tiistai 4. tammikuuta 2011

Ahojahti jatkui – konkurssioikeudenkäynti 04.01.2011
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus käsitteli tänään 04.01.2011 klo 10 alkaneessa istunnossa Mikko Kovalaisen hakemusta Erkki Ahon henkilökohtaisesta konkurssista. Käräjätuomari Timo Tammiketo esitti Erkki Ahosta hankitun varattomuustodistuksen sekä ilmoitti, että konkurssipesänhoitajaksi on jo suostunut Pasi Markus Leinonen. Ei voinut välttyä vaikutelmalta, että asia oli etukäteen päätetty, koska konkurssipesänhoitajakin oli jo käräjäoikeuden toimesta hankittu. Oliko käräjätuomarilla ennakkoasenne asiaan? Käräjätuomari Timo Tammiketo ilmoitti jo puhelimitse etukäteen, ettei mitään todistusaineistoja ja todistajalausuntoja tulla hyväksymään. Miksi varaton henkilö olisi pitänyt hakea konkurssiin? Eikö konkurssihakemus olisi pitänyt raueta jo siinä vaiheessa, kun varattomuustodistus esitetään. Mikko Kovalaisen asiamiehenä oikeudenkäynnissä oli asianajaja Pirkko Brax Ylivieskasta. Hän kertoi lukeneensa minun blogejani ja oli siten tarkasti tietoinen Mikko Kovalaisen toiminnasta. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että asianajaja Pirkko Braxille raha kelpaa, vaikka vähän likaisestakin työstä. Miksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden piti tehdä tietoinen väärä päätös?

Muistutan vielä tuomarin valasta Oikeudenkäymiskaari 7 §
Tuomari vannokoon tämän valan: Minä N. N. lupaan ja vannon Jumalan ja hänen pyhän evankeliuminsa kautta, että minä parhaan ymmärrykseni ja omantuntoni mukaan kaikissa tuomioissa tahdon tehdä ja teen oikeutta niin köyhälle kuin rikkaallekin ja tuomitsen Jumalan ja Ruotsin lain ja laillisten sääntöjen mukaan: etten koskaan minkään varjolla lakia vääristele enkä vääryyttä edistä sukulaisuuden, lankouden, ystävyyden, kateuden ja vihan tahi pelon tähden taikka lahjan ja antimien tahi muun syyn takia, enkä syytöntä syylliseksi taikka syyllistä syyttömäksi tee. Minä en myöskään ennen tuomion julistamista enkä sen jälestä ilmaise oikeutta käyville enkä muille niitä neuvotteluita, joita Oikeus suljettujen ovien takana pitää. Kaiken tämän tahdon täyttää ja täytän uskollisesti, rehellisenä ja totisena tuomarina, ilman kavaluutta ja juonia, niin totta kuin Jumala minua auttakoon ruumiin ja hengen puolesta. Älköön kukaan tuomarinvirkaan ruvetko, ennenkuin on näin vannonut.

Lähtökohtatilanne oli se, että olin lähtenyt silloisen kansanedustaja Timo Soinin pyynnöstä auttamaan törkeiden ja järkyttävien rikosten kohteiksi joutuneita henkilöitä. Yhteiseksi nimittäjäksi näissä kaikissa tapauksissa muodostui varatuomari Mikko Kovalainen. Muutama sana asian rikostutkinnasta, sekä asian käsittelystä ennen tämänpäiväistä oikeudenistuntoa.

Katso Petri Oulasmaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/ylivieskan-poliisipaallikko-petri.html

Poliisille rökäletappio numeroin 10-0
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=651

Lainan myöntänyt pankki ei tiennyt oikeudenkäynnistä
http://ahonblogi.blogspot.com/2011/01/la-01012011.html

Ahojahtia
http://www.promerit.net/ahojahti.htm

Kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/konkurssihakemus-kiirehtimispyynto.html

Finaali lähestyy
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/finaali-lahestyy.html

Olin tehnyt pankkitakauksen välttääkseni konkurssin. Rahat tuohon pankkitakaukseen sain läheisiltäni. Asiat ovat parasta aikaa kesken Korkeimmassa oikeudessa, Rovaniemen hovioikeudessa, valtakunnansyyttäjävirastossa ( Heli Haapalehto) ja oikeuskanslerinvirastossa ( Lieslahti). Koska oikeudenkäymiskaari antaa mahdollisuuden asioiden siirtämiselle, niin esitin asioiden käsittelyn siirtämistä. Käräjäoikeuden tuomari Timo Tammiketo oli kuitenkin päättänyt, että konkurssi tai rahat. Hän oli tietoinen siitä, että tähän tilanteeseen johtanut päätös on syntynyt Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisesti (kolme todistajaa) sekä esteellisen tutkijan, esteellisen tutkinnanjohtaja ja esteellisen syyttäjän aikaansaamana. Siis täysin rikollisesti.

Tässä oma esitykseni oikeudenistunnossa:

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle

Erkki Ahon kuuleminen konkurssiasiassa

Vastustan konkurssia

1. Olen asettanut tarvittavan vakuuden, mikä on konkurssin asettamisen esteenä. Konkurssilaki 20.2.2004/120 2 luku 4 §: Velallista ei voida asettaa velkojan hakemuksesta konkurssiin, jos 1) velkojalla velallisen omaisuuteen maksun turvaava panttioikeus tai muu siihen rinnastettava vakuus.

2. saatava ei ole selvä eikä riidaton

3. Vakuuden asettamisella olen saanut asiassa pääkäsittelyn, jossa voin konkurssilain 8 luvun 6 § mukaan
1. esittää perusteet vastustamiselle
- kolme oikeudenistuntoa seuraamassa ollutta henkilöä todistaa, että käräjäoikeuden päätös on syntynyt vastoin Euroopan Ihmisoikeussopimusta ja käräjätuomari Jyrki Määttä on toiminut puolueellisesti eikä ole ottanut todistusaineistoa asiassa vastaan
- käräjäoikeuden päätös on syntynyt esteellisen syyttäjän ja esteellisen tutkinnanjohtajan ja esteellisen tutkijan toiminnan tuloksena
- käräjätuomari Jaakko Raittila on toiminut samassa asiassa rikolliseksi epäiltävällä tavalla ja asiassa on jälleen ollut esteellinen syyttäjä Esa Mustonen ja esteellinen tutkinnanjohtaja
-
2. ilmoittaa todisteet, joita aioin käyttää ja mitä kullakin todisteella näytetään toteen
3. esittää vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta
5. tekemään väitteensä siitä, ettei tuomioistuin voi ottaa asiaa tutkittavaksi

4. Oikeudenkäymiskaaren 6 luvun 7 §:n mukaan Jos pääkäsittely on aloitettu, se saadaan lykätä, jos
2. tuomioistuimen tietoon on tullut uusi tärkeä todiste, joka voidaan ottaa vastaan vasta myöhemmin

- asia on nyt Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä, johon sekä Mikko Kovalainen että syyttäjä Esa Mustonen ovat antaneet väärät lausumat
- Asia on myös samanaikaisesti Korkeimman oikeuden käsittelyssä, esittelijänä Vilja Hahto p. 0103640190 H/2010/211

1. Oikeudenkäyntiväite

Oikeudenkäymiskaaren 13 luvussa määritellään tuomarin esteellisyys
1. Käräjäoikeuden tuomari Timo Tammiketo on käsitellyt tätä asiaa aikaisemmin turvaamistoimiasiassa T09/428. Asian käsittely osoittaa sen, että Tammikedosta on tullut esteellinen käsittelemään tätä konkurssiasiaa.
2. Timo Tammiketo on Jyrki Määtän ja Jaakko Raittilan työtoveri ja heitä on syytä epäillä rikoksista.

2. Oikeudenkäyntiväite
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole toimivaltainen asiassa
1. Tämä oikeudenkäynti perustuu kiistattomasti virheelliseen oikeudenpäätöksen, mikä on saatu aikaan käräjätuomari Jyrki Määtän virheellisellä toiminnalla ja esteellisen syyttäjän ja esteellisen tutkijan ja esteellisen tutkinnanjohtajan toimesta

Oheinen aineisto sisältää selostukset ja todistusaineistot, mutta selostan suullisesti jokaisen asiakirjan ja kerron todistusaineistot ja juridisen argumentoinnin asiassa.

Oheisen aineiston lisäksi todistusaineistoon kuuluvat

1. Salaiseksi julistettu SSP-sopimus
2. RTS-toimialaraportti
3. Olet Maamme Armahin Suomenmaa kirjaa, jossa erillisen selvitys todistusaineistosta
4. Oikeuspolitiikan ja lainkäytön tutkimusryhmä: Laman ja Rahan pelurit kirja
5. A-P. Pietilä:Pankkikriisin peitellyt paperit kirja
6. Seppo Konttinen: Salainen pankkituki
7. Suomen Aktemian tutkimusohjelma Laman opetukset
8. The Research Programme of the Academy of Finland: Down from the heavens up from the ashes
9. DVD Mayday from Finland Hätähuuto Suomesta ( myös youtubessa)
10. Erkki Aho blogit

Vaadin oikeudenkäyntikuluja Suomen valtion maksettavaksi johtuen siitä, että pääasiallinen syyllinen asioissa on Suomen valtio. On todennäköistä, että Mikko Kovalainen ei pysty maksamaan minkäänlaista korvausta.

Oikeudenkäynnin tulos:

1. oikeudenkäyntiväitettäni ei käräjätuomari Timo Tammiketo hyväksynyt
2. oikeudenkäyntiväitteen siitä, ettei Ylivieska- Raahen käräjäoikeus ole toimivaltainen asiassa käräjätuomari Timo Tammiketo hylkäsi niin, etten edes saanut esittää sitä. Mielestäni menettely ei ollut lainmukainen menettely.

Jätin aineiston käräjäoikeudelle ja valitan sen osalta Rovaniemen hovioikeuteen, missä asia on parasta aikaa käsittelyssä ja jonne minun pitää antaa vastineeni 10.01.2011 mennessä.

Ei voinut välttyä vaikutelmalta, että asia oli päätetty etukäteen ja siksi minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin maksaa n. 4600 euron maksu konkurssin välttämiseksi Mikko Kovalaiselle. Lisäksi minut velvoitettiin maksamaan asianajaja Pirkko Braxille 1 365,30 euroa tästä oikeudenistunnosta.

Ei kommentteja: