keskiviikko 14. marraskuuta 2012

Hyvät kansanedustajat, oletteko tietoisia murskaamoiden laittomuuksista

Hyvät kansanedustajat, oletteko tietoisia murskaamoiden laittomuuksista.

Murskaamoiden laittomuus ja viranomaisten avunanto törkeisiin ympäristörikoksiin. Talvivaarakin on viranomaisten lepsuuden vuoksi johtanut mittaviin tuhoihin sama on murskaamoiden touhu ollut vuosikymmeniä.

Tukes on jättänyt kivilouhimot ja murskaamot kokonaan valvonnan ulkopuolelle, vaikka miljoonia kiloja vuodessa vaarallisia louhintaräjähdysaineita käsitellään ja käytetään asutuksen vieressä. Kysymyksessä on suuret massiiviset louhinnat, joissa kertaräjähdemäärät ovat vähintään 10 000 kg/ kerta ja toiminta avolouhintaa.

On korkea aika saada asianomaiset viranomaiset vastuuseen laittomista räjähdysainelain ja asetuksen velvoitteiden laiminlyönneistä. Mitä virkaa on sellaisella Turvatekniikankeskuksella, joka tietoisesti laiminlyö valvontavelvollisuuden. Välinpitämättömyyden seurauksena on ihmisiltä tuhottu kodit kautta maan, ja poliisi ei tutki, koska räjähdysaineiden käytön valvonta kuuluu poliisille.

Viittaus: Ympäristösuojelulakiin - ja asetukseen, edellyttää huomiomaan ja ympäristölupa hakemuksessa/ päätöksessä on ehdottomasti huomioitava räjähdysaineista aiheutuvat vaarat varastoinnit ym.
Mihin ympäristötoimi on perustanut YSL- luvan myöntämisen, kun ympäristöhaitat huomioimatta? Kuitenkin myönnetään ”että räjäytystoimintaa koskee oma lainsäädäntönsä, missä määrätään myös toiminnan valvonnasta”. Ympäristötoimi on jättänyt huomioimatta, että asetuskin 800/2010 olisi edellyttänyt huomioimaan vähäisen räjähdysainelain velvoitteet, josta on olemassa laissa myös vaatimukset. ( mikä ei ole toteutettavissa murskaamolla). Ympäristöluvassa ei ole millään tavalla huomioitu räjähdysaineisiin liittyviä ympäristöhaittoja käyttö, mitkä koostuvat tärinästä, pölystä, kaasuista, sirpaleista ja paineaallosta ympäristölle ja asutukselle.
Ympäristöviranomaiset eivät ole huomioineet, että jo räjähdysaineen varastointi on ympäristölupavelvollista. Mikä kuuluu lisäksi heidän toimialaansa ympäristöselvitysten osalta.Ympäristölupa perustuu aina ympäristönsuojelulakiin. Lupa tai luvat määrittävät sitten mitä yhtiö saa tehdä, millaisista asioista sen pitää olla tietoinen ja mitä sen pitää tarkkailla. Murskaamot kautta maan toimivat valheellisilla ympäristöselvityksillä. Konsulttifirmat tekevät papereilla louhimot meluttomaksi. Miljoonia kiloja vuodessa räjähdysaineita käytetään ja kertapaukut asutuksen vieressä yli 10 000 kg räjähdysainetta kerralla, ihmisiltä särkyy talot kilometrien päässä. Viranomaiset salaavat räjähteet ja niiden ympäristöhaittoja ei huomioida. Laki edellyttäisi Tukesilta varastoluvat, mutta turvallisuussyistä ei saa lupia rikotaan Tukesin suojeluksessa lakia.

Ympäristötarkastaja Hannu Salmen lausunto: ”Tyrnävän Kolmikannasta 24.1.2011:
Teille totesin varsinaisista räjäytystöistä ja räjähteistä on omat lainsäädäntönsä. Valvovina viranomaisina ovat Turvatekniikan keskus, työsuojelupiiri ja poliisi. Ympäristötoimella ei ole mainittujen viranomaisten päätöksiä ja tietoja käytetyistä räjähdysainemääristä asiaan liittyen”.
Louhijat myöntävät avoimesti käyttävänsä kertaräjäytyksissä 10000 kiloa räjähdysainetta. Ko lupahakemuksissa tonneittain, mutta lain velvoitteista piittaamatta.
Tenkulan tapaus räjähdysaineita ei ympäristöluvissa huomioitu ja sama on kautta maan. Kysymys mihin ympäristöluvat perustuu?

Viestiä murskaamoista, konsulttifirmoista, vääristä ympäristöselvityksistä, Forstit myy räjähteitä laittomasti saman firman omistaja Finrock räjäyttää ja kumoaa tärinähaitat ym. Meillä on lähes samat ongelmat kuin kaivoksilla. Räjäytyksien vuoksi pahemmat, koska kaivokset kuitenkin ovat kauempana asutuksesta. Hulevedet lasketaan pihoihin. Konsultit tekevät murskaamoista paperilla ympäristöhaitattomia.
Tukes on pantava vastuuseen jatkuvista valvonnan laiminlyönneistä räjähdysaineiden osalta ja ympäristöministeriö, että murskaamotoiminta on täysin villiä.

Tukes on jättänyt kivilouhimot ja murskaamot kokonaan valvonnan ulkopuolelle, vaikka miljoonia kiloja vuodessa vaarallisia louhintaräjähdysaineita käsitellään ja käytetään asutuksen vieressä avolouhoksilla. Louhijat vain käyttävät räjähdysaineita piittaamatta lainsäädännöstä. Lakiin perustuvat suojaetäisyydet estävät louhintaräjähdysaineiden käytön ja varastoinnin asutuksen vieressä sekä varastointilupien saannin. Turvallisuus ja kemikaalivirasto antaa tämän tapahtua luvan myöntäjänä ja valvojana.

KYMMENIÄ VUOSIA JATKUNUT: Kysymyksessä on suuret massiiviset louhinnat, joissa kertaräjähdemäärät ovat vähintään 10 000 kg/ kerta ja toiminta on avolouhintaa.
Forsit saa rikkoa myymällä räjähdysaineita vastoin lain velvoitteita ja turvamääräyksiä. Finnrock ( edellä mainittu omistaa) ja tutkii kautta maan talot, että räjäytykset ei ole vaurioittanut. Räjähdysaineen varastointi on lakiin perustuva velvoite. 390/2005 23, 57, 58, 59 §
Lupamenettely 17§ asetus 59/1999 18, 19, 20, 21,22, 23, 27, 28, 33 §.

Alalla on hyväveli-verkosto, jonka kruunaa johtavan räjäytysalan konsultointiyrityksen Finnrock Oy:n ja räjähdysainevalmistaja Forcit Oy:n yhteisomistus. Forcitin hallituksen puheenjohtaja on Lemminkäisen Juhani Mäkinen. Forcit on ollut vahva nousija viime vuosien kaivosboomin takia, ja louhimobisnes täydentää sitä mukavasti. Käytännössä verkosto toimii siten, että Finnrock räjäyttää ja valvoo. Forcit toimittaa räjähdysaineet ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) katsoo sivusta, mutta yleensä se ei tee sitäkään.

HUOMIO! Kotka kilometrien päässä talot vaurioituu Finnrock asialla ja mittaajana. Kotka, Rajavuoren ottoalue, ympäristövaikutusten arviointiselostus Rudus oy: sivut: 43-44. ”Kolmen kuukauden aikana (1.1.–31.3.2010) on louhittu 663 600 tonnia kiveä. Käytetty räjähdemäärä on ollut yhteensä 253 003 kg.” Todistettavasti myönnetään asiakirjoissa räjäytettävän yli 13000 kg kerralla. Miljoonia kiloja vuodessa ja lupa järjestelmässä ei huomioitu räjähdysaineita.
Nurmijärvi Finnrock kumoaa vauriot ja on tehnyt tärinämittaukset
- harkossa mittavat halkeamat ja harkosta on lohjennut n. 5 cm halkaisijaltaan paloja irti.
- puurunkoisessa seinässä kipsilevyjen saumat pullistuneet
- Yläkerran leivinuunista ovat kaikki saumat halki. Laattalattiaa on irronnut ja haljennut. Alakerrassa on pesuhuoneesta laattaseinä ja laattoja haljennut, lisäksi esiintyy saumahalkeamaa.
- Hormissa on halkeamia. Alakerran vuolukivitakassa ovat saumat haljenneet. Rinteessä olevassa maakellarissa on harkoissa halkeamia.
Talon ulkopuolella on maa painunut. Autotallin ja talon välinen vesijohto/viemärikanaali on alkanut painumaan. Talon alapuolella oleva 700 m pituinen maalämpöputkisto on alkanut kaivu-urista painumaan, vaikka kaivamisesta on jo 7 vuotta aikaa. Parvekkeen pilarit ovat vääntyneet.
- Lapset heräilivät päivä- unilta, ikkunat ja vitriinikaapit helisivät, ontelolaatan tärinä oli todella rajua.
- Haminan luvista lainaus: Ympäristölautakunta ei ole huomioinut räjähdysaineita luvissa todeten kuitenkin: ”Näiden lakien valvonta ei kuulu kunnan ympäristösuojeluviran omaisille eivätkä ne tule yleensä sovellettavaksi ympäristöluvassa, jonka myöntämisperusteet perustuvat ympäristösuojelulakiin”.

Päättäjien ja kansalaisten olisi syytä herätä tajuamaan, mitä kivimurskaamoiden lupahakemukset ja niitä tukevat selvitykset ja asioista tehdyt lupapäätökset todellisuudessa ovat. Samaa käytäntöä on noudatettu vuosikausia kiviyhtiöiden palkkaamat konsulttiyhtiöt tekevät tarkoituksenhakuiset ”melututkimukset” ja muut ympäristöhaitat sivutetaan kokonaan. On korkea aika saada asianomaiset viranomaiset vastuuseen laittomista räjähdysainelain ja asetuksen velvoitteiden laiminlyönneistä. Mitä virkaa on sellaisella Turvatekniikankeskuksella, joka tietoisesti laiminlyö valvontavelvollisuuden. Välinpitämättömyyden seurauksena on ihmisiltä tuhottu kodit kautta maan, ja poliisi ei tutki, koska räjähdysaineiden käytön valvonta kuuluu poliisille.

Ympäristöhallinto on vuosien saatossa miehitetty niin, että edellä kuvattu toiminta saa jatkua. Murskaamoilla esitetyt lupahakemukset ja päätökset eivät vastaa murskaamon toimintaa todellisuudessa. Kautta maan öljyn saastuttamat maaperät jätetään, ja louhostoiminnalla tuhotut alueet jätetään maisemoimatta, koska maisemointi kävisi mahdottomaksi.

Suomessa perustetaan kivilouhimoita ja murskaamoita asutuksen läheisyyteen vastoin eri lakejen velvoitteita. Niiden valtavista räjähdysaineiden käytöistä aiheutuu kiinteistöille rakennevaurioita, sirpale- ja paineaaltovaara. Kotkassakin todistettavasti on rakennuksia vaurioitunut lähes kahden kilometrin etäisyydellä. Asuminen tulee sietämättömäksi kilometrien säteellä myös melun, pölyn ja tärinän vuoksi.
Tyrnävä Oulun lähellä tehkää oma juttu, koska oikeus teki päätöksen, että ei ole talo vaurioitunut räjäytyksistä. Huomio !! Finnrock oli todistamassa ja valehtelemassa.

Tärinämittausten tulokset osoittavat 0,4-0,8 mm/s –suuruisia heilahdusnopeuksia, jotka ei ole edes mahdollisia ja näitä sitten ko. herrat todistaa, että kyseisillä heilahduksilla ei voi vaurioita tulla.
Mutta jättävät huomioimatta, että kyseisillä räjähdemäärillä ei voi heilahdusnopeudet olla 0,4-0,8 mm/s –suuruisia.
Olemme saattaneet kirjallisuustietojen perusteella toteennäytettyä, että heilahdusnopeus on vähintään luokkaa 12-20 mm/s.
Ympäristötarkastaja Hannu Salmen lausunto: ”Tyrnävän Kolmikannasta 24.1.2011:
Teille totesin varsinaisista räjäytystöistä ja räjähteistä on omat lainsäädäntönsä. Valvovina viranomaisina ovat Turvatekniikan keskus, työsuojelupiiri ja poliisi. Ympäristötoimella ei ole mainittujen viranomaisten päätöksiä ja tietoja käytetyistä räjähdysainemääristä asiaan liittyen”.
Louhijat myöntävät avoimesti käyttävänsä kertaräjäytyksissä 10000 kiloa räjähdysainetta. Ko lupahakemuksissa tonneittain, mutta lain velvoitteista piittaamatta.

Asukkaiden asema lainsäädännöllisesti on jätetty huomioimatta viranomaisten toimesta.
Suomessa kivilouhimoilla, murskaamoilla ja avolouhoksilla käytetään huomattavia määriä räjähdysaineita, jotka kuuluvat vaarallisuusluokkaan 1.1 ja ovat massaräjähdysvaarallisia räjähteitä, joita sisältävä erä räjähtää kokonaan tai suurimmalta osaltaan yhden räjähteen tai osankin räjähde-erästä räjähtäessä.

Laki edellyttäisi varastoinneissakin keskinäistä suojaetäisyyttä, sirpale- ja paine-aaltovaaran vuoksi.
Turvatekniikan keskuksen olisi pitänyt valvoa kemikaalilainsäädännössä räjähdysaineiden käytön- ja varastoinnin lupamenettelyn avulla murskaamon sijoittamista sekä asutukseen nähden riittävää suojaetäisyyttä. Räjähdysaineen käyttöä ja varastointia saa harjoittaa vain Turvatekniikan keskuksen luvalla.

Kysymyksessä on kivilouhimoilla ja murskaamoilla laajamittainen räjähdysaineen käyttö, eikä vähäinen tule edes kysymykseen missään Suomen louhimoilla ja murskaamoilla. Hallituksen esityksessä todetaan (HE 279/2004 sivu 24). Vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin tulee luonnollisesti täyttää samat turvallisuusvaatimukset kuin laajamittainen toiminta.
Suomessa on ympäristölait olemassa, mutta lakeja ei valvo kukaan. Ympäristöministeriö kyllä kirjoittaa, kuinka maa-aineslaki toimii hyvin valvonta ja jälkihoito maisemointi. Tenkulan tapaus on hyvä näyttö valvonnasta ja maisemoinnista. Paikanpäälle tutustumaan miten alueet kautta maan Oulainen mm. on jättänyt monet laittomat louhimot tuhottuna ympäristöön.

Saastunut maaperä, mikä on Tenkulan pihapiirissä, ja asioiden peittely eri viranomaisilla. Ville Niinistö pakoilee vastuuta.
Tiedoksi teillekin ihmisten inhimillisestä hädästä. Pihapiiriämme ollaan kaavoittamassa maa-aineksen ottopaikaksi joka todellisuudessa tapahtunut kymmeniä vuosia sitten. Mutta alue on tuhottu niin pahoin, että viranomaiset eivät voi toimia oikein.
Luulemme elävämme suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa laki ja oikeus toteutuvat. Näin ei kuitenkaan kivilouhimoiden ja murskaamoiden osalta tapahdu.
Tapauksemme on esitelty kotisivuillamme http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/

Viranomaisten mielivalta saa jatkua.
1990-luvulla meidät asukkaat laitettiin rakennuskieltoon yleiskaavassa niin kauaksi kunnes louhimo on maisemoitu.
http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/luiskaus.html
http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/jatekivi.html
http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/maisema.html
2000-luvulla tehtiin viranomaisten toimesta asiakirjat kuin louhintaa ei olisi tapahtunutkaan.
http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/ilmakuva.html
Nyt 2010 vuonna louhimoa ollaan yleiskaavassa hakemassa maa-aineksen ottoalueeksi.
Vanha maanottoalue Laitaperällä oli aikaisemmassa kaavassa ajateltu soveltuvaksi matkailupalvelulle, mikäli alue ennallistetaan tai todetaan turvalliseksi liikkumiselle (EO/RM). Maanomistaja on kuitenkin hakemassa jatkolupaa louhostoiminnalle aikomuksenaan jatkaa louhostoimintaa seuraavat 20 vuotta, joten alue osoitetaan kaavaan EO-maa-ainesten ottoalueeksi.
http://www.ahiplan.airix.fi/tietopankki/oulainen/ehdotus/KAAVASELOSTUS.pdf sivu 35.

Häiriötekijät
Alueella oleva vanha maa-ainestenottoalue on tällä hetkellä turvaton ja vaarallinen alue. Louhostoimintalupa on umpeutunut, mutta maa-ainesten otto alueelta jatkunee, mikäli louhosyrittäjä saa toiminnalle tarvittavan toimiluvan.
http://www.ahiplan.airix.fi/tietopankki/oulainen/ehdotus/KAAVASELOSTUS.pdf sivu 42
Yleiskaavassa mainittava häiriötekijä on ollut monta kymmentä vuotta lupaehtojen vastaisesti vaarallinen ja turvaton. Alueellahan on laiton teollisuusjätteen kaatopaikka, mistä ennakkopäätös. KHO:2002:82 Antopäivä 25.11.2002

Vuosikirjanumero KHO:2002:82, Taltionumero 3055, Diaarinumero 2079/4/96

Asiakirjat ovat todisteena, ja valan nojalla valvova viranomainen todisti 80-luvulla, että lupaehtojen noudattaminen olisi tehnyt louhinnan mahdottomaksi. Heillä oli ainoastaan kolme lupaehtoa. Melua ei ollut ja räjähdysaineen käyttöä ei ollut otettu luvissa huomioon.
http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/jatekivi.html
http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/luiskaus.html

Maisemointi vuosi louhinan loppumisesta.
Sama valvova viranomainen vahvisti yllä olevissa kuvissa luvat olevan lain vastaisesti.
Oulaisten Kivi meni konkurssiin 90- luvulla ja konkurssia edeltävänä aikana louhittua kiveä on myyty ja on edelleen alueella huomattava määrä myymätöntä kiveä. Kenelle kivet olisivat kuuluneet myyntiin? Luvallista toimintaa ei alueella ole ollut.
Mm. 1995 vuonna alue oli vuokrattu ravunkasvatukseen vesimontussa jossa tapahtui n. 10 vuotta rapujen kasvatusta.

 Sanna Tenkula Oulainen P. 040-7394433

Lähes 30 vuotta vailla lain suojaa

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2009/08/lahes-30-vuotta-vailla-lain-suojaa.htmlEi kommentteja: