tiistai 19. tammikuuta 2010

Syrjintävuorossa Jorma Tikkanen


Kalajoen kaupunginhallitus kokoontui 18.1.2010 klo 18.00. Kaupunginhallituksen esityslistalla oli § 25: Kaupunginhallituksen edustajat lautakunnissa vuosiksi 2010-2012. Kaupunginjohtajan esitys oli, että kaupunginhallitus valitsee edustajansa seuraaviin lautakuntiin vuosiksi 2010-2012: perustusturvalautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta.

Puheenjohtaja Raili Myllylä avasi keskustelun. Kaupunginhallituksen jäsen Kimmo Mäkelä esitti, että perusturvalautakuntaan kaupunginhallituksen jäseneksi valitaan Jorma Tikkanen. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä sanoi, ettei Tikkasta voi valita perusturvalautakuntaan. Samalla hän katsoi kaupunginjohtaja Jukka Puoskaria ja sanoi, ettei Anne (perusturvajohtaja) pärjää Tikkasen kanssa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä sanoi, että kokous keskeytetään ja pidetään neuvottelutauko.

Hän nousi ylös ja valitsi kaupunginhallituksen jäsenistä ja valtuuston puheenjohtajistosta ne henkilöt, jotka saivat osallistua ”syrjintäkokoukseen”. Hän kutsui kokoushuoneen ulkopuolelle neuvotteluun kokoomuksen Tapani Ojalan, keskustan Kimmo Mäkelän, keskustan Juhani Latukan, keskustan Kullervo Niemelän, pro Kalajoen Jorma Untisen, valtuuston puheenjohtajan Pekka Märsylän, vasemmistoliiton Juha Tuliniemen ja vasemmistoliiton Sirkka-Alho Konun. Neuvotteluun ei kutsuttu valtuuston varapuheenjohtajia Erkki Ahoa eikä toista varapuheenjohtajaa poliisi Tomi Reinikaista, ensimmäistä varapuheenjohtajaa Kaarlo Isokääntää eikä keskustan Eeva-Liisa Heikkilää. Muiden osalta en merkinnyt tietoja paperille, mutta näillä tiedoillakin on syytä epäillä, että syrjintärikos on kiistaton. Neuvottelijat päätyivät siihen tulokseen, että perusturvalautakuntaan valitaan vasemmistoliiton Juha Tuliniemi, sivistyslautakuntaan keskustan Anne Prittinen, tekniseen lautakuntaan keskustan Mikko Rahja ja ympäristölautakuntaan Hanna Saari kaupunginhallituksen edustajiksi. Näin varmistettiin Jorma Tikkasen syrjinnän jatkuminen. Tikkanen oli aikaisemmin antanut suostumuksensa valinnastaan perusturvalautakuntaan himankalaisille keskustalaisille valtuutetuille.

Katso: Pahuuden voimat ja vallan varkaat
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/08/pahuuden-voimat-ja-vallanvarkaat.html

Olen päättänyt julkistaa nämä tosiasiat, koska tätä Kalajoella pitkään jatkunutta syrjintää ei saada muuten loppumaan ja samalla tämä on kiirehtimispyyntö poliisille asioiden tutkimiseksi ja syyllisten saattamiseksi vastuuseen.

Näin sanoo laki:

Rikoslaki 11 luku

11 § (13.11.2009/885)
Syrjintä
Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka

3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan

rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä tai kiskonnantapaisena työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

L:lla 885/2009 muutettu 11 § tulee voimaan 1.1.2010. Aiempi sanamuoto kuuluu:

11 § (11.4.2008/212)
Syrjintä
Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka

3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan

rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan taikka muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä tai kiskonnantapaisena työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Yhdenvertaisuuslaki
6 §
Syrjinnän kielto
Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Sukupuoleen perustuvasta syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986).

Syrjinnällä tarkoitetaan:

1) sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa (välitön syrjintä);

2) sitä, että näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena oleviin nähden, paitsi jos säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia (välillinen syrjintä);

3) henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri (häirintä);

4) ohjetta tai käskyä syrjiä.

Ei kommentteja: