lauantai 9. huhtikuuta 2011

Markku Koski ja syyttäjä Esa Mustonen sekä keskustalaislestadiolainen rikosliiga
Olen joutunut keskustalaislestadiolaisen rikollisliigan uhriksi. Syyttäjä Esa Mustonen ei perehdy asioihin. Hän vetelee syytteitä lonkalta. Nyt hän on päättänyt hankkia minulle ehdottoman vankeustuomion Markku Kosken kunnianloukkauksesta. Kysymys on näistä asioista, joissa esitutkinta on tehty esitutkintalain vastaisesti ja jossa syyttäjä Esa Mustonen vuoren varmasti esteellinen toimimaan syyttäjänä. Vaadin tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon ja syyttäjä Esa Mustosen pidättämistä jotta uudet rikokset ja oikeudenkäynnit voidaan estää. On järkyttävää miten Mikko Kovalaisen tekojen kohteet joutuvat kärsimään valtavia taloudellisia menetyksiä ja hirvittäviä henkisiä kärsimyksiä poliisin suojellessa rikollista toimintaa. Minä edellytän sitä, että poliisi ja syyttäjä sekä oikeuslaitos noudattavat lakia. Laillisuusvalvojan tehtävänä on valvoa lain noudattamista.

Markku Kosken rikoksia ei tutkita:

Jouni Remes ja Markku Koski http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/12/jouni-remes-ja-markku-koski.html

Rikostutkintapyyntö Markku Kosken toimista http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/11/rikostutkintapyynto-markku-kosken.html

Suojelupäätös - virkarikos? http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/09/suojelupaatos-virkarikos.html

Markku Kosken liiketoimet julistettu salaiseksi http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/07/markku-kosken-liiketoimet-julistettu.html

SYYTTÄJÄN JA POLIISIN TOIMINNAN JURIDIIKKA

a) Syyttäjän rooli
- Asianosainen; kantaja yksin tai yhdessä asianomistajan kanssa
- Tehtävä: rikosoikeudellisen vastuun toteuttaminen rikosasian käsittelyssä, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä asianosaisen oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla tavalla (SjäL 1:1)
- Syyteharkinta – esitutkinnassa ja pakkokeinojen käytössä tutkinnan johtamiseen liittyvä tehtävä – syytteen nostaminen ja ajaminen ml.
Muutoksenhaku – seuraamusluonteinen syyttämättäjättäminen ja rangaistusmääräyksen antaminen
- Kolmoisfunktio (rooli): dynamo – suodatin – tuomiovallan käyttäjä
- Syyttäjävetoisuus:
rajaa oikeudenkäynnin kohteen

b) Syyttäjän toiminnan periaatteet
- SjäL 1 §: tasapuolisuus, joutuisuus, taloudellisuus
- Objektiviteettiperiaate: tasapuolisuus, oikeudenmukaisen lopputuloksen tavoittelu
- Huomioitava myös epäillyn syyllisyyttä vastaan puhuvat tosiseikat, samoin rangaistuksen mittaamiseen vaikuttavat lieventävä asianhaarat tuotava esiin
- Syyttömyys olettama, equality of arms
- Hyvä syyttäjätapa

c) Syyttäjistön riippumattomuus
- Rakenteellinen ja yksittäistapauksellinen riippumaattomuus
- Valtakunnansyyttäjän oikeus antaa yleisiä määräyksiä ja ohjeita, ei syyteharkinnan sisältöä koskevia yleisohjeita / määräystä, miten tapaus on in casu ratkaistava -

Poikkeukset SjäL 10,2 §:ssa
1) devoluutioperiaate
2) syytemääräys
3) syyttäjänmääräys
4) substituutioperiaate (säännönmuk. syyttäjäinst. poikkeaminen)
5) alemman syyttäjän ratkaiseman asian uudelleen harkittavaksi ottaminen

- EI voi määrätä:

a) alemman syyttäjän tehtävä tietyn sisältöinen syyteharkintaratkaisu tai
b) kieltää alempaa sjää tekemästä syytettä, johon sjä on päätynyt

d) Syyttäjistön organisaatio
- Tavoitteena riippumaton ja itsenäinen asema
e) Paikallissyyttäjät Syyttäjän esteellisyys
- Pyritään eliminoimaan sivuvaikuttumien vaikutus yksittäistapaukseen
- Tukevat luottamusta lainkäytön puolueettomuuteen
- SjäL 12 § - asianosaisjääviys ( hän tai lähisukulainen asianosaisena)
- intressijääviys (odotettavissa hyötyä/ haittaa hänelle / sukulaiselle)
- asiamiesjääviys ( hän tai sukulainen avustaa/ edustaa sitä jolle etua / haittaa)
- palvelusuhdejääviys ( palvelus/toimeksiantosuhteessa asianosaiseen)
- edustusjääviys ( asiaosaisen hallituksessa tj ym)
- yleinen esteellisyysperiaate (luottamus puolueettomuuteen vaarantuu eritt. syistä)

Syyttäjän esteellisyys on ehdoton prosessin edellytys

Syyttäjän esteellisyys on purkuperuste ( Ok 31:8 1k)

Poliisi rikosprosessissa ETL 16 § esteellisyydet tutkinnanjohtajasta ja tutkijasta
( asianosaissukulaisjäävit, intressi- , edustaja-, palvelus-, yhteisö – ja yleisklausuulijääviys

Asianmukainen puolustus
- oikeus saada lainopillinen avustaja
- julkinen puolustaja, palkka julkisista varoista

Puolustajan määrääminen ROL 2:1 ROL 9:1 valtion velvollisuus korvata aiheettomasti syytetyn ok-kulut puolustaja ja asianomistajan oikeudenkäyntiavustaja voidaan määrätä milloin tahansa prosessin kuluessa kunnes annettu tuomio on lainvoimainen.

ESITUTKINTAPEARIAATTEET

Objektiiviperiaate
- yhdenvertaisuus
- seikat epäillyn puolesta ja vastaan on otettava huomioon
- tutkijan ennakkoluulottomuus Syyttömyysolettama ETL 7.2 §
- vältettävä myös leimaavien lausuntojen antamista

Toimittava siten, ettei ketään aiheettomasti aseteta epäluulon alaiseksi ETL 8.1 § Vähimmän haitan periaate ETL 8.2§
- kenenkään oikeuksiin ei saa puuttua välttämätöntä enempää

On huomattava, että syyttäjä Esa Mustonen on moniin kiistattomiin rikoksiin syyllistyneen syyttäjä Sulo Heiskarin rikostoveri ja toisaalta tutkijat Harri Rahkola ja Raimo Ollila ovat tässä prosessissa kiistattomiin rikoksiin syyllistyneen Petri Oulasmaan alaisia, niin rikostutkinnan eivät ole voineet olla puolueettomia eikä oikeudenkäynnit oikeudenmukaisia. Tutkinnanjohtaja Tapani Tasanto on kiistattomasti osoittanut puolueellisuutensa asioissa ja kiistattoman esteellisyytensä asioissa samoin kuin poliisi Jaakko Savilampi. Käräjätuomari Jaakko Raittila oli esteellinen jo sen johdosta, että hän ei ollut perehtynyt asioihin, jotka hänelle lähetin ainiestot sähköpostitse ja osoitin kiistattomasti tutkijan, tutkinnanjohtajan ja syyttäjän esteellisyyden asioissa.

En mennyt oikeudenistuntoon, koska huomasin, että oikeuden tarkoituksena oli vain suojella rikollisten toimintaa ja saada aikaan oikeuden väärä päätös. Käräjätuomari Jaakko Raittila oli päättänyt kantaa kortensa kekoon rikollisten suojelussa. Nyt Rovaniemen hovioikeus jätti kaiken tämän asian käsittelemättä. Siis aineiston, jonka sain Ylivieskan-Raahen käräjäoikeudesta vasta sen jälkeen kun tein useita virka-apupyyntöjä poliisihallitukselle. Tapani Tasanto on jättänyt tutkimatta PR-talojen rikosvyyhden rikokset sekä Kalajoen kaupunginsyrjintärikokset. Siksi hän on vuoren varmasti esteellinen toimimaan tutkinnanjohtajana asioissani.

Tässä tutkimattajätetyt asiat:

Syrjinnän kohteena jo lähes 30 vuotta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syrjinnn-kohteena-jo-lhes-30-vuotta.html

Sivistystoimen johtajan virkavaali Kalajoella http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2008/11/sivistystoimen-virkavaali-kalajoella.html <

Kalajoen kaupungille 2300 euron oikeudenkäyntikuluthttp://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/04/kalajoen-kaupungille-2300-euron.html

Kalajoen kaupunginhallitus menetteli lain vastaisesti http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2011/02/kalajoen-kaupunginhallitus-menetteli.html

Korkeimman oikeuden on kiireellisesti purettava väärät päätöksen ja laillisuusvalvojan on saatettava todelliset syylliset vastuuseen.

Kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html

DVD Mayday from Finland http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Tässä on asioiden juridinen argumentointi:

PR-talojen markkinoilta poistaminen http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Katso syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html

Miksi poliisi ei tutki Kalajoen syrjintärikoksia? http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/miksi-poliisi-ei-tutki-kalajoen.html

Totuus asioissa http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Valvonta-asia DNRO 00711 http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html

Poliisilaki ja poliisin toiminta http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/poliisilaki-ja-poliisin-toiminta.html

Tapani Tasannon toiminta http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/tapani-tasannon-toiminta.html

Poliisi Jaakko Savilammelle http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/05/poliisi-jaakko-savilammelle.html

Lehdistötiedote http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/lehdistotiedote.html

Esteelliset tutkinnanjohtajat ja esteelliset syyttäjät http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/esteelliset-tutkinnanjohtajat-ja.html

Tutkintapyyntö http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/tutkintapyynto.html

Sähköposti ministereille, kansanedustajille ja poliisijohdolle http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/sahkoposti-ministereille.html

Näkemysero http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/nakemysero.html

Lestadiolainen värisuora http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/lestadiolainen-varisuora.html

Loppulausunnot http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/loppulausunnot-asioissa-8630r3664110-ja.html

Kantelu oikeuskanslerille http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/kantelu-oikeuskanslerille.html

Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissiselle ja poliisihallitushallitukselle http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/valtakunnansyyttaja-matti-nissiselle-ja.html

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle osa 1 http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle.html

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle osa 2 http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_23.html

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle 3 http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_7837.html

Vastaus Pia Sivelle http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/01/vastaus-pia-sivelle.html

Toimenpidekielto ja kiireelliseksi julistaminen http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/toimenpidekielto-ja-kiireelliseksi.html

Tuomionpurku ja valituslupahakemus http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/erkki-aho-plassintie-39-3-85100.html

Kiireelliseksi määrääminen http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/kiireelliseksi-maaraaminen.html

Vaadin korkeinta oikeutta määräämään Rovaniemen hovioikeuden tuomiot toimenpidekieltoon sekä kaikkien minua ja yritystoimintaani koskevien päätösten kiireellistä purkamista.

Kalajoella 09.04.2011 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: