tiistai 25. elokuuta 2009

Sähköposti ministereille, kansanedustajille ja poliisijohdolle

----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: tapani.tasanto@poliisi.fi ; sm-kirjaamo@intermin.fi ; anne.holmlund@intermin.fi ; tuija.brax@oikeus.fi ; mikko.paatero@poliisi.fi ; pev@eduskunta.fi ; hav@eduskunta.fi
Sent: Tuesday, August 25, 2009 6:46 AM
Subject: tutkinnanjohtajan esteellisyys ja tutkinnan järjettömyys


Tapani Tasanto esteellinen tutkinnanjohtajaksi

Tapani Tasanto on toiminut asioissani jo aikaisemmin tutkinnanjohtajana ja luottamukseni hänen toimintaansa on tasan 0. Minulle on jäänyt sellainen mielikuva Tapani Tasangon toiminnasta, että rikokset jäävät selvittämättä ja rikolliset saavat juhlia vapaasti rikollista toimintaansa. Kysymyksessä näyttää olevan tiettyjen poliisimiesten Ahojahti. Katson, että Tapani Tasanto on esteellinen toimimaan tutkinnanjohtajana ja perusteena esitän apulaisoikeuskanslerin päätöksen Poliisi - Tutkinnanjohtaja - Esteellisyys

Diaarinumero:
574/1/01
Antopäivä:
23.09.2002
Ratkaisija:
AOK

Apulaisoikeuskansleri viittasi päätöksessään esitutkintalain esteellisyyssäännöksiin sisältyvään ns. yleislausekkeeseen. Sen mukaan tutkinnanjohtaja tai tutkija on esteellinen, "jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu". Säädöksellä tarkoitetaan mm. sitä, että poliisin esteellisyyttä arvioitaessa on aiheellista kiinnittää huomiota myös siihen, miltä toiminta näyttää ulospäin. Esitutkintaa toimittavan poliisin esteettömyyden tulee olla uskottavaa ulkopuolisen näkökulmasta.
Tässä esteellisyysarvioinnissa erityisesti tutkinnanjohtajan osalta on otettava huomioon tämän varsin laaja toimivalta. Tutkinnanjohtaja päättää esimerkiksi siitä, toimitetaanko esitutkinta ja missä laajuudessa sekä ratkaisee kysymyksen tutkijan esteellisyydestä. Tutkinnanjohtajan asema on nämä hänelle kuuluvat laajat oikeudet huomioon ottaen herkkä virkatoiminnan puolueettomuutta kohtaan tunnettavan luottamuksen suhteen.


Mitä poliisi laki sanoo?
2 §
Poliisin toiminnan yleiset periaatteet
Poliisin on toimittava asiallisesti ja puolueettomasti sekä sovinnollisuutta edistäen. Poliisin toimenpiteet on suoritettava aiheuttamatta suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätöntä tehtävän suorittamiseksi. Toimenpiteiden on oltava perusteltuja suhteessa tehtävän tärkeyteen ja kiireellisyyteen sekä tilanteen kokonaisarviointiin vaikuttaviin seikkoihin.
3 §
Tehtävien hoito ja tärkeysjärjestys
Poliisin tehtävät on hoidettava mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Olosuhteiden vaatiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen.
5 § (15.7.2005/525)
Toimenpiteen siirtäminen ja toimenpiteestä luopuminen
Suorittaessaan 3 luvussa tarkoitettuja tiedonhankintatoimenpiteitä poliisimies saa siirtää puuttumisen sellaiseen tekeillä olevaan rikokseen, josta ei aiheudu välitöntä vakavaa vaaraa toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle taikka välitöntä huomattavan ympäristö-, omaisuus- tai varallisuusvahingon vaaraa ja jos toimenpiteen siirtäminen on välttämätöntä tiedonhankintatoiminnan paljastumisen estämiseksi tai toiminnan tavoitteen turvaamiseksi. Poliisilla on oikeus luopua toimenpiteestä, milloin sen loppuun saattaminen voisi johtaa kohtuuttomiin seurauksiin tavoiteltavaan tulokseen nähden. Poliisin toimenpidettä pyytäneellä henkilöllä, jonka välitöntä oikeutta asia koskee, on oikeus saada tieto toimenpiteestä luopumisen perusteesta.

Kovalaisen toiminta

Kovalaisen kunnianloukkausasia on Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä parasta aikaa. Siksi on järjetöntä uhrata poliisin voimavaroja Kovalaisen esittämiin tutkintapyyntöihin, koska Kovalaisen omien rikosten tutkiminen on yhteiskunnalle paljon tärkeämpää kuin Kovalaisen esittämät kunnianloukkaukset. Kovalainen esimerkiksi vaati minulle mielentilatutkimusta Raahen käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus ei suostunut Kovalaisen vaatimuksiin. Teko täyttää kiistatta kunnianloukkauksen tunnusmerkistön.
Kovalaisen toiminnasta saa selkeän kuvan
Näistä osoitteista löytyy tietoja varatuomari kääntäjä Mikko Kovalaisen toiminnasta.

Kantelu Mikko Kovalaisen toimista
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=780


Todistusaineisto Raahen käräjäoikeudessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/todistusaineistoni-raahen-krjoikeudessa.html


Etsintäkuulutus varatuomari Mikko Kovalainen
http://www.anttalainen.com/suomeksi/viranomaisrikollisuus/risto_haikonen.html

Täydennän Mikko Kovalaista koskevaa asiaa muun muassa näin:

1. Rovaniemen hovioikeudelle tehty kantelu Mikko Kovalaisen toimista. Katso http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=780


2. Varatuomarin arvon poistamiskäsittely. Uutinen Savon Sanomissa Varatuomarin arvo on pysyvä.. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/07/prosessihairikko-mikko-kovalainen.html


3. Espoon käräjäoikeuden nauhoitus, jossa kuullaan todistajia Mikko Kovalaisen toiminnasta. Nauhoitus on laitettu CD-levylle ja sen kesto on noin kaksi tuntia. Mikko Kovalainen hävisi tämän jutun Espoon käräjäoikeudessa, jonka hän oli nostanut Kaisa Suomalaista vastaan.

4. Lisätodisteena esitän Mikko Kovalaisen päämiehen Reino Niskasen kirjeestä 1.7.2009 otteita. Kirje kokonaisuudessaan toimitetaan postitse Rovaniemen hovioikeuteen: Dear Sir! Entinen lakimieheni Kovalainen. Näytin eräälle tuntemalleni lakimiehelle töitänne joita olitte minulle tehnyt. Lakimies katseltuaan Teidän aikaansaannoksianne totesi: ”Onpa omituista väpelöintiä asioidenhoito lakimieheltänne. Päätin erottaa Teidät. Te yrititte harhauttaa Espoon käräjäoikeutta kolmen todistajanne voimin tekemään virheellisen päätöksen.
Te jatkoitte lakimiehelle sopimatonta käytöstänne kun lähetitte useitakin halpamaisia uhkaus-, kiristys- ja törkykirjeitänne Helsingin hovioikeuteen. Te myönsitte oikeudessa petoksen tapahtuneeksi mutta ette vaatineet petokseen ryhtyneitä henkilöitä vastuuseen.
Te olitte laittaneet tietämättäni minut veljeni Veikon edustajaksi perunkirjaan.

5. Lisätodisteena esitän asioita helsinkiläisen henkilön asioiden hoidosta, jotka Mikko Kovalainen on hoitanut kelvottomasti ja päämiehensä tappioksi. On syytä epäillä, että hän on käyttänyt luottamusmiesasemaansa törkeästi väärin. Tapaus on yksi elämäni järkyttävimmistä oikeustapauksista ellei järkyttävin.
6. Mikko Kovalainen on hoitanut myös K. S:n asiaa niin ettei hänellä ole ollut mahdollisuutta saada oikeutta.
Olen selvittänyt kolme erittäin laajaa varatuomari Mikko Kovalaisen hoitamaa juttua, joissa kaikissa on järkyttävää jälkeä. Rikosten uhrit ovat joutuneet varatuomari Mikko Kovalaisen puhdistamiksi ja vakuutusyhtiöiden laskuttamaksi. Näissä asioissa poliisilla olisi tutkimista. Kysymys Suomussalmen tapauksesta, Helsingin tapauksesta ja Espoon tapauksesta. Valitettavasti näissä tapauksissa syyllisiä ovat poliisit, jotka ovat jättäneet rikokset tutkimatta ja siksi rikokset ovat vanhentuneet suurelta osin. Kansalaisen on kuitenkin pitänyt voida luottaa poliisiin jotta tämä selvittään selvät rikokset. Nyt poliisi on peitellyt rikoksia ja suojellut rikollisia. Siksi poliisin toiminnasta on vastuussa poliisien lisäksi Suomen valtio, jonka on korvattava aiheutuneet vahingot täysimääräisesti. Olen keskustellut asiasta eduskunnan oikeusasiamiehen päivystävän lakimiehen kanssa ja esittänyt asian myös oikeusministerin harkittavaksi.
On täysin turhaa tutkia varatuomari Mikko Kovalaisen tekemiä tutkintapyyntöjä, sillä ne on tehty kiusanteko mielessä ja tavoitteena hänellä on tehdä ilkeyttä rehellisille ihmisille keinoja kaihtamatta. Kysymys on myös yhteiskunnan varojen väärinkäytöstä. Tämä näyttää jatkuvan niin kauan kunnes Mikko Kovalainen telkkien takana.
Vaadin kaikkien varatuomari Mikko Kovalaisen tutkintapyyntöjen jäädyttämistä ja nyt voimat on keskitettävä varatuomari Mikko Kovalaisen rikosten tutkimiseen.

Kalajoella 25.8.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: