sunnuntai 4. marraskuuta 2012

Rikostutkintapyyntö Jokilaaksojen poliisilaitokselle, vt. poliisipäällikkö Antero Aulakoskelle, tiedoksi ja toimepiteitä varten perustuslakivaliokunta
Pyydän tutkimaan allaolevista asiakirjoista ilmenevät rikokset ja vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta ja aiheutettujen vahinkojen täysimääräistä korvaamista korkoineen. Huomatan, että mikään rikos ei ole vanhentunut, koska keskeiseksi rikokseksi, johon kaikki muut rikokset liittyvät, on syytä epäillä valtiopetosta. Valtiopetoksen tutkiminen kuuluu suojelupoliisille. Valtiopetokseen viittaa muun muassa ylempien oikeusasteiden erikoinen toiminta, jossa todistusaineistoa ei ole huomioitu päätöksenteossa lainkaan. Poliisirikosten tutkinnassa tutkinnanjohtajana tulee olla syyttäjän. Paperikopiot asiakirjoista löytyvät muun muassa Kalajoen kaupunginvaltuustolle tekemästäni 1879-sivua paksusta selvityksestäni sekä oheismateriaalista, mitä säilyytettään Kalajoen kaupungin arkistossa.  Lisäksi minulla on useita banaanilaatikollisia todistusaineistoja, jotka Jokilaaksojen poliisi on kieltäynyt vastaanottamasta. ja näin estänyt esteettömän rikostutkinnan. Myös kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X  sisältää kopiot keskeisestä todistusaineisosta koskien PR-talojen konkurssivyyhteä ja Naturaa.

Selostus asioista

Jokilaaksojen poliisiasiainneuvottelukunta


Valtuustoaloite ja tutkintapyyntö

Valvonta-asia DNRO 00711

Miksi 75 päivän ehdoton vankeustuomioni velallisen epärehellisyydestä on väärä, samoin kuin kaikki muutkin tuomioni?

Asiakirjapyyntö

Blogissani on skannattuna merkittävä määrä todistusaineistoa sekä selostettu tapahtumien kulkua.

Huomatan, että kaikki tuomioni ovat tällä hetkellä purettavana korkeimassa oikeudessa ja ratkaisut on luvattu tämän vuoden aikana. Siitä huolimatta haluan palauttaa Suomen oikeusvaltioiden joukkoon ja vaadin rikostutkintaa asioissa. Olen varautunut siihen, että vien itse asia oikeuteen tämän vuoden puolella. Suomen perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä ja saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan vastaava päätös.

Esitutkintalaki 30.4.1987/449

Tämä laki on kumottu L:lla 22.7.2011/805, joka on voimassa 1.1.2014 alkaen.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
Lain soveltamisala
1 §
Esitutkinta rikoksen johdosta toimitetaan tämän lain mukaisesti, jollei muussa laissa ole toisin säädetty.
Esitutkinnan toimittamisvelvollisuus
2 §
Poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on syytä epäillä, että rikos on tehty.
2 momentti on kumottu L:lla 27.6.2003/645.
Ks. esitutkintaviranomaisen ilmoituksesta nuoren rikoksesta L nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä 633/2010 3 §.
3 §
Jos syyttäjä saa nostaa syytteen rikoksesta ainoastaan asianomistajan vaatimuksesta (asianomistajarikos), esitutkinta toimitetaan vain, jos asianomistaja on ilmoittanut esitutkintaviranomaiselle tai syyttäjälle vaativansa rikokseen syyllistyneelle rangaistusta. Jos asianomistaja peruuttaa rangaistusvaatimuksensa, tutkinta on lopetettava.
Asianomistajarikoksen esitutkinta saadaan aloittaa, vaikkei rangaistusvaatimusta olekaan tehty, jos asianomistaja ei ilmeisesti vielä tiedä rikoksesta eikä tutkintaa voida siirtää rikoksen selvittämistä vaarantamatta. Tutkinnan aloittamisesta on tällöin viipymättä ilmoitettava asianomistajalle. Tutkinta on lopetettava, jos asianomistaja tiedon rikoksesta saatuaan ei ilmoita vaativansa rikokseen syyllistyneelle rangaistusta.
Jos syyttäjä saa lain mukaan yleisen edun sitä vaatiessa nostaa syytteen asianomistajarikoksesta, vaikkei asianomistaja vaatisikaan rikokseen syyllistyneelle rangaistusta, esitutkinta on syyttäjän pyynnöstä toimitettava.
Jos sen osoittaminen, että rikos on tapahtunut, on lain mukaan edellytys johonkin toimenpiteeseen ryhtymiseen tai jonkin etuuden säilyttämiseen, asianomistajarikoksen esitutkinta on toimitettava tarpeellisessa laajuudessa asianomistajan pyynnöstä, vaikkei hän ilmoitakaan vaativansa rikokseen syyllistyneelle rangaistusta.
Ks. A esitutkinnasta ja pakkokeinoista 575/1988 4 ja 5 §. Ks. syyttäjän syyteoikeudesta L oikeudenkäynnistä rikosasioissa 689/1997 1 luku. Ks. myös RikosL 39/1889 20 luku 11 § ja 24 luku 12 §.
4 § (27.6.2003/645)
Esitutkinta saadaan jättää toimittamatta sellaisen rikoksen johdosta, josta ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa ja jota on kokonaisuudessaan pidettävä ilmeisen vähäisenä, jos asianomistajalla ei ole asiassa vaatimuksia.
Jos viranomainen sen perusteella, mitä muussa laissa säädetään, jättää ryhtymättä toimenpiteisiin rikokseen syyllisen saattamiseksi syytteeseen, esitutkinta toimitetaan vain erityisestä syystä.
Syyttäjä voi tutkinnanjohtajan esityksestä määrätä, ettei esitutkintaa toimiteta tai että se lopetetaan, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 1 luvun 7 tai 8 §:n taikka muun vastaavan lainkohdan nojalla tulisi jättämään syytteen nostamatta eikä tärkeä yleinen tai yksityinen etu vaadi syytteen nostamista.
Syyttäjä voi tutkinnanjohtajan esityksestä myös määrätä, että esitutkinta lopetetaan, jos tutkinnan jatkamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat selvässä epäsuhteessa tutkittavana olevan asian laatuun ja siitä mahdollisesti odotettavaan seuraamukseen, taikka jos jo suoritettujen esitutkintatoimenpiteiden perusteella on varsin todennäköistä, että syyttäjä tulisi jättämään syytteen nostamatta muulla kuin 3 momentissa mainitulla perusteella. Esitutkinnan lopettaminen edellyttää lisäksi, ettei tärkeä yleinen tai yksityinen etu vaadi esitutkinnan jatkamista. Esitutkinta on kuitenkin aloitettava uudelleen, jos siihen asiassa ilmenneiden uusien seikkojen vuoksi on perusteltua syytä. (31.3.2006/245)
4 a § (27.6.2003/645)
4 a § on kumottu L:lla 27.6.2003/645.
Yleiset periaatteet
5 § (11.7.1997/692)
Esitutkinnassa selvitetään:
1) rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, ketkä ovat asianosaisia ja muut syytteestä päättämistä varten tarvittavat seikat;
2) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan;
3) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntööpanemiseksi; sekä
4) suostuuko asianomistaja asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä ja aikooko myös rikoksesta epäilty suostua tähän menettelyyn.
(31.3.2006/245)
Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa.
Ks. virallisen syyttäjän ajamasta asianomistajan yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta L oikeudenkäynnistä rikosasioissa 689/1997 3 luku 9 §, asian käsittelemisestä kirjallisessa menettelyssä L oikeudenkäynnistä rikosasioissa 689/1997 5 a luku sekä yhtäjaksoisesta pääkäsittelystä L oikeudenkäynnistä rikosasioissa 689/1997 6 luku 9 ja 10 §.
6 §
Esitutkinta on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä.
7 §
Esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon yhtä hyvin epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet.
Epäiltyä on kohdeltava esitutkinnassa syyttömänä.

Kalajoella 04.11.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: