tällainen toiminta verovaroilla ja virkavastuulla?

sunnuntai 14. maaliskuuta 2010

Laamanni näki, vaan ei huomannut


















Raahen käräjäoikeuden laamanni Ritva Pesonen-Ehrola on antanut yllä olevan vastauksen minulle tähän selvityspyyntööni. Vastaus on päivätty 9.3.2010.

Raahen käräjäoikeuden laamanni Ritva Pesonen-Ehrola
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/01/raahen-karajaoikeudenlaamanni-ritva.html

Laamanni Ritva Pesonen-Ehroralle on käynyt kuten vitsin mustalaispojalle, joka sanoi, että hai, kyllä näin, mutta en huomannut. Laamanni Ritva Pesonen-Ehrola ei ole huomannut sitä, mitä kolme valaehtoista todistajaa on huomannut. Katso Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Selvityspyynnössä on kolmen valaehtoisen todistajan lausunto kärjätuomari Jyrki Määtän toiminnasta. Määttä toimi kiistatta puolueellisesti eikä ottanut huomioon sitä, että
1. tutkija Kalajoen poliisi Harri Rahkola oli esteellinen tutkimaan asioita,
2. tutkija Ylivieskan poliisi Raimo Ollila oli esteellinen toimimaan tutkinnanjohtajana
3. syyttäjä Esa Mustonen toimi puolueellisesti ja jätti toimittamatta suurimman osan hänelle toimitettua aineistoa Raahen käräjäoikeuden istuntoon. Tämä sama aineisto oli toimitettu käräjätuomari Jyrki Määtälle sen johdosta, että syyttäjä Esa Mustosen puolueellista toimintaa osattiin ennakoida.
4. Käräjätuomari Jyrki Määttä toimi kiistatta puolueellisesti, koska hän jätti huomioonottamatta kiistatonta todistusaineistoa erittäin paljon muun muassa tämän todistusaineiston, jossa Seppo Heikkinen todistaa, että varatuomari Mikko Kovalainen on väärentänyt hänen nimensä avoimeen asianajovaltakirjaan. Myös todistusaineistona ollut nimikirjoitusnäyte todistaa kiistattomasti asian. Katso















Varatuomari Mikko Kovalaisen väärentämä avoin asianajovaltakirja











Seppo Heikkisen todistus, jossa on Seppo Heikkisen oma allekirjoitus

Tämä väärennetty avoin asianajovaltakirja on tehty Oulun käräjäoikeudenistuntoa varten, jossa käräjätuomarina toimi nykyinen Raahen-Ylivieskan käräjäoikeuden laamanni Ritva Pesonen-Ehrola, joka ei tarkistanut valtakirjojen aitoutta, vaikka olisi pitänyt, sillä varatuomari Mikko Kovalainen ei ollut Suomen Asianajajaliiton jäsen.
Varatuomari Mikko Kovalainen oli haastanut tuohon oikeudenkäyntiin väärät vastaajat, sillä todelliset syylliset olivat nimismies Vesa Juntunen ja hänen yhtiökumppaninsa Lauri Heikkinen. Käräjätuomari Ritva Pesonen-Ehrola teki oikean päätöksen asiassa, mutta hän valitti samassa asiassa varatuomari Mikko Kovalaisen toiminnasta Rovaniemen hovioikeuteen. Rovaniemen hovioikeus ei ainakaan minun tietämäni mukaan reagoinut valitukseen sen edellyttämällä tavalla. On syytä epäillä, että varatuomari Mikko Kovalainen valitti tietoisesti Oulun käräjäoikeuden oikeasta päätöksestä Rovaniemen hovioikeuteen saadakseen korvaukset päämiehensä vakuutuksesta. Hän varmasti tiesi, että todelliset syylliset olivat nimismies Vesa Juntunen, joka oli laatinut vakuutushakemuksen, johon hänen yhtiökumppaninsa Lauri Heikkinen oli väärentänyt Seppo Heikkisen nimen. Vakuutuskorvauksesta Lauri Heikkinen käytti nimismiehen kanssa perustamansa yhtiön osakepääomaan puolet ja loput hän käytti omiin tarkoituksiinsa. Kaikki nämä asiat käyvät läpi kuulustelukertomuksista. Silloinen nimismies Vesa Juntunen juristina on keskeinen henkilö tässä rikosprosessissa, jossa toinen keskeinen henkilö on varatuomari Mikko Kovalainen.
Paavo Heikkinen ja hänen yhtiökumppaninsa ovat joutuneet erittäin törkeiden rikosten kohteeksi, koska poliisi ja laillisuusvalvojat suojelevat rikollisia. Tämä rikollisten suojelu on jatkunut yhä laajenevassa määrin tässä laamanni Ritva Pesonen-Ehrolan vastauksessa.

Raahen käräjoikeuden tietoisen ja tarkoituksellisen väärän päätöksen perusteena on käytetty Rovaniemen hovioikeuden päätöstä, jossa ei ole käsitelty Seppo Heikkisen nimen väärentämistä avoimeen asianajovaltakirjaan. Rovaniemen hovioikeus ei tietoisesti ja tarkoituksellisesti ole antanut minulle oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä eikä suullistä käsittelyä, koska oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä olisi liian moni valtion rikollinen joutunut vastuuseen.

Laamanni vetoaa vastauksessaan myös Korkeimman oikeuden päätökseen 25.2.2010 nro 0394, diaarinumero R2009/900. On syytä epäillä, että juristina hän tarkasti tietoinen siitä, että Korkeimman oikeuden päätös on Suomen perustuslain, Euroopan Ihmisoikeussopimuksen ja EIT:n ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen vastainen ratkaisu, minkä ratkaisun esittelijä itse tunnustaa. Katso Kiitos Riikka Kaihovaaralle http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/03/kiitos-riikka-kaihovaaralle.html

Korkeimmalla oikeudella olisi purkaa päätökset OK 30 luvun 3 §:ssä mainitulla perusteella, eli a) ennakkopäätösperusteella, b) purku- tai kanteluperusteella tai c) ns. painavaan syyn perusteella.

Kysymykseen voisi tulla ns. yleinen esteellisyysperuste, jonka mukaan tuomari on esteellinen, jos sanotunlainen seikka antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta (OK 13:7.3)

Rovaniemen hovioikeus ei ole antanut minulle suullista käsittelyä eikä oikeudenmukaista oikeudenkäynti, koska on syytä epäillä, että Rovaniemen hovioikeuden presidentti on halunnut tietoisesti varmistaa Rovaniemen hovioikeuden väärät päätökset asioissani. Huomaa asioissani. Kaksi tietoisesta ja tarkoituksellisesti tehtyä väärää päätöstä.

On aika käsittämätöntä, että Raahen-Ylivieskan käräjäoikeuden laamanni vastaa, että vastauksena totean, että syyttäjän toimenpiteiden tutkiminen kuuluu Valtakunnansyyttäjävirastolle. Hän ei siis ole kiinnostunut siitä, kuinka rikollisia hänen käräjäoikeudessaan työskentelevät syyttäjät ovat.

Asia selviää näistä linkeistä:
Avaintodistajan lausunto – Sulo Heiskarin oudot kaupanvahvistukset
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=85

Syyttäjän esteellisyys ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Korkeimman oikeuden päätös syyttäjän esteellisyydestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/korkeimman-oikeuden-paatos-syyttajan.html

sekä selostus syyttäjän esteellisyydestä

Syyttäjän esteellisyys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Erikoinen isänpäivä - Erkki putkassa
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=19

Ahon rehellisyys palkitaan rikolliseksi leimaamisella
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/ahon-rehellisyys-palkitaan-rikolliseksi.html

Onko Torstilla puhdas omatunto?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/onko-torstilla-puhdas-omatunto.html

Kalajoen työvoimatoimiston ”laho” päätös – elinkautiset vaikutukset
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=168

Starttiraha katkaistiin kostona – maineen mustaaminen
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=169

Tarkoitushakuinen oikeudenkäynti – Tapio Laholan vai Erkki Ahon kunnia
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=170

Rienstrat paljastuivat rahanpesijöiksi
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=86

Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/asianajaja-asko-keranen-jatti.htm

Paavo M.Petäjän väärä lausuma Korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/paavo-m-petajan-vaara-lausuma.html

Kihlakunnansyyttäjä Ilpo Lehto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/kihlakunnansyyttaja-ilpo-lehto.html

Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/ylivieskan-poliisipaallikko-petri.html

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Katson, että asiassa kansalaisten on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin kukin omalla tahollaan myös valtion rikollisten toiminnan lopettamiseksi. Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita näkemään varatuomari Mikko Kovalaisen, niin hän saamani tiedon mukaan esiintyy Helsingin hovioikeudessa 7.4.2010 klo 9.15 alkavassa oikeudenistunnossa.

Kalajoella 14.03.2010 Erkki Aho Kalajoen valtuuston varapuheenjohtaja

keskiviikko 10. maaliskuuta 2010

Kiitos Riikka Kaihovaaralle
















Huom. Kuvat saa isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä.

Kiitän Riikka Kaihovaaraa MOT-ohjelmasta. Nostit esille erittäin tärkeän asian eli edunvalvojien rikollisen toiminnan. Ehkä asiasta voisi tehdä vielä useammankin ohjelman, sillä esimerkkejä riittää. Eräs järkyttävimmistä on Espoon oikeusavustajana työskennelleen Aila Koulun tekemästä väärästä perunkirjasta lähtenyt prosessi, jossa keskeisessä roolissa on varatuomari Eija Metsälä-Halonen. Prosessi jatkuu yhä edelleen, vaikka se on kestänyt jo yli 20 vuotta.

Annan Sinulle, Riikka Kaihovaara, uuden juttuvinkin. Olen taistellut kohta 15 vuotta saadakseni oikeutta Suomessa. En vielä tähän päivään mennessä ole saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Kaikki alkoi siitä, että tuleva syyttäjä Sulo Heiskari ei ollut kaupanvahvistajana paikalla, kun väliaikaiset pesänhoitajat myivät lain vastaisesti kiinteää toisen pantattua omaisuutta omanaan ja salasivat kaupanteossa 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Paikalla ei ollut myöskään kaupanvahvistajan kutsumaa todistajaa Arto Ranta-Ylitaloa, joka itse todistaa tässä asian. Kauppa on siis vuorenvarmasti laiton ja on tehty erittäin rikollisesti. Korkein oikeus ei ole vielä tähän päivään mennessä purkanut alioikeuksien vääriä päätöksiä, vaikka kaikki päätökset ovat vuorenvarmasti vääriä, koska syyttäjänä asioissa on ollut esteellinen syyttäjä Sulo Heiskari ja rikostutkinnat on tehnyt esteellinen tutkinnanjohtaja Raimo Ollila.

Katso kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle.html

Olen valmis tulemaan vaikka suoraan lähetykseen korkeimman oikeuden presidentin Pauliine Koskelon kanssa. Voimme käydä suorassa lähetyksessä asiat läpi jotta suurelle yleisölle tulee tarkasti ja ymmärrettävästi esille Suomen viranomaisten rikollinen toiminta. Koskelo voi perustella silloin Korkeimman oikeuden väärät päätökset asioissa, koska perusteluita ei kielteisissä päätöksissä näy.

Korkein oikeus tekee tietoisesti EIT:n päätöksen ja EU:n Ihmisoikeussopimuksen sekä Suomen perustuslain vastaisia päätöksiä, kun se ei perustele kielteisiä päätöksiään. Kuvassa on esimerkki tällaisesta päätöksestä. Korkeimman oikeuden esittelijä Jukka-Pekka Salonen myönsi itse KO:n väärän menettelyn, kun keskustelin hänen kanssaan asiasta. Tämäkin kuvassa oleva korkeimman oikeuden päätös on lainvastainen ja perustuu Raahen käräjäoikeuden ja Rovaniemen hovioikeuden rikolliseksi epäiltävään toimintaan. Katso Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Minut on valtion rikollisten toimesta tuomittu vankeusrangaistuksiin, kun olen yrittänyt saada oikeutta asioissa itselleni ja muille. Kysymys on törkeistä ihmisoikeusrikoksista, joiden kohteeksi olen joutunut. Olen varma, että en saa oikeutta ilman julkisuuden apua. Osa todellisten syyllisten nimistä on tässä minun laatimassani tärkeysjärjestyksessä:

1. Ylivieskan syyttäjä Sulo Heiskari
2. Ylivieskan poliisi Raimo Ollila
3. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske
4. Entinen Oulun läänin poliisijohtaja Sauli Kuha
5. Entinen oikeuskansleri Paavo Nikula
6. Esittelijäneuvos Jukka Okko
7. Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen
8. Rovaniemen hovioikeuden presidentti Esko Oikarinen
9. Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa
10. KRP:n talousrikosyksikön päällikkö Tapio Kalliokoski
11. Oulun KRP:n päällikkö Leila Melander
12. Oulun KRP:n entinen päällikkö Eero Klemetti
13. Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelä
14. Ylivieskan entinen poliisipäällikkö Kaarlo Similä
15. Kalajoen poliisi Harri Rahkola
16. Raahen käräjätuomari Jyrki Määttä
17. Syyttäjä Esa Mustonen
18. Entinen Ylivieskan poliisipäällikkö, nykyinen Kuusamon poliisipäällikkö Esa Heikkinen
19. Sisäasianministeriön poliisiosasto ylikomisario Jonne Lähteenmäki
20. Ylivieskan määräaikainen käräjätuomari Ulla-Maija Viitavuori


1. Asianajaja Antti Latola
2. Varatuomari Vesa Juntunen
3. Varatuomari Mikko Kovalainen
4. Varatuomari Paavo M. Petäjä
5. Asianajaja Antti Kejo
6. Asianajaja Asko Keränen
7. Asianajaja Veli Päivikkö
8. Asianajaja Hannu Tuomaala
9. Asianajaja Sampsa Teittinen
10. Asianajaja Tapani Takala

Kalajoella 10.03.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja