keskiviikko 24. marraskuuta 2010

Täydennys lausumaan


----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi ; korkein.oikeus@oikeus.fi ; kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi ; VKSV@oikeus.fi ; kirjaamo@intermin.fi ; kirjaamo@okv.fi ; rovaniemi.ho@oikeus.fi
Sent: Tuesday, November 23, 2010 6:04 AM
Subject: Täydennys lausumaan

Täydennys lausumaan

Täydennys lausuma Ylivieskan-Raahen käräjäoikeudelle asiassa K10/5019 ja suullisen käsittelyn vaatimus Korkeimmalle oikeudelle kaikissa minua ja minun yritystoimintaani vastaan tehdyissä oikeuksien väärissä päätöksissä. Pyydän Korkeimmassa oikeudessa kiireellistä käsittelyä asialle, koska monet asianosaiset minun lisäkseni ovat joutuneet kärsimään kymmeniä vuosia oikeudettomassa tilassa Mikko Kovalaisen toiminnan johdosta sekä entisen Oulun läänin alueen poliisien, syyttäjien, tuomareiden ja asianajajien rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta. Tämä tiedoksi ja toimenpiteitä varten Rovaniemen hovioikeudelle. Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä olevassa asiassa olen hakenut suoraan purkua Korkeimmalta oikeudelta Ylivieska- Raahen käräjäoikeuden oikeudenkäyntivirheiden ja esteellisyyksien takia. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/esteellisyyden-todistaminen.html

Raahen käräjäoikeuden päätös, mikä nyt konkurssihakemuksen pohjana on syntynyt lain sekä ihmisoikeussopimusten vastaisen menettelyn perusteella. Tässä perusteet:
1. En saanut kuulustella vastapuolen todistajaa. Kolme oikeudenistuntoa seurannutta henkilöä todistaa asiaa. Käräjätuomarin menettely oli ihmisoikeussopimuksen vastainen.
2. Minulta estettiin oikeusavustajan käyttö. Menettely on ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely.
3. Minulta estettiin todistajien kuuleminen. Vastapuoli sai kuulla todistajia puhelimitse, minä en saanut kuulla. Erittäin tärkeää olisi ollut kuulla todistaja Seppo Heikkistä.
4. Minulta estettiin vastineen esittäminen oikeudessa. Käräjätuomari keskeytti vastineeni esittämisen.
5. Oikeudenistunto ei täyttänyt oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita.
6. Asian rikostutkinta oli tehty päin mäntyä ja ihmisoikeussopimuksen vastaisella kuulustelumenetelmällä. Tutkijana asiassa oli Kalajoen poliisi Harri Rahkola. Voin nimetä useamman todistajan, jotka todistavat Harri Rahkolan esitutkintalain ja ihmisoikeussopimuksen vastaisen menettelyn.
7. Asiassa tutkinnanjohtajana toimi esteellinen Ylivieskan poliisi Raimo Ollila. Hänen esteellisyys voidaan todistaa muun muassa näillä asioilla:

Kaiken muun lisäksi rikostutkinnassa oli esteellinen tutkinnanjohtaja ja esteellinen syyttäjä.
Tutkinnanjohtajana asiassa toimi Ylivieskan poliisi Raimo Ollila, jotka ei ole löytänyt mitään rikosta näissä asioissa

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on tehnyt tutkimatta jättämispäätökset, vaikka Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänyt tutkintapyyntöä 23.3.1997.Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen. Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen.

Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Tämän lisäksi Raimo Ollilan esteellisyys voidaan todistaa lukuisilla muilla jutuilla, joista merkittäviä ovat seuraavat jutut:

Lähes 30 vuotta vailla lainsuojaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/lahes-30-vuotta-vailla-lain-suojaa.html

Eikä tässä asiassa
Trukki romutettiin omistajan tietämättä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/04/trukki-romutettiin-omistajan-tietamatta.html

Eikä tässä asiassa
10 euron juttu
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/kymmenen-euron-juttu-syyttomasta.html

Eikä tässä asiassa
Miksi poliisi ei tutki Kalajoen syrjintärikoksia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/miksi-poliisi-ei-tutki-kalajoen.html

Olli Puolitaival ja Konekersantti Oy
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/olli-puolitaival-ja-konekersantti-oyn.html

8. Asiassa toimi esteellinen syyttäjä Esa Mustonen. Asia selviää muun muassa tästä aineistosta:
Totuus asioissa todistaa syyttäjä Esa Mustosen esteellisen toiminnan
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

9. Konkurssilain mukaan saatavan tulee olla niin selvä, ettei sen oikeellisuutta voida perustellusti epäillä. Nyt saatava on konkurssilain 2 §:n vastainen.

Konkurssilaki 20.2.2004/120
2 § Velkojan oikeus vaatia velallisen asettamista konkurssiin
Konkurssiin asettamista voi vaatia velkoja, jonka saatava velalliselta:
1) perustuu lainvoimaiseen tuomioon taikka lainvoimaisen tuomion tavoin täytäntöönpanokelpoiseen tuomioon, ratkaisuun tai muuhun täytäntöönpanoperusteeseen;
2) perustuu velallisen allekirjoittamaan sitoumukseen, jota velallinen ei ilmeisen perustellusti kiistä; taikka
3) on muuten niin selvä, ettei sen oikeellisuutta voida perustellusti epäillä.
Jos velkojan saatava on vähäinen ja konkurssiin asettamista olisi pidettävä konkurssimenettelyn kustannuksiin ja konkurssimenettelystä saatavaan hyötyyn nähden ilmeisen epätarkoituksenmukaisena tai selvästi hyvän perintätavan vastaisena, velkojan konkurssihakemus on jätettävä tutkimatta.

Katson, että saatava ei ole selvä ja riidaton, vaan on erittäin riidanalainen johtuen siitäkin syystä, että Mikko Kovalaisella on tälläkin hetkellä menossa useita oikeudenkäyntejä näistä asioista entisiä päämiehiään Kaisa Suomalaista ja Heli Wikströmiä vastaan jokaisessa oikeusasteessa. Lisäksi hän tehtailee rikostutkintapyyntöjä entisistä päämiehistään yhä kiihtyvämpään tahtiin.

Katso kiirehtimispyyntö korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html

Katso purkuhakemus, valitus, tutkintapyyntö, kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/valitus-purkuhakemus-kiirehtimispyynto.html

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissiselle ja poliisihallitukselle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/valtakunnansyyttaja-matti-nissiselle-ja.html

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/oikeuskansleri-jaakko-jonkka.html

Kiirehmispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html

Katson, että asiassa on suoritettava esteetön rikostutkinta ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Asiassa on kuultava todistajina Seppo Heikkistä, Pentti Heikkistä, Paavo Heikkistä, Kaisa Suomalaista, Heli Wikströmiä ja monia muita Kovalaisen toiminnan uhreja. Mielestäni kirjallinen todistus Aino Jääskeläiseltä osoittaa totuuden. Katso Kantelu Rovaniemen hovioikeudelle

Kantelu Rovaniemen hovioikeudelle
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=780

Vaadin asiassa uutta oikeudenkäyntiä jotta totuus Mikko Kovalaisen toimista saadaan oikeuden ratkaistavaksi. On järkyttävää miten Mikko Kovalainen on voinut kohdella päämiehiään kymmenien vuosien ajan poliisin puuttumatta asiaan. Oikeuden on ratkaistava myös esteellisyysväitteet tutkijoiden, tutkinnanjohtajien, syyttäjien ja käräjätuomareiden osalta. Ne voidaan vain uudessa oikeudenmukaisessa oikeuskäsittelyssä. Katson, että Mikko Kovalaisen jatkuvat oikeudenkäynnit entisiä päämiehiään vastaan rasittaa Suomen oikeuslaitosta kohtuuttomasti ja aiheuttaa valtaavasti turhaa työtä Suomen poliisiviranomaisille. Minä olen lähtenyt auttamaan ihmisiä sen johdosta, että he ovat joutuneet rikollisen toiminnan kohteeksi. Minä haluan, että he kaikki saavat oikeutta. Mielestäni suullinen käsittely asiassa on välttämätön niin pian kuin se on mahdollista. Ehkä paras paikka asian käsittely on Korkeimman oikeuden suullinen käsittely jolloin kaikki minua ja yritystoimintaani vastaan tehdyt väärät oikeuksien päätökset voidaan purkaa yhdellä kertaa. Samalla muutkin saavat oikeutta asioihinsa.

10. Katson, että saatava on niin vähäinen ja konkurssiin asettamista olisi pidettävä konkurssimenettelyn kustannuksiin ja konkurssimenettelystä saatavaan hyötyyn nähden ilmeisen epätarkoituksenmukaisena tai selvästi hyvän perintätavan vastaisena, velkojan konkurssihakemus on jätettävä tutkimatta, mutta Mikko Kovalaisen toimet on saatava oikeuskäsittelyyn mahdollisimman nopeasti.

Totuus on se, että tällaisesta konkurssimenettelystä ei hyödy kukaan. Se on täysin epätarkoituksen mukainen ja tehty vain ilkeydenteko mielessä. Minä en ole maksukyvytön, sillä lähipiirini voi auttaa minua tarvittaessa. Haluan, että oikeus toteutuu. Siksi en maksa Mikko Kovalaiselle euroakaan. Olen valmis asettamaan tarvittaman summan pankkitakauksen, jolla konkurssi vältetään, mutta vaadin, että asiassa järjestetään oikeuskäsittelyssä totuuden esille saamiseksi.

Konkurssilain 4 §:n mukaan vakuus on konkurssiin asettamisen este. Velallista ei voida asettaa velkojan hakemuksesta konkurssiin, jos:
1) velkojalla on velallisen omaisuuteen maksun turvaava panttioikeus tai muu siihen rinnastettava vakuus;
2) velkojalla on erääntyneestä saatavastaan kolmannen asettama maksun turvaava vakuus ja konkurssin hakeminen on vastoin niitä ehtoja, jotka velkojan on vakuuden vastaanottaessaan katsottava hyväksyneen; taikka
3) velkojan saatava ei ole erääntynyt ja velkojalla on saatavastaan kolmannen asettama maksun turvaava vakuus tai kolmas tarjoaa maksun turvaavan vakuuden.
Vakuudella tarkoitetaan myös takausta.

Haluan asioille esteettömän rikostutkinnan ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin.
Siksi olen valmis esittämään 4 332.04 pankkitakauksen konkurssin välttämiseksi. Talletan rahat Kalajoen Osuuspankkiin. Lähetän tänäänYlivieska-Raahen käräjäoikeuteen todistuksen asiasta sähköpostitse.Vaadin edelleen, että Mikko Kovalainen pidätetään vangitsemista varten ja tuodaan pikaisesti oikeuskäsittelyyn vastaamaan teoistaan.
Katso aikaisemmat lausumat tässä asiassa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/lausuma-ylivieska-raahen.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/k105019.html

Kiirehtimispyyntö korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/konkurssihakemus-kiirehtimispyynto.html

Kalajoella 23.11.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: