torstai 25. maaliskuuta 2010

Kainuun poliisilaitos poliisipäällikkö Pertti Rönkkö


Kainuun poliisilaitos poliisipäällikkö Pertti Rönkkö

Tutkintapyyntö koskien Oulun poliisin Tapani Tasannon esteellisyyttä

Otan esille aluksi vain yhden yksityiskohdan eli Oulun poliisin Tapani Tasannon esteellisyysasian. Samalla totean, että syyttäjä Ilpo Lehto ei voi toimia tutkinnanjohtajana esteellisyytensä takia.

Tapani Tasanto on toiminut tutkinnanjohtajana 8630/R/3523/10, vaikka olen jäävännyt hänet tästä tehtävästä. On syytä epäillä, että Tapani Tasanto on tehnyt tietoisen väärän päätöksen asiassa eli jättänyt selvät ja kiistattomat rikokset tutkimatta. Minun oikeustajuni mukaan kysymyksessä on tietoinen virkarikos. Tapani Tasanto oli esteellinen toimimaan tutkinnanjohtajana tekemänsä väärän ( tahallinen tai tahaton) päätöksen 6870/S/10387/06 perusteella.
Tapani Tasanto jätti tutkimatta nämä asiat

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle
Osa 1
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle.html

Osa 2
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_23.html

Osa 3
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_7837.html

DVD-dokumentti youtubessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Lisäperustelut

Katson, että Tapani Tasanto on esteellinen toimimaan tutkinnanjohtajana ja perusteena esitän apulaisoikeuskanslerin päätöksen Poliisi - Tutkinnanjohtaja - Esteellisyys

Diaarinumero:
574/1/01
Antopäivä:
23.09.2002
Ratkaisija:
AOK

Apulaisoikeuskansleri viittasi päätöksessään esitutkintalain esteellisyyssäännöksiin sisältyvään ns. yleislausekkeeseen. Sen mukaan tutkinnanjohtaja tai tutkija on esteellinen, "jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu". Säädöksellä tarkoitetaan mm. sitä, että poliisin esteellisyyttä arvioitaessa on aiheellista kiinnittää huomiota myös siihen, miltä toiminta näyttää ulospäin. Esitutkintaa toimittavan poliisin esteettömyyden tulee olla uskottavaa ulkopuolisen näkökulmasta.
Tässä esteellisyysarvioinnissa erityisesti tutkinnanjohtajan osalta on otettava huomioon tämän varsin laaja toimivalta. Tutkinnanjohtaja päättää esimerkiksi siitä, toimitetaanko esitutkinta ja missä laajuudessa sekä ratkaisee kysymyksen tutkijan esteellisyydestä. Tutkinnanjohtajan asema on nämä hänelle kuuluvat laajat oikeudet huomioon ottaen herkkä virkatoiminnan puolueettomuutta kohtaan tunnettavan luottamuksen suhteen.

Mitä poliisi laki sanoo? 2 §

Poliisin toiminnan yleiset periaatteet
Poliisin on toimittava asiallisesti ja puolueettomasti sekä sovinnollisuutta edistäen.
Poliisin toimenpiteet on suoritettava aiheuttamatta suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätöntä tehtävän suorittamiseksi. Toimenpiteiden on oltava perusteltuja suhteessa tehtävän tärkeyteen ja kiireellisyyteen sekä tilanteen kokonaisarviointiin vaikuttaviin seikkoihin.

3 § Tehtävien hoito ja tärkeysjärjestys
Poliisin tehtävät on hoidettava mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Olosuhteiden vaatiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen.

5 § (15.7.2005/525) Toimenpiteen siirtäminen ja toimenpiteestä luopuminen
Suorittaessaan 3 luvussa tarkoitettuja tiedonhankintatoimenpiteitä poliisimies saa siirtää puuttumisen sellaiseen tekeillä olevaan rikokseen, josta ei aiheudu välitöntä vakavaa vaaraa toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle taikka välitöntä huomattavan ympäristö-, omaisuus- tai varallisuusvahingon vaaraa ja jos toimenpiteen siirtäminen on välttämätöntä tiedonhankintatoiminnan paljastumisen estämiseksi tai toiminnan tavoitteen turvaamiseksi.

Poliisilla on oikeus luopua toimenpiteestä, milloin sen loppuun saattaminen voisi johtaa kohtuuttomiin seurauksiin tavoiteltavaan tulokseen nähden.

Poliisin toimenpidettä pyytäneellä henkilöllä, jonka välitöntä oikeutta asia koskee, on oikeus saada tieto toimenpiteestä luopumisen perusteesta.

Kalajoella 25.03.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
gsm 044-3025948, koti 08-462763
email e.ahoky@kotinet.com
osoite Plassintie 39 A 3 85100 Kalajoki

Ei kommentteja: