keskiviikko 16. maaliskuuta 2011

Tuomionpurku ja valituslupahakemus


Erkki Aho
Plassintie 39 A 3
85100 KALAJOKI

Korkein Oikeus
korkein oikeus@oikeus.fi

1. Tuomiopurkuhakemus korkeimmalle oikeudelle
2. Valituslupahakemus ja valitus korkeimmalle oikeudelle

Rovaniemen hovioikeus
Kirjaamo
PL 8210
96101
rovaniemi.ho@oikeus.fi

1. Valituslupahakemus ja valitus korkeimmalle oikeudelle

Korkeimmalle oikeudelle

Tuomion purkuhakemus Rovaniemen hovioikeuden tuomiosta nro 239, antopäivä 10.03.2011 Diaarinumero R10/904. Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenlaamanni Erkki Nenonen, hovioikeudenneuvos Petri Nykänen ja määräaikainen hovioikeudenneuvos Anu Mäki, joka on myös esitellyt asian.

Purkuhakemuksen perustelut:

Ihmisoikeussopimuksen 6 artikla määrittää ne asiat joista päätettäessä jokaisella tulee olla oikeus saada asiansa käsitellyksi nimenomaan tuomioistuimessa ja, että menettelyn siellä tulee olla oikeudenmukainen.
6 artiklan 1 kappale kuuluu seuraavasti:
Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

Artiklan 2. kappaleessa säädetään ns. syyttömyysolettamasta
2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

Artiklan 1. kappaleessa on vain pääkohdat seikoista, jotka oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluu (laillinen ja riippumaton tuomioistuin, oikeudenkäytön julkisuus). Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin sisältö onkin jätetty ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön varaan. Kuitenkin artiklan 3. kappaleessa on säädetty vähimmäisoikeuksista, jotka rikoksesta syytetylle on taattava.

3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:
a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;
b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;

c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;
d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;
e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.

Suomen vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen yhteydessä oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin otettiin myös Suomen kansalliseen perusoikeusluetteloon. Nykyisin säännös on Perustuslain 21 §:ssä joka kuuluu seuraavasti:

21 §. Oikeusturva. Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

1. Oikeudenkäyntivirhe numero 1.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomari Jaakko Raittila oli kirjoittanut oikeudenpäätöksen valmiiksi jo ennen oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäynnin päättyessä hän kysyi, että voiko hän antaa heti päätöksen asiassa. Mikko Kovalainen vastusti päätöksen antamista heti ja siksi käräjätuomari Jaakko Raittila siirsi päätöksen antamisen asiassa myöhäisempään ajankohtaan. On täysin selvää, että käräjätuomari Jaakko Raittila oli kirjoittanut päätöksen etukäteen valmiiksi, koska oli valmis lukemaan päätöksen heti oikeuskäsittelyn päättyessä. Hän ei olisi voinut antaa päätöstä heti, ellei se ollut valmiiksi kirjoitettuna jo ennen oikeudenkäyntiä.

2. Oikeudenkäyntivirhe numero 2

Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden tuomari Jaakko Raittila ei suostunut ottamaan todistusaineistoa vastaan. Oikeudenistuntoa seuraamassa ollut kärsämäkinen Aimo Remes on antanut kirjallisen todistuksen siitä, että käräjätuomari Jaakko Raittila kieltäytyi ottamassa todistusaineistoa vastaan. Rovaniemen hovioikeus ei mainitse tästä todistajalausunnosta mitään päätöksessään. Miksi todistajalausunto on jätetty kokonaan käsittelemättä?

Todistajalausunto löytyy myös blogistani seuraavasta kohdasta: http://ahonblogi.blogspot.com/2011/01/la-01012011.html

On selvä ja paha virhe, jos tuomioistuin sivuuttaa kokonaan tuomiossaan puolustuksen esittämän, syytettä vastaan puhuvan näytön ja sen arvioinnin. Syytetyn ja puolustuksen pitää saada tuomion perusteluissa vastaus kaikkiin asiaväitteisiinsä ja kaikkeen syytettä vastaan puhuvaan näyttöön. Tätä edellyttää asianosaisen kuulemisperiaate ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa korotettu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimus. Kaikki oikeudenkäyntini ovat olleet Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaisia.

3. Oikeudenkäyntivirhe numero 3

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudenistunto on ollut myös Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3c kohdan vastainen, koska käräjätuomari Jaakko Raittila esti minulta oikeusavustajan käytön. Katso oikeudenkäyntiseuranneen Aimo Remeksen todistajalausunto kohdasta http://ahonblogi.blogspot.com/2011/01/la-01012011.html

4. Oikeudenkäyntivirhe 4

Raahen käräjäoikeudenistunnossa käräjätuomari Jyrki Määttä ei ole antanut minun kuulustella vastapuolen eli Mikko Kovalaisen todistajaa Kalervo Savolaista. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastainen menettely. Asian on kirjallisesti ja valaehtoisesti todistanut kolme henkilöä: Alpo Ylitalo Kokkolasta, Pentti Heikkinen Suomussalmelta ja Olli Puolitaival Jäälistä. Katso Selvityspyyntö oikeuskanslerille http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Jos Rovaniemen hovioikeus ei usko kirjallista todistusta ja henkilöitä voidaan kuulla suullisesti korkeimmassa oikeudessa jotta asia tulee varmasti oikein käsiteltyä.

5. Oikeudenkäyntivirhe 5

Tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon esteellisyys

Tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon toiminnasta antaa kiistattoman selkeä kuvan seuraavat sähköpostit

----- Original Message -----

From: Tasanto Tapani POL

To: Erkki Aho ; Savilampi Jaakko POL ; Rajaniemi Jyrki POL
Sent: Thursday, March 03, 2011 9:28 AM
Subject: VS: Asiakirjapyyntö

Erkki Aho

Kiitos alla mainitusta postilähetyksestä. En ole sitä pyytänyt enkä sitä tarvitse. En ymmärrä minkä takia toimitatte minulle kaikenlaista roskaa, vaikka katsotte minun olevan esteellinen hoitamaan asioitanne. Laitan lähetyksenne ns öömappiin.

Mitä tulee pyytämäänne kuulustelupöytäkirjaan, pyydän tarkentamaan mitä ja milloin tehtyä kuulustelua pyytönne koskee.

Ystävällisin terveisin

Tapani Tasanto
rikoskomisario
puh. 0718765845, 040-5237150
tapani.tasanto@poliisi.fi----- Original Message -----

From: Tasanto Tapani POL
To: Erkki Aho
Sent: Monday, March 07, 2011 8:37 AM

Subject: Roskapostinne

Erkki Aho

Sain jälleen postitse lähettämäänne roskapostia. Teillä on ilmeisesti meneillään vanhojen ( 7.7.1998 menossa) asiakirjojen hävitysviikot. Pyydän vastaisuudessa toimittamaan hävitettäväksi tarkoittamanne paperit asianmukaisen yrityksen käsittelyyn, ellette voi niitä itse tuhota. Laitan tämänkin lähetyksen ns ö-mappiin myöhemmin tuhottavaksi. Niitä ei siis missään tapauksessa arkistoida.

Ystävällisin terveisin

Tapani Tasanto
rikoskomisario
puh. 0718765845, 040-5237150
tapani.tasanto@poliisi.fi

Nämä sähköpostiviestit kiistattomasti osoittavat tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon tominnan esteellisyyden.

Lisänäyttöä löytyy tästä linkistä:
Allaolevassa linkissä Tutkinnajohtaja Tapani Tasannon toiminta on kuviatodistusaineistoista. Kuvan 1 aineisto, minkä jätin oikeuskäsittelyssä Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuteen liitettäväksi oikeudenkäynnin asiakirja-aineistoon, joutui ikään kuin ”hukkaan”, mutta Rovaniemen hovioikeuden vaatimuksesta aineisto toimitettiin Rovaniemen hovioikeuteen, mutta se on jostain syystä jätetty kokonaan käsittelemättä oikeuskäsittelyssä. Jälleen tullaan siihen tosiasiaan, ettei oikeuskäsittely täytä oikeudenmukaisen mukaisen oikeudenkäynnin perusteita, koska todistusaineista jätetään käsittelemättä.

Tutkinnajohtaja Tapani Tasannon toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/tapani-tasannon-toiminta.html

5. Oikeudenkäyntivirhe 5

Syyttäjän ja poliisien esteellisyys

Kuvan 2 todistusaineisto (katso linkki)
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/tapani-tasannon-toiminta.html

osoittaa kiistattomasti poliisien ja syyttäjä esteellisyyden. Kuvan alla on tämä teksti Tämä todistsuaineisto on Rovaniemen hovioikeudessa ja paljastaa poliisi Tapani Tasannon, poliisi Jaakko Savilammen ja syyttäjä Esa Mustosen toiminnan. Aineisto on väärin tulostettu, sillä kaikkia linkkejä ei ole tulostettu eli keskeinen todistusaineisto on tietoisesti jätetty tulostamatta rikostutkinnassa ja syyteharkinnassa. Sain aineiston lähettämällä usean virka-apupyynnön poliisihallitukselle.

Rovaniemen hovioikeus ei ole käsitellyt koko todistusaineistoa, koska siitä ei ole päätöksessä selkeää mainintaa. Todistusaineisto on väärin tulostettu poliisin toimesta. Linkit on jätetty avaamatta, joissa todistusaineisto on. Rovaniemen hovioikeus ei ole perehtynyt aineistoon, koska siitä ei ole mitään mainintaa päätöksessä.

Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Käräjäoikeuden päätös ja kommentit
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/karajaoikeuden-paatos-ja-kommentit.html

Oikeudenkäyntiväittämiäni ei käsitelty oikeudenmukaisesti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/oikeudenkayntivaittamiani-ei-kasitelty.html

Kun katson professori Jyrki Virolaisen tiivistelmää rikosprosessista, niin havaitsen, että valitettavan moni asia on tehty oikeusprosessina vastoin lakia ja ihmisoikeussopimuksia. Esteellisyysasiat ovat kokonaan oikeusprosessissa unohdettu.

Rikosprosessi: Jyrki Virolaisen tiivistelmä
http://personal.inet.fi/business/moskova/jykkelainen.pdf

Pyydän korkeinta oikeutta määräämään asiani kiireelliseksi. Asian kiireelliseksi määräämisestä säädetään OK 19 luvussa (363/2009). Asia voidaan OK 19:1:n mukaan määrätä kiireelliseksi eli käsiteltäväksi ennen muita asioita, jos asian käsittelemiselle kiireellisesti on erityisen painava syy ottaen huomioon oikeudenkäynnin kesto, asian laatu ja merkitys asianosaisille sekä muut perusteet kiireelliseksi määräämiselle. Pyydän korkeinta oikeutta kieltämään kaikki uudet oikeudenkäynnit asiassa, koska Mikko Kovalainen käyttää härskisti hyväkseen Suomen oikeusjärjestelmän aukot. Sitä osoittaa muun muassa valvonta-asia http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html

Koska kaikki muut asiani ovat jo Korkeimmassa oikeudessa purkuasioina, niin pyydän tämän asian lisättäväksi listaan. Saamani tiedon mukaan korkeimmassa oikeudessa asioita valmistelee Vilja Hahto. Pyydän Rovaniemen hovioikeutta toimittakaan kaiken todistusaineiston Korkeimmalle oikeudelle mahdollisimman pikaisesti ja vaadin korkeimmassa oikeudessa suullista käsittelyä, koska asiat ovat laajat ja monimutkaiset niin katson, että oikeusvarmuuden saamiseksi on tuomioiden purussa suoritettava suullinen käsittely ja tarvittaessa on kuultava todistajia. Olen nimennyt todistajat jo Rovaniemen hovioikeuden käsittelyyn, mutta Rovaniemen hovioikeus ei antanut suullista käsittely, mikä oli mielestäni todella suuri virhe. En ole voinut tietää miten todistusaineistoani on käsitelty ja että onko edes kaikkea todistusaineistoa Ylivieskan- Raahen käräjäoikeudesta toimitettu Rovaniemen hovioikeuteen. Näyttää ilmeiseltä, että ainakin poliisin käsittelemä ja tulostama aineisto on kokonaan käsittelemättä Rovaniemen hovioikeudessa, koska virheellistä tulostustakaan ei ole havaittu. On myös huomioitava se, että tuota väärin tulostettuakaan aineista ei Ylivieskan-Raahen käräjäoikeudesta saanut ilman että piti tehdä useita kiirehtimispyyntöjä poliisihallitukselle.

Vaadin kaikkien tuomioideni kiireellistä purkamista.

Kalajoella 14.03.2011

Erkki Aho, Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: