keskiviikko 24. marraskuuta 2010

Täydennys lausumaan


----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi ; korkein.oikeus@oikeus.fi ; kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi ; VKSV@oikeus.fi ; kirjaamo@intermin.fi ; kirjaamo@okv.fi ; rovaniemi.ho@oikeus.fi
Sent: Tuesday, November 23, 2010 6:04 AM
Subject: Täydennys lausumaan

Täydennys lausumaan

Täydennys lausuma Ylivieskan-Raahen käräjäoikeudelle asiassa K10/5019 ja suullisen käsittelyn vaatimus Korkeimmalle oikeudelle kaikissa minua ja minun yritystoimintaani vastaan tehdyissä oikeuksien väärissä päätöksissä. Pyydän Korkeimmassa oikeudessa kiireellistä käsittelyä asialle, koska monet asianosaiset minun lisäkseni ovat joutuneet kärsimään kymmeniä vuosia oikeudettomassa tilassa Mikko Kovalaisen toiminnan johdosta sekä entisen Oulun läänin alueen poliisien, syyttäjien, tuomareiden ja asianajajien rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta. Tämä tiedoksi ja toimenpiteitä varten Rovaniemen hovioikeudelle. Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä olevassa asiassa olen hakenut suoraan purkua Korkeimmalta oikeudelta Ylivieska- Raahen käräjäoikeuden oikeudenkäyntivirheiden ja esteellisyyksien takia. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/esteellisyyden-todistaminen.html

Raahen käräjäoikeuden päätös, mikä nyt konkurssihakemuksen pohjana on syntynyt lain sekä ihmisoikeussopimusten vastaisen menettelyn perusteella. Tässä perusteet:
1. En saanut kuulustella vastapuolen todistajaa. Kolme oikeudenistuntoa seurannutta henkilöä todistaa asiaa. Käräjätuomarin menettely oli ihmisoikeussopimuksen vastainen.
2. Minulta estettiin oikeusavustajan käyttö. Menettely on ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely.
3. Minulta estettiin todistajien kuuleminen. Vastapuoli sai kuulla todistajia puhelimitse, minä en saanut kuulla. Erittäin tärkeää olisi ollut kuulla todistaja Seppo Heikkistä.
4. Minulta estettiin vastineen esittäminen oikeudessa. Käräjätuomari keskeytti vastineeni esittämisen.
5. Oikeudenistunto ei täyttänyt oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita.
6. Asian rikostutkinta oli tehty päin mäntyä ja ihmisoikeussopimuksen vastaisella kuulustelumenetelmällä. Tutkijana asiassa oli Kalajoen poliisi Harri Rahkola. Voin nimetä useamman todistajan, jotka todistavat Harri Rahkolan esitutkintalain ja ihmisoikeussopimuksen vastaisen menettelyn.
7. Asiassa tutkinnanjohtajana toimi esteellinen Ylivieskan poliisi Raimo Ollila. Hänen esteellisyys voidaan todistaa muun muassa näillä asioilla:

Kaiken muun lisäksi rikostutkinnassa oli esteellinen tutkinnanjohtaja ja esteellinen syyttäjä.
Tutkinnanjohtajana asiassa toimi Ylivieskan poliisi Raimo Ollila, jotka ei ole löytänyt mitään rikosta näissä asioissa

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on tehnyt tutkimatta jättämispäätökset, vaikka Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänyt tutkintapyyntöä 23.3.1997.Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen. Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen.

Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Tämän lisäksi Raimo Ollilan esteellisyys voidaan todistaa lukuisilla muilla jutuilla, joista merkittäviä ovat seuraavat jutut:

Lähes 30 vuotta vailla lainsuojaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/lahes-30-vuotta-vailla-lain-suojaa.html

Eikä tässä asiassa
Trukki romutettiin omistajan tietämättä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/04/trukki-romutettiin-omistajan-tietamatta.html

Eikä tässä asiassa
10 euron juttu
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/kymmenen-euron-juttu-syyttomasta.html

Eikä tässä asiassa
Miksi poliisi ei tutki Kalajoen syrjintärikoksia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/miksi-poliisi-ei-tutki-kalajoen.html

Olli Puolitaival ja Konekersantti Oy
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/olli-puolitaival-ja-konekersantti-oyn.html

8. Asiassa toimi esteellinen syyttäjä Esa Mustonen. Asia selviää muun muassa tästä aineistosta:
Totuus asioissa todistaa syyttäjä Esa Mustosen esteellisen toiminnan
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

9. Konkurssilain mukaan saatavan tulee olla niin selvä, ettei sen oikeellisuutta voida perustellusti epäillä. Nyt saatava on konkurssilain 2 §:n vastainen.

Konkurssilaki 20.2.2004/120
2 § Velkojan oikeus vaatia velallisen asettamista konkurssiin
Konkurssiin asettamista voi vaatia velkoja, jonka saatava velalliselta:
1) perustuu lainvoimaiseen tuomioon taikka lainvoimaisen tuomion tavoin täytäntöönpanokelpoiseen tuomioon, ratkaisuun tai muuhun täytäntöönpanoperusteeseen;
2) perustuu velallisen allekirjoittamaan sitoumukseen, jota velallinen ei ilmeisen perustellusti kiistä; taikka
3) on muuten niin selvä, ettei sen oikeellisuutta voida perustellusti epäillä.
Jos velkojan saatava on vähäinen ja konkurssiin asettamista olisi pidettävä konkurssimenettelyn kustannuksiin ja konkurssimenettelystä saatavaan hyötyyn nähden ilmeisen epätarkoituksenmukaisena tai selvästi hyvän perintätavan vastaisena, velkojan konkurssihakemus on jätettävä tutkimatta.

Katson, että saatava ei ole selvä ja riidaton, vaan on erittäin riidanalainen johtuen siitäkin syystä, että Mikko Kovalaisella on tälläkin hetkellä menossa useita oikeudenkäyntejä näistä asioista entisiä päämiehiään Kaisa Suomalaista ja Heli Wikströmiä vastaan jokaisessa oikeusasteessa. Lisäksi hän tehtailee rikostutkintapyyntöjä entisistä päämiehistään yhä kiihtyvämpään tahtiin.

Katso kiirehtimispyyntö korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html

Katso purkuhakemus, valitus, tutkintapyyntö, kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/valitus-purkuhakemus-kiirehtimispyynto.html

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissiselle ja poliisihallitukselle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/valtakunnansyyttaja-matti-nissiselle-ja.html

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/oikeuskansleri-jaakko-jonkka.html

Kiirehmispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html

Katson, että asiassa on suoritettava esteetön rikostutkinta ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Asiassa on kuultava todistajina Seppo Heikkistä, Pentti Heikkistä, Paavo Heikkistä, Kaisa Suomalaista, Heli Wikströmiä ja monia muita Kovalaisen toiminnan uhreja. Mielestäni kirjallinen todistus Aino Jääskeläiseltä osoittaa totuuden. Katso Kantelu Rovaniemen hovioikeudelle

Kantelu Rovaniemen hovioikeudelle
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=780

Vaadin asiassa uutta oikeudenkäyntiä jotta totuus Mikko Kovalaisen toimista saadaan oikeuden ratkaistavaksi. On järkyttävää miten Mikko Kovalainen on voinut kohdella päämiehiään kymmenien vuosien ajan poliisin puuttumatta asiaan. Oikeuden on ratkaistava myös esteellisyysväitteet tutkijoiden, tutkinnanjohtajien, syyttäjien ja käräjätuomareiden osalta. Ne voidaan vain uudessa oikeudenmukaisessa oikeuskäsittelyssä. Katson, että Mikko Kovalaisen jatkuvat oikeudenkäynnit entisiä päämiehiään vastaan rasittaa Suomen oikeuslaitosta kohtuuttomasti ja aiheuttaa valtaavasti turhaa työtä Suomen poliisiviranomaisille. Minä olen lähtenyt auttamaan ihmisiä sen johdosta, että he ovat joutuneet rikollisen toiminnan kohteeksi. Minä haluan, että he kaikki saavat oikeutta. Mielestäni suullinen käsittely asiassa on välttämätön niin pian kuin se on mahdollista. Ehkä paras paikka asian käsittely on Korkeimman oikeuden suullinen käsittely jolloin kaikki minua ja yritystoimintaani vastaan tehdyt väärät oikeuksien päätökset voidaan purkaa yhdellä kertaa. Samalla muutkin saavat oikeutta asioihinsa.

10. Katson, että saatava on niin vähäinen ja konkurssiin asettamista olisi pidettävä konkurssimenettelyn kustannuksiin ja konkurssimenettelystä saatavaan hyötyyn nähden ilmeisen epätarkoituksenmukaisena tai selvästi hyvän perintätavan vastaisena, velkojan konkurssihakemus on jätettävä tutkimatta, mutta Mikko Kovalaisen toimet on saatava oikeuskäsittelyyn mahdollisimman nopeasti.

Totuus on se, että tällaisesta konkurssimenettelystä ei hyödy kukaan. Se on täysin epätarkoituksen mukainen ja tehty vain ilkeydenteko mielessä. Minä en ole maksukyvytön, sillä lähipiirini voi auttaa minua tarvittaessa. Haluan, että oikeus toteutuu. Siksi en maksa Mikko Kovalaiselle euroakaan. Olen valmis asettamaan tarvittaman summan pankkitakauksen, jolla konkurssi vältetään, mutta vaadin, että asiassa järjestetään oikeuskäsittelyssä totuuden esille saamiseksi.

Konkurssilain 4 §:n mukaan vakuus on konkurssiin asettamisen este. Velallista ei voida asettaa velkojan hakemuksesta konkurssiin, jos:
1) velkojalla on velallisen omaisuuteen maksun turvaava panttioikeus tai muu siihen rinnastettava vakuus;
2) velkojalla on erääntyneestä saatavastaan kolmannen asettama maksun turvaava vakuus ja konkurssin hakeminen on vastoin niitä ehtoja, jotka velkojan on vakuuden vastaanottaessaan katsottava hyväksyneen; taikka
3) velkojan saatava ei ole erääntynyt ja velkojalla on saatavastaan kolmannen asettama maksun turvaava vakuus tai kolmas tarjoaa maksun turvaavan vakuuden.
Vakuudella tarkoitetaan myös takausta.

Haluan asioille esteettömän rikostutkinnan ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin.
Siksi olen valmis esittämään 4 332.04 pankkitakauksen konkurssin välttämiseksi. Talletan rahat Kalajoen Osuuspankkiin. Lähetän tänäänYlivieska-Raahen käräjäoikeuteen todistuksen asiasta sähköpostitse.Vaadin edelleen, että Mikko Kovalainen pidätetään vangitsemista varten ja tuodaan pikaisesti oikeuskäsittelyyn vastaamaan teoistaan.
Katso aikaisemmat lausumat tässä asiassa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/lausuma-ylivieska-raahen.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/k105019.html

Kiirehtimispyyntö korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/konkurssihakemus-kiirehtimispyynto.html

Kalajoella 23.11.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

torstai 18. marraskuuta 2010

Lausuma Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle asiassa K10/5019

----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi ; korkein.oikeus@oikeus.fi ; kirjaamo@okv.fi ; VKSV@oikeus.fi ; kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi
Sent: Thursday, November 18, 2010 8:12 AM
Subject: Lausuma asiassa K10/5019

Esitutkinta asiassa on ollut esitutkintalain, perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen. Tutkijana asiassa oli Kalajoen poliisi Harri Rahkola. Kuulustelujen aluksi Rahkola totesi: ”Ja taas kunnianloukkaus”. Näillä sanoilla hän syyllisti kuulusteltavan jo ennen kuulustelujen alkua. Esitutkintalain 7 §:n mukaan esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon yhtä hyvin epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet. Epäiltyä on kohdeltava esitutkinnassa syyttömänä. Kuulustelujen lopuksi Harri Rahkola vaati minulta sormenjäljet ja valokuvasi minut sivulta ja edestä kuten suurrikollisen ainakin. Tämä menettely osoitti kiistatta sen, että Harri Rahkola syyllisti minut asiassa jo kuulusteluvaiheessa.

Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaan jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. Kuulustelu oli Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 2 kohdan vastainen.

Suomen perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Kuulustelu oli Suomen perustuslain vastainen.

Kuulusteluissa meillä oli Harri Rahkolan kanssa kinaa todistusaineistosta. Sitä hän ei halunnut ymmärtää eikä hyväksyä. Kysymys oli avoimien asianajovaltakirjojen allekirjoitusten aitouden todistamisesta.

Kalajoen poliisilla Harri Rahkolalla on ennakkoasenne minua kohtaan johtuen PR-talojen konkurssivyyhden rikostutkinnoista sekä Kalajoen syrjinnästä tekemiini tutkintapyyntöihin. Syrjinnästä tekemäni tutkintapyynnön Harri Rahkola jätti kokonaan tutkimatta. Kun tiedustelin häneltä asiaa, niin hän sanoi, että tutkintapyyntö on alimmaisena hänen työpöytänsä alimmaisessa laatikossa. Hän jätti tutkintapyynnön tutkimatta.

Aikaisemmissa kuulusteluissa Harri Rahkola on uhkaillut minua pidättämisellä, jos en allekirjoita hänen laatimiaan kuulustelupöytäkirjoja. Kuulusteluissa hän on pitänyt näyttävästi asetta näkyvillä tai jopa pöydällä tehostaakseen kuulusteluja.

Esitutkintalain 16 §:ssä säädetään tutkinnanjohtajan ja tutkijan esteellisyydestä. Tutkija on esteellinen 16 § 5 kohdan perusteella: 5) jos hän kuuluu sellaisen yhteisön, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen hallitukseen, hallintoneuvostoon tai niihin rinnastettavaan toimielimeen, joka on asianosainen taikka jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; tai 6) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.
On täysin selvää, että luottamukseni Harri Rahkolan puolueettomuus oli vaarantunut jo siitä syystä, että hän oli jättänyt tutkinnat tutkintapyynnöstäni kokonaan tekemättä. Tämän seurauksena syrjintäni Kalajoella on saanut entistä suuremmat ja järkyttävämmät mittasuhteet.
Keskeinen asia on se, että olen Kalajoen kaupungin luotetuin kunnallispoliitikko, moninkertainen ääniharava ja olen konsultti, toimittaja sekä opettaja. Kaikille näille ammateille on tärkeää luottamus ja julkinen kuva. Minä olen joutunut järkyttävän syrjinnän ja muiden ihmisoikeusloukkausten kohteeksi toimintaperiaatteideni takia. Keskeiset toimintaperiaatteeni ovat rehellisyys, oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus, avoimuus ja lainmukaisuus.

Olennaista on se, että olen ottanut ikävätkin yhteiskunnalliset asiat rohkeasti esille toimintaperiaatteideni mukaisesti ja erittäin tärkeää on se, että olen ollut oikeassa ja pystynyt myös aina todistamaan esittämäni asiat. Minut on tuomittu herjauksesta ja kunnianloukkauksista suuriin sakkoihin ja jopa ehdottomaan vankeuteen jutuissa, joissa ovat olleet esteelliset rikostutkijat, esteelliset tutkinnanjohtajat, esteelliset syyttäjät ja esteelliset tuomarit. Kuulusteluissa minua on uhkailtu, jos en allekirjoita kuulustelijan laatimaa totuudenvastaista kuulustelupöytäkirjaa ja kuulustelija on pitänyt kuulusteluissa asetta pöydällä tai muuten käden ulottuvilla.

Rikostutkintapyyntöni poliisille on jätetty systemaattisesti tutkimatta ja kanteluni laillisuusvalvojille sekä valtakunnansyyttäjävirastolle on jätetty myös systemaattisesti tutkimatta. Oikeudenistunnoissa todistusaineistojani ei ole otettu vastaan, todistajia ei ole kutsuttu oikeudenistuntoon, en ole saanut kuulustella vastapuolen todistajaa ja minulta on estetty oikeusavustajien käyttö. Olen joutunut olemaan maanpaossa viranomaisten minuun kohdistaman Ahojahdin johdosta. Minut on pakotettu oikeudenistuntoon ilman oikeusavustajaa ja terveydellinen tilani on ollut oikeudenistunnossa sellainen, etten ole ollut juridisesti läsnä oikeudenistunnossa. En ole saanut ylemmissä oikeusasteissa suullista käsittelyä. Syrjintäni on kestänyt lähes 30 vuotta. Oikeustaisteluni on kestänyt jo 15,5 vuotta. En ole vielä tähän päivään mennessä saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Minut pidätetty kahdesti, kun olen vaatinut esteetöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.

Oikeus on tehnyt päätöksiä toimittamatta minulle edes haastetta tiedokseni. Minua on edustanut tietämättäni oikeudessa asianajajat ja varatuomari ilman toimeksiantoja ja ilman valtakirjoja. En ole voinut valittaa päätöksistä, koska en ole saanut niitä tiedokseni. Suuressa talousrikosjutussa olen antanut asianajajalle valtakirjan valituksen tekemistä varten, mutta asianajaja on jättänyt valituksen tekemättä. Kansainväliseen rahanpesuun liittyvä rikostutkintapyyntö on jätetty käsitykseni mukaan tietoisesti tutkimatta.

Vapauteni on riistetty kahdesti ja minulle on aiheutettu vapauden riistoilla hengenvaarallinen tilanne, kuoleman vaara. Tästä on kahden lääkärin lausunto. Minulta on estetty työn tekeminen, minun yritystoimintaani on vaikeutettu kunnallisilla ja muilla päätöksillä systemaattisesti ja tarkoituksellisesti aiheuttaen suurta taloudellista vahinkoa ja minulta on estetty yrittäminen käytännössä kokonaan. Yritysideani on varastettu kunnallisen yrityksen käyttöön.

Konsulttitoimistoni toiminta on ollut jäädytettynä lähes 20 vuotta. Minulta on katkaistu työttömyyskorvaukset ja starttiraha yleisten hyväksyttyjen tapojen ja ohjeiden vastaisesti.
Minulta on estetty luottamustoimien hoitaminen. Minulta on estetty kaupungin ylivoimaisena ääniharavana tiettyjen luottamuspaikkojen saaminen kuten esim. kaupunginhallituksen jäsenyys ja elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan jäsenyys. Minulta on estetty Kalajoen kaupungin virkoihin pääsy. Kuntalain mukaiselle kyselytunnille tekemiini kysymyksiin on kieltäydytty vastaamasta (kirjallinen päätös 22.2.1999). Valtuustoaloitteeni on jätetty käsittelemättä niiden suuren määrän takia. Minulta on viety luottokelpoisuus ja estetty näin lainojen ja luottokorttien saaminen. Minulta on estetty eduskuntavaaliehdokkuus.

Minun nimeni ei ole saanut näkyä sanomalehtijutuissa, jotka olen laatinut paikallislehtiin. Minulta on estetty harrastustoiminnassa mukana oleminen. Kotirauhani on rikottu useita kertoja, kun poliisit ovat tunkeutuneet kotiini ilman asianomaisia lupia. Puhelimiani on kuunneltu, perheenjäsenet ja sukulaiset ovat joutuneet kärsimään minuun kohdistuneen syrjinnän ja muiden toimien johdosta. Oikeusistuimet ovat tehneet tarkoituksellisesti vääriä päätöksiä ja aiheuttaneet päätöksillään minulle ja läheisilleni valtavaa taloudellista vahinkoa ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä. Minun nettisivuni on poistettu netistä minulle syytä ilmoittamatta.

Muutoinkin Kalajoella syrjintärikosepäilyt ovat voimistuneet, mutta poliisi on jättänyt kaikki nämäkin tutkimatta: Miksi poliisi ei tutki Kalajoen syrjintärikoksia http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/miksi-poliisi-ei-tutki-kalajoen.html

Myös kaikki nämä on jätetty tutkimatta Katso kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html

Talotehtaiden pudotuspeli
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/talotehtaiden-pudotuspeli.html

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Tutkinnanjohtajana PR-talojen konkurssivyyhdessä on ollut Raimo Ollila eli sama henkilö kuin tässäkin asiassa. Tutkintapyynnöt asioissa jätetty ajoissa. Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on tehnyt tutkimatta jättämispäätökset, vaikka Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänyt tutkintapyyntöä 23.3.1997.Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä on tehnyt tutkimattajättämispäätöksen. Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen.
Tässä yksityiskohtaiset perustelut asioille: DVD-dokumentti Youtubessa todistaa suullisen selvityksen ja asiakirjanäytöin asiat. Katso

DVD-dokumentti youtubessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

On syytä epäillä, että tutkija ja tutkinnanjohtaja ovat syyllistyneet rikolliseen toimintaan. Rikoslain 11 luvun 9 §:n mukaan syrjintä määritellään näin: Syrjintä Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka
3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaanrodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Rikoslain 40 luvun 10 §:n mukaan jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin luvun 5 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Rikoslain 40 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään, hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä.

15 luku 11 § (24.7.1998/563)Rikoksentekijän suojeleminen Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Rikoslaki 40 luku 7 § (12.7.2002/604)Virka-aseman väärinkäyttäminen Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa
1) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään taikka
2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden,hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Rikoslaki 40 luku 10 § (12.7.2002/604)Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

On syytä epäillä, että tutkija Harri Rahkola ja tutkinnanjohtaja Raimo Ollila suojelivat syyttäjä Sulo Heiskaria, poliisipäällikkö Kaarlo Similää, joka antoi väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle, asianajaja Antti Latolaa, asianajaja Antti Kejoa, varatuomari Paavo M. Petäjää, asianajaja Asko Kerästä jne.

Syyttäjä Esa Mustonen on saanut oikeudenkäyntiin liittyen sähköpostitse aineistoa, mikä todisti tutkinnanjohtaja Raimo Ollila ja syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyyden. Tässä todistusaineisto, mikä puuttui nyt minulle toimitetusta aineistosta ja mikä todistaa syyttäjä Esa Mustosen esteellisyyden:

Raahessa huomasin heti, että haasteeseen liittyvästä asiakirjamateriaalista ja esitutkintamateriaalista oikeuskäsittelyssä mukana on korkeintaan vain yksi prosentti koko asiakirjamateriaalista. Kotiin palattuani lähetin heti syyttäjä Esa Mustoselle seuraavan sähköpostin:

7.5.2008 klo 10:55
Kihlakunnansyyttäjä Esa Mustonen
Olen saanut haasteen Raahen käräjäoikeuteen 6.5.2008. Oikeudenistunto on 2.9.2008 klo 9.00. Kävin Raahen käräjäoikeudessa tutustumassa haastehakemukseen liittyviin asiakirjoihin 7.5.2008. Tilasin Ylivieskan käräjäoikeudesta asiakirjat 7.5.2008. Valitettavasti asiakirjoista puuttuu minulle tuntemattomasta syystä noin 99 prosenttia asiakirjoista. Pyydän Teitä toimittamaan ko. puuttuvat asiakirjat Raahen käräjäoikeuteen tämän viikon (vko 19) kuluessa, koska minun on annettava oma vastaukseni asiassa
5.6.2008. Kalajoella 7.5.2008
Erkki Aho kaupunginvaltuutettu
Tiedoksi käräjätuomari Jyrki Määttä, lääninsyyttäjä Ilpo Virtanen ja valtakunnansyyttäjäviraston johtaja Matti Kuusimäki

Kihlakunnansyyttäjä Esa Mustonen vastasi sähköpostiini samana päivänä näin:
7.5.2008 klo 12:35
Syyte perustuu minulle toimitettuun esitutkintapöytäkirjaan. Muita asiakirjoja minulla ei ole toimittaa.
Esa Mustonen, kihlakunnansyyttäjä

Tarkastelu kihlakunnansyyttäjä Mustosen vastaukseen

Raahen käräjäoikeuden asiakirjamateriaalista puuttui muun muassa kokonaan molemmat loppulausuntoni, jotka olin tehnyt niin, että syyttäjä Esa Mustonen joutuu varmasti niiden perusteella ryhtymään toimenpiteisiin Ylivieskan poliisia Raimo Ollilaa ja Ylivieskan kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskaria sekä muita rikoksista epäiltyjä kohtaan. Loppulausunto annetaan rikostutkinnan yhteydessä. Siis siinä vaiheessa kun kumpikin osapuoli on kuulusteltu. Sen jälkeen voi antaa loppulausunnon. Minun loppulausuntojani ei ole oikeudenkäyntimateriaalissa lainkaan.

Ensimmäinen loppulausuntoni on tehty 1.2.2008 ja se on lähetetty tiedoksi myös valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäelle ja sisäministeriön poliisiosastolle.

Toinen loppulausunto on tehty 4.3.2008. Lisäksi olen toimittanut syyttäjä Esa Mustoselle aineistoa muun muassa 14.2.2008, 19.2.2008, 20.2.2008 ja 11.4.2008. Syyttäjän olisi pitänyt ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Hän ei ole ryhtynyt, vaan on jättänyt lausuntoni kokonaan pois esitutkintamateriaalista, koska ne olivat liian hankalia asian käsittelyn kannalta. Koko juttua ei olisi voitu viedä syytteen tasolle minua vastaan, jos loppulausunnot olisi otettu mukaan esitutkintamateriaaliin.

Lähetin kihlakunnansyyttäjä Esa Mustoselle 7.5.2008 tekemäni tiedustelun tiedoksi myös Raahen käräjätuomari Jyrki Määtälle varmistaakseni sen, että kihlakunnansyyttäjä Esa Mustosen vastaus voidaan varmuudella tulkita oikeusprosessissa annetuksi vääräksi lausumaksi, mikä rikoslain 15 luvun 1-4 §:n mukaan on rikos. Teko täyttää myös rikoslain 16 luvun 9 § mukaisen viranomaiselle antamisen väärän todistuksen tunnusmerkistön. Toisen loppulausunnon olen antanut, koska syyttäjä Mustonen määräsi uudet kuulustelut. Raahen käräjäoikeuden asiakirja-aineistosta havaitsin, että kysymykset tuota kuulustelua varten oli laatinut oikeudenkäynnin vastapuoli eli varatuomari Mikko Kovalainen.

Minä vastasin kuulusteluissa kysymyksiin tyhjentävästi ja todistin väitteeni todeksi asiakirjanäytöin. Kaikki asiat, mitä olin nettipäiväkirjassani esittänyt ovat totta.Tästä huolimatta syyttäjä Esa Mustonen on nostanut syytteen minua vastaan tarkemmin erittelemättä, mikä on todellinen rikos eli mikä tieto ei pidä paikkaansa ja mikä asia voidaan tulkita kunnianloukkaukseksi.

Nyt minulla on perusteltu syy epäillä, että kihlakunnansyyttäjä Esa Mustonen on syyllistynyt väärän lausuman antamiseen oikeusprosessissa, kun hän on kirjallisesti todistanut, ettei hänellä ole muuta materiaalia oikeuskäsittelyyn. Näissä menettelyissä on vakavaa ristiriitaisuutta, minkä ihan tavallinenkin lainoppimaton pystyy tajuamaan. Lisäksi minun on syytä epäillä syyttäjä Mustosen syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen (rikoslaki 40 luku 9 §) sekä rikollisten suojeluun (15 luku 11 § ).Minulla on syytä epäillä, että menettely täyttää rikoslain 15 luvun 10 §:n mukaisen rikoksen. Myös rikoslain 15 luvun 9 §:n törkeä todistusaineiston vääristeleminen täyttyy raskaimman mukaan. Syyttäjän tehtävät on määritelty syyttäjistä annetun lain 1 §:ssä näin: Syyttäjän tehtävänä on huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta rikosasian käsittelyssä, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä asianosaisten oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla tavalla. Tehdessään tähän liittyvät oikeudelliset ratkaisut ja muut toimenpiteet syyttäjän on noudatettava tasapuolisuutta, joutuisuutta ja taloudellisuutta. Nyt joudutaankin tarkastelemaan, onko syyttäjä Esa Mustosen toiminut tässä oikeusprosessissa syyttäjistä annetun lain mukaista. Ei varmasti ole.

Katso syyttäjän esteellisyys

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/korkeimman-oikeuden-paatos-syyttajan.html

Jura novit curia (oikeus tuntee lain).

Kansalaisen on voitava luottaa siihen, että oikeus tuntee lain. Käräjätuomari Jyrki Määttä oli tietoinen esitutkinnan lainvastaisuudesta sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisuudesta. Asia oli esillä oikeudenkäyntiväittämien yhteydessä, joista Jyrki Määttä totesi ykskantaan ettei niillä ole menestymisen mahdollisuutta. Kun otetaan huomioon, mitä olen esittänyt PR-talojen konkurssivyyhdestä, tutkijan ja tutkinnanjohtajan esteellisyydestä oikeudenkäyntiväitteissäni niin pidän käräjätuomari Jyrki Määtän menettelyä puolueellisena ja tarkoitushakuisena. Hän kieltäytyi ottamassa todistusaineistoa vastaan ja kieltäytyi kuuntelemasta vastinettani asiassa. Keskeinen asia on Seppo Heikkisen avoimen asiankirjan allekirjoittaminen. Sitä ei käsitelty lainkaan. Seppo Heikkinen ei ole koskaan antanut Mikko Kovalaiselle avointa asianajovaltakirjaa asioiden hoitamiseen. Sellaisen kuitenkin esitin Raahen käräjäoikeudelle sekä Seppo Heikkisen todistuksen asiassa. Käräjätuomari Jyrki Määttä ei ole huomionut asiaa millään tavalla ikäänkuin aisaa ei olisi esitettykään käräjäoikeudelle ja esitutkinnassa. Mielestäni tämä osoittaa ennakkoasennetta minua kohtaan.

Käräjäoikeudenistunnossa käräjätuomari Jyrki Määttä esti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3d) kohdan vastaisesti kuulustelemasta vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista.

Asian voi todistaa kolme oikeudenistuntoa seuraamassa ollutta henkilöä.

Katso selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Vastustan jyrkästi Mikko Kovalaisen konkurssihakemusta johtuen siitä, että esitutkinta on tehty esitutkintalain ja Euroopan Ihmisoikeussopimuksen sekä Suomen perustuslain vastaisesti. Rikostutkija Harri Rahkola on ollut esteellinen tutkimaan asioita. Myös tutkinnanjohtaja Raimo Ollila on ollut esteellinen samoin kuin syyttäjä Esa Mustonen on ollut esteellinen. Käräjätuomari Jyrki Määttä on ollut puolueellinen ja toiminut lainvastaisesti, kun ei ole puuttunut esitutkinnan lainvastaisuuksiin eikä esitutkinnan Ihmisoikeussopimuksen vastaisuuksiin ja syyttäjä esteellisyyteen. Pyydän Ylivieska-Raahen käräjäoikeutta ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin Raahen käräjäoikeuden väärän ja laittomasti syntyneen päätöksen purkamiseen. Lähetän tämän selvityksen asioista Korkeimmalle oikeudelle purkuhakemuksen täydennykseksi, kantelun täydennyksesi ja tutkintapyynnön täydennykseksi.

Kalajoella 17.11.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

keskiviikko 17. marraskuuta 2010

Kunnianloukkaus vai osallisuus törkeään petokseen ja rekisterimerkintärikos?Rikostutkija Jyrki Rajaniemi Ylivieskan poliisi

Kuulustelu 16.11.2010 klo 14.00 Tämä on etukäteen lähetetty aineisto. Esitutkintalaki 5 § (11.7.1997/692)
Esitutkinnassa selvitetään:
1) rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, ketkä ovat asianosaisia ja muut syytteestä päättämistä varten tarvittavat seikat;
2) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan;
3) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntööpanemiseksi; sekä
4) suostuuko asianomistaja asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä ja aikooko myös rikoksesta epäilty suostua tähän menettelyyn.
(31.3.2006/245)
Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa.
6 §
Esitutkinta on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä.
7 §
Esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon yhtä hyvin epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet.
Epäiltyä on kohdeltava esitutkinnassa syyttömänä.

Tutkintapyynnöntekijä Markku Koski

Rikoksesta epäilty Erkki Aho Plassintie 39 A 3 85100 Kalajoki gsm 044-3025948, puh 08-462763, email e.ahoky@kotinet.com

Markku Koski on tehnyt Erkki Ahon blogikirjoituksista rikostutkintapyynnön. Erkki Ahon saaman tiedon mukaan kysymyksessä on kolme blogikirjoitusta. Kysymys on todennäköisesti näistä kolmesta kirjoituksesta:

1. Suojelupäätös- virkarikos?
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/09/suojelupaatos-virkarikos.html

2. Markku Kosken liiketoimet julistettu salaisiksi
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/07/markku-kosken-liiketoimet-julistettu.html

3. Markku Koski myrksyn silmässä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/markku-koski-myrskyn-silmissa.html


Kiistän jyrkästi syyllistyneeni Markku Kosken kunnianloukkaukseen. Olen blogikirjoitusteni avulla pyrkinyt tuomaan totuuden esille.

1. Blogikirjoituksessa on syytä epäillä myös rikoskomisario Mauri Torvikoskea rikoksesta ja siksi tutkinnanjohtajana tulee olla valtakunnansyyttäjän määräämä syyttäjä.

Asiat selviävät hyvin pitkälle blogistani olevasta linkistä
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/oikeuskansleri-jaakko-jonkka.html

Näistä kolmesta linkistä selviää perusasiat ja niistä saa kokonaiskuvan joten ne on avattava ja tulostetta todistusaineistoksi ennen kuin allekirjoitan kuulustelupöytäkirjaa.

Katso
Talotehtaiden pudotuspeli
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/talotehtaiden-pudotuspeli.html

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Tämän linkin alaisuudessa olevat linkit on kaikki monistettava todistusaineistoksi ennekuin allekirjoitan kuulutustelukertomusta.

DVD-dokumentti youtubessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

DVD-dokumentti on 77 minuuttia pitkä kahdeksaan osaan jaettu kokonaisuus, joka esittää asiat ja todistusaineistot. Nämä aineistot tulee kopioida kuulustelupöytäkirjan liitteeksi.

Myös kaikki nämä linkit on avattava totuuden esille saamiseksi ja tulostettava kuulustelupöytäkirjaan.

Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Kaikki tämän linkin alalinkkien aineistot on tulostettava todistusaineistoksi. Tämän todistusaineiston avulla todistetaan tutkinnanjohtajien Raimo Ollilan, Tapani Tasannon, syyttäjien Esa Mustonen ja Sulo Heiskari sekä käräjätuomarien Jyrki Määttä ja Jaakko Raittila virkarikosepäilyt.
Ylivieskan käräjäoikeudesta poliisihallitukselle tekemäni virka-apupyynnön saamani aineisto paljastaa myös virkarikokset. Siksi koko aineisto on monistettava kuulustelukertomukseen mukaan sekä aineistossa olevat kaikki alalinkit on monistettava aineistoksi, minkä jälkeen rikokset paljastuu.
Tämän linkin aineistot alalinkkeineen monistettuna todistusaineistoksi paljastaa monissa asioissa totuuden eli rikollisen toiminnan. Asiakirja-aineistoa Ylivieskan käräjäoikeus ei ole lähettänyt Rovaniemen hovioikeuden käsittelyyn, joten on syytä epäillä, että Ylivieskan käräjäoikeus ja käräjätuomari Jaakko Raittila on syyllistynyt rikolliseksi epäiltävään toimintaan.

Poliisi Jaakko Savilammelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/05/poliisi-jaakko-savilammelle.html

Tämän linkin aineisto alalinkkeineen on monistettava todistusaineistoksi, koska se paljastaa merkittävän määrän rikoksia ja rikoksesta epäiltyjä.

Kantelu julkisen sanan neuvostolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/kantelu-kalevan-uutisoinnin-johdosta.html

Tämän linkin alalinkkien aineistot on tulostettava todistusaineistoksi rikoksille ennen kuin allekirjoitan kuulustelukertomusta.

Mistä kaikki johtuu?

Suomen taloudellinen lama 1990-luvun alussa
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/suomen-taloudellinen-lama-1990-luvun.html

Monistetaan todistusaineistoksi.

Suomen pankin rooli
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/suomen-pankin-rooli.html

Monistetaan todistusaineistoksi.

Laman ja rahan pelurit
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/12/laman-ja-rahan-pelurit.html

Monistetaan todistusaineistoksi. Alalinkin kirjaa ei tarvitse monistaa. Toimitan kirjaan erillisenä todistusaineistoksi

Laman syylliset – rikollisille syytesuoja
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/laman-syylliset-rikollisille-syytesuoja.html

Monistetaan todistusaineistoksi ja linkissä mainittujen henkilöiden teot on tutkittava.

Lama ja oikeus – pankkikriisin jälkiä etsimässä
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/lama-ja-oikeus-pankkikriisin-jlki.html

Monistetaan todistusaineistoksi ja alalinkissä oleva Jukka Davidssonin tekemä aineisto monistetaan todistusaineistoksi. Linkissä oleva video hankittava todistusaineistoksi.
Lähdeaineiston kirjat hankittava todistusaineistoksi.

Salainen pankkituki – pääkonna Mauno Koivisto
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/salainen-pankkituki-pkonna-mauno.html

Monistetaan todistusaineistoksi ja hankitaan kirja todistusaineistoksi.

Koiviston konklaavi – salatut sopimukset
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/koiviston-konklaavi-salatut-sopimukset.html

Monistetaan todistusaineistoksi ja on tutkittava Aktiv Hansa-kauppa.

Pankkikriisin peitellyt paperit
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/pankkikriisin-peitellyt-paperit.html

Monistetaan todistusaineistoksi ja hankitaan kirja todistusaineistoksi linkissä mainittujen tekojen tutkimiseen.

Törkeä petos ja muita rikoksia Aktiv Hansa-kaupassa?
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/trke-petos-ja-muita-rikoksia-aktiv.html

Monistetaan todistusaineistoksi ja Aktiv Hansa-kauppa rikostutkintaan.

Kasinotaloutta ja kulutusjuhlaa
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/kasinotaloutta-ja-kulutusjuhlaa.html

Monistetaan todistusaineistoksi.

Miksi vastuulliset viranomaiset vaikenevat?

Miksi ministerit eivät vastaa?

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/kirjallinen-kysymys-vastattavaksi.html

Monistetaan alalinkkeineen todistusaineistoksi ja on tutkittava ovatko henkilöt syyllistyneet rikolliseen toimintaan kun eivät vastaa ja muidenkin osalta on tutkittava mahdolliset virkarikokset.

Miksi poliisiylijohtaja ei vastaa?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Monistetaan todistusaineistoksi ja tutkitaan kaikki linkissä mainitut henkilöt ja heidän tekonsa, siis onko syytä epäillä rikosta.

Miksi poliisi ei tutki Kalajoen syrjintärikoksia?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/miksi-poliisi-ei-tutki-kalajoen.html

Monistettaan todistusaineistoksi alalinkkeineen ja selvitetään mahdolliset rikokset ja rikoksentekijät.

Oikeusvaltio Suomi?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/oikeusvaltio-suomi.html

Monistetaan todistusaineistoksi. Myös kaikki alalinkit ja niiden alalinkit on avattava ja monistettava todistusaineistoksi.

Vastaus Pia Siwelle, miksi korkein oikeus ei pura vääriä päätöksiä?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/01/vastaus-pia-sivelle.html

Monistetaan todistusaineistoksi ja myös kaikki alalinkit ja niiden alalinkit on avattava ja monistettava todistusaineistoksi sekä tutkittava mahdollinen rikollinen toiminta.

Noin 700 väärää KHO:n Naturapäätöstä
http://naturansalat.blogspot.com/2010/09/timo-soini-kysyy-neljannen-kerran.html

Linkki avattava ja tulostettava todistusaineistoksi.

Törkeä petos ja poliisirikokset sekä muut rikosepäilyt
http://naturansalat.blogspot.com/2009/12/torkea-petos-ja-poliisirikokset-seka_23.html

Linkki avattava ja tulostettava todistusaineistoksi. Kaikki alalinkit ja niiden alalinkit on avattava ja tulostettava todistusaineistoksi. Kysymyksessä on todella vakavat rikokset.

Human Rights Violations In Finland
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/01/human-rights-violations-in-finland.html

Todistusaineistoksi on kopioitava kaikki Jali Raidan viisi linkkiä Human Rights Violations In Finland.

2. Blogikirjoituksen 2. Markku Kosken liiketoimet julistettu salaisiksi
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/07/markku-kosken-liiketoimet-julistettu.html

aineisto on peräisin Valtiontalouden tarkastusvirastosta ja sinne tehdyistä kanteluista. Finnvera Oyj:n lausunto 29.12.2009 ja Vapo Oy:n lausunto 18.12.2009. Asiakirjat kuuluvat lähdesalaisuuden piiriin, mutta poliisin on hankittava asiakirjat. Haluan antaa niistä erikseen lausunnot sen jälkeen poliisi on hankkinut nuo asiakirjat.

3. Blogikirjoitus 3. Markku Koski myrksyn silmässä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/markku-koski-myrskyn-silmissa.html

perustuu pääasiassa Kalevan uutisointiin. Ne ovat julkisuudessa ollutta aineistoa eivätkä missään tapauksessa täytä kunnianloukkauksen tunnusmerkistöä.
Mitä tulee PR-talojen osalta blogikirjoituksessa esitettyihin asioihin niin ne ovat tulleet todistetuksi jo 1. blogikirjoituksen yhteydessä.

Asiat tulevat todistetuksi myös kirjassani Olet Maamme Armahin Suomenmaa olevalla todistusaineistolla, jonka asiakirjakopioihin on erillinen selvitystä mitä niillä todistetaan. Liitän kirjan ja liitteen todistusaineistoksi.

Lisäksi minulla on kaksi mapillista aineistoa, jotka monistetaan läsnä ollessani todistusaineistoksi rikoksista.
Lisäksi monistetaan yli 500-sivuinen aineisto, mikä on kierrekansilla oleva aineisto todistusaineistoksi.

Lisäksi todistusaineistoksi monistetaan RTS-toimialaraportti -97 talopakettimarkkinat.

Liitän jo tässä vaiheessa todisteeksi tämän sähköpostiviestin
----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: info@ihmisoikeusliitto.fi ; frank.johansson@amnesty.fi ; risto.uimonen@jsn.fi ; uutiset@iltasanomat.fi ; il.toimitus@iltalehti.fi ; atte.jaaskelainen@yle.fi ; merja.yla-anttila@mtv3.fi
Sent: Monday, November 15, 2010 5:36 AM
Subject: Fw: Sananvapaus ja syrjinta - Suomen ihmisoikeustilanne


----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: kirjaamo@okv.fi ; kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi ; korkein.oikeus@oikeus.fi ; kirjaamo@intermin.fi ; VKSV@oikeus.fi
Sent: Monday, November 15, 2010 5:33 AM
Subject: Fw: Sananvapaus ja syrjinta - Suomen ihmisoikeustilanne


----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: presidentti@tpk.fi ; kirjaamo@tpk.fi
Sent: Monday, November 15, 2010 5:29 AM
Subject: Sananvapaus ja syrjinta - Suomen ihmisoikeustilanne

Sananvapaus- ja syrjintä - Suomen ihmisoikeustilanne

Olen valmistellut EIT:lle tehtävää valitusta huippujuristin ohjeiden mukaan ja hänen lopullista viimeistelyään varten. Keskeinen asia on se, että olen Kalajoen kaupungin luotetuin kunnallispoliitikko, moninkertainen ääniharava ja olen konsultti, toimittaja sekä opettaja. Kaikille näille ammateille on tärkeää luottamus ja julkinen kuva. Minä olen joutunut järkyttävän syrjinnän ja muiden ihmisoikeusloukkausten kohteeksi toimintaperiaatteideni takia. Keskeiset toimintaperiaatteeni ovat rehellisyys, oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus, avoimuus ja lainmukaisuus.

Olennaista on se, että olen ottanut ikävätkin yhteiskunnalliset asiat rohkeasti esille toimintaperiaatteideni mukaisesti ja erittäin tärkeää on se, että olen ollut oikeassa ja pystynyt myös aina todistamaan esittämäni asiat. Minut on tuomittu herjauksesta ja kunnianloukkauksista suuriin sakkoihin ja jopa ehdottomaan vankeuteen jutuissa, joissa ovat olleet esteelliset rikostutkijat, esteelliset tutkinnanjohtajat, esteelliset syyttäjät ja esteelliset tuomarit. Kuulusteluissa minua on uhkailtu, jos en allekirjoita kuulustelijan laatimaa totuudenvastaista kuulustelupöytäkirjaa ja kuulustelija on pitänyt kuulusteluissa asetta pöydällä tai muuten käden ulottuvilla.

Rikostutkintapyyntöni poliisille on jätetty systemaattisesti tutkimatta ja kanteluni laillisuusvalvojille sekä valtakunnansyyttäjävirastolle on jätetty myös systemaattisesti tutkimatta. Oikeudenistunnoissa todistusaineistojani ei ole otettu vastaan, todistajia ei ole kutsuttu oikeudenistuntoon, en ole saanut kuulustella vastapuolen todistajaa ja minulta on estetty oikeusavustajien käyttö. Olen joutunut olemaan maanpaossa viranomaisten minuun kohdistaman Ahojahdin johdosta. Minut on pakotettu oikeudenistuntoon ilman oikeusavustajaa ja terveydellinen tilani on ollut oikeudenistunnossa sellainen, etten ole ollut juridisesti läsnä oikeudenistunnossa. En ole saanut ylemmissä oikeusasteissa suullista käsittelyä. Syrjintäni on kestänyt lähes 30 vuotta. Oikeustaisteluni on kestänyt jo 15,5 vuotta. En ole vielä tähän päivään mennessä saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Minut pidätetty kahdesti, kun olen vaatinut esteetöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.

Oikeus on tehnyt päätöksiä toimittamatta minulle edes haastetta tiedokseni. Minua on edustanut tietämättäni oikeudessa asianajajat ja varatuomari ilman toimeksiantoja ja ilman valtakirjoja. En ole voinut valittaa päätöksistä, koska en ole saanut niitä tiedokseni. Suuressa talousrikosjutussa olen antanut asianajajalle valtakirjan valituksen tekemistä varten, mutta asianajaja on jättänyt valituksen tekemättä. Kansainväliseen rahanpesuun liittyvä rikostutkintapyyntö on jätetty käsitykseni mukaan tietoisesti tutkimatta.

Vapauteni on riistetty kahdesti ja minulle on aiheutettu vapauden riistoilla hengenvaarallinen tilanne, kuoleman vaara. Tästä on kahden lääkärin lausunto. Minulta on estetty työn tekeminen, minun yritystoimintaani on vaikeutettu kunnallisilla ja muilla päätöksillä systemaattisesti ja tarkoituksellisesti aiheuttaen suurta taloudellista vahinkoa ja minulta on estetty yrittäminen käytännössä kokonaan. Yritysideani on varastettu kunnallisen yrityksen käyttöön.

Konsulttitoimistoni toiminta on ollut jäädytettynä lähes 20 vuotta. Minulta on katkaistu työttömyyskorvaukset ja starttiraha yleisten hyväksyttyjen tapojen ja ohjeiden vastaisesti.
Minulta on estetty luottamustoimien hoitaminen. Minulta on estetty kaupungin ylivoimaisena ääniharavana tiettyjen luottamuspaikkojen saaminen kuten esim. kaupunginhallituksen jäsenyys ja elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan jäsenyys. Minulta on estetty Kalajoen kaupungin virkoihin pääsy. Kuntalain mukaiselle kyselytunnille tekemiini kysymyksiin on kieltäydytty vastaamasta (kirjallinen päätös 22.2.1999). Valtuustoaloitteeni on jätetty käsittelemättä niiden suuren määrän takia. Minulta on viety luottokelpoisuus ja estetty näin lainojen ja luottokorttien saaminen. Minulta on estetty eduskuntavaaliehdokkuus.

Minun nimeni ei ole saanut näkyä sanomalehtijutuissa, jotka olen laatinut paikallislehtiin. Minulta on estetty harrastustoiminnassa mukana oleminen. Kotirauhani on rikottu useita kertoja, kun poliisit ovat tunkeutuneet kotiini ilman asianomaisia lupia. Puhelimiani on kuunneltu, perheenjäsenet ja sukulaiset ovat joutuneet kärsimään minuun kohdistuneen syrjinnän ja muiden toimien johdosta. Oikeusistuimet ovat tehneet tarkoituksellisesti vääriä päätöksiä ja aiheuttaneet päätöksillään minulle ja läheisilleni valtavaa taloudellista vahinkoa ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä. Minun nettisivuni on poistettu netistä minulle syytä ilmoittamatta.

Kansanedustajat, oikeus- ja poliisiministerit ja poliisiylijohtaja eivät vastaa esittämiini avunpyyntöihini. Lehdissä kerrotaan vain virallista totuutta, mikä on kaukana oikeasta totuudesta. Ylivieskan käräjäoikeuden tiedottajana toimii syyttäjä, joka näin käy myös mediaoikeutta ja toimillaan varmistaa haluamansa tiedon tiedotusvälineille. Korkein oikeus ei ole antanut valituslupia eikä ole perustellut kielteisiä päätöksiään, vaikka EU:n ihmisoikeussopimus, EIT:n päätökset ja Suomen laki edellyttävät perusteltuja päätöksiä.

EIT:lle valitus on tehtävä englanninkielellä jotta asia tulee esille oikealla kielellä ja oikein käännettynä. Tällä tavalla estetään suomalaisten asioiden sabotointi EIT:ssä. Kohtelussani on rikottu EU:n ihmisoikeussopimuksen artikloja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 ja 17. Valitus on tehtävä 10.12.2010 mennessä. Haluan, että maineeni puhdistetaan. Se on erittäin tärkeää myös lapsilleni ja muille läheisilleni.

Syrjinnän kohteena lähes 30 vuotta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syrjinnn-kohteena-jo-lhes-30-vuotta.html

Kalajoen kunnan monopoli ärsyttää
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/kalajoen-kunnan-monopoli-rsytt.html

Kylpylä rakennetaan
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/kylpyl-rakennetaan.html

Törkeä petos ja muut rikosepäilyt
http://naturansalat.blogspot.com/2009/12/torkea-petos-ja-poliisirikokset-seka_23.html

Ahon rehellisyys palkitaan rikolliseksi leimaamisella
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/ahon-rehellisyys-palkitaan-rikolliseksi.html

Hotelli asiaa ajettiin kuin käärmettä pyssyyn
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/hotelliasiaa-ajettiin-kuin-krmett.html

Onko Torstilla puhdas omatunto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/onko-torstilla-puhdas-omatunto.html

Tarkoitushakuinen oikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/tarkoitushakuinen-oikeudenkynti-tapio.html

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html

Putkakertomus
http://ahonblogi.blogspot.com/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html

Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=278

Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Jukka Davidsson: Political Risk inFinland

http://publications.uu.se/abstract.xsql?dbid=8176

(->klikkaa kohtaan: Fulltext)

Human Rights Violations in Finland 1/5
http://www.youtube.com/watch?v=Xg8K3CeU8Cc&feature=related

Human Rights Violations in Finland 2/5
http://www.youtube.com/watch?v=VBOshCVZels&feature=related

Human Rights Violations in Finland 3/5
http://www.youtube.com/watch?v=DcjSrSzSJWg&feature=related

Human Rights Violations in Finland 4/5
http://www.youtube.com/watch?v=PUx9ylIgJSA&feature=related

Human Rights Violations in Finland 5/5
http://www.youtube.com/watch?v=gewOtYZ4LlI&feature=related

Kirja: The economic crisis in Finland Down from the heavens, up from the ashes, The Research Programme of the Academy of Finland ISBN 951-561-381-7

Kalajoella 15.11.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Tämän jälkeen olen valmis allekirjoittamaan kuulustelupöytäkirjan ja haluan antaa asiassa loppulausunnon.

Kalajoella 16.11.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

perjantai 12. marraskuuta 2010

Esteellisyyden todistaminenValituksen, purkuhakemuksen, kiirehtimispyynnön, kantelun ja tutkintapyynnön täydennys

Tämä on
1. Valituksen täydennys Rovaniemen hovioikeudelle Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomiosta 10/1034 asianro: 6.9.2010 R 10/506

2. Purkuhakemuksen täydennys korkeimmalle oikeudelle Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomiosta 10/1034 asianro: 6.9.2010 R10/506

3. Kiirehtimispyyntö rikostutkintaan ja kanteluun

1. Liitteenä oleva kirje 8.8.2000 osoittaa käräjätuomari Jaakko Raittilan käsitelleen samoja asioita aikaisemmin, joissa hän nyt katsoi olevansa ei-esteellinen. Käräjätuomari Jaakko Raittilan on syytä epäillä tehneen virkavirheen asiassa katsoessaan olevansa ei-esteellinen käsittelemään asiaa. Käräjätuomarilla Jaakko Raittilalla on ollut ennakkoasenne asian käsittelyyn minkä takia oikeudenistunto ei täytä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatetta.

2. Käräjätuomari esti oikeusavustajan käytön. Asian voi todistaa oikeudenistuntoa seurannut Aimo Remes gsm 0400-291 173

3. Sama mies voi todistaa, että käräjätuomari Jaakko Raittila kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa.

Pyydän kiireellisiä toimenpiteitä väärän päätöksen kumoamiseksi ja purkamiseksi sekä tutkintojen ja kantelun käsittelyn nopeuttamista.

Pyydän kaikkia tahoja kiinnittämään vakavaa huomiota varatuomari Mikko Kovalaisen toimintaan. Miksi poliisi laiminlyö rikostutkinnat Mikko Kovalaisen asioissa? Aino Jääskeläisen todistus on totuudenmukainen Mikko Kovalaisen toiminnasta. Katso

A.J:n todistus Rovaniemen hovioikeudelle todistaa Mikko Kovalaisen toiminnan
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=780

Lehtijuttu kertoo totuuden: Värikästä menoa … http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/varikasta-menoa.html

Kalajoella 11.11.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

K10/5019Ylivieska-Raahen käräjäoikeus

käräjäviskaali Ville Vuorialho, tiedoksi ja toimenpiteitä varten laamanni Ritva Pesonen-Ehrola

Olen saanut tiedoksi Mikko Kovalaisen esittämän konkurssihakemuksen. Olen pyytänyt korkeinta oikeutta purkamaan Raahen käräjäoikeuden tuomion 19.9.2008 nro 08/543 ja Rovaniemen hovioikeuden tuomion 30.9.2009. Olen tehnyt asiasta myös kiirehtimispyynnön. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/konkurssihakemus-kiirehtimispyynto.html

Yksi purkuperuste on Raahen käräjäoikeuden ihmisoikeussopimuksen vastainen toiminta, kun minun ei annettu kuulustella vastapuolen todistajaa. Lisäksi minua estettiin esittämästä vastine asiassa Raahen käräjäoikeudessa ja todistusaineistoa kieltäydyttiin ottamasta vastaan. Myöskin oikeudenkäyntiväittämäni jätettiin asiallisesti käsittelemättä, vaikka niin syyttäjälle kuin käräjätuomarillekin oli toimitettu tarkka ja riittävä aineisto todistusmateriaali asiassa.

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html


Toinen purkuperuste on syyttäjä Esa Mustosen esteellinen toiminta. Sekä käräjätuomarilla, että syyttäjällä oli tiedossa nämä asiat, mitkä tekevät heidät esteelliseksi ja estävät oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen.

Katso Kiirehtimispyyntö http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html


Katso Valitus, kiirehtimispyyntö, kantelu ja tutkintapyynnön täydennys http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/valitus-purkuhakemus-kiirehtimispyynto.htmlKatso valtakunnansyyttäjä Matti Nissiselle ja poliisihallitukselle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/valtakunnansyyttaja-matti-nissiselle-ja.html

Lähetän uudelleen tiedoksi ja toimenpiteitä varten laamannille aikaisemmin lähettämäni asian
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/01/raahen-karajaoikeudenlaamanni-ritva.html


Asiakokonaisuus tulee EIT:n käsittelyyn. Toivon kuitenkin, että Suomen oikeuslaitos ryhtyy noudattamaan lakia ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeus omatoimisesti pyytää korkeinta oikeutta purkamaan tekemänsä kaikki minua ja yritystoimintaa koskevat oikeuden päätökset johtuen siitä, etteivät oikeudenkäynnit ole olleet oikeudenmukaisia tutkinnanjohtajien ja syyttäjien esteellisyyden takia ja tuomareiden tietoisten virheiden takia.

Pyydän, että Ylivieska- Raahen käräjäoikeus siirtää konkurssiasian käsittelyä niin kauaksi aikaa kunnes saadaan korkeimman oikeuden päätös purkuhakemuksiin. Jos korkein oikeus ei pura alioikeuksien vääriä päätöksiä, niin maksan vaaditut summat ennen konkurssipäätöstä. Pyydän Ylivieska-Raahen käräjäoikeutta pitämään minut ajan tasalla niin, ettei konkurssikäsittelyä suoriteta, vaan minä hoidan vaaditun maksun, vaikka se on saatu aikaan ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Asiat ovat viikonlopun aikana valmistelussa ja menossa EIT:n käsittelyyn.

Kalajoella 10.11.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
gsm 044-3025948

tiistai 9. marraskuuta 2010

Konkurssihakemus - kiirehtimispyyntö Korkeimmalle oikeudelle


----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: korkein.oikeus@oikeus.fi
Cc: kirjaamo@okv.fi ; kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi ; kirjaamo@intermin.fi ; 45min@mtv3.fi ; reeta.kivihalme@yle.fi ; pasi.toivonen@yle.fi ; salla.paajanen@yle.fi ; juha.ristamaki@yle.fi ; jan.andersson@yle.fi ; tero.koskinen@yle.fi ; martti.backman@yle.fi ; riikka.kaihovaara@yle.fi ; kati.juurus@yle.fi ; tiina.salumaki@yle.fi ; uutiset@iltasanomat.fi ; il.toimitus@iltalehti.fi ; rovaniemi.ho@oikeus.fi ; ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi
Sent: Tuesday, November 09, 2010 7:30 PM
Subject: KIIREELLINEN


Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo

Kiirehtimispyyntö Korkeimmalle oikeudelle Raahen käräjäoikeuden 19.09.2008 nro 08/543 ja Rovaniemen hovioikeuden tuomioiden 30.09.2009 purkamisille.

Perustelut: Raahen käräjäoikeudessa istuntoa seuraamassa olleet kolme henkilöä todistavat käräjätuomari Jyrki Määtän puolueellisen toiminnan sekä sen, etten minä Erkki Aho saanut kuulustella vastapuolen todistajaa. Menettely on ihmisoikeussopimusten vastainen menettely.

Kolme todistajaa todistaa käräjäoikeudentuomarin puolueellisen ja ihmisoikeussopimuksen vastaisen toiminnan. Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Konkurssihakemus

Asian käsittelyllä on kiire, koska Master of Law Mikko Kovalainen hakee minua henkilökohtaiseen konkurssiin. Konkurssihakemus on tullut vireille 7.10.2010. Saatava perustuu Raahen käräjäoikeuden tuomioon 19.9.2008 nro 08/543ja Rovaniemen hovioikeuden tuomioon 30.9.2009. Korkein oikeus valituslupaa. Kysymys 2000,00 euron oikeudenkäyntikuluista ja 1500 euron korvaus henkisistä kärsimyksistä.

Kantelu Rovaniemen hovioikeudelle
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=780


Kaiken muun lisäksi rikostutkinnassa oli esteellinen tutkinnanjohtaja ja esteellinen syyttäjä.
Tutkinnanjohtajana asiassa toimi Ylivieskan poliisi Raimo Ollila, jotka ei ole löytänyt mitään rikosta näissä asioissa

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html


Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on tehnyt tutkimatta jättämispäätökset, vaikka Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänyt tutkintapyyntöä 23.3.1997.Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen. Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen.

Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Totuus asioissa todistaa syyttäjä Esa Mustosen esteellisen toiminnan
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Raahen käräjäoikeuden laamanni ei nähnyt asioissa huomautettavaa
Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/03/laamanni-naki-vaan-ei-huomannut.html

Ylivieskan poliisi Raimo Ollila ei ole nähnyt mitään rikosta tässäkään asiassa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/olli-puolitaival-ja-konekersantti-oyn.html

Eikä tässä asiassa
Lähes 30 vuotta vailla lainsuojaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/lahes-30-vuotta-vailla-lain-suojaa.html

Eikä tässä asiassa
Trukki romutettiin omistajan tietämättä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/04/trukki-romutettiin-omistajan-tietamatta.html

Eikä tässä asiassa
10 euron juttu
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/kymmenen-euron-juttu-syyttomasta.html

Eikä tässä asiassa
Miksi poliisi ei tutki Kalajoen syrjintärikoksia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/miksi-poliisi-ei-tutki-kalajoen.html

Ahojahti jatkuu
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/ahojahti-jatkuu.html

Oikeusvaltio Suomi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/oikeusvaltio-suomi.html

Näyttää siltä, että asia on vietävä Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn.

Kalajoella 09.11.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja