tiistai 11. elokuuta 2009

Lähes 30 vuotta vailla lain suojaa
Kuva seura-lehdestä 2.10.1987 Pentti Vänskä

Oulaisten Kivi Oy aloitti luvitta louhinnan Tenkulan ja Suotulan asuntojen välittömässä läheisyydessä Oulaisten Piipsjärvellä vuonna 1982. Metsäinen kaunis kallio tuhottiin. Viranomaiset eivät puuttuneet asiaan. Kaupunginjohdon ja kaupunginjohtaja Antti Niemelän vaatimuksesta alettiin louhinnalle hankkia lupaa. Kolme kertaa Oulun lääninoikeus kumosi luvan asukkaiden valitusten johdosta. Päätöksissä oli perusteluna, ettei ollut edellytyksiä luvan myöntämiselle. Louhinta jatkui koko ajan. Työmaa-alue oli laajentunut jo 8,5 hehtaarin alueelle. Lupaa oli haettu 2,5 hehtaarin alueelle.

Kivilouhimo tuli käytännössä kahden perheen pihaan ja rupesi räjäyttelemään järkäleitä. Talojen etäisyys toisistaan on 340 metriä ja tähän väliin tuli kivilouhimo. Lapset joutivat olemaan noin kuukauden poissa koulusta, kun eivät uskaltaneet mennä kouluun räjäytysten johdosta. Oululaisten kouluviranomaiset jakoivat Tenkuloiden lapsille Timolle ja Tuomakselle kuulosuojaimet räjäytysten vaarojen torjumiseksi. Tenkuloiden tie louhittiin poikki ja he joutuivat kulkemaan liki puoli vuotta louhintatyömaalla koneitten ja ammunnan seassa. Kerran talon emäntä Sanna Tenkula ajoi suoraan räjäytykseen ja pääsi viime hetkellä peruuttamaan alta pois. Luonnollisesti rakennuksille on aiheutunut vaurioita ja kiviä on lentänyt pihoille.

Viranomaiset ovat olleet sokeita rikolliselle toiminnalle. Kysymys on suoranaisesta valehtelusta, täydellisestä laista piittaamattomuudesta, virkavelvollisuuksien laiminlyönneistä ja rikollisten suojelusta.
Poliisi Veikko Tenkula toteaa, että ”olen ollut poliisina 35 vuotta ja jäin vanhuuseläkkeelle 1.6.2005 alkaen. Toimin Ylivieskan kihlakunnan Oulaisten palvelutoimistossa tutkijana. Oli erittäin ikävää kohdallani, kun oma esimies, lääninhallitus mukaan lukien oli sotkeutunut rikolliseen toimintaan”.

Katso Veikko Tenkulan kotisivut http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/

Mitä laki sanoo?

Katso Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.1986/410
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860410

Katso Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2006 kohta 11 alkaen sivulta 60 Räjäytys- ja louhintatyöt sekä räjähdysvaaralliset aineet
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=60992&lan=FI

Katso Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 3.6.2005/390
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050390

Katso Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 24.1.1986/64
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860064


Super-Eki auttaa

Eläkkeellä oleva poliisi Veikko Tenkula kääntyi puoleeni, koska luottaa enemmän minun, Erkki Ahon, toimintaan kuin poliisin toimintaan. Suomen perustuslain 109 §:n mukaan
Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävät:

Oikeusasiamiehen tulee valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeusasiamies valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.
Oikeusasiamies antaa joka vuodelta kertomuksen toiminnastaan sekä lainkäytön tilasta ja lainsäädännössä havaitsemistaan puutteista eduskunnalle.

Tulen saattamaan asiat eduskunnan oikeusasiamiehen tutkittavaksi ja varmistan asioille myös seurannan vähintäänkin kymmenen kansanedustajan toimesta. Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävänä on nyt saattaa asiat lainmukaiseen tilaan ja rikoksiin epäillyt on saatettava vastuuseen teoistaan sekä aiheutetut vahingot on korvattava täysimääräisesti korkoineen. Epäilyjen kohteena ovat jälleen Ylivieskan poliisi Raimo Ollila, entinen Oulun KRP:n päällikkö Eero Klemetti ja entinen läänin poliisijohtaja Erkki Haikola sekä joukko muita poliisiviranomaisia ja nimeltä mainitsemattomia kunnan ja valtion viranomaisia.

Ei kommentteja: