tiistai 9. elokuuta 2011

konkurssipesänhoitajan vapauttaminen tehtävästäänFrom: E.Aho
Sent: Tuesday, August 09, 2011 8:38 AM
To: ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi ; sjapoy@pmleinonen.com ; kirjaamo@okv.fi ; VKSV@om.fi ; kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi ; paivi.rasanen@intermin.fi ; anna-maja.henrikson@om.fi ; jussi.halla-aho@eduskunta.fi ; konkurssiasiamies@oikeus.fi
Subject: konkurssipesänhoitajan vapauttaminen tehtävästään

Konkurssipesänhoitajan vapauttaminen tehtävistään

Vaadin, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus vapauttaa konkurssipesänhoitaja Pasi Markus Leinosen konkurssipesänhoitajan tehtävistä välittömästi. Varatuomari Pasi Markus Leinonen on antanut Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle tietämättäni lausuman, jota pidän vääränä lausumana oikeudelle. Pasi Markus Leinonen on ollut tietoinen todellisesta tilanteesta. Tässä lausuma

Käräjätuomari Heikki Sneck,

Erkki Juhani Aho on asetettu Ylivieska- Raahen KO:n 23.5.2011 antamalla päätöksellä konkurssiin ( S 11/2943 ). Rovaniemen HO ratkaisten Erkki Ahon konkurssiasiassa tekemän valituksen on 8.7.2011 antamallaan päätöksellä ( S 11/420 ) pitänyt konkurssiin asettamispäätöksen voimassa. Erkki Ahon konkurssipesän pesänhoitajaksi on määrätty allekirjoittanut varatuomari Pasi Leinonen.

Ylivieska- Raahen KO:ssa on vireillä yllä mainittu Erkki Ahoa vastaan nostettu rikosasia. Oikeus on pyytänyt konkurssipesältä mahdollista lausuntoa asiaan.
Ilmoitan Erkki Ahon konkurssipesän pesänhoitajana, että konkurssipesä ei katso olevan tarpeen tulla kuulluksi asiassa eikä konkurssihallinnolla ole asiaan lausuttavaa.

Kunnioittavasti

Pasi Leinonen
varatuomari, Raahe
ErkKi Ahon konkurssipesän pesänhoitaja

Laki- ja Perintätoimisto
Pasi Markus Leinonen Oy
Kirkkokatu 43 B 1, 92100 Raahe
Tel: 08 – 222 700, Gsm: 044 – 3591 592
Fax. 08- 221 136
email: sjapoy@pmleinonen.com
Y- tunnus: 1572353- 5

Varatuomari Pasi Markus Leinonen on ollut tietoinen, että henkilökohtainen konkurssini on syntynyt laajan rikosvyyhdin seurauksena ja siksi minulla on merkittävät vahingonkorvausvaatimukset asioissa. Minulle on jäänyt sellainen kuva varatuomari Pasi Markus Leinosen toiminnasta, että hän haluaa suojella rikollisia ja peitellä rikollista toimintaa. En voi hyväksyä tällaista toimintaa.

Rikostutkinnant Markku Kosken kunnianloukkausasiassa oli tehty eistutkintalain vastaisesti, koska mitään esittämääni todistusaineistoa asioissa ei otettu vastaan. Lähetin aineiston myös sähköpostitse tutkija Jyrki Rajaniemelle, joka kuitenkin oli jättänyt kaiken lähettämäni aineiston pois tutkintamateriaalista. En allekirjoittanut esitutkintapöytäkirjaa, koska esitutkinta ei vastannut kuulustelun kulkua. Minun oikeustajuni mukaan tutkija Jyrki Rajaniemi syyllistyi esitutintalain ja poliisilain vastaiseen menettelyyn. Ei voi välttyä vakutelmalta, että Jyrki Rajaniemi oli Markku Kosken miehiä.

Lähetin aineistot sähköpostistitse tutkinnanohtaja Jonny Paanaselle. Myöskin nämä tutkinta-aineistot puuttuivat esitutkintamateriaalista.

Syytteen asiassa laati syyttäjä Esa Mustonen, joka toimi syyttäjänä aikaisemmin minua vastaaan Mikko Kovalaisen kunnianloukkausjutussa. Esitutkinnat tuossa jutussa oli tehnyt Kalajoen poliisi Harri Rahkola, joka toimi kuulusteluissa esitutkintalain vastaisesti syyllistäessään minut jo kättelyssä ilmoittamalla, että olen taas syyllistynyt törkeään kunnianloukkaukseen ja otti minulta sormejälkinäytteet ja kuvasi minut edestä ja sivulta niin kuin suuren rikollisen. Tutkija Harri Rahkola oli aikaisemmin jättänyt tutkimatta syrjintääni koskevan tutkintapyynnön tekemättä edes tutkimattajättämispäätöstä. Tutkinnanjohtajana asiassa toimi Yliviskan poliisi Raimo Ollila, joka oli jättänyt kaikki rikokset tutkimatta.

Kuvassa olevat nauhat ovat nahoitus Raahen käräjäoikeudenistunnosta, jossa en saanut kuulustella vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista. Käräjäoikeuden menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Asian voi todistaa ja on kirjallisesti ja valaehtoisesti todistanut kolme oikeuden istuntoa seuraamaassa ollutta henkilöä. Totuus selviää nauhoista eikä enää ole sana vastaan sana. Katso

Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Raahen käräjäoikeuden tuomari Jyrki Määttä, syyttäjä Eso Mustonen ja varatuomari Mikko Kovalainen ovat antaneet oikeudelle toisenlaisen lausuman ja heitä on syytä epäillä väärästä lausumasta ylemmille oikeusasteille. Rikoslaissa on määrätty ankara rangaistus väärästä lausumasta oikeudelle. Raahen käräjäoikeuden päätäs on pohjana Mikko Kovalaisen ja Markku Kosken kunnianloukkaustuomioilleni sekä henkilökohtaiselle konkurssituomiolleni. Olen pyytänyt KRP:tä tutkimaan asiaa.

Näin sanoo laki:
Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan
1 §
Perätön lausuma tuomioistuimessa
Jos
1) todistaja tai asiantuntija tuomioistuimessa,
2) asianosainen tuomioistuimessa totuusvakuutuksen nojalla kuulusteltaessa tai
3) muu henkilö tuomioistuimessa valan tai vakuutuksen nojalla
antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan, hänet on tuomittava perättömästä lausumasta tuomioistuimessa vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.
2 §
Perätön lausuma viranomaismenettelyssä
Jos
1) joku valan tai vakuutuksen nojalla oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä,
2) muu kuin rikoksesta epäilty rikosasian esitutkinnassa henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa tai
3) muu kuin poliisilain (493/1995) 38 §:n 2 momentissa tarkoitetussa asemassa oleva poliisitutkinnassa tai siihen rinnastettavassa viranomaismenettelyssä henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa
antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan, hänet on tuomittava perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Oikeushenkilön lakimääräinen edustaja, jota esitutkinnassa kuulustellaan tämän oikeushenkilön rangaistusvastuuta selvitettäessä, rinnastetaan rikoksesta epäiltyyn.
3 §
Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa
Jos 1 §:ssä tarkoitetussa perättömässä lausumassa
1) aiheutetaan vakava vaara, että tuomioistuin tuomitsee syyttömän vankeuteen tai muuhun ankaraan seuraamukseen tai jonkun huomattavasti ankarampaan seuraamukseen kuin mihin hänet muutoin tuomittaisiin tai että tuomioistuin varsin todennäköisesti tekee asianosaiselle muuten erityisen tuntuvaa vahinkoa aiheuttavan väärän päätöksen,
2) totuudenvastaisuus tai salaaminen koskee erityisen merkityksellistä seikkaa tai
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä perättömästä lausumasta tuomioistuimessa vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.
4 §
Tuottamuksellinen perätön lausuma
Joka
1) todistajana tai asiantuntijana tuomioistuimessa tai
2) totuusvakuutuksen, valan tai vakuutuksen nojalla tuomioistuimessa tai oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä
huolimattomuudesta antaa väärän tiedon asiassa tai salaa siihen kuuluvan seikan, on tuomittava tuottamuksellisesta perättömästä lausumasta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Tutkinnanjohtajana tuohon oikeudenkäyntiin johtaneissa rikostutkinnoissa oli Raimo Ollila ja tutkijana Harri Rahkola. He jättivät kaikki nämä asiat tutkimatta, joten ei ole epäilystäkään etteivätkö he olisi esteellisiä. Kysymys on Ahojahdista ja todellisten rikollisten suojelusta ja toisten rikosten peittelystä.

Katso
PR-talojen konkurssivyyhti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html


Kaiken taustalla on syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta, jota poliisi, syyttäjäviranomaiset ja oikeuslaitos pyrkii kaikin keinoin suojelemaan.

Keskeinen asia on kaupanvahvistus, joka on tässä selostettu

Erkki Aho vastaa -vastine Keskipohjanmaa-lehden uutisointiin
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/erkki-aho-vastaa-vastine-keskipohjanmaa.html

Syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta
(kuvat saa isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä)
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html

Syyttäjän esteellisyys on määritelty syyttäjistä annetussa laissa ( 12 §). Katso
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19970199

Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on tehnyt tutkimatta jättämispäätökset, vaikka Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänyt tutkintapyyntöä 23.3.1997.Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen. Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen

Kysymys on myös tästä
http://naturansalat.blogspot.com/2011/06/natura.html

Kun vaadein oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, niin minut pidätettiin. Katso

Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html

Kun toisen kerran vaadein oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, niin minut pidätettiin. Katso
Putkakertomus
http://ahonblogi.blogspot.com/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html

Kantelu Mikko Kovalaisen toiminnasta
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/780.htm

Konkurssipäätös on saatu aikaan laajan rikosketjun avulla, joista viimeinen osa on Rovaniemen hovioikeuden päätös. Sitä ennen Ylivieskan käräjäoikeudessa käräjätuomari Heikki Sneck jätti kokonaan käsittelemättä Kuulemisasiani oikeudessa. Menettely on inun oikeustajuni mukaan törkeä oikeudenkäyntirikos, katso Kuulemisasia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/kuulemisasia.html

Rovaniemen hovioikeuden toiminta täyttää kiistatta törkeän rikoksen tunnusmerkistön.

Katso keskustelun vahvistus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/keskustelun-vahvistus.html

Siitä huolimatta Rovaniemen hovioikeus teki päätöksen 8.7.2011

Sain tänään Rovaniemen hovioikeuden päätöksen sähköpostitse. Pyysin välittömästi asiasta esittelymuistiota. Sellaista ei oltu tehty. Päätös S11/420 oli tehty huhupuheiden perusteella. Päätös oli merkitty tehdyksi tänään. Asian esittelijä Auli Vähätörmä oli ollut jo viikon kesälomalla eikä yksikään päätöksentekoon merkitty tuomari (Helinä Haataja ja Liisa Rintala) ole ollut tänään Rovanimen hovioikeudessa ainakaan tavoitettavissa. Tarkistin asian puhelinsoitolla Rovaniemen hovioikeuteen apulaiskirjaaja Sanna Halvarilta. Olin jo etukäteen varmistanut esittelijälle Auli Vähätörmälle sellaiset tiedot, ettei asiassa olisi voinut tehdä väärää päätöstä. Minä informoin esittelijää Auli Vähätörmää puhelimitse, niin esittelijä Auli Vähätörmä oli silloin kuin äimän käki, kun huomasi asian todellisen tilan. Asiakirjan linkit olivat kaikki avaamatta eli todistusaineistoa ei oltu käsitelty lainkaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa eikä Rovaniemen hovioikeudessakaan niitä oltu avattu. Se todettiin yhdessä esittelijän Auli Vähätörmän kanssa. Tästä kaikesta huolimatta Rovaniemen hovioikeus teki tietoisen väärän päätöksen. Tein asiasta välittömästi toimenpidekieltovaatimuksen korkeimpaan oikeuteen sekä tutkintapyynnön keskusrikospoliisille ja valtakunnansyyttäjälle sekä kantelun oikeuskanslerille. Laitoin asian tiedoksi ja valvottavaksi oikeusministerille Anna-Maja Henrikssonille ja poliisiministerille Päivi Räsäselle sekä eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle. Kuka on todellisuudessa tehnyt Rovaniemen hovioikeudessa asiassa päätöksen, kun esittelijä ei ole ollut paikalla, eikä esittelymuistiota ole tehty lainkaan ja päätöksen osallistuneet henkilöt eivät ole olleet tänään päätöksentekopäivänä Rovaniemen hovioikeudessa tavoitettavissa.

Valvonta-asia DNRO 00711
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html

Jali Raidan viisi linkkiä Human Rights Violations In Finland.

Human Rights Violations in Finland 1/5
http://www.youtube.com/watch?v=Xg8K3CeU8Cc&feature=related

Lue koko kirja Rahan ja laman peurit tästä linkistä
http://www.promerit.net/lamanpelurit.html

(->klikkaa kohtaan: Fulltext)

Oikeuslaitos suosii valtiota
http://www.kauppalehti.fi/5/i/yritykset/yritysuutiset/?oid=20110678665

Kalajoella 09.08.2011

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: