torstai 15. marraskuuta 2018

Ylitarkastaja Heidi Korri


Ylitarkastaja Heidi Korri

Kiitän vastuksestanne 14.11.2018 Dnro 775/311/18

Mnä lähestyin Teitä ja Raahenseudun ulosottovirastoa seuraavalla sähköpostilla:

From: Erkki Aho
Sent: Monday, November 12, 2018 3:20 AM
To: raahe.uo@oikeus.fi ; vvv@oikeus.fi ; ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi ; kirjaamo.oulu@poliisi.fi
Cc: mot@yle.fi
Subject: veronpalautuksiini ei saa koskea


Raahenseudun ulosottovirasto, valtakunnanvoudinvirasto, Oulun poliisi, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus HP17/6900
Pyydän, että Raahenseudun ulosottovirasto, mahdollisesti ulosottomies Terttu Kela, ei koske minun veronpalautuksiini, koska minulla on perustuslain mukainen omaisuudensuoja. Olen aloittanut jo Valtiokonttorin kanssa vahingonkorvausmenettelyn rikolliseksi pitämästäni ulosotosta. Ulosottohan tietää, että kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet rikosten avulla ja perustuvat viime kädessä valtiopetokseen ja 23,5 vuotta jatkuneeseen kidukseen eli ihmisoikeusrikokseen. Rikoslain 15 luvun 10 §:n mukaan ulosottoviranomaisten ja muidenkin viranomaisten on reagoitava asioihin, kun kysymys on vakavasta rikoksesta.

Valtiopetos on tosiasia

Tässä selvitykset asioista:


Vahingonkorvauslaskelma ajalta 11.5.1995 – 30.6.2017
 1. osakepääoma 100 857 euroa
 2. toimitusjohtajan palkka 4 438 394 euroa
 3. omaisuuden menetys (omakotitalo, kesämökki) 302 571 euroa
 4. tuotemerkit ym. 1 344 477 euroa
 5. henkiset kärsimykset 2 140 000 euroa
 6. tilauskanta 165 911 euroa
 7. kotimaan myynti 26 053 406 euroa
 8. Japanin myynti 1 443 430 euroa
 9. Optinorm Saksa 30 425 586 euroa
 10. ikkunakauppa 17 551 182 euroa
 11. Rautia/Kesko 47 407 000 euroa
 12. Saksan hirsi 10 460 000 euroa
 13. Venäjän puu 11 460 569 euroa
 14. rikollinen ulosotto 1.7.1996 – 31. 5.2017 535 000 euroa
  yhteensä 153 828 383 euroa
Summaan on lisättävä 1 vuosi ja 4 k 7 % korolla. Vaadin, että Suomen valtio korvaa minulle aiheuttamansa taloudelliset vahingot ja mittaamattomat henkiset kärsimykset. Summa kasvaa 7 % vuodessa ja kasvaa korkoa korolle.  Valtiopetos ei vanhene koskaan. Kysymyksessä on kidutusrikos, mikä kestänyt yhtäjaksoisesti yli 23,5 vuotta. Olen kärsinyt neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutettiin ehdonalaiseksi ja seitsemän kunnianloukkaustuomiota. Kaikki on saatu aikaan rikosten avulla ja ovat vääriä tuomioita. Vapauteni on riistetty useita kertoja rikollisten toimesta. Tilanne on johtanut siihen, että olen menettänyt omaisuuteni, yritykseni, yritystoiminta on estetty, olen ollut luottokelvoton jo 23 vuotta, minut on häädetty kodistani ja avioeroaasia on Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa, jossa esteellinen tuomari Sarianne Ervasti käsittelee asiaa HP 17/6900 ja samalla jatkaa yli 23,5 vuotta kestänyttä minuun kohdistunutta kidutusrikostani. Olen sairastunut vakavaan syöpään, mutta olen sen voittanut. Olen sairastunut vakavaan verenpainetautiin. 11 lääkäriä on tutkinut minut, mutta mitään muuta syytä korkeaan verenpaineeseen ei löydy kuin stressi. Kaikki on tuhottu Suomen Valtion toimesta.
Suomessa laillisuusvalvonta on silmän lumetta. Ainoastaan kuusi promillea laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. Korkein oikeus ei pura vääriä päätöksiä, kuten asianajaja , oikeustieteen tohtori Markus Fredman todistaa. Hän on ottanut kantaa siihen, ettei korkein oikeus pura vääriä päätöksiä.

Asianajaja Markku Fredmanin väitös

Tuomion purkaminen rikosasiassa syytetyn eduksi
 Korkein oikeus ei myöskään perustele vääriä päätöksiään, vaikka perustuslaki, EU:n ihmisoikeussopimus ja YK:n Ihmisoikeusoikeusjulistus sitä edellyttävät. Oulun hallinto-oikeus ( Renne Pulkkinen) suojelee korkeimman oikeuden virheellistä ja lainvastaista menettelyä. Kansanedustajat suojelevat laillisuusvalvojien rikolliseksi epäiltävää toimintaa. Armeijakaverini Tapani Tölli on perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja eikä vastaa sähköposteihini. Pääministeri Juha Sipilä on ”saman kylän” poikia kanssani ja kuuluu samaan sukuun. Tunnemme toisemme erittäin hyvin, mutta hänkään ei vastaa sähköposteihini. He ovat molemmat vakaumuksellisia kristittyjä. Näitä henkilöitä on myös Oulun poliisissa ja Oulun poliisi ei ole tutkinut 23,5 vuoden aikana yhtään tekemääni rikosilmoitusta oikein. Poliisihallitus ja poliisin laillisuusvalvonta suojelee poliisin rikollista toiminta. Mikko Niskasaaren blogista voi lukea syyttäjien toiminnan lainmukaisuudesta. http://www.mikkoniskasaari.fi/
Koiviston konklaavi

Tekikö Koivisto valtiopetoksen ns. Koiviston konklaavissa?

90- luvun pankkikriisi

Koiviston konklaavi - irvokas näytelmä oikeusvaltiossa

Suomessa ei perustuslakituomioistuinta kuten muissa maissa

Tiedotusvälineet vaikenevat asioista. Suomi on palautettava oikeusvaltioiden joukkoon ja rikolliseksi epäiltävä ulosotto on lopetettava. VERONPALAUTUKSEENI EI OLE OIKEUTTA KOSKEA. TÄMÄ TIEDOKSI RAAHENSEUDUN ULOSOTTOVIRASTOLLE JA VALTAKUNNANVUOUDIN VIRASTOLLE. VAHINGONKORVAUSMENETTELY VALTIONKONTTORIN KANSSA ON JO ALOITETTU. LISÄÄ VAHINKOJA EI SAA TEHDÄ.

Erkki Aho
044-3025948

Te vastasitte minulle näin:Minä vastaan:

Suomen perustuslaki takaa kansalaisilleen, myös minulle omaisuuden suojan. Suomen perustuslaki 15 § Omaisuuden suoja Jokaisen omaisuus on turvattu.
Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.

Te sanotte, että ulosottokaaren 4 luvun 8 §:n 2 momentin mukaan saatava voidaan ulosmitata, vaikkei velallisella vielä ole lopullista saamisoikeutta, jos saatava on riittävästi yksilöity sopimuksessa tai kun velallinen on vaatinut toiselta suoritusta sopimuksen tai lain perusteella. Veronpalautusten mittaus perustuu ulosottomiehen toimivaltaan,

Nyt perustuslain 15 § on ristiriidassa ulosottokaaren kanssa. Perustuslain 106 §:n mukaan perustuslailla on etusija tällaisessa tapauksessa.

Perustuslain etusija
Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.


Valtiopetos on tosiasia

Olen kiistattomasti osoittanut, että ulosottosaatavani ovat syntyneet rikollisesti. Katso
Kysymyksessä on kidutusrikos. Kidutus on alkanut 11.5.1995 ja jatkunut keskeytyksettä tähän päivään saakka. Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.
Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;
 1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
 2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
 3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
 4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.
Olen edellenkin luottokelvoton, olen edelleenkin rikollisen ulosoton kohteena.
Poliisi ei tutki asioita, syytäjä ei syytä, oikeuslaitos ei ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT antoi 31.5.2018 tuomion jutussa Abu Zubaydah v. Lithuania, jossa Liettuan katsottiin loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen EIS 3 artiklaa (kidutuksen vastainen artikla). Kidutusartiklan materiaalisen loukkaamisen osalta EIT totesi: "Thus, Article 3 of the Convention does not refer exclusively to the infliction of physical pain but also to that of mental suffering, which is caused by creating a state of anguish and stress by means other than bodily assault (see El-Masri, cited above, § 202; and Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland, cited above, §§ 509-510).
Kidutusartiklan vastainen toiminta ei tarkoita yksin fyysistä kivun aiheuttamista, vaan se voi täyttyä myös henkisen kärsimyksen perusteella. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa valtio toimii tavalla, jolla murretaan henkilön psyyke tavalla tai toisella. Katson, että valtion toiminta tapauksesani loukkaa EIS 3 artiklan kidutuksenvastaista artiklaa ottaen huomioon edellä kuvatussa Liettuaa koskevassa tapauksessa esitetyt perusteet.
 1. Ulosoton peruste on virheellinen ja ulosotto jatkuu edelleen.
Tilanne on ja oli tämä
Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi.

Kera Oy käytti saattohoitajaa, jonka tehtävänä oli tuhota yritys. Saattohoitaja teki muiden osakkaiden tietämättä Kera OY:n kanssa kuvassa olevan sopimuksen. Kysymyksessä on törkeä petos, koska myyjä Kera Oy oli päättänyt poistaa perustettavan yhtiön markkinoilta. Siihen liittyy kuvassa oleva sopimus.
Väliaikaiset pesänhoitajat eivät konkurssisäännön mukaan saa myydä kiinteää omaisuutta. He kuitenkin myyjät kiinteää omasuutta maakaaren vastaisesti. Heillä ei ollut valtakirjoja ja he myivät toisen omaisuutta omanaan.
Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli törkeä petos.
Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla, kun kauppasopimus allekirjoitettiin.
Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin.
Kaupanvahvistajaksi merkitty nimismies Sulo Heiskari  toimi syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista johtuvista oikeudenkäynneistä. Syyttäjistä annetun lain mkaan hän ehdottomastai esteellinen toimimaan syyttäjänä näissä asioissa.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsopimus puretaan niin liitännäiset eli takaukset eivät voida voimaan. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki konkurssituomion väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu.

Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa asian KRP:lle
Silloiselle asianajajalle Asko Keräselle annettiin valtakirjat asioiden hoitamiseksi, koska hän pyysi niitä sillä perusteella, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu.
Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Nyt ainoa mahdollisuus on saada purku korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei suostu purkamaan vääriä tuomioita eikä Ylivieskan käräjäoikeus ota asiaa käsiteltäväkseen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.


Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta.
Asianajaja Hannu Maskonen teki asiassa oman lopullisen ratkaisunsa, putosi parvekkeelta ja kuoli.
Ennen kuolemaansa asianajaja Hannu Maskonen haastoi Erkki ja Eila Ahon oikeuteen velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä pankinjohtajan tietämättä asiasta. Tässä pankinjohtajan todistus.
Erkki Aho tuomittiin asiassa 75 päivän ehdottomaan vankeuteen sellaisen velan perusteella jota ei edes ollut olemassa.
Koska oli eduskuntavaalit tulossa niin kansanedustajaehdokas Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja organisoi asiat niin, että Erkki Ahon piti antaa valtuustolle selvitys vankeustuomiosta otsikolla Luottamusmiehen rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuutettu Erkki Aho teki parissa viikossa 1879-sivun selvityksen asioista. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä apunaan Kalajoen kaupungin virkamiesjohto estivät valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä asioita valtuutetuille. Kysymyksessä oli törkeä luottamusaseman ja virka-aseman väärin käyttö sekä rikollisten suojelu.

Tässä selostus ja todistusaineistot

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3
 Videot

Erkki Ahon videot ( 8 video)


oikeustoimi ja poliisiblogi


 1. Kaikki valtion rikollinen toiminta minua kohtaan perustuu valtiopetokseen ja valtiopetos ei vanhene koskaan.
Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

Vakaan markan politiikka ja Koiviston konklaavi

Koiviston konklaavi

Valtiopetos on tosiasia

Terve Juha
Olen jo lähettänyt allaolevassa linkissä mainituille tahoille selvityksen ja laskun valtion rikollisesta toiminnasta asiassani.

Valtiopetos - kantelu oikeuskansleri Jaakko Jonkalle

Katson, että Te ylitarkastaja Heidi Korri syyllistytte kidutusrikokseen jatkamalla ulosottoviranomaisen suojelua, joka tietoisesti jatkaa rikollista ja perustuslain vastaista ulosottoa. Ulosottokaaren mukaan ulosottomiehellä ei saa olla omaa intressiä asiassa ja nyt ulosottomies saa provision siitä kun hän perii minulta veronpalautuksestani perustuslain vastaisesti varoja. Katson, että Te yllytätte ulosottomiestä omaisuuden ryöstöön.

Tämä on rikosilmoitus ulosottoviranomaisten toiminnasta. Pyydän Oulun poliisia toimittamaan tämän rikosilmoituksen asianommaisen ( Turun tai Helsingin) poliisin tutkittavaksi. Pyydän Oulun poliisilta virka-apua omaisuuteni suojaamiseen ulosottoviranomaisten rikolliseksi epäiltävältä toiminnalta sekä pyydän Oulun poliisia tutkimaan Raahen seudun ulosottoviranomaisen toiminnan asiassa. Tulen antamaan asiassa oman loppulausuntoni ja vaadin rikoksiin syyllistyneille ankarinta Suomen lain mukaista rangaistusta.

Lähetän tämän tiedoksi ja asiakirjaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen asiassa R18/824, jossa toiseksi vastaajaksi pyydän merkitsemään Terttu Kelan lisäksi kihlakunnan ulosotmies Matti Ukuran.
Pyydän poliisia ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeutta ja ulosottoviranomaisia avaamaan linkit ja tulostamaan linkit avattuina jotta toteutuu oikeudenmukainein oikeudenkäynti ja rikostutkinta asioissa.

Jos poliisi ja yhteiskunta ei voi taata laillisia oikeuksiani niin silloin noudatan periaatetta ei oikeutta saa jos ei sitä itse hankki.

Erkki Aho
044-3025948
e.ahoky@kotinet.com 
www.erkkiaho.com 

Ei kommentteja: