maanantai 4. kesäkuuta 2018

Rikostutkintapyyntö käräjätuomari Susanna Ervastin toiminnasta
From: Erkki Aho
Sent: Monday, June 4, 2018 3:20 AM
To: kirjaamo.oulu@poliisi.fi ; POL_VP_KRP_kirjaamo ; hannu.mensonen@poliisi.fi ; ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi ; raahe.uo@oikeus.fi
Subject: Fw: R 18/370

Oulun poliisille, Raahen poliisille Hannu Mensoselle tiedoksi.Katson, että Raahen poliisi Hannu Mensonen on nyt esteellinen toimimaan rikostutkijana, Pyydän paikallista poliisia ilmoittamaan pikaisesti kuka toimii rikostutkijana asiassa. Paikallispoliisin tutkinnan jälkeen katsotaan mitkä asiat kuuluvat KRP:n tutkittavaksi. Rehellisenä ihmisenä lähetän asian tiedoksi myös rikoksista epäilyille käräjätuomari Susanna Ervastille sekä ulosottomies Terttu Kelalle.

Poliisin tehtävät on määritelty poliisilain 1 §:sä :

1 §
Poliisin tehtävät
Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä.
Tein käräjätuomari Susanna Ervastista rikostutkintapyynnön Oulun poliisille ( Hannu Mensonen) käräjätuomari Ervasti ennekuin hän ehti tehdä ihmisoikeusrikoksia minua kohtaan. Raahen poliisin Hannu Mensosen olisi tullut estää käräjätuomari Susanna Ervastin rikosaikeet eikä siirtää asiaa KRP:lle. Poliisi Hannu Mensosen olisi tullut aloittaa rikostutkinta ja siirtää KRP:lle ne asiat mitkä eivät kuulu paikalliselle poliisille.

Tein myös laillisuusvalvojalle etukäteen kantelun käräjätuomari Susanna Ervastin toiminnasta. minun oikeustajuni mukaan laillisuusvalvojan olisi tullut reagoida asiaan, koska kysymyksessä on perustuslain vastainen toiminta ja ihmisoikeusrikokset. Muistin virkistämiseksi:

Suomen perustuslaki

6 §
Yhdenvertaisuus
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.
Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

7 §
Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.
Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti.
Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.

15 §
Omaisuuden suoja
Jokaisen omaisuus on turvattu.
Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.

19 §
Oikeus sosiaaliturvaan
Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.
Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.
Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.
Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

21 §
Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

22 §
Perusoikeuksien turvaaminen
Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Euroopan Ihmisoikeussopimus:

Uudistan rikostutkintapyyntöni ja vaadin kiireellistä, asiallista ja lain mukaista rikostutkintaa käräjätuomari Susanna Ervastin toiminnasta. Todistusaineisto on Yliviesta-Raahen käräjäoikeudessa valmiina. Samalla selvitetään myös ulosottomies Terttu Kelan toiminta, mikä vuorenvarmasti on ulosottokaaren vastaista. Kysymys on koko ulosottotoiminnan virheellisestä toiminnasta. Toiminta on siis ylhäältä johdettua rikolliseksi epäiltävää toimintaa ja siitä viime kädessä on vastuussa valtionvarainministeriö.

Haastehakemuksen täydennys

Suomen valtion rikollinen toiminta käy ilmi myös eduskunnan oikeusasiamiehen Maija Sakslin päätöksestä, mikä on Raahen käräjäoikeuden todistusaineistossa. Tässä asiasta on kysyms:

Käräjätuomari Susanna Ervasti on tehnyt päätöksen kokonaan väärästä keksimästään oikeudenkäyntiväittämästä eikä suinkaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle tekemästäni väittämästä. Asiahan selviää yllä olevasta linkistä mikä on oikea oikeudenkäyntiväittämä. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa ei tidotustoimintakaan toimi. Oikea käsi ei tiedä mitä vasen käsi tekee.

Käräjätuomari Susanna Ervasti toteaa päätöksessään, että ”Ahon on toimittanut selvityksen, jonka mukaan korvausvaatimus perustuu jne.... Susanna Ervasti on tietoisesti jättänyt selostuksestaan pois ne asiat, joista myös ulosottoviranomaiset ovat olleet tietoisia eli nämä asiat:

Ulosottoviranomaiset ovat olleet tietoisia näistä asioista:

PR-talojen konkurssivyyhti 1

PR-talojen konkurssivyyhti 2

 PR-talojen konkurssivyyhti 3

 Erkki Ahon videot ( 8 video)

 Käräjätuomari Susanna Ervastin toiminta osoittaa kiistatonta tarkoitushakoisuutta ja ennakkoasennatta , minkä johdosta olin tehnyt rikostutkintapyynnön poliisille sekä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle ennekuin käräjätuomari Susanna Ervasti oli ehtinyt tehdä perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen vastaisia ihmisoikeusrikoksia.
Mikään rikos ei ole vanhentunut valtiopetoksesta ja salaisiksi julistetuista sopimuksista johtuen. Näihin asioihin käräjätuomari Susanna Ervasti ei ole päätöksessään ottanut kantaa lainkaan vaikka se on juuri keskeinen asia väärässä ja rikollisessa ulosottotoiminnassa. Tämä virkavelvollisuuden laiminlyönti osoittaa mielestäni selkeä ennakkoasennetta, mikä on käräjätuomarin osalta kiistaton esteellisyysasia ja peruste.

Oikeudenkäyntihän ei ole ollut oikeudenmukainen, koska todellista oikeudenkäyntiä ei ole ollut. Minua ei ole kuultu lukuista pyynnöistäni huolimatta. Minä olin vaatinut suullista käsittelyä ja oikeudenkäynnin videointia oikeusturvani varmistamiseksi. Tähänkään käräjätuomari ei ole ottanut kantaa vaan on toiminut tietoisesti rikolliseksi epäiltävällä tavalla. Minun oikeustajuni mukaan käräjätuomari Susanna Ervasti toiminta ei täytä alkeellisimpiakaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita. Käräjätuomarihan ei ole perehtynyt eikä ole voinut perehtyä laajaan asiaan näin lyhyessä ajassa ja se näkyy tuomion onnettomissa perusteluissa. Valtiopetos ei vanhene koskaan ja 100 vuodeksi julistettu SSP-sopimus ja 25 vuodeksi salaiseksi julistettu Aktiv Hansa-kauppa ovat uusia asioita, joita ei ole aikaisemmin oikeudessa käsitelty ja siksi niihin käräjäoikeuden olisi pitänyt ottaa kantaa. Käräjäoikeuden toiminta asiassa on tämänkin asian osalta ollut virheellistä ja mielestäni tietoista virheellistä toimintaa. Asiat eivät ole vanhentuneita. Valtiopetokseen liittyy olennaisesti salaiseksi julistetut sopimukset ja rikolliseksi epäiltävä ulosottotoiminta.
Siksi pyydän perusteellista rikostutkintaa asioihin, koska rikostutkinta on nyt helppo tehdä, sillä rikostutkinta-aineisto on epäilyllä rikospaikalla eli Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa Raahen toimipisteessä.

Kalajoella 04.06.2018
Erkki Aho

From: Erkki Aho
Sent: Friday, June 1, 2018 10:41 AM
To: ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi ; POL_VP_KRP_kirjaamo
Cc: oikeusasiamies@eduskunta.fi ; pev@eduskunta.fi ; juha.sipila@eduskunta.fi ; paula.risikko@eduskunta.fi ; laura.huhtasaari@eduskunta.fi ; raahe.uo@oikeus.fi
Subject: Fw: R 18/370
Tyytymättömyyden ilmoitus Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 1.6.2018 R18/370
Rikostutkintapyyntö uudistus ja jatko, tiedoksi myös laillisuusvalvonta ja perustuslakivaliokunta sekä asianomaiset ministerit.
Oikeudenkäynti ei ole ollut oikeudenmukainen, koska en saanut suullista käsittelyä, todistusaineistoani ei käsitelty eikä minua kuultu asianmukaisesti. Jos käräjäoikeus pitää eläkkeellä olevan toimitusjohtajakoulun toimitusjohtajan esitystapaa niin huonona ja epäselvänä niin käräjätuoamarin olisi pitänyt määrätä asianjaja minulle. Tätä hän ei tehnyt. Todistusaineistoani ei käsitelty asianmukaisesti tuomarin ennakkoaseenteesta johtuen.

Pyysin Raahen poliisia tutkimaan asiani ennen käräjätuomari Susanna Ervastin päätöstä. Raahen poliisi Mensonen pyysi kääntymään KRP:n puoleen. Olen useita kertoja tiedustelut kuka KRP:ssä on tutkijana asiassani, mutta en ole saanut vastausta. Minä kävin Raahen käräjäoikeudessa todistajan kanssa esittelemässä asiaani ja silloin huomasimme käräjätuomari Susanna Ervastin ennakkoasenteen. Siksi käännyin Oulun poliisin puoleen joka siirisi asian Raahen poliisille jonka pyynöstä siirsin asian KRP:lle.

Käräjätuomari Susanna Ervasti ei ole ottanut kantaa onko ulosottoviranomainen Terttu Kela toiminut ulosottokaaren vastaisesti kun hän on perinyt minulla eläkkeestä rikoksilla aikaansaaduista tuomiosta rahaa, vaikka minulla on Suomen perustuslain mukainen omaisuuden suoja.
Käräjätuomari on jättänyt kokonaan käsittelemättä ulosottoon johtaneet syyt eli valtiopetoksen, 100 vuodeksi salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen sekä Aktiv Hansa-kaupan ja PR-talojen konkurssivyyhden.

Ilmoitin jo etukäteen poliisille tuomarin esteellisyydestä, koska todistusaineisto oli tulostettu väärin ja käräjätuomari ei ollut perehtynyt todistusaineistoon. On turha väittää, että käräjätuomari olisi sellainen yli-ihminen, että hän on ehtinyt perehtyä todistusaineistoon. Miksi poliisi ei reagoinut käräjätuomarin epäiltävään rikosyritykseen, mikä nyt sitten toteutui. Miksi laillisuusvalvoja ei reagoinut asiaan?
Käräjätuomari ei ole ottanut kantaa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden esteellisyyteen käsitellä asiaa esteellisyysväittämäni pohjalta. Hän ei ole voinut perehtyä esteellisyysväittämään, koska se oli niin laaja.

Käräjätomarilla oli todistusiaineistona ulosottovirkailijan todistus siitä, ettei huojennusta ulosottoon anneta. Olin pyytänyt sitä sen takia että joudun hankkimaan uuden vuokra-asunnon ja meneillään on myös avioeroporsessi.
Kysymys on kiistattomasti ulosottovirkailijan suorittamasta kidutuksesta ja heitteillejätöstä. On syytä epäillä myös muita henkilöitä.

Todistusaineisto asialle:
Ulosoton jälkeen minulle jäii 868.06 euroa.
Maksoin Osuuspankille syöpäsairaudesta johtuvan myöhässä olevanlainan lyhennyksen 182.21
Kesäkuun syöpäsairaudesta johtuvan lainanlyhennys 121.00
Uuden vuorka-asunnon vuokraennakko 335.00 euroa
uuden asunnon vuokra 223.00 euroa
jouduin uuteen asuntoon ostamaan sängyn kirpputorilta 40 euroa
jouduin uuteen asuntoon ostamaan kirjoituspöydän kirpputorilta 30 euroa
maksan vanhan vuorka-asunnon sähkölaskun 9.71 euroa
yhtiövastike 232.05
Lisäksi tulee sähkölasku, internetlasku ja puhelinlaskku,joihin on varattava rahaa.
kielenkääntäjän lasku 277,76 ( lasku johtuu Raahen käärjäoikeuden tuomarin Timo Tammikedon rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta, josta KRP ja poliisihallitus on ollut tietoinen, asian on nyt syyttäjä Essi Kanniaisella, olen pyytänyt saan esittää todistusaineistot asiassa,mutta epäilen, että Kanniainen ei halua todistusainestoa, jolla todistetaan rikokset tapahtuneeksi.
Luonnollisesti muutto aiheuttaa myös muita kustannuksia.
Millä minä elän jos rahaa ei jää käteen. Kysymys on varmasti kidutusrikoksesta.

Liitteet
Käräjätuomari Susanna Ervastin päätös
vuoraennakko
vuokra
vuokrasopimus
syöpälainan maksu

Kalajoella 01.06.2018
Erkki Aho
From: Ostroukh Valeria (KO)
Sent: Friday, June 1, 2018 9:11 AM
To: Erkki Aho
Subject: R 18/370
Hei,
ohessa tänään annettu päätös sekä muutoksenhakuohjeet.
Päätös toimitetaan Teille myös postitse.
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Ystävällisin terveisin,
Valeria Ostroukh
Käräjäsihteeri
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
Raahen kanslia
puh. 029 56 49749, fax 029 56 49739
e-mail: ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi
Ei kommentteja: