tiistai 31. maaliskuuta 2009

Vastaus turvaamistoimiasiassa



















Raahen käräjäoikeus
käräjätuomari Timo Tammiketo
Sovionkatu 1
PL 85
92100 RAAHE
Vastaus turvaamistoimiasiassa T09/428

En hyväksy Mikko Kovalaisen turvaamistoimihakemusta ja vastustan jyrkästi Kovalaisen esittämiä vaatimuksia ja asian käsittelyä uudestaan Raahen käräjäoikeudessa. Pidän Kovalaisen turvaamistoimihakemusta erittäin erikoisena, koska siinä nimitellään minua, Erkki Ahoa, erään toisen henkilön rikoskumppaniksi ja annetaan tietoisesti ja tarkoituksellisesti vääriä tietoja muun muassa tamperelaistuneesta ladyistä ja monista muista henkilöistä ja asioista ilman todistusaineistoa. Erikoinen on myös Kovalaisen vaatimus siitä, ettei vastapuolelle anneta tilaisuutta tulla kuulluksi.
En lainkaan ihmettele sitä, että Mikko Kovalaiselle on määrätty esiintymiskielto useaan hovioikeuteen ja vielä useampaan käräjäoikeuteen.

Mikko Kovalainen on esittänyt todistusaineistona Oulun KRP:n päällikön Leila Melanderin tutkimattajättämispäätöksen 21.11.2008 2400/S/10357/08. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on siirtänyt asiakokonaisuuden 26.03.2009 Dnro OKV/1454/1/2008 valtakunnansyyttäjäviraston tutkittavaksi.

Mikko Kovalaisen toimista on menossa KRP:n uudet rikostutkinnat. Todisteena KRP:n talousrikosyksikön päällikön Tapio Kalliokosken sähköposti 12.3.2009
----- Original Message -----
From: "Kalliokoski Tapio" <tapio.kalliokoski@poliisi.fi>
To: "Erkki Aho" <e.ahoky@kotinet.com>
Sent: Thursday, March 12, 2009 12:36 PM
Subject: Vast:Eilinen puhelinkeskustelu
Erkki Aho

Mikäli asianomistajat katsovat, ettei komisario Tornberg voi toimia heidän .......

TAPIO KALLIOKOSKI Rikostarkastaja Kriminalinspektör Head of Financial CrimesLinjanjohtaja LinjechefKeskusrikospoliisi Centralkriminalpolisen National Bureau ofInvestigation PL 285 PB 285 P.O.BOX 28501301 VANTAA FI-01301 VANDA FI-01301 VANTAA(071) 878 6566 +358 71 878 6566 +358 71 878 6566fax (071) 878 6676 fax +358 71 878 6676 fax +358 71 878 6676tapio.kalliokoski@poliisi.fi Tämä sähköpostiviesti voi sisältää luottamuksellista ja/tai salassa pidettäväätietoa ja sen on tarkoitettu vain nimetyille vastaanottajille. Jos olet saanuttämän viestin vahingossa, ole hyvä ja ilmoita siitä heti tämän viestinlähettäjälle sähköpostitse ja hävitä omista sähköposteistasi viesti ja senmahdolliset liitteet. Kiitos yhteistyöstä.

Turvaamistoimi on käsitelty jo aikaisemman oikeudenkäynnin yhteydessä Raahen käräjäoikeudessa. Raahen käräjäoikeus käsitteli asiaa torstaina 21.8.2008 valmisteluistunnossa ja hylkäsi varatuomari Mikko Kovalaisen vaatimukset hukkaamiskiellosta ja vakuustakavarikosta. Myös Kovalaisen vaatima Ahon mielentilatutkimus sai Raahen käräjäoikeudelta hylkäävän päätöksen. Raahen käräjäoikeus ei suostunut myöskään oikeuskäsittelyn siirtoon, jota varatuomari Mikko Kovalainen oli vaatinut. Varatuomari Mikko Kovalainen ei ilmestynyt valmisteluistuntoon lainkaan.

Kaiken lisäksi asiakokonaisuus on parasta aikaa Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä, jonne Mikko Kovalainen on lähettänyt myös aineistonsa 9.3. ja 11.3.2009. Rovaniemen hovioikeus on pyytänyt samassa asiassa lausumaa minulta, Erkki Aholta, samanaikaisesti. Oikeudenkäymiskaaren mukaan useat kanteet on käsiteltävä samassa oikeudenkäynnissä, jos ne johtuvat samasta perusteesta. Raahen käräjäoikeus ei voi ottaa asiaa tutkittavaksi, koska asiakokonaisuus on samanaikaisesti Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä.

Perusteena oikeudenkäymiskaari 18 luku 1-3§
18 LUKU (22.7.1991/1052)
Samassa oikeudenkäynnissa käsiteltävistä kanteista ja väliintulosta riita- asiassa
1 § (22.7.1991/1052)
Kantajan samaa vastaajaa vastaan samanaikaisesti nostamat useat kanteet on käsiteltävä samassa oikeudenkäynnissä, jos ne johtuvat olennaisesti samasta perusteesta.
2 § (22.7.1991/1052)
Kantajan useita vastaajia vastaan tai usean kantajan yhtä tai useampaa vastaajaa vastaan samanaikaisesti nostamat kanteet on käsiteltävä samassa oikeudenkäynnissä, jos ne johtuvat olennaisesti samasta perusteesta.
3 § (22.7.1991/1052)
Jos vastaaja nostaa kantajaa vastaan kanteen, joka koskee samaa tai samaan yhteyteen kuuluvaa asiaa kuin alkuperäinen kanne taikka sellaista saatavaa, jota voidaan käyttää kuittaukseen (vastakanne), kanteet on käsiteltävä samassa oikeudenkäynnissä.

Todisteena Rovaniemen hovioikeuden lausumapyyntö 12.3.2009 Diaarinumero R08/974 Kovalaisen hovioikeudelle 9.3. ja 11.3.2009 toimittama turvaamistoimihakemukseksi otsikoitu hakemus.

Katson, että Mikko Kovalainen käyttää tietoisesti väärin Suomen oikeusjärjestelmää ja aiheuttaa toiminnallaan yhteiskunnalle ja sen kansalaisille suurta taloudellista vahinkoa. Tällaisen toiminnan on mahdollistanut muun muassa Ylivieskan poliisi Raimo Ollila, joka toimi asiassa esteellisenä tutkinnanjohtajana. Katso apulaisoikeuskanslerin päätös tutkinnanjohtajan esteellisyydestä

Mikko Kovalaisen oikeuslaitoksen väärinkäytön on mahdollistanut myös syyttäjä Esa Mustonen, joka toimi esteellisenä syyttäjänä edellisenä Raahen käräjäoikeudenistunnossa, jossa käsiteltiin Mikko Kovalaisen asiaa. Katso
Korkeimman oikeuden päätös syyttäjän esteellisyydestä

sekä selostus syyttäjän esteellisyydestä
Syyttäjän esteellisyys

Tutkinnanjohtajan ja syyttäjän esteellisyyteen vaikuttavat nämä asiat

PR-talojen markkinoilta poistaminen
Erikoinen isänpäivä - tapon yritys
Huippuälykästä ja salamannopeaa toimintaa
DVD-dokumnettin youtubessa

Edellisessä istunnossa Mikko Kovalaisen oikeuslaitoksen väärinkäytön mahdollisti käräjätuomari Jyrki Määttä toiminnallaan. Katson, että hän toimi puolueellisesti ja esti minua ihmisoikeussopimuksen artiklan 1 d vastaisesti kuulustelemasta vastapuolen todistajaa. Katso 1 d kohta: d. oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat.Asian voi tarkistaa Raahen käräjäoikeuden todistajalausuntojen nauhoituksesta.

Pidän erikoisena sitä, että Mikko Kovalaisen todistajia kuultiin puhelimitse, mutta Erkki Ahon todistajia ei kuultu. Pidän erikoisena myös sitä, että Mikko Kovalaisen todistaja oli unohtanut mitä hänen piti sanoa ja Mikko Kovalainen kysyi puhelinkuulustelussa todistajalta, että "voinko auttaa?"Käräjäoikeuden tuomarin puolueellisuuden ja tarkoitushakuisuuden voi todistaa kolme oikeudenistunnossa läsnäollutta henkilöä. Käräjätuomari Jyrki Määttä jätti oikeudenkäyntiväittämäni käsittelemättä todeten ettei sillä ole menestymisen mahdollisuuksia. Menettely oli todella törkeää. Hän jätti myös Mikko Kovalaisen toimintaa koskevan todistusaineistoni asiassa huomioonottamatta. Katso

Hovioikeusasetuksen 23 §:n 2 momentissa on säädetty, että hovioikeuden on ilmoitettava valtioneuvoston oikeuskanslerille alioikeuksien valvonnassa tietoonsa tulleista seikoista, jotka
saattavat johtaa virkasyytteen nostamiseen hovioikeudessa.

Rikoslain 40 luvun 10 §:n mukaan jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin luvun 5 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatominnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuuden rikkomisesta varoituskeen tai saakkoon.

Rikoslain 40 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään, hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Lain 45 §:n 1 momentin mukaan lakia sovelletaan myös tuomariin.

Korostan edelleen, että olen parasta aikaa tekemässä vastinetta samasta asiasta Rovaniemen hovioikeuteen. Tämä Raahen käräjäoikeudelle tehty vastine on vain osa siitä vastineesta minkä teen Rovaniemen hovioikeudelle.

Vaatimus Raahen käräjäoikeudelle ( asia siirtynee Rovaniemen hovioikeuden käsiteltäväksi): Vaadin oikeutta määräämään Mikko Kovalaisen maksettavaksi tämän vastineen tekemisestä 1200 euroa.

Koska asiat ovat samanaikaisesti KRP:n tutkinnassa, oikeuskanslerin ja valtakunnansyyttäjän tutkittavana niin lähetän tämän vastineen myös heille tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Lähetän tämän vastineen tiedoksi ja toimenpiteitä varten myös oikeusministeri Tuija Braxille ja eduskunnan perustuslakivaliokunnalle sekä hallintovaliokunnalle jotta he saavat käytännön kuvan siitä millaista on Suomen poliisin ja oikeuslaitoksen toiminta ja mistä toiminnan kulut muodostuvat. Parantamisen varaa on todella järkyttävän paljon. Yhteiskunnan kannalta katsottuna Mikko Kovalainen olisi pitänyt pidättää ja vangita jo ajat sitten, mutta tämä on oikeusvaltio Suomi.

Kalajoella 31.3.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

1 kommentti:

Ernesti kirjoitti...

Hyvä Erkki, olisi jo korkea aika panna tuo "oikeusvaltio" aina ja kaikissa yhteyksissä seuraavalla tavalla, "Suomi oikeisvaltio".