lauantai 7. huhtikuuta 2012

Kärsimysnäytelmä Oikeusvaltio Suomi


 
Johdanto

Vaadin Mikko Kovalaisen välitöntä pidättämistä vangitsemista varten. Vaadin PR-talojen konkurssivyyhden ja Natura-rikosten selvittämistä sekä aiheutettujen vahinkojen korvaamista korkoineen viipymättä. Vaadin kaikkia rikoksiin syyllistyneitä vastuuseen teoistaan.


Syrjinnän kohteena jo lähes 30 vuotta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syrjinnn-kohteena-jo-lhes-30-vuotta.html

 Natura – Suomen suurin rikos?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/kihlakunnansyyttaja-sari-leppaluoto.html

Erikoinen isänpäivä - tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html

Putkakertomus 20.8.-23.8.2010
http://ahonblogi.blogspot.com/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html


Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on tehnyt tutkimatta jättämispäätökset, vaikka Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänyt tutkintapyyntöä 23.3.1997. Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002 Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen. Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen.

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Syyttäjän esteellisyys on määritelty syyttäjistä annetussa laissa ( 12 §). Katso
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19970199

Syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta (kuvat saa isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä)
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html

KE 31.08.2011
http://ahonblogi.blogspot.com/2011/08/ke-31082011.html

Suunnitelmallinen törkeä rikos
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/suunnitelmallinen-torkea-rikos.html

Avaintodistajan lausunto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/avaintodistajan-lausunto-sulo-heiskarin.html

Saattohoitajien toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/saattohoitajien-toiminta.html

Jouni Remes ja Markku Koski
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/12/jouni-remes-ja-markku-koski.html

Oikeudenkäynti tietämättämme
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/oikeudenkaynti-tietamattamme.html

Konkurssipesänhoitajien rikollinen toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/konkurssipesanhoitajien-rikollinen.html

Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/asianajaja-asko-keranen-jatti.html

Uusi konkurssipesä ja saattohoitaja Weckström
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/uusi-konkurssipesa-ja-saattohoitaja.html

Paavo M. Petäjän toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/paavo-m-petajan-toiminta.html

Paavo M. Petäjän väärä lausuma Korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/paavo-m-petajan-vaara-lausuma.html

Se on siinä – varatuomari Paavo M. Petäjän väärä lausuma korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/se-on-siina-varatuomari-paavo-m-petajan.html

Kauppasopimukset rahanpesijöiden kanssa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/kauppasopimukset-rahanpesijoiden-kanssa.html

Poliisi ei tutki asianajaja Antti Kejon toimintaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/poliisi-ei-tutki-asianajaja-antti-kejon.html

Konkurssipesänhoitajien ja niitä valvovien toiminnasta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/konkurssipesanhoitajien-ja-niita.html

Erkki Aho vastaa -vastine Keskipohjanmaa-lehden uutisointiin
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/erkki-aho-vastaa-vastine-keskipohjanmaa.html


Syyttäjän esteellisyys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/korkeimman-oikeuden-paatos-syyttajan.html

Rikoslain 11 luvun 9 §:n mukaan syrjintä määritellään näin: Syrjintä Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka
3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaanrodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Rikoslain 40 luvun 10 §:n mukaan jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin luvun 5 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Rikoslain 40 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään, hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä.

15 luku 11 § (24.7.1998/563)Rikoksentekijän suojeleminen Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Rikoslaki 40 luku 7 § (12.7.2002/604)Virka-aseman väärinkäyttäminen Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa
1) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään taikka
2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden,hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Rikoslaki 40 luku 10 § (12.7.2002/604)Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Näin sanoo Suomen laki:
Rikoslaki 11 luku 3 § (11.4.2008/212)Rikos ihmisyyttä vastaan Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä
1) surmaa tai orjuuttaa toisen, käy hänellä kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, myymällä tai vuokraamalla taikka kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman taikka vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään taikka tuhoaa väestöä asettamalla sitä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai muulla tavoin,
2) karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä,
3) vangitsee toisen tai muuten riistää häneltä vapauden kansainvälisen oikeuden perustavaa laatua olevien määräysten vastaisesti taikka aiheuttaa vapautensa menettäneen tahdonvastaisen katoamisen,
4) raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon taikka harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa tai
5) harjoittaa rotuerottelua taikka vainoaa tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella taikka niihin rinnastettavilla muilla perusteilla, on tuomittava rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi. Yritys on rangaistava.

4 § (11.4.2008/212)Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa"alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi. Yritys on rangaistava

Oikeusturvan puutteita!

Valituslupapyyntö ja valitus korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/10/valituslupapyynto-ja-valitus.html

Palaveri kihlakunnanvoudin kanssa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/10/palaveri-kihlakunnanvoudin-kanssa.html

Selvityspyyntö Jaakko Jonkalle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Pikkuperkeileitä ja suojelusenkeleitä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/04/pikkuperkeleita-ja-suojelusenkeleita.html

Oikeusvaltio Suomi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/oikeusvaltio-suomi.html

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudet eivät ole toimivaltaisia asiaoissani
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/ylivieska-raahen-karajaoikeudet-eivat.html

Esteelliset syyttäjät ja esteelliset tutkinnanjohtajat
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/esteelliset-tutkinnanjohtajat-ja.html

Ahojahti jatkuu
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/ahojahti-jatkuu.html

Miksi en saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/miksi-en-saanut-oikeudenmukaista.html

Oikeudenkäyntiväittämäni ei käsitelty lainmukaisesti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/oikeudenkayntivaittamiani-ei-kasitelty.html

Miksi kukaan ei kuule avunhuutojani
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/miksi-kukaan-ei-kuule-avunhuutojani.html

Lehdistötiedote
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/lehdistotiedote.html

Kantelu Kalevan uutisoinnista julkisen sananneuvostolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/kantelu-kalevan-uutisoinnin-johdosta.html

TOTUUS ASIOISSA

Vaarallinen alue
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/vaarallinen-alue.html

Suomussalmella ei tutkinta törkeitä virkarikoksia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/suomussalmella-ei-tutkita-trkeit.html

Varatuomari väärensi nimet avoimiin asianajovaltakirjoihin

Erikoiset kalakaupat

Poliisille rökäletappio numeroin 10 - 0

Raimo Ollilan esteellisyys tutkinnanjohtajana – rikospoliisi Veikko Tenkula todistaa Ollilan rikollisuuden

Sisämnisteriön ja poliisin yhteiset salaisuudet

Tutkinnanjohtajan esteellisyys

Raimo Ollilan esteellisyys 1

Raimo Ollilan esteellisyys 2

Raimo Ollilan esteellisyys 3

Raimo Ollilan esteellisyys 4

Raimo Ollilan esteellisyys 5

Raimo Ollilan esteellisyys 6

Raimo Ollilan esteellisyys 7

Kiirehtimispyyntö

Vastaus Pia Siwelle

Hätähuutoja Suomesta

Syyttäjä Mustosen rikolliseksi epäiltävä toiminta

Syyte kevyellä pohjalla

Puolustukseni Raahen käräjäoikeudessa 2.9.2008

Todistusaineistoni Raahen käräjäoikeudessa 2.9.2008
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/todistusaineistoni-raahen-krjoikeudessa.html

Mikko Kovalaisen asia Raahen käräjäoikeudessa 2.9.2008
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/mikko-kovalaisen-asia-raahen.html

Ahojahti jatkui Raahen käräjäoikeudessa                   http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/ahojahti-jatkui-raahen-krjoikeudessa.html

Hanurista tempaistu Raahen käräjäoikeuden päätös
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/hanurista-tempaistu-raahen-krjoikeuden.html

Selvityspyyntö Jaakko Jonkalle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Mikko Kovalainen - lain ylä- ja ulkopuolella
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/mikko-kovalainen-lain-yl-ja.html

Prosessihäirikkö Mikko Kovalainen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/07/prosessihairikko-mikko-kovalainen.html

Kuoleeko kurki ennen kuin suo sulaa?

Valitus Raahen käräjäoikeuden päätöksestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/07/valitus-raahen-karajaoikeuden.html

Raahen käräjäoikeuden laamanni Pesonen-Ehrola
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/01/raahen-karajaoikeudenlaamanni-ritva.html

Laamanni näki vaan ei huomannut
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/03/laamanni-naki-vaan-ei-huomannut.html

Haaste ja vastakanne sekä asioiden käsittely yhtenä kokonaisuutena ja vastine Kovalaisen antamaan lausumaan Rovaniemen hovioikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/haaste-ja-vastakanne-seka-asioiden.html

ROVANIEMEN HOVIOIKEUDELLE
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/rovaniemen-hovioikeudelle.html

Kiitos Mikko Kovalainen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/kiitos-mikko-kovalainen.html

Käräjätuomari Heikki Sneckin tuomio ja toimintaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/kymmenen-euron-juttu-syyttomasta.html

Poliisi suojelee rikollisia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/poliisi-suojelee-rikollisia.html

Kiirehtimispyyntö keskusrikospoliisille
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/kiirehtimispyynto-keskusrikospoliisille.html

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Läänin poliisijohtaja Sauli Kuha
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/laanin-poliisijohtaja-sauli-kuha.html

Syyttäjä Kirsi Männikkö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/syyttaja-kirsi-mannikko.html

Määräajan pidentämispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/maaraajan-pidentamispyynto.html

Rikostarkastaja Leila Melander
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/rikosylitarkastaja-leila-melander.html

Kihlakunnansyyttäjä Ilpo Lehto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/kihlakunnansyyttaja-ilpo-lehto.html

Vastaus turvaamistoimiasiassa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/raahen-karajaoikeus-karajatuomari-timo.html

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/04/apulaisoikeuskansleri-mikko-puumalainen.html

Tutkija Harri Rahkolan toimintaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/04/trukki-romutettiin-omistajan-tietamatta.html

Mielipide ylittää Suomen lain
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/07/mielipide-ylittaa-suomen-lain.html

Onko laki väärässä?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/04/onko-laki-vaarassa.html

Kansa huusi poliisia apuun, mutta mitään ei tapahtunut
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/kansa-huusi-poliisia-apuun-mutta-mitaan.html

Mikko Kovalaisen toimintaa

Värikästä mentoa..
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/varikasta-menoa.html

Kääntäjä Mikko Kovalainen hävisi juttunsa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/kovalainen-havisi-juttunsa.html

Kääntäjä Kovalainen hävisi jälleen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/kaantaja-kovalainen-havisi-jalleen.html

Varatuomari kääntäjä Mikko Kovalainen hävisi jälleen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/07/varatuomari-kaantaja-mikko-kovalainen.html

Vastaus rikotarkastaja Tapio Kalliokoskelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/vastaus-rikostarkastaja-tapio.html

Valtakunnansyyttäjälle ja Rovaniemen hovioikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/tutkintapyynto-valtakunnansyyttajalle.html

Todistusaineisto suomalaisen oikeus- ja poliisihallinnon mädännäiyydestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/todistusaineisto-suomalaisen-oikeus-ja.html

Käräjätuomari Heikki Sneckin toimintaa

Kuulemisasia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/kuulemisasia.html

Järkyttävä oikeudenkäyntivirhe asiassa 11/2943
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/jarkyttava-oikeudenkayntivirhe-asiassa.html

Oikeustaistelu jatkuu
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/oikeustaistelu-jatkuu.html

Valitin asiasta Rovaniemen hovioikeuteen. Minulle heräsi epäilys, että käräjätuomari Heikki Sneck ei toimi rehellisesti. Siksi pyysin käräjätuomari Heikki Sneckiltä aineistoista kopiot, jotka hän on saanut asiassa ja jotka hän laittaa Rovaniemen hovioikeuden käsittelyyn. Käräjätuomari Heikki Sneck ei laittanut minulle kopioita, vaan kiersi asian näin:


Sent: Wednesday, May 25, 2011 3:32 PM


Subject: AINEISTO


Asianosaisten toimittamat asiakirjat:


1. Kovalaisen tekemä konkurssihakemus liitteineen (Teillä on jo tämä aineisto)
2. Teidän lähettämänne sähköpostit (Teillä on jo tämä aineisto)


Tuomiistuimen laatimat asiakirjat:

1. Lausumapyyntö ja kutsut istuntoon 2.5.2011 (Teillä on jo tämä aineisto)
2. Istunnon peruuttamisilmoitus (Teillä on jo tämä asikirja)
3. Kutsut istuntoon 23.5.2001 (Teillä on jo tämä asiakirja)
4. 23.5.2011 julistettu päätös (Teillä on jo kopio tästä).Mistä asiakirjoista tarvitsette vielä kopioita?

Käräjätuomari Heikki Sneck siis kieltäytyi toimittamasta minulle pyytämiäni aineistoja jotta rikos eli laiton konkurssi ei paljastuisi. Kun tarkistin Rovaniemen hovioikeudesta Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden sinne toimittamat asiakirjat asioissa, niin ne olivat väärät eli näitä asiakirjoja ei ole toimitettu kokonaisuudessaan Rovaniemen hovioikeuden käsittelyyn.

Tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon toimintaa

Tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon esteellisyys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/sahkoposti-ministereille.html

Tutkintapyyntö Kainuun poliisille
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/04/tutkintapyynto-kainuun-poliisille.html

Kainuun poliisipäällikkö Rönkkö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/03/kainuun-poliisilaitos-poliisipaallikko.html

Samaan aikaan Mikko Kovalainen tehtaili uusia rikostutkintapyyntöjä minua vastaan. Kun todistin pyynnöt aiheettomiksi, niin tutkinnanjohtaja Tapani Tasanto teki tutkimattajättämispäätöksen, mutta samalla hän pelasti Mikko Kovalaisen ja peitteli rikoksia ja suojeli rikollisten toimintaa

Tapani Tasanto teki tutkimattajättämispäätöksen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/06/tapani-tasanto-teki-tutkimattajattamisp.html

Rovaniemen hovioikeuden toimintaa

Tehtyäni valituksen Rovaniemen hovioikeuteen soitin ennen kuin Rovaniemen hovioikeus oli ratkaissut asiaa asian esittelijälle Auli Vähätörmälle. Katso

Keskustelun vahvistus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/keskustelun-vahvistus.html

Täten todistan, että
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/taten-todistan-etta.html

Tein korkeimmalle oikeudelle toimenpidekieltovaatimuksen ja valituslupapyynnön. Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/toimenpidekieltovaatimus-ja.html

Tyytymättömyyden ilmaisu K11/1589
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/08/tyytymattomyyden-ilmaisu-k111589.html

Konkurssipesänhoitaja Pasi Markus Leinosen toimintaa

Konkurssipesänhoitaja Pasi Markus Leinosen osuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/08/konkurssipesanhoitajan-vapauttaminen.html

Tein kantelun Pasi Markus Leinosen toiminnasta

Kantelu konkurssipesänhoitaja Pasi Markus Leinosen toiminnasta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/kantelu-konkurssipesanhoitaja-pasi.html


Kiireellinen tutkintapyyntö ja kantelu oikeuskanslerille
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/08/kiireellinen-tutkintapyynto-ja-kantelu.html

Ilmoitus kansalaistottelemattomuudesta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/09/ilmoitus-kansalaistottelemattomuudesta.html

Jokilaaksojen poliisi kieltäytyy tutkimasta ja ottamasta todistusaineistoa vastaan

Informaatio- ja tiedotustilaisuus sekä todistusaineiston luovutustilaisuus poliisille ja syyttäjälle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/09/informaatio-ja-tiedotustilaisuus-seka.html

Poliisit ja syyttäjä jänistivät

Syyttäjä Esa Mustonen ryhtyi peittelemään omia rikoksiaan ja siinä löysi yhteiskumppaniksi Sievin kunnanjohtaja Markku Kosken. Käräjätuomarina asiassa oli Heikki Sneck, joka jälleen kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa. Mustonen oli vetäytynyt syyttäjän toimesta tässä oikeudenkäynnissä juuri ennen oikeudenkäyntiä ja syyttäjänä toimi Kati Alkula, joka ei ollut saanut tutkijalle ja tutkinnajohtajalle toimitettua aineistoa, mutta siitä huolimatta kertoi pysytävänsä toimimaan syyttäjänä asiassa. Tutkija Jyrki Rajaniemi keiötäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa ja siksi lähetin todistusaineiston sähköpostitse myös tutkinnanjohtaja Jonny Paanaselle kuin syyttäjä Eso Mustoselle.

Koska epäilin rikoksia rikostutkinnan ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden toiminnan osalta, niin pyysin Rovaniemen hovioikeudelta Yliviska-Raahen käräjäoikeuden sinne lähettämät aineistot. Katso

Selvitys ja asiakirjapyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/10/selvitys-ja-asiakirjapyynto.html

Kun sain Rovaniemen hovioikeudesta sinne Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden lähettämän aineiston niin saatoin todeta, että ko. aineisto oli puutteellinen ja väärä. Siitä puuttui lähes kaikki minun esittämäni todistusaineisto Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa.

Asia on nyt todistusaineistoineen Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä.

Rovaniemen hovioikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/11/rovaniemen-hovioikeudelle.html

HYVÄ ME – käsittämätöntä toimintaa !

Korkein oikeus teki asiaan liittyvän päätöksen konkurssiasiassa. Katso

Kati Hiden, Juha Häyhä, Minna Ihonen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/11/kati-hiden-juha-hayha-minna-ihonen.html

Mikko Kovalainen tehtaili koko ajan uusia rikostutkintapyyntöjä. Katso

Ensimmäinen loppulausunto asiassa 8540/R/5845/11
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/12/ensimmainen-loppulausunto-asiassa.html

Tein kantelun asioista valtakunnansyyttäjävirastoon
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/12/apuaisvaltakunnansyyttaja-jorma-kalske.html

10 vuotta ehdotonta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/09/10-vuotta-ehdotonta-vankeutta.html

Laillisuusvalvonnan rappiotila
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/09/laillisuusvalvonnan-rappiotila.html

Tein kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/laillisuusvalvonnan-jarkyttava-tila-osa.html

Laillisuusvalvonnan järkyttävä tila (kantelun 2 osa)
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/laillisuusvalvonnan-jarkyttava-tila.html

Rikostutkintapyyntö Helsingin poliisille
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/04/rikostutkintapyynto-helsingin.html

Mikko Kovalainen hädissään ja rahapuutteessaan tehtailee rikostutkintapyyntöjä ja käy oikeudenkäyntejä entisiä päämiehiään ja heidän avustajiaan vastaan. Kovalainen sai kaksi kertaa asiansa Helsingin hovioikeuden käsittelyyn, mutta jäi kummallakin kerralla itse saapumatta kantajana oikeudenistuntoon. Tässä Helsingin hovioikeuden päätös

Helsingin hovioikeuden päätös Mikko Kovalaisen asiassa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/helsingin-hovioikeuden-paatos-mikko.html

Olin toimittanut aineistoa Helsingin hovioikeuden istuntoon ennen oikeudenkäyntiä, koska epäilin, että Mikko Kovalainen ei saavu oikeudenistuntoon vaikka on kantaja

Helsingin hovioikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/helsingin-hovioikeudelle.html

Laillisuusvalvonnan järkyttävä tila

Eduskunnan oikeusasiamiehen toimintaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/tallaiselle-toiminnalle-nauravat-jo.html

Laillisuusvalvonnan järkyttävä tila Suomessa!
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/laillisuusvalvonnan-jarkyttava-tila_21.html

Tapani Tasannon toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/tapani-tasannon-toiminta.html

Tutkinnanjohtaja Tapani Tasanto jää kiinni, mutta ….
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/vuosipaivan-kunniaksi-tutkijan.html

Kihlakunnansyyttäjä Krista Soukola suojelee
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/03/kihlakunnansyyttaja-krista-soukolan.html

Kommenttini kihlakunnansyyttäjä Soukolan toiminnasta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/03/kihlakunnansyyttaja-krista-soukolan_13.html

Suomessa toimii kollegiaalinen suojelujärjestelmä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/03/kollegiaalinen-suojelujarjestelma.html

Mikko Kovalainen antaa kantajana väärän lausuman oikeudelle. Kuuntele
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/03/mikko-kovalaisen-vaara-lausunto.html

Olen pyytänyt apua myös perussuomalaisten eduskuntaryhmältä ja kansanedustaja, poliisi Ismo Soukolalle lähetin yksityiskohtaisen vastauksen. Katso

Vastaus kansanedustaja Ismo Soukolan tiedusteluun
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/vastaus-kansanedustaja-ismo-siukolan.html

Poliisi kieltäytyy tutkimasta

Jokilaaksojen poliisi kieltäytyy tutkimasta rikoksia. Katso

Miksi Jokilaaksojen poliisi ei tutki rikoksia?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/miksi-jokilaaksojen-poliisi-ei-tutki.html

Poliisi Jaakko Savilammelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/05/poliisi-jaakko-savilammelle.html

Loppulausunto – Tapan Tasannon esteellisyys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/06/loppulausunto-asiassa-8630r1412810.html

Kunnianloukkaus vai osallisuus törkeään petokseen ja rekisterimerkintärikos?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/kunnianloukkaus-vai-osallisuus-torkeaan.html

Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/ylivieskan-poliisipaallikko-petri.html

Miksi 75 päivän ehdoton vankeustuomioni velallisen epärehellisyydestä on väärä, samoin kuin kaikki muutkin tuomioni?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/miksi-75-paivan-ehdoton-vankeustuomioni.html

Näkemysero
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/nakemysero.html

Tein tahallisen liikennerikokkomuksen jotta saisin asiat rikostutkintaan, mutta Jokilaaksojen poliisit ilmoittivat ettei minun tekemiä rikostutkintapyyntöjä tutkita.

Tahallinen liikennerikkomus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/tahallinen-liikennerikkomus.html

Käräjätuomari Heikki Sneck käsittelee nyt kolmannen kerran samoja asioita

Asiaan osallisen kuuleminen K11/1589
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/04/asiaan-osallisen-kuuleminen-k111589.html

Olen lähettänyt oman lausumani asiassa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen ja olen pyytänyt Ylivieska-Raahen käräjäoikeutta toimittamaan minulle kopion tuosta lähettämästi aineistosta ja käräjätuomari Heikki Sneckia varmistamaan minulle sen, että on perehtynyt aineistoon ennen kuulemisasian käsittelyä oikeudessa. Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ja käräjätuomari Heikki Sneck ei ole toimittanut minulle pyytämääni todistusaineistoa.

Oikeudenistunto on kuulemisasiassa maanantaina 16.04.2012 klo 09.00 Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa Raahessa. Olen miettinyt miten saan oikeudenistuntoon riittävästi kuulijoita jotta voidaan varmistaa oikeudenmukainen oikeudenkäynti asioissa. Harkitsen palkkion maksamista oikeudenistuntoa seuraamaan tuleville henkilöille. Olisiko 200 euroa/ henkilö puhtaana käteen sopiva korvaus oikeudenkäynnin seurannasta? Tavoitteena on saada oikeusali täyteen yleisöä. Olen harkinnut, että korvaukset maksetaan niille, jotka mahtuvat oikeussaliin ja jotka ovat valmiita todistamaan jatkossa mahdollisissa uusissa oikeudenkäynneissä. Minä katson, että nyt on vihdoinkin Suomi palautettava oikeusvaltioiden joukkoon. Tiedän varmasti olevani oikeassa ja Suomen valtio on korvausvelvollinen. Korvaukset olen valmis maksamaan heti, kun Suomen valtio suorittaa korvaukset minulle. Tarvittaessa voin harkita jopa korkeampaa oikeudenkäynnin seurantapalkkiota.

Ei kommentteja: