torstai 21. tammikuuta 2010

Juha Henttala – valepoliisi?


Olen saanut Sisäasiainministeriön poliisiosastolta 29.12.2009 päivätyn vastauksen SMDno/2009/862. Sen on allekirjoittanut poliisiylitarkastajan sijainen rikoskomisario Juha Henttala. Vastaus on sähköpostiviestiin 11.12.2009 (klo 7.04). Lähetin sähköpostin sisäministeriön poliisiosastolle, jossa kerroin Mikko Kovalaisen toiminnasta ja niistä asioista mitä Mikko Kovalainen on hoitanut. Kerroin sähköpostissani poliisille yksityiskohtaisesti kolmen laajan rikosvyyhden ratkaisut eli rikokset, rikoksentekijäin nimet jne. Kuvassa on poliisin ala-arvoinen vastaus asiaan. Minulla on perusteltu syy epäillä, että Juha Henttala on valepoliisi, koska ei mielestäni eikä minun oikeustajuni mukaan noudata poliisilakia eikä esitutkintalakia. Katso mitä laki sanoo:

Poliisilaki 7.4.1995/493
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku
Yleiset säännökset
1 §
Poliisin tehtävä
Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen.

Esitutkintalaki 30.4.1987/449
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lain soveltamisala
1 §
Esitutkinta rikoksen johdosta toimitetaan tämän lain mukaisesti, jollei muussa laissa ole toisin säädetty.

Esitutkinnan toimittamisvelvollisuus
2 §
Poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on syytä epäillä, että rikos on tehty.

Yleiset periaatteet
5 § (11.7.1997/692)
Esitutkinnassa selvitetään:

1) rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, ketkä ovat asianosaisia ja muut syytteestä päättämistä varten tarvittavat seikat;

2) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan;

3) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntööpanemiseksi; sekä

4) suostuuko asianomistaja asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä ja aikooko myös rikoksesta epäilty suostua tähän menettelyyn.

(31.3.2006/245)
Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa.

6 §
Esitutkinta on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä.

7 §
Esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon yhtä hyvin epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet.

Epäiltyä on kohdeltava esitutkinnassa syyttömänä.

Ei kommentteja: