maanantai 20. toukokuuta 2019

Haastehakemus


Oulun käräjäoikeus
Oikeustalo
Rata-aukio 2
90130

Haastehakemus

Kantaja

Erkki Johannes Aho 
Marenojatie 9 B16
85100 Kalajoki
puh. 044-3025948

Vastaaja

Suomen valtio edustajanaan

Kihlakunnanulosottomies Eveliina Nissilä
PL 27
Kummalantie 6
92101 RAAHE
puh. 02956 28109 , 0503824747

sekä hänen esimiehensä valtakunnanvouti Juhani Toukola
Kauppiaskatu 1
PL 330
20101 Turku
puh. 029 56 65 151

ja hänen esimiehensä
oikeusministeri Antti Häkkänen
Valtioneuvosto
Snellmanin katu 1 A
Helsinki
puh. 0295 16001

Kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet valtion viranomaisten rikollisen toiminnan johdosta. Korkein oikeus ei pura vääriä päätöksiä. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, oikeus ei ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Ulosottomies toimii vastoin perustuslakia. Olen joutunut olemaan kidutuksen kohteena yli 24 vuotta. Ulosotolla yhteys valtiopetokseen, valtiopetos ei vanhene koskaan – kidutus on ihmisoikeusrikos.
Valtiopetoksen ( ns. Koiviston konklaavi ja SSP-sopimus) seurauksena pankit pelastettiin ja markkinoilta poistettiin 48 000 yritystä, yli 500 000 ihmistä joutui työttömäksi, yli 280 000 ihmistä ylivelkaantui ja 11 500 yrittäjää teki itsemurhan vuoden 1997 loppuun mennessä. Oikeudensaannin vaikeuttamiseksi korkein oikeus ja aloikeudet eivät noudata Suomen perustuslakia eikä Ihmisoikeussopimuksia. Entinen korkeimman oikeuden jäsen Jukka Kemppinen kirjoittaa kirjassaan ”Taistelu oikeudesta”, että ”Korkein oikeus on tällä hetkeää todellisessa ahdingossa ja luottamus tuomioistuimiin on rapautunut niin pahasti, että menetetyn maineen korjaamiseen voi mennä kolmekymmentä vuotta. Monet kansalaiset eivät käytä enää sanoja ”korkein oikeus” naureskelematta, ja varmaan moni oikeusneuvos on ammattia kysyttäessä häpeissään valehdellut soittavansa pianoa pornobaarissa, koska se kuulostaa hienommalta kuin jäsenyys Korkeimmassa oikeudessa.” Vaasan hovioikeuden eläkkeelle jäänyt presidentti Erkki Rintala totesi haastattelussaan Ilkka-lehdessä 12.6.1998, että ”kuilu kansan ja oikeuslaitoksen välillä kasvaa”. Rintalan mukaan Suomi on oikeuvaltioiden takarivissä yhdessä Puolan ja Italian kanssa.
Laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain kuusi promillea aiheuttaa huomatuksen vastaisen varalle. Siksi valtion ja kuntien viranomaiset voivat tehdä villisti ja vapaasti rikoksia, koska laillisuusvalvonta ei toimi. Valtioneuvosto on vastuussa Suomen oikeusvaltiotilanteesta ja valtiovaltaa edustaa tässä tapauksessa oikeusministeri Antti Häkkänen.

Selostus tapahtumista

Minulla, Erkki Johanes Aholla, on Suomen perustuslain 15 §:n mukaan omaisuuden suoja. Ulosottomies toimii ulosottokaaren mukaisesti. Ulosottokaari on tavallinen laki. Perustuslain 106 §:n mukaan jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

Katson, että kun ulosottomies perii minulta ulosotossa saatavia, jotka hän tietää hänelle lähettämieni sähköpostiviestien perusteella syntyneen rikosten avulla ja saatavien olevan perintäkelvottomia, niin häntä on syytä epäillä perustuslain 15 §:n ja 106 §:n rikkomisesta sekä rikoslain 40 luvun 7 §:n rikkomisesta eli Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa
1) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään taikka
2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden,
hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.
Tai 8 § (8.9.1989/792) Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen
Jos virka-aseman väärinkäyttämisessä
1) tavoitellaan huomattavan suurta hyötyä tai
2) pyritään aiheuttamaan erityisen tuntuvaa haittaa tai vahinkoa tai
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai häikäilemättömästi
ja virka-aseman väärinkäyttäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, virkamies on tuomittava törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi sekä viralta pantavaksi.
Virkavelvollisuuden rikkominen
Jos virkamies virkaansa toimittaessaan tahallaan muulla kuin edellä tässä luvussa tai 11 luvun 9 a §:ssä säädetyllä tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. (4.12.2009/990)
Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos hän on syyllistynyt 1 momentissa mainittuun rikokseen rikkomalla jatkuvasti tai olennaisesti virkavelvollisuutensa ja rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.
Tai 10 § (12.7.2002/604)
Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
Jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.
Ulosottomies toimii ulosottokaaren vastaisesti, koska ulosottokaaren mukaan ulosottomiehellä ei saa olla omaa intressiä ulosotossa. Ulosottomies toimii provisiopalkalla ja siksi ulosotosta provisiopalkkaa. Ulosottokaaren 1 luvun 15 §:ssä säädetään esteellisyysperusteista ulosotossa. Lain mukaan ulosottomies on esteellinen:"jos ulosottomiehellä tai hänen läheisellään on odotettavissa asiasta hyötyä"

Koska he kaikki tietävät, että ulosottosaatavani ovat syntyneet törkeiden rikosten avulla ja virheellinen ulosotto on kestänyt yli 24 vuotta. Niin katson, että he ovat syyllistyneet Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan vastaiseen toimintaan eli kidutukseen. Kidutuksen kielto. Ketään ei saa kiduttaa, eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla. Katson, että he ovat toimineet YK:n ihmisoikeusjulistuksen 5. artiklan vastaisesti. Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti. He ovat myös syyllistyneet YK:n Ihmisoikeusjulistuksen 17. artiklan vastaiseen toimintaan.1. Jokaisella on oikeus omistaa omaisuutta yksin tai yhdessä toisten kanssa. 2. Keltään älköön mielivaltaisesti riistettäkö hänen omaisuuttaan

Koska he tietävät ja heille toidistettu, että ulosottosaatavani ovat syntyneet törkeiden rikosten avulla niin heidän olisi pitänyt rikoslain 15 luvun 10 § ja 11 §:n vastaiseen toimintaan. 10 § (24.7.1998/563)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsenraiskauksen, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (12.4.2019/486)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi nykyinen tai entinen aviopuolisonsa taikka nykyinen avopuolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, johon hänellä on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde. (12.6.2015/735)
11 § (24.7.1998/563) Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Todiste 1 Raahenseudun ulosottoviraston saldoilmoitus 11.05.2019 sekä kuitti maksusta ulosottomiehelle 3 sivua

Todisteet siitä, että ulosottosaatavat ovat syntyneet rikollisella tavalla

Kauppasopimukset Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipestä ja Euronio Oy ( 3 kpl)

Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi. Väliaikaiset pesänhoitajat eivät voi myydä kiinteää omaisuutta.
Kera Oy käytti saattohoitajaa, jonka tehtävänä oli tuhota yritys. Saattohoitaja teki muiden osakkaiden tietämättä Kera OY:n kanssa kuvassa olevan sopimuksen. Kysymyksessä on törkeä petos, koska myyjä Kera Oy oli päättänyt poistaa perustettavan yhtiön markkinoilta. Siihen liittyy kuvassa oleva sopimus.
Väliaikaiset pesänhoitajat eivät konkurssisäännön mukaan saa myydä kiinteää omaisuutta. He kuitenkin myyjät kiinteää omasuutta maakaaren vastaisesti. Heillä ei ollut valtakirjoja ja he myivät toisen omaisuutta omanaan kauppakaaren vastaisesti.
Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli törkeä petos.
Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla, kun kauppasopimus allekirjoitettiin. Sulo Heiskari on toiminut syyttäjän kauppasopimuksista käysydissä oikeudenkäynneissä. Syyttäjistä annetun lain mukaan hän on toiminut esteellisenä syyttäjänä.
Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Kauppasopimukset ovat siis laittomia.
Kaupanvahvistajaksi merkitty nimismies Sulo Heiskari toimi syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista johtuvista oikeudenkäynneistä. Syyttäjistä annetun lain mkaan hän ehdottomastai esteellinen toimimaan syyttäjänä näissä asioissa.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsopimus puretaan niin liitännäiset eli takaukset eivät voida voimaan. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki konkurssituomion väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu. Konkurssi oli siis laiton. Kysymyksessä on prosessipetos.
Todistusaineistona kauppojen purkusopimukset

Todistusaineistona virheellinen konkurssihakemus

Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa asian KRP:lle
Silloiselle asianajajalle Asko Keräselle annettiin valtakirjat asioiden hoitamiseksi, koska hän pyysi niitä sillä perusteella, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla..
Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Nyt ainoa mahdollisuus on saada purku korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei suostu purkamaan vääriä tuomioita eikä Ylivieskan käräjäoikeus ota asiaa käsiteltäväkseen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.
Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta. Ollilan esimiehet ovat olleet lestadiolaisia kuten Ollilakin. On syytä epäillä, että lestadiolainen mafia on suojellut omia aateveljiään rakennusalalla sekä poliisialalla.
Asianajaja Hannu Maskonen teki asiassa oman lopullisen ratkaisunsa, putosi parvekkeelta ja kuoli.
Ennen kuolemaansa asianajaja Hannu Maskonen haastoi Erkki ja Eila Ahon oikeuteen velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä pankinjohtajan tietämättä asiasta. Tässä pankinjohtajan todistus.
Erkki Aho tuomittiin asiassa 75 päivän ehdottomaan vankeuteen sellaisen velan perusteella jota ei edes ollut olemassa.
Koska oli eduskuntavaalit tulossa niin kansanedustajaehdokas Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja organisoi asiat niin, että Erkki Ahon piti antaa valtuustolle selvitys vankeustuomiosta otsikolla Luottamusmiehen rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuutettu Erkki Aho teki parissa viikossa 1879-sivun selvityksen asioista. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä apunaan Kalajoen kaupungin virkamiesjohto estivät valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä asioita valtuutetuille. Kysymyksessä oli törkeä luottamusaseman ja virka-aseman väärin käyttö sekä rikollisten suojelu. Poliisi kieltäytyi tutkimasta asiaa.

Tässä on tarkempi ja yksityiskohtaisempi selivitys ja todistusaineisto asiassa. Linkit pitää tulostettaessa avata. Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa linkkejä ei avata ja siksi oikeudenkäynnit eivät täyttäneet lain vaatimuksia.

Olen kärsinyt rikollisten toimien johdosta neljä konkurssia, yhdn 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, sekä 7 kunnianloukkaustuomioita. Syyttäjänä on toiminut esteellinen Sulo Heiskarin. Olen joutunut olemaan luottokelvottomana enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. Olen menettänyt omaisuuteni, yritykseni, omakotitaloni, kesämökkini, lopulta asia johti avioeroon ja häätöön kodistani. Minut on pidätetty laittomasti useita kertoja ja yritetty jopa tappaa. Olen joutunut olemaan lukuisia kertoja maanpaossa viranomaisten ( syytäjä Heiskarin ja muiden rikollisten) takia Suomessa ja ulkomailla. En ole saanut asianajajaa Suomesta ja kävin Ruotsista hankimasta asianajajan, mutta Ylivieskan oikeusaputoimisto kieltäytyi korvaamasta asianajopalkkioita. Ylivieskan oikeusaputoimisto on kieltäytynyt tekemästä tuomioiden purkuhakemuksia useita kertoja. Koska poliisi ei tutki, eikä syyttäjä syytä eikä oikeus ota käsiteltäväkseen niin en ole voinut saada oikeutta. Korkein oikeus ei ole purkanut oikeuksien vääriä päätöksiä ja siksi virheellinen ulosotto on jatkunut nyt 24 vuotta. Rikokset eivät voi vanhentua, koska ulosotto pitää ne avoimena. Ei voi olla niin, että rikokset vanhenisivat ja rikoksilla aikaansanut ulosotot jäisivät voimaan. En ole koskaan saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Kysymys on kiistatta perustuslain ja Euroopan Ihmisoikeusspimuksen ja YK:n Ihmisoikeusjulistuksen vastaisesta toiminnasta.

Tässä selostus ja todistusaineistot
PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Tässä videoina selvitys asioista
Erkki Ahon videot ( 8 videoa)

Tässä selvitys 24 vuotta kestäneestä oikeustaistelustani
Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

oikeustoimi ja poliisiblogi

Kaikki valtion rikollinen toiminta minua kohtaan perustuu valtiopetokseen ja valtiopetos ei vanhene koskaan. Kysymyksessä on 10.5.1995 alkanut kidutusrikos, mikä on jatkunut tähän päivään saakka.

Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

Vakaan markan politiikka ja Koiviston konklaavi

Terve Juha

Todisteena blogini
Oikeuslaitos ja poliisi

Pankkikriisi

Nettikirja

Kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91.4593-X. Kirjassa tarkat selostukset asioista sekä kopiot asiakirjoista, joilla todistetaan tehdyt rikokset.

Salaiseksi julistettu ns. Koiviston konklaavi

100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus

25 vuodeksi salaiseksi julistettu ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

Avioeropäätös 12.11.2018 ( rikosten avulla aikaansaatu)
Nyt olen menettänyt kaiken valtion rikollisen toiminnan johdosta ja Kalajoen kaupungin syrjinnän johdosta.

Vahingonkorvauslaskelma ajalta 11.5.1995 – 30.6.2017
 1. osakepääoma 100 857 euroa
 2. toimitusjohtajan palkka 4 438 394 euroa
 3. omaisuuden menetys (omakotitalo, kesämökki) 302 571 euroa
 4. tuotemerkit ym. 1 344 477 euroa
 5. henkiset kärsimykset 2 140 000 euroa
 6. tilauskanta 165 911 euroa
 7. kotimaan myynti 26 053 406 euroa
 8. Japanin myynti 1 443 430 euroa
 9. Optinorm Saksa 30 425 586 euroa
 10. ikkunakauppa 17 551 182 euroa
 11. Rautia/Kesko 47 407 000 euroa
 12. Saksan hirsi 10 460 000 euroa
 13. Venäjän puu 11 460 569 euroa
 14. rikollinen ulosotto 1.7.1996 – 31. 5.2017 535 000 euroa
  yhteensä153 828 383 euroa
 15. korko 7 %:a ajalle 1.6.2017 – 31.5.2018 n 10 767 986.81 euroa
  164 596 369,80
 16. korko 7 % ajalle 1.6.2018 – 30.11.2018 5 760 872, 94 euroa
  yhteensä 170 357 242,74 euroa
17. Avioero, häätö ja hengenvaarallisen korkeaan verenpainetautiin sairastuminen.
Vaimoni on ollut minulle todella rakas, mutta hän ei kestänyt kovassa paineessa oikeustaisteluni ja vävyni 7,2 miljoonan lottovoiton painetta. Menetys on minulle todella raskas mitä on vaikea rahaksi muuttaa. Blogissani arvioin menetykseni arvoksi n.10 miljoonaa euroa. Syyttäjä Sulo Heiskari soitti minulle ja kertoi kysyneensä vaimoltaan minkä arvoiseksi hän arvoi itsensä. Häätö ja hengenvaaralliseen verenpainetautiin sairastuminen ovat myös vaikeasti arvioitavia asioita rahassa mitattuna. Kysymyksessä on kuitenkin kidutusrikos. Jos jotain pitää arvioida niin: avioero 1 miljoonaa eroa, häätö kidutusrikoksena 100 000 euroa ja korkeaan verenpainetautiin sairastuminen 300 000 euroa.
Yhteensä 1 400 000, 00 euroa
Kaikki yhteensä 171 757 242,74 euroa
Verenpaineeni on nyt 196/116. 11 eri lääkäriä on tutkinut minut ja todennut korkean verenpaineeni johtuvat kovasta stressistä. Vakavasti sairaana ja avioliiton loppumisen järkyttämänä, kodistaan häädettynä oman perheenjäsenen, diakoni-tytön ja hänen miehensä toimesta, leipäjonon asiakkaana, rikollisen ulosoton kohteena ja heitteille jätettynä ihmisenä en pysty parempaan asioiden selvitykseen tällä hetkellä. Vahingonkorvauslaskelmat ajantasaistetaan ja todisteet esitetään siten kun se on ajankohtaista.

Yhteys valtiopetokseen tulee salaiseksi julistetun ns. Koiviston konklaavin ja 100 vuodeksi salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen ja 25 vuodeksi salaiseksi julistetun Aktiv-Hansa kaupan kautta.
Todistusaineistoina esitän asiassaTodistusaineistona oma eli minun Erkki Ahon pankkikriisiselvitys

100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus, joka on tehty 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ostajapankin kesken.

Todistusaineistona minun, Erkki Ahon oikeustaisteluni, mikä on kirjoitettu suurelta osalta Oikeuslaitos ja poliisi-blogiini, mikä on kiistaton valtiopetoksen todistusaineisto

Myös nettikirjani todistaa valtiopetoksen tapahtuneen

Esitän todistusaineistona valtiopetoksesta seuraavat kirjat:
Laman ja rahan pelurit ISBN 978-952-99691-1-1ISBN 9748-951-31-4251-3

Seppo Konttinen Salainen pankkituki
ISBN 978-951-31-4251-3

A-P. Pietilä Pankkikriisin peitellyt paperit
ISBN 978-951-884-443-6

Erkki Aho Olet Maamme Armahin Suomenmaa
ISBN 952-91-4593-X

tohtori Jukka Davidssonin kirjan Isänmaan ryöstäjät

Jukka Davidsson: maailmantalouden megatrendit & globalisaatioVelallisten tuki ry tekee hartiavoimin töitä saadakseen 90-luvun laman ja oikeuslaitoksen uhrien asiat kuntoon ja lakkauttaakseen ulosoton ja perintätoimistot, luottotietorekisterit, yksipuoliset tuomiot jne. jne. Suomesta on tehtävä oikeusvaltio ja Suomeen on perustettava perustuslakituomioistuin ja Suomeen on saatava totuusfoorumi, jossa nämä asiat 90-luvulta lähtien tutkitaan, tehdään uudet päätökset ja määrätään valtio korvaamaan aiheuttamansa vahingot yrittäjille ja yksityisille.
VELALLISTEN TUKI RY:N TARKENNETTU 13.5.2019 ESITYS HALLITUKSELLE

Oikeustieteen tohtori Kari Uoti todistaa

Velallisen tapporaha

Huhtasaaren toruuskomissio

Vaatimus Petteri Orpolle/valtiovarainministeriölle

Kidutusministeriö

Professori Jyrki Virolainen todistaa

Koiviston konklaavi – irvokas näytelmä

Oikeusvaltio Suomi - horjuuko se?

Mauno Koiviston anteeksiantamattomat virheet

Professori Erkki Aurejärvi todistaa

Professori Erkki Aurejärvi - Turhaan etsit oikeutta oikeudesta

Tuomarit tuomitsevat syyttömiä turhaan (aamu-tv 15.5.2014)

Erkki Aurejärvi, muistelmat "Kovaa peliä", Akateeminen 29.10.2013, haastattelu Jarkko SIpilä

Ylen arkisto todistaa

90- luvun pankkikriisi

Pankkilaskun maksajat -dokumentti 1990-luvun pankkikriisin totuuden jäljillä

90-luvun lama kaatoi pankkeja ja ihmisiä

Lama koetteli ihmisten oikeustajua

Väärää politiikkaa

Pankkivallan uho ja tuho

Pankkikriisi ja asuntovelat

Pankit tilillä

 Pankkilaskun maksajat -dokumentti 1990-luvun pankkikriisin totuuden jäljillä

Pankkikriisin pitkä varjo

Laman kuva: Lottovoittajan loppu

 Lisää rahaa Suomen rikkaille

Suomi ylös - palkat alas

Lama ja oikeus

Pankkiryöstö – tosi asiaa pankkikriisistä

Pankkien uhrit

Mitä tulikaan sanottua – politiikkaa lama-ajan Suomessa

Veikko Saksi todistaa

Ns. pankkikriisiä vetävät yhä pankit ja valtiovalta

Yrittämisen ylipääsemätön vaikeus Suomessa?

PILOTTI 5: Markus Lehtipuu ja Veikko Saksi: Ns. pankkikriisi

toimittaja Mikko Niskasaari todistaa

VKSV on korruption kotipesä

Jorma Kalske, korruption isä

Väärentäjät hakevat valtakunnansyyttäjäksi

Valtionsyyttäjien ohjelmallinen rikollisuus

Poliisi valehtelee aina

Poliisin terrorin alla

Poliisien ja syyttäjien syytesuoja toimii yhä

KRP:n rikoslaboratorio väärentää todisteita

Poliisi pyytää rikosilmoituksia, mutta ei tutki niitä

Kiristäjä Kauko Aaltomaa epäonnistui taas

KRP käyttää rekistereitään vastoin lakia

Poliisihallitus valehtelee paljon mutta huonosti

Poliisihallitus valehteli EOA:lle

Poliisin laillisuusvalvonta on bluffia

Poliisien ja syyttäjien suosikkijärjestelmä, tapaus Helena Molander

Paavo Nikula ja Jaakko Jonkka estivät KKO:n tuomareiden rikoksen tutkinnan

Suomi on Pohjolan pahis

Nämä ovat tärkeitä todistusaineistoja

Koiviston konklaavi

Ns. Konklaavin salaamispäätös

SSP-sopimus on julistettu salaiseksi 100 vuodeksi.

SSP-sopimus

ja Aktiv Hansakauppa 25 vuodeksi salaiseksi
Törkeä petos ja muita rikoksia Aktiv Hansa-kaupassa?

Poliisi kieltäytyy tutkimasta asioita

Olen lähettänyt seuraavan sähköpostiviestin oikeuskanslerille, eduskunnan oikeusasiamiehelle, valtakunnansyyttäjävirastolle, Oulun poliisille, keskusrikospoliisille, suojelupoliisille, Raahenseudun ulosottovirastolle. Kukaan ei reagoi mitenkään, mikä osoittaa, että valtiopetos on tosiasia.

From: Erkki Aho
Sent: Saturday, May 18, 2019 11:59 AM
To: suojelupoliisi@supo.fi ; kirjaamo@okv.fi ; oikeusasiamies@eduskunta.fi ; VSKV@oikeus.fi ; kirjaamo.oulu@poliisi.fi ; POL_VP_KRP_kirjaamo
Cc: yle.uutiset@yle.fi
Subject: MIKSI RIKOLLISTA SUOJELLAAN

Olen tehnyt useita rikosilmoituksia syyttäjä Sulo Heiskarin härintäsoitoista minulle. Rikosilmoitukset olen tehnyt Oulun poliisille sekä keskusrikospoliisille. Soitot tulevat numerosta 045 881 5820. Lisäksi hän suorittaa nettivittuilua monilla nimimerkillä, joista yksi on sotamies Svejk. Poliisi ei kuitenkaan tee mitään jotta nämä häirintäsoitot ja nettivittuilu saadaan loppumaan. Poliisi ei myöskään tutki tämän syyttäjä Sulo Heiskarin rikoksia eikä hänen johtamansa rikosliigan rikoksia. Miksi syyttäjä Sulo Heiskarin rikollista toimintaa suojellaan? Miksi syyttäjä Sulo Heiskari saa olla vapaalla jalalla? Olen huolestunut hänen mielenterveydestään ja samalla omasta turvallisuudestani. Syyttäjä Sulo Heiskari käytti ainakin aikaisemmin erittäin runsaasti alkoholia. Työaikanakin hänet löysi asiakaskäynniltä Pizzeria Mamma Leonesta, jossa hänellä oli oma vakiopöytänsä. Pitkäaikainen lautamies Reijo Niemelä kertoi, että syyttäjä Sulo Heiskari oli usein oikeudenistunnossa pöhnässä, mutta syyttämistä se ei haitannut ainakaan käräjätuomarin mielestä. Myös Oulun lääninhallituksen poliisiosasto aikanaan katsoi läpisormien hänen alkoholin käyttöä ja muuta toilailua. Käydessäni Oulun lääninhallituksen poliisiosastolla poliisi oma-aloitteisesti tiedusteli minulta, että onko se Sulo Heiskari vähentänyt alkoholin käyttöään. Syyttäjä Sulo Heiskarin rikokset ovat kiistattomat. Siksi minun on vaikea ymmärtää miksi hänen rikoksiaan ei tutkita. Minä olen joutunut kärsimään hänen rikoksistaan järkyttävällä tavalla. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että valtakunnansyyttäjävirastossa hänellä on erityissuojelu. Sitä ainakin valtakunnansyyttäjäviraston päätökset osoittavat. Miksi laillisuusvalvojat laiminlyövät tehtävänsä. Miksi laillisuusvalvojat suojelevat muiden viranomaisten rikollista toimintaa.Tässä rikoskertomus
Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi. Väliaikaiset pesänhoitajat eivät voi myydä kiinteää omaisuutta.
Kera Oy käytti saattohoitajaa, jonka tehtävänä oli tuhota yritys. Saattohoitaja teki muiden osakkaiden tietämättä Kera OY:n kanssa kuvassa olevan sopimuksen. Kysymyksessä on törkeä petos, koska myyjä Kera Oy oli päättänyt poistaa perustettavan yhtiön markkinoilta. Siihen liittyy kuvassa oleva sopimus.
Väliaikaiset pesänhoitajat eivät konkurssisäännön mukaan saa myydä kiinteää omaisuutta. He kuitenkin myyjät kiinteää omasuutta maakaaren vastaisesti. Heillä ei ollut valtakirjoja ja he myivät toisen omaisuutta omanaan kauppakaaren vastaisesti.
Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli törkeä petos.
Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla, kun kauppasopimus allekirjoitettiin. Sulo Heiskari on toiminut syyttäjän kauppasopimuksista käysydissä oikeudenkäynneissä. Syyttäjistä annetun lain mukaan hän on toiminut esteellisenä syyttäjänä.
Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Kauppasopimukset ovat siis laittomia.
Kaupanvahvistajaksi merkitty nimismies Sulo Heiskari toimi syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista johtuvista oikeudenkäynneistä. Syyttäjistä annetun lain mkaan hän ehdottomastai esteellinen toimimaan syyttäjänä näissä asioissa.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsopimus puretaan niin liitännäiset eli takaukset eivät voida voimaan. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki konkurssituomion väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu. Konkurssi oli siis laiton. Kysymyksessä on prosessipetos.
Todistusaineistona kauppojen purkusopimukset
Todistusaineistona virheellinen konkurssihakemus eli väärillä tiedoilla tehty konkurssihakemus.
Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa asian KRP:lle. Miksi lausuntopyyntö asiassa oli lähetetty varatuomari Paavo M. Petäjälle eikä minulle?
Silloiselle asianajajalle Asko Keräselle annettiin valtakirjat asioiden hoitamiseksi, koska hän pyysi niitä sillä perusteella, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla. Miksi nykyinen varatuomari ja entinen asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä?
Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Nyt ainoa mahdollisuus on saada purku korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei suostu purkamaan vääriä tuomioita eikä Ylivieskan käräjäoikeus ota asiaa käsiteltäväkseen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.
Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta. Ollilan esimiehet ovat olleet lestadiolaisia kuten Ollilakin. On syytä epäillä, että lestadiolainen mafia on suojellut omia aateveljiään rakennusalalla sekä poliisialalla.
Asianajaja Hannu Maskonen teki asiassa oman lopullisen ratkaisunsa, putosi parvekkeelta ja kuoli.
Ennen kuolemaansa asianajaja Hannu Maskonen haastoi Erkki ja Eila Ahon oikeuteen velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä pankinjohtajan tietämättä asiasta. Tässä pankinjohtajan todistus.
Erkki Aho tuomittiin asiassa 75 päivän ehdottomaan vankeuteen sellaisen velan perusteella jota ei edes ollut olemassa.
Koska oli eduskuntavaalit tulossa niin kansanedustajaehdokas Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja organisoi asiat niin, että Erkki Ahon piti antaa valtuustolle selvitys vankeustuomiosta otsikolla Luottamusmiehen rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuutettu Erkki Aho teki parissa viikossa 1879-sivun selvityksen asioista. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä apunaan Kalajoen kaupungin virkamiesjohto estivät valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä asioita valtuutetuille. Kysymyksessä oli törkeä luottamusaseman ja virka-aseman väärin käyttö sekä rikollisten suojelu. Poliisi kieltäytyi tutkimasta asiaa.
Tässä on tarkempi ja yksityiskohtaisempi selvitys ja todistusaineisto asiassa. Linkit pitää tulostettaessa avata. Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa linkkejä ei avata ja siksi oikeudenkäynnit eivät täyttäneet lain vaatimuksia. Olen kärsinyt rikollisten toimien johdosta neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, sekä 7 kunnianloukkaustuomioita. Syyttäjänä on toiminut esteellinen Sulo Heiskarin. Olen joutunut olemaan luottokelvottomana enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. Olen menettänyt omaisuuteni, yritykseni, omakotitaloni, kesämökkini, lopulta asia johti avioeroon ja häätöön kodistani. Minut on pidätetty laittomasti useita kertoja ja yritetty jopa tappaa. Olen joutunut olemaan lukuisia kertoja maanpaossa viranomaisten ( syytäjä Heiskarin ja muiden rikollisten) takia Suomessa ja ulkomailla. En ole saanut asianajajaa Suomesta ja kävin Ruotsista hankkimasta asianajajan, mutta Ylivieskan oikeusaputoimisto kieltäytyi korvaamasta asianajopalkkioita. Ylivieskan oikeusaputoimisto on kieltäytynyt tekemästä tuomioiden purkuhakemuksia useita kertoja. Koska poliisi ei tutki, eikä syyttäjä syytä eikä oikeus ota käsiteltäväkseen niin en ole voinut saada oikeutta. Korkein oikeus ei ole purkanut oikeuksien vääriä päätöksiä ja siksi virheellinen ulosotto on jatkunut nyt 24 vuotta. Rikokset eivät voi vanhentua, koska ulosotto pitää ne avoimena. Ei voi olla niin, että rikokset vanhenisivat ja rikoksilla aikaansaadut ulosotot jäisivät voimaan. En ole koskaan saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Kysymys on kiistatta perustuslain ja Euroopan Ihmisoikeussopimuksen ja YK:n Ihmisoikeusjulistuksen vastaisesta toiminnasta.

Tässä selostus ja todistusaineistot
PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen
PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Tässä videoina selvitys asioista
Erkki Ahon videot ( 8 videoa)

Tässä selvitys 24 vuotta kestäneestä oikeustaistelustani
Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

oikeustoimi ja poliisiblogi

Kaikki valtion rikollinen toiminta minua kohtaan perustuu valtiopetokseen ja valtiopetos ei vanhene koskaan. Kysymyksessä on 10.5.1995 alkanut kidutusrikos, mikä on jatkunut tähän päivään saakka.

Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset
Vakaan markan politiikka ja Koiviston konklaavi

Terve Juha

Todisteena blogini
Oikeuslaitos ja poliisi

Pankkikriisi

Nettikirja

Kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91.4593-X. Kirjassa tarkat selostukset asioista sekä kopiot asiakirjoista, joilla todistetaan tehdyt rikokset.

Salaiseksi julistettu ns. Koiviston konklaavi

100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus

25 vuodeksi salaiseksi julistettu ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

Avioeropäätös 12.11.2018 ( rikosten avulla aikaansaatu)
Nyt olen menettänyt kaiken valtion rikollisen toiminnan johdosta ja Kalajoen kaupungin syrjinnän johdosta.
Vahingonkorvauslaskelma ajalta 11.5.1995 – 30.6.2017
 1. osakepääoma 100 857 euroa
 2. toimitusjohtajan palkka 4 438 394 euroa
 3. omaisuuden menetys (omakotitalo, kesämökki) 302 571 euroa
 4. tuotemerkit ym. 1 344 477 euroa
 5. henkiset kärsimykset 2 140 000 euroa
 6. tilauskanta 165 911 euroa
 7. kotimaan myynti 26 053 406 euroa
 8. Japanin myynti 1 443 430 euroa
 9. Optinorm Saksa 30 425 586 euroa
 10. ikkunakauppa 17 551 182 euroa
 11. Rautia/Kesko 47 407 000 euroa
 12. Saksan hirsi 10 460 000 euroa
 13. Venäjän puu 11 460 569 euroa
 14. rikollinen ulosotto 1.7.1996 – 31. 5.2017 535 000 euroa
  yhteensä153 828 383 euroa
 15. korko 7 %:a ajalle 1.6.2017 – 31.5.2018 n 10 767 986.81 euroa
  164 596 369,80
 16. korko 7 % ajalle 1.6.2018 – 30.11.2018 5 760 872, 94 euroa
  yhteensä 170 357 242,74 euroa
17. Avioero, häätö ja hengenvaarallisen korkeaan verenpainetautiin sairastuminen.
Vaimoni on ollut minulle todella rakas, mutta hän ei kestänyt kovassa paineessa oikeustaisteluni ja vävyni 7,2 miljoonan lottovoiton painetta. Menetys on minulle todella raskas mitä on vaikea rahaksi muuttaa. Blogissani arvioin menetykseni arvoksi n.10 miljoonaa euroa. Syyttäjä Sulo Heiskari soitti minulle ja kertoi kysyneensä vaimoltaan minkä arvoiseksi hän arvoi itsensä. Häätö ja hengenvaaralliseen verenpainetautiin sairastuminen ovat myös vaikeasti arvioitavia asioita rahassa mitattuna. Kysymyksessä on kuitenkin kidutusrikos. Jos jotain pitää arvioida niin: avioero 1 miljoonaa eroa, häätö kidutusrikoksena 100 000 euroa ja korkeaan verenpainetautiin sairastuminen 300 000 euroa.
Yhteensä 1 400 000, 00 euroa
Kaikki yhteensä 171 757 242,74 euroa
Verenpaineeni on nyt 196/116. 11 eri lääkäriä on tutkinut minut ja todennut korkean verenpaineeni johtuvat kovasta stressistä. Vakavasti sairaana ja avioliiton loppumisen järkyttämänä, kodistaan häädettynä oman perheenjäsenen, diakoni-tytön ja hänen lottovoittajamiehensä toimesta, leipäjonon asiakkaana, rikollisen ulosoton kohteena ja heitteille jätettynä ihmisenä en pysty parempaan asioiden selvitykseen tällä hetkellä. Vahingonkorvauslaskelmat ajantasaistetaan ja todisteet esitetään siten kun se on ajankohtaista.
Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta vankeusrangaistusta, oikeudenkäyntikulujen korvaamista sekä aiheutettujen taloudellisten vahinkojen täysimääräistä korvaamista sekä hirvittävien henkisten kärsimysten korvaamista.

Erkki Aho
044-302 5948


Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki
puh. 044-3025948

Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta vankeusrangaistusta, oikeudenkäyntikulujen korvaamista sekä aiheutettujen taloudellisten vahinkojen täysimääräistä korvaamista sekä hirvittävien henkisten kärsimysten korvaamista.

Valtiopetoksen todistajaksi nimeän Velallisten tukiryhmän puheenjohtajan, entisen verotarkastajan Liisa Mariaporin ja Velallisten tukiryhmän sihteerin Hilkka Laikon, tohtori Jukka Davidsonin, joka on tutkinut Suomen lamaa ja 1990-luvun pankkikriisiä tehnyt siitä väitöskirjan.

Erkki Aho
044-302 5948


Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki
puh. 044-3025948