perjantai 17. syyskuuta 2010

Kantelu Kalevan uutisoinnin johdosta Julkisen sanan neuvostolle

Kantelun tekijä
Erkki Aho
Plassintie 39 A 3
85100 Kalajoki
e.ahoky@kotinet.com
044-3025948
08-462763

Kantelen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta ja sanan vapauden rajoittamisesta

Kantelun kohde Kalevan uutisointi 23.8.2010 Erkki Aho oikeuteen poliisin saattelemana ja 7.9.2010 Erkki Aholle ehdollista vankeutta törkeästä kunnianloukkauksesta.Mielestäni seuraavia journalistin ohjeiden kohtia on rikottu (kohdat on merkitty punaisella).

AMMATILLINEN ASEMA

1. Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

2. Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

3. Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä.

4. Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.

5. Journalistilla on mahdollisuus kieltäytyä tehtävistä, jotka ovat ristiriidassa lain, henkilökohtaisen vakaumuksen tai ammattietiikan kanssa.

6. Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.

7. Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

TIETOJEN HANKKIMINEN JA JULKAISEMINEN

8. Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

9. Työtä tehdessään journalistin on suositeltavaa ilmoittaa ammattinsa. Tiedot on pyrittävä hankkimaan avoimesti. Jos yhteiskunnallisesti merkittäviä seikkoja ei voida muutoin selvittää, journalisti voi tehdä haastatteluja ja hankkia tietoja myös tavallisuudesta poikkeavilla keinoilla.

10. Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

11. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

12. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

13. Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka.

14. Journalistilla on oikeus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa. Toimituksen on kunnioitettava tätä periaatetta.

15. Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

HAASTATELTAVAN JA HAASTATTELIJAN OIKEUDET

16. Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useammissa välineissä. Haastateltavan tulee aina saada tietää, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi.

17. Haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista on yleensä syytä suostua, jos se toimitusteknisesti on mahdollista. Oikeus koskee vain haastateltavan omia lausumia, eikä sillä saa luovuttaa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle.

18. Haastateltavan kieltoon julkaista lausumansa tulee suostua vain, jos olosuhteet ovat haastattelun antamisen jälkeen muuttuneet niin olennaisesti, että julkaiseminen olisi selvästi kohtuutonta.

19. Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

VIRHEEN KORJAAMINEN JA OMA KANNANOTTO

20. Olennainen virhe on viipymättä korjattava.

21. Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

22. Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

23. Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä.

24. Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon.

25. Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa.

YKSITYINEN JA JULKINEN

26. Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

27. Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

28. Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.

29. Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta.

30. Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

31. Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen.

32. Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä.

33. Tietoja rikoksentekijästä, syytetystä tai epäillystä ei yleensä pidä julkaista, jos ne paljastavat erityisen arkaluonteisen rikoksen uhrin.

34. Arkaluonteisen rikoksen uhrin henkilöllisyys on suojattava, ellei sillä ole poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä.

35. Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen.

Kanteluun on pyydetty lehdiltä seuraavaa vastinetta, jonka muun muassa Keskipohjanmaa ja Kalajokilaakso julkistivat, mutta Kaleva kieltäytyi julkistamasta.


Miksi vastine olisi pitänyt julkistaa?

En ole saanut yli 15 vuoden oikeustaisteluni aikana oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Kaikki minua ja yritystoimintaani vastaan tehnyt alioikeuksien päätökset ovat vääriä ja saatu aikaan rikosten avulla.
Katso
Oikeudenmukainen oikeudenkäynti
http://fi.wikipedia.org/wiki/Oikeudenmukainen_oikeudenk%C3%A4ynti

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on jakanut 15 viime vuoden aikana Suomelle enemmän tuomioita kuin kaikille muille Pohjoismaille yhteensä.
Turun Sanomien mukaan Suomi on saanut 15 vuodessa 74 langettavaa päätöstä. Samaan aikaan Ruotsi on todettu syylliseksi 22 kertaa, Norja 19 kertaa, Tanska 9 kertaa ja Islanti 6 kertaa.
Viimeisin moite tuli helmikuussa rikosuutisen kuvitusta koskevassa jutussa. Ihmisoikeustuomioistuin on jo ilmoittanut ulkoministeriölle ottavansa käsittelyyn yhdeksän uutta Suomen sananvapausasioita koskevaa juttua. Kymmenen muuta on vireillä.
Suomen oikeuslaitoksen ja EIT:n tulkinnat perusoikeuksista näyttävät eroavan toisistaan. EIT on yleensä painottanut sananvapauden ja vapaan tiedonvälityksen merkitystä, kun taas kotimaiset oikeusistuimet ovat korostaneet yksityisyyden suojaa.

Euroopan Ihmisoikeusistuimen tuomioita Suomelle
http://www.formin.fi/Public/default.aspx?contentid=186529&nodeid=31355&contentlan=1&culture=fi-FI

EIT antoi Suomelle kuusi sananvapautta koskevaa tuomiota
http://eok.fi/eok/index.php?option=com_content&task=view&id=379&Itemid=65

Jyrki Virolainen
http://jyrkivirolainen.blogspot.com/2010/07/299-ihmisoikeustuomioistuimelta.html

Olen vaatinut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja minut on sen johdosta kahdesti pidätetty.
Katso ensimmäinen pidätys
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=19

toinen pidätys
http://ahonblogi.blogspot.com/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html

KATSO PR-TALOJEN MARKKINOILTA POISTAMINEN
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Tässä videoina asiat

Hätähuuto Suomesta Ahojahti 1
http://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs

SSP-sopimus Ahojahti 2
http://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY

Toimialarationalisointi Ahojahti 3
http://www.youtube.com/watch?v=MKxCNequ31E

Saattohoitajat Ahojahti 4
http://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA

Oikeudenkäynti tietämättämme Ahojahti 5
http://www.youtube.com/watch?v=XiEVYhhx4DU

Rikolliset konkurssit Ahojahti 6
http://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64

Rikoksia ei tutkita Ahojahti 7
http://www.youtube.com/watch?v=Y1OZNY8F26I

Ahojahti 8
http://www.youtube.com/watch?v=njyMvw7qrik

Nämä kaikki tiedot olivat Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjätuomari Jaakko Raittilalle lähetetty ennen oikeudenkäyntiä tiedoksi, koska olin tehnyt neljä oikeudenkäyntiväitettä eli
1. rikostutkinnanjohtajan esteellisyys Tapani Tasanto, Raimo Ollila
2. syyttäjän esteellisyys Esa Mustonen, Sulo Heiskari
3. käräjäoikeuden toimivalta käsitellä asiaa
4. käräjätuomarin esteellisyys Jaakko Raittila

Nämä samat tiedot on lähetetty tutkinnanjohtaja Tapani Tasanolle, syyttäjä Esa Mustoselle ja tutkinnanjohtaja Raimo Ollilalle.

Rikostutkinnassa on jätetty tutkimatta kaikki vastapuolen eli varatuomari Mikko Kovalaisen rikokset. Suomussalmen Heikkisten tapauksessa kaikki rikostutkinnat pitää suorittaa uudestaan, sillä Paavo Heikkisen kertomukset ovat totta. Todellinen syyllinen Heikkisten jutussa on nimismies Vesa Juntunen, hänen yhtiökumppaninsa Lauri Heikkinen ja asioita hoitanut varatuomari Mikko Kovalainen. Kovalainen haastoi vääriä henkilöitä oikeuteen, lainasi päämieheltään rahaa, jätti maksatta, laskutti vakuutusyhtiötä sellaisista asioista, joihin hänellä ei ollut oikeutta, todistajien mukaan Kovalainen allekirjoitti avoimia valtakirjoja heidän nimiinsä jne.. Rikoksia on tutkittu, mutta ei selvitetty, koska rikoksentekijä oli tutkijoiden esimies eli nimismies Vesa Juntunen.

Laamanni näki vaan ei huomannut
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/03/laamanni-naki-vaan-ei-huomannut.html

Ahojahti jatkuu
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/ahojahti-jatkuu.html

Poliisi Jaakko Savilammelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/05/poliisi-jaakko-savilammelle.html

Kainuun poliisilaitos poliisipäällikkö Pertti Rönkkö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/03/kainuun-poliisilaitos-poliisipaallikko.html

Varsinainen pölövästi?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/04/varsinainen-polovasti.html

Loppulausunto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/06/loppulausunto-asiassa-8630r1412810.html

----- Original Message -----

From: Erkki Aho

To: tutkinta.vksv@oikeus.fi ; tuija.brax@oikeus.fi ; pev@eduskunta.fi ; ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi ; kirjaamo@okv.fi ; korkein.oikeus@oikeus.fi ; kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi

Cc: toimitus@kpk.fi ; toimitus@kaleva.fi ; mika.lahtonen@kuvalehdet.fi ; il.toimitus@iltalehti.fi ; uutiset@iltasanomat.fi ; sari.huovinen@yle.fi ; martti.backman@yle.fi

Sent: Monday, August 16, 2010 5:47 AM

Subject: Siirtopyyntö
Ylivieskan-Raahen käräjäoikeudelle
käräjätuomari Jaakko Raittila

Olen saanut perjantaina 13.8.2010 Master of Law Mikko Kovalaisen viimeisen asiakirjan vastineen antamista varten käräjäoikeudenistuntoon, mikä on määrätty pidettäväksi tiistaina 17.8.2010. Soitin Teille perjantaina 13.8.2010 ja keskustelimme asiasta. Aioitte perehtyä asiakokonaisuuteen maanantaina 16.8.2010 ja ollaan minuun yhteydessä sen jälkeen.

Minä vaadin oikeuskäsittelyn siirtoa. Perustelut:

1. Master of Law Mikko Kovalaisen asiat ovat valtakunnansyyttäjävirastossa poliisirikoksia tutkivan Heli Haapalehdon tutkinnassa. Hän ei ole vielä tutkimuksissaan päässyt alkua pidemmälle.

2. Master of Law Mikko Kovalaisen asiat ovat oikeuskanslerinviraston tutkittavana. Minun saamani tiedon mukaan asia käsittelee Lieslahti-niminen henkilö. Minun oikeustajuni mukaan asian laajuuden ja valtakunnallisen suuren merkittävyyden johdosta asian vastuu kuuluisi suoraan oikeuskansleri Jaakko Jonkalle.

3. Master of Law on saanut toiminnallaan aikaan Raahen käräjäoikeudessa väärän tuomion minulle johtuen poliisi Raimo Ollilan esteellisyydestä, syyttäjä Esa Mustosen esteellisyydestä oikeuskäsittelyssä sekä käräjätuomari Jyrki Määtän joko tahallisesta tai tahattomasta väärästä menettelystä, kun hän ei antanut minun kuulustella Master of Law Mikko Kovalaisen todistajaa Kalervo Savolaista. Käräjätuomari Jyrki Määttä jätti oikeuskäsittelyssä huomioimatta suuren osan todistusaineistoa eikä antanut minulle mahdollisuutta kuulla todistajia puhelimitse kuten vastapuoli sai tehdä. Kolme henkilöä todistaa kirjallisesti käräjätuomari Jyrki Määtän puolueellisen toiminnan ja sen ettei hän antanut minun kuulustella vastapuolen todistaa. Kysymys on ihmisoikeussopimuksen vastaisesta toiminnasta. Tästä Raahen käräjäoikeuden väärästä tuomiosta Rovaniemen hovioikeus ei antanut minulle suullista käsittelyä ja pitkitti minun oikeustajuni mukaan tahallisesti asian käsittelyä ja teki mielestäni tahallisesti väärän päätöksen. Tähän Rovaniemen hovioikeuden väärään päätöksen Korkein oikeus ei antanut valituslupaa. Koska Rovaniemen hovioikeuden väärä päätös jäi lainvoimaiseksi, niin Master of Law Mikko Kovalainen on hakemassa minua henkilökohtaiseen konkurssiin tuo väärän päätöksen perusteella. Jotta tämä rikollinen toiminta voidaan estää, niin asiat on tutkittava valtakunnansyyttäjäviraston ja oikeuskanslerinviraston toimesta jotta korkein oikeus voi purkaa alioikeuksien väärät päätökset. Master of Law Mikko Kovalaisen toiminta yhteiskunnan varojen väärinkäyttämiseksi ja kansalaisten elämisen ja toiminnan vaikeuttamiseksi on saatava loppumaan. Master of Law Mikko Kovalaisen asioita ei pidä käsitellä alioikeudessa ennen kuin valtakunnansyyttäjävirasto ja oikeuskanslerinvirasto ovat asiat tutkineet. Korkeimman oikeuden on kiireesti purettava kaikki väärät tuomiot, jotka Master of Law Mikko Kovalainen on saanut aikaan.

4. Oikeudenkäyntiväittämiini ja Master of Law Mikko Kovalaisen rikolliseen toimintaan ei ehdi yhden päivän perehtymisellä paneutua, sillä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteuttamiseksi ne on tutkittava perusteellisesti. Kysymyksessä on valtakunnallisesti erittäin merkittävien rikosvyyhtien selvittämisestä, joissa eri viranomaiset kuten poliisit, syyttäjät, laillisuusvalvonta ja tuomioistuinlaitos ovat laiminlyöneet tehtävänsä.

5. Todistusaineiston perusteella on syytä epäillä, että Master of Law on yksi Suomen kaikkien aikojen vaarallisimmista rikollisista. Tämä käy ilmi myös A.J:n valituksesta Rovaniemen hovioikeudelle. Master of Law väärentää avoimia valtakirjoja, käyttää härskisti väärin luottamusmiesasemaansa ja tekee vakuutuspetoksia. Siitä on kiistattomat näytöt. Master of Law Mikko Kovalaisen rikollisen toiminnan tekee vaaralliseksi se, että se on tehty poliisin erityissuojeluksessa. Master of Law Mikko Kovalainen on ns. prosessihäirikkö, joka jatkaa oikeudenkäyntejä aina korkeimpiin oikeusasteisiin saakka. Useasti asioita on hoidettu päämiehen tietämättä. Päämiehet ovat löytäneet ylemmistä oikeusasteista Master of Law Mikko Kovalaisen väärentämiä avoimia valtakirjoja ja Master of Law Mikko Kovalainen on luonnollisesti laskuttanut asioiden hoitamisesta vakuutusyhtiötä. On tapauksia, jossa Master of Law on laskuttanut sekä asiakasta että vakuutusyhtiötä samasta asiasta.

6. Oikeudenkäyntiväittämissä todistetaan kiistattomasti poliisien Raimo Ollila, Tapani Tasannon ja syyttäjien Sulo Heiskarin ja Esa Mustonen rikollinen toiminta sekä Raahen käräjäoikeuden tuomarin Jyrki Määrän virheellinen rikolliseksi epäiltävä toiminta. Poliisien Raimo Ollilan ja Tapani Tasannon osalta syytelista on pitkä ja asiat valtakunnallisesti merkittäviä. Ollila on jättänyt PR-talojen konkurssivyyhden tutkimatta, jossa syyttäjä Sulo Heiskarin rooli rikoksissa on keskeinen. Ollila on jättänyt tutkimatta Konekersantti Oy:n asian ja Natura-rikokset. Myös valtakunnallisesti merkittävän ns. Tenkulan tapauksen Ollila on jättänyt tutkimatta. Eläkkeellä oleva poliisi Veikko Tenkula todistaa entisen esimiehensä Raimo Ollilan rikollisen toiminnan. Sekä Ollila että Tasanto ovat jättäneet tutkimatta merkittävän Kalajoen kaupungin syrjintärikossarjan. Molemmat ovat jättäneet tutkimatta Master of Law Mikko Kovalaisen rikollisen toiminnan, siis ns. Suomussalmen tapauksen, espoolaisen K. Suomalaisen tapauksen ja helsinkiläisen H. Wikströmin tapauksen vaikka todistusaineistot ovat kiistattomia.

7. Kun oikeuskäsittelyä siirretään, niin viranomaiset ehtivät tutkia ja perehtyä asioihin ja Master of Kovalaisen toiminta eli oikeuslaitoksen ja poliisien resurssien väärinkäyttö saadaan sillä tavalla estettyä ja tutkinnan jälkeen kaikilta Master of Law Mikko Kovalaisen jutuilta putoaa pohja pois. Master of Law Mikko Kovalainen ei saapunut Helsingin hovioikeuden istuntoon vaikka oli saanut asialleen suullisen käsittelyn.

Katso:

Esteelliset tutkinnanjohtajat ja esteelliset syyttäjät
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/esteelliset-tutkinnanjohtajat-ja.html

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudet eivät ole toimivaltaisia asioissani
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/ylivieska-raahen-karajaoikeudet-eivat.html

Näillä perusteilla pyydän oikeuskäsittelyn siirtoa.

Kalajoella 16.08.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
gsm 044-3025948, puh. 08-462763, email e.ahoky@kotinet.com

Esteelliset tutkinnanjohtajat ja esteelliset syyttäjät
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/esteelliset-tutkinnanjohtajat-ja.html


----- Original Message -----

From: Erkki Aho
To: ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi
Sent: Tuesday, August 17, 2010 7:30 AM

Tuomarin esteellisyys – oikeudenkäyntiväite käräjätuomari Jaakko Raittilan esteellisyydestä
Oikeudenkäymiskaaren 13 luvussa 7 § (1.6.2001/441) käsitellään tuomarin esteellisyyttä.

Tuomari on esteellinen, jos hän tai hänen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on käsitellyt samaa asiaa toisessa tuomioistuimessa, muussa viranomaisessa tai välimiehenä. Tuomari on esteellinen myös, jos hän on asianosaisena samanlaisessa asiassa ja tämän asian laatu tai käsiteltävänä olevan asian ratkaisun vaikutus tuomarin asiaan antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa.

Tuomari on esteellinen käsittelemään samaa asiaa tai sen osaa uudelleen samassa tuomioistuimessa, jos on perusteltua aihetta epäillä hänellä olevan asiaan ennakkoasenne hänen asiassa aikaisemmin tekemänsä ratkaisun tai muun erityisen syyn vuoksi.

Tuomari on esteellinen myös, jos jokin muu tässä luvussa tarkoitettuun seikkaan rinnastettava seikka antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa.

Maanantaina 16.08.2010 keskustelin käräjätuomari Jaakko Raittilan kanssa perjantaina 13.08.2010 sovitun mukaisesti. Käräjätuomari Jaakko Raittila ei suostunut siirtämään oikeudenkäyntiä kirjallisesta perustellusta pyynnöstäni huolimatta. Minulle jäi sellainen kuva, että hän haluaa tietoisesti tehdä väärän päätöksen. Tiedustelin oikeudenkäyntiväittämieni käsittelystä, koska epäilin niiden lainmukaista käsittelyä. Käräjätuomari Jaakko Raittila sanoi minulle oikeudenkäyntiväittämistäni, että ”näistähän me olemme keskustelleet jo aikaisemminkin”. Tämä keskustelu on tapahtunut juuri tuon oikeudenkäynnin yhteydessä jolloin käräjätuomari Jaakko Raittila hylkäsi oikeudenkäyntiväittämäni syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyydestä. Ylivieskan käräjäoikeuden tuomari Jaakko Raittila on ollut tuomarina oikeudenistunnossa 3.10.2000 00/611. Tuolloin hän jätti tutkimatta oikeudenkäyntiväittäni ja hyväksyi syyttäjä Sulo Heiskarin ilmoituksen, ettei hän, syyttäjä Sulo Heiskari, ole esteellinen toimimaan syyttäjänä. Syyttäjä Sulo Heiskari tiesi vuorenvarmasti olevansa esteellinen, mutta halusi rikollisella toiminnallaan saada minulle väärän oikeuden päätöksen aikaan ja onnistui tavoitteessaan.
Puhelinkeskustelun perusteella käräjätuomari Jaakko Raittilan kanssa sain sen käsityksen, että käräjätuomari Jaakko Raittila ei hyväksy puhelintodistajien lausumia tulevassa oikeudenkäynnissä. En voi välttyä vaikutelmalta, että kaikki merkit viittaavat siihen, että käräjätuomari Jaakko Raittilan tietoisena tavoitteena on aikaansaada oikeuden väärä päätös, jollaisen hän jo saanut kohdallani aikaan 3.10.2000 syyttäjän Sulo Heiskarin ja rikostutkinnan johtajan Raimo Ollilan esteellisyydestä johtuen.
Oikeudenkäymiskaaren mukaan käräjätuomari ei voi käsitellä samaa asiaa toiseen kertaa. Näin ollen oikeudenkäynnistäni ei voi tulla oikeudenmukaista, koska on syytä epäillä, että tutkinnanjohtaja, syyttäjä ja käräjätuomari ovat esteellisiä ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole toimivaltainen asiassa. Käräjätuomari Jaakko Raittila tietää vuorenvarmasti olevansa esteellinen käsittelemään asiaani Ylivieskan käräjäoikeuden 03.10.2000 päätöksen 00/611 johdosta.
Katso:
Korkeimman oikeuden päätös syyttäjän esteellisyydestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/korkeimman-oikeuden-paatos-syyttajan.html

Syyttäjän esteellisyys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Yksityiskohtaisempi selostus ja todistusaineistot

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Erikoinen isänpäivä – Erkki putkassa
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=19

Avaintodistajan lausunto – Sulo Heiskarin oudot kaupanvahvistukset
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=85

Syyttäjän esteellisyys ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyys voidaan asiakirja-aineiston lisäksi todistaa todistajalausunnoin. Heino Virta toisena kiinteistöjen kauppakirjan allekirjoittajana voi todistaa, että silloinen nimismies Sulo Heiskari ei ollut paikalla, kun kiinteistöjen kauppakirjat allekirjoitettiin väliaikaisen pesänhoitajan Hannu Maskosen toimistossa. Väliaikaisilla pesänhoitajilla ei ole oikeutta myydä kiinteää omaisuutta. Lisäksi kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja ilmoitettiin keskeneräinen tilauskanta 15 miljoonaa markkaa todellista suuremmaksi. Pantattua omaisuutta ei saa lain mukaan myydä ilman pantinhaltijan kirjallista suostumusta. Tällaista kirjallista suostumusta väliaikaisilla pesänhoitajille ei ollut. Lisäksi kaupanvahvistajan kutsumaksi todistajaksi merkitty Arto Ranta-Ylitalo voi todistaa, että hän ei ole ollut paikalla Oulussa väliaikaisen pesänhoitajan Hannu Maskosen toimistossa, kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Lisäksi Maskosen toimistossa työskennellyt Minna Hanhisuvanto voi todistaa, että kaupanvahvistaja Sulo Heiskari ja kaupanvahvistajan kutsumaksi ilmoittama todistaja Arto Ranta-Ylitalo eivät olleet paikalla, kun kiinteistöjen kauppakirjat allekirjoitettiin. Miksi syyttäjä Sulo Heiskarin rikollisen toiminnan tutkiminen on niin vaikeaa? Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut syyttäjänä kaikissa muissa paitsi Raahen käräjäoikeudenistunnossa minua ja yritystoimintaani käsittelevissä oikeudenkäynneissä.
Asiat selviävät myös näistä linkeistä:

Tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon esteellisyys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/05/poliisi-jaakko-savilammelle.html

Katso apulaisoikeuskanslerin päätös tutkinnanjohtajan esteellisyydestä
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2002/20021694

Laamanni näki vaan ei huomannut
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/03/laamanni-naki-vaan-ei-huomannut.html

Esteelliset tutkinnanjohtajat ja esteelliset syyttäjät
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/esteelliset-tutkinnanjohtajat-ja.html

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudet eivät ole toimivaltaisia asioissani
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/ylivieska-raahen-karajaoikeudet-eivat.html

Nämä aineistot tekevät sekä tutkinnanjohtajan Tapani Tasannon sekä syyttäjä Esa Mustosen esteellisiksi käsittelemään asioita muun esittämäni aineiston ohella.

Minä haluan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja toimivaltaisen tuomioistuimen käsittelemään asiaa. Nyt oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ei voi saada, koska kirjallista todistusaineistoa ei ole huomioitu juuri mitenkään tutkintavaiheessakaan. Tutkintamateriaalista ja syyttäjän syytteestä näkyy tietoinen tavoite saada aikaan väärä oikeudenpäätös.

Valituslupapyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/10/valituslupapyynto-ja-valitus.html

Miksi en saanut korkeimmassa oikeudessa suullista käsittelyä?

Todistusaineistona ovat Seppo Heikkisen, Paavo Heikkisen, Kaisa Suomalaisen ja Heli Wikströmin todistukset ja avoimet asianajovaltakirjat todistuksena siitä, että heidän nimensä on kirjoitettu heidän tietämättään ja ilman heidän toimeksiantojaan avoimiin asianajovaltakirjoihin.

Todistusaineistona on asiakirjoja siitä, että Mikko Kovalainen on laskuttanut sekä asiakasta, että vakuutusyhtiötä samasta asiasta. Todistuksena ovat oikeudenpäätökset siitä, että Mikko Kovalainen on jättänyt velkansa maksamatta. Todistusaineistona on asiakirjoja siitä, että Mikko Kovalainen on hoitanut asioita päämiestensä tietämättä, haastanut vääriä henkilöitä oikeuteen jne. Olen esittänyt todisteista merkittävän osan oikeudelle toimitetussa materiaalissa. Olen selvittänyt kolme laajaa rikosvyyhteä, joissa Mikko Kovalainen on keskeisessä roolissa. Miksi Mikko Kovalaisen rikosten tutkinta on niin äärettömän vaikeaa poliisille? Miksi kansalaiset joutuvat kärsimään valtavia taloudellisia tappioita ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä Mikko Kovalaisen rikollisen toiminnan takia?

Seppo Heikkistä, Paavo Heikkistä, Kaisa Suomalaista ja Heli Wikströmiä sekä muutamia muita henkilöitä on kuultava oikeudessa, jos kirjalliseen todistukseen ei uskota. Nyt kun puhelinkuulustelua ei hyväksytäkään, niin todistajia ei silloin voida kuulla tässä oikeudenkäynnissä. Oikeudenkäynnistäni voi tulla siksikään oikeudenmukaista.

Katso totuus Mikko Kovalaisen toiminnasta
A.J:n todistus Rovaniemen hovioikeudelle todistaa Mikko Kovalaisen toiminnan
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=780

Lehtijuttu kertoo totuuden: Värikästä menoa …
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/varikasta-menoa.html

Mikko Kovalaisen asia Raahen käräjäoikeudessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/mikko-kovalaisen-asia-raahen.html

Todistusaineistoni Raahen käräjäoikeudessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/todistusaineistoni-raahen-krjoikeudessa.html

katso Ahojahti
http://www.promerit.net/ahojahti.htm

Katso Oikeuden päätösten laadunvalvonta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/oikeuden-paatosten-laadunvalvonta.html


16 LUKU (12.8.1960/362)

Oikeudenkäyntiväitteistä (11.7.1997/690)
1 § (12.8.1960/362)
Oikeudenkäyntiväite on tehtävä silloin, kun vastaaja ensimmäisen kerran käyttää asiassa puhevaltaa, ja kaikki väitteet, mikäli mahdollista, yhdellä kertaa. (22.7.1991/1052)
Jos oikeudenkäyntiväite tehdään myöhemmin, älköön sitä otettako tutkittavaksi, ellei se koske seikkaa, jonka oikeus on velvollinen ottamaan huomioon omasta aloitteestaan.

2 § (12.8.1960/362)
Oikeudenkäyntiväitteistä antakoon oikeus eri päätöksen, milloin asian laatu sitä vaatii.

3 § (23.5.2003/381)
Ratkaisuun, jolla asia oikeudenkäyntiväitteen johdosta jätetään tutkimatta, haetaan muutosta 25 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti valittamalla.

Ratkaisuun, jolla tuomari on todettu esteelliseksi käsittelemään asiaa, ei saa hakea muutosta.

Oikeudenkäyntiväitteen hylkäävään ratkaisuun haetaan muutosta samassa yhteydessä kuin käräjäoikeuden tuomioon tai lopulliseen päätökseen, jollei tuomioistuin määrää, että muutosta haetaan erikseen. Jos asianosainen on hakenut muutosta oikeuden lopulliseen päätökseen, saa vastapuoli muutoksenhakemukseen antamassaan vastauksessa myös hakea muutosta päätökseen, jolla hänen tekemänsä oikeudenkäyntiväite on hylätty.

Näillä perusteilla katson, että oikeudenkäynti on siirrettävä sellaiseen tuomioistuimeen, mikä on toimivaltainen asiassa. Katson mikään oikeusistuin mikä on Rovaniemen tai Vaasan hovioikeuden alainen ei ole toimivaltainen asiassa.

Katson, että asiat on ensin tutkittava rikostutkinnassa. Ihmettelen miksi poliisirikoksia tutkiva Heli Haapalehto ei ole saanut mitään aikaan tekemissäni tutkintapyynnöissä. En voi välttyä vaikutelmalta ettei hän haluakaan selvittää rikoksia. Yritin tavoittaa Haapalehtoa maanantaina 16.08.2010, mutta en onnistunut tavoittamaan. Kuulin nimittäin käräjätuomari Jaakko Raittilalta, ettei Haapalehdon mukaan ole syytä epäillä rikoksia. Onko rikostutkinnan esteenä apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske? Ihmettelen miksi oikeuskansleri ei ole vastannut minulle Raahen käräjäoikeuden istunnosta tekemääni kanteluun.

Katso: Selvityspyyntö oikeuskanslerille Jaakko Jonkalle:
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Pyydän oikeuskansleri Jaakko Jonkalta vastausta asiaan mahdollisimman pikaisesti, miksi kanteluani ei ole tutkittu, vaikka kantelu on jätetty heti Raahen käräjäoikeuden väärän päätöksen jälkeen? Kolme todistajaa todistaa Raahen käräjäoikeuden tuomarin Jyrki Määtän lainvastaisen toiminnan. Asialla on sen takia kiire, että Raahen käräjäoikeuden tahallisen väärän päätöksen seurauksena Mikko Kovalainen hakee minua henkilökohtaiseen konkurssiin. Raahen käräjäoikeuden väärä päätös johtuu siitä, että tutkinnanjohtajana oli esteellinen poliisi Raimo Ollila ja syyttäjänä esteellinen syyttäjä Esa Mustonen. Lisäksi minua estettiin kuulustelemassa ihmisoikeussopimuksen vastaisesti vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista ja todistusaineistostani jätettiin n. 80 prosenttia huomioonottamatta jotta saatiin väärä päätös aikaan. Lisäksi esitutkintamateriaalista toimitettiin oikeuskäsittelyyn vain murto-osa, koska tutkinnanjohtajan ja syyttäjän piti salata asioita jotta saadaan aikaan väärä oikeudenpäätös. Minä en voi ymmärtää sitä, että oikeuskansleri Jaakko Jonkka edistää toimillaan tai paremminkin toimimattomuudellaan rikollisuutta ja estää kansalaisia saamasta oikeutta.

Pyydän, että saan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toimivaltaisessa tuomioistuimessa esteettömän rikostutkinnan jälkeen. Oikeuskanslerin on määrättävä kiireellisesti esteetön rikostutkinta, koska muuten sellaista ei saada aikaan. Minulle on muodostunut sellainen kuva, että poliisirikoksia tutkiva Heli Haapalehto tietoisesti jättää rikokset tutkimatta. Miksi oikeusministeri Tuija Brax vaikenee totuuden edessä? Miksi tiedotusvälineet vaikenevat totuuden edessä?

Katso: Hätähuutoja Suomesta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/01/human-rights-violations-in-finland.html

Miksi korkein oikeus ei pura vääriä päätöksiä?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/01/vastaus-pia-sivelle.html

Katso oikeudenmukainen oikeudenkäynti:
http://www.oikeus.fi/uploads/3udllko.pdf

Katso oikeudenmukainen oikeudenkäynti:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Oikeudenmukainen_oikeudenk%C3%A4ynti

Katso oikeudenmukainen oikeudenkäynti http://www.edilex.fi/asiasanat/?letter=O&title=Oikeudenmukainen+oikeudenk%C3%A4ynti&word=word6540

Katso oikeudenmukainen oikeudenkäynti Petri Jääskeläinen
http://www.oikeusasiamies.fi/dman/Document.phx/eoa/suomi/puheetjaesitelmat/Jaaskelainen/asianajajapaivat2006?folderId=eoa%2Fsuomi%2Fpuheetjaesitelmat%2FJaaskelainen&cmd=download

Rikosoikeuden kohtuullinen käsittelyaika…
https://oa.doria.fi/handle/10024/50323

Katso Euroopan Ihmisoikeussopimus
http://www.fredman-mansson.fi/eniosop.htm

Minä en voi mennä sellaiseen oikeudenkäyntiin, josta etukäteen tietää saavansa väärän päätöksen johtuen

1. tutkinnanjohtajan esteellisyydestä ja tietoisen huonosta rikostutkinnasta,
2. syyttäjän esteellisyydestä ja kelvottomasta syytteestä,
3. tuomarin esteellisyydestä ja epäilystä siitä, ettei voi saada oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 4. Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole toimivaltainen asioissa johtuen edellä mainituista asioista ja järkyttävän suuresta määrästä vääriä oikeudenpäätöksiä.

Olen yrittänyt saada oikeutta jo yli 15 vuotta, mutta tilanne Suomessa on mahdoton. Myös Paavo Heikkisen, Kaisa Suomalaisen ja Heli Wikströmin osalla tilanne on samanlainen. Rikolliset saavat villisti ja vapaasti jatkaa rikollista toimintaansa yhteiskunnan erityissuojeluksessa kansan edun vastaisesti. Suomen oikeuslaitoksen ja poliisin toiminta on uskomatonta pelleilyä verovaroilla ja virkavastuulla. Ei ole ihme vaikka Suomi saakin jatkuvasti EIT:n tuomioita, jotka koskevat liian pitkiä oikeudenkäyntejä ja sitä, että oikeudenkäynnit eivät ole oikeudenmukaisia.

Kalajoella 17.08.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Miksi en saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/miksi-en-saanut-oikeudenmukaista.html

Oikeudenkäyntiväittämiäni ei käsitelty asianmukaisesti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/oikeudenkayntivaittamiani-ei-kasitelty.html

Ylivieskan ja Raahen käräjäoikeudet eivät ole toimivaltaisia asioissani
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/ylivieska-raahen-karajaoikeudet-eivat.html

Oikeusvaltio Suomi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/ylivieska-raahen-karajaoikeudet-eivat.html

Human Rights Violations in Finland
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/01/human-rights-violations-in-finland.html

Vastaus Pia Sivelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/01/vastaus-pia-sivelle.html

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Kirjallinen kysymys vastattavaksi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/kirjallinen-kysymys-vastattavaksi.html

Olen kiistattomasti osoittanut, että tutkinnanjohtajat Ylivieskan poliisi Raimo Ollila ja Oulun poliisi Tapani Tasanto ovat olleet esteellisiä tutkimaan asioita, koska ovat jättäneet kiistattomat rikokset tutkimatta ja huomioineet rikostutkinnassa vain Mikko Kovalaisen kunnianloukkausvaatimukset.

Olen kiistattomasti osoittanut, että syyttäjät Sulo Heiskari ja syyttäjä Esa Mustonen ovat olleet esteellisiä toimimaan syyttäjinä, koska ovat jättäneet syytteet nostamatta tietoonsa saamista vakavista rikoksista.

Myös käräjätuomarit Jyrki Määttä ja Jaakko Raittila ovat toimineet puolueellisesti, koska en ole saanut kuulustella vastapuolen todistajaa. Menettely on ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Lisäksi minulta on estetty todisteiden esittäminen. Tämän todistaa kolme Raahen käräjäoikeutta seuraamassa ollut henkilöä ja yksi Ylivieskan käräjäoikeudenistuntoa seuraamassa ollut henkilö.

On aika käsittämätöntä, että poliisit eivät ole löytäneet rikoksia Suomussalmen Heikkisten asioissa. Olen selvittänyt erittäin tarkasti asiat.
Katso Palaveri kihlakunnan voudin kanssa http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/10/palaveri-kihlakunnanvoudin-kanssa.html

Tarkemmin asiat selviävät blogeista
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

ja http://naturansalat.blogspot.com/

Liite 1 Kalevan uutisointi
Liite 2 Kalevan uutisointi
Liite 3 Vastine

Kalajoella 16.09.2010

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: