perjantai 26. maaliskuuta 2010

SISÄMINISTERIÖN JA POLIISIN YHTEISET SALAISUUDET


-Eräitä esimerkkejä elävästä elämästä-

Onko hallituksella aikomustakaan alkaa selvittämään sitä, että sisäministeri Anne Holmlund ja poliisiylijohtaja Mikko Paatero antavat kivilouhimoiden ja murskaamoiden toistuvasti rikkoa räjähdysainelakia 2005/390 ja –asetusta 1999/59?

Ko. yrityksille myydään räjähdysaineita vastoin lainsäädäntöä. Nämä yritykset rikkovat toistuvasti räjähdysaineiden käyttö- ja varastointimääräyksiä. Toistuvasti sivuutetaan ilmoitusvelvollisuus ja luvanvaraisuus, jotka on määrätty laissa.

Laajamittaiselle räjähdysaineen käsittelylle ja varastoinnille lupa haetaan Turvatekniikan keskukselta. Määräykset ilmoitusvelvollisuudesta ja luvanvaraisuudesta on määritetty laissa ”Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)”. Tämä laki sekä ”Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja turvallisesta varastoinnista 59/1999” perustuvat suuronnettomuusvaaran torjuntaan koskevaan SEVESO II –direktiiviin (EY/105/2003), jota Suomi on sitoutunut noudattamaan.

Kymmenissä tapauksissa ympäri Suomea lain mukaan ei olisi lainkaan mahdollisuutta perustaa louhimoja ja murskaamoja suojaetäisyyksien ja muiden turvallisuuteen vaikuttavien asioiden vuoksi. Silti Holmlund, Paatero, Sisäministeriö ja Turvatekniikan keskus sallivat räjähdysaineen laittoman käytön ja varastoinnin.

Kotikaupungissaan Porissakin ministeri Holmlund antaa Lemminkäisen laittoman toiminnan jatkua. Tässä lainaus Porin kaupungin ympäristölupapäätöksestä:
"Laitoksen toiminnassa käytetään räjähdysaineita keskimäärin 55 tonnia vuodessa (maksimi 77 t/a). Räjähdysainevarastolle haetaan tarvittaessa lupa Teknilliseltä tarkastuskeskukselta ja ne suojataan lainsäädännön edellyttämällä tavalla."
http://www.pori.fi/ymparisto/luvat/paatokset/lemminkainen13.6.2006.pdf

Tässä ilmoitetaan, kuinka paljon räjähdysaineita käytetään, mutta unohdetaan, että räjähdysaineiden käyttö ja varastointi ovat luvanvaraista toimintaa ja niihin liittyy velvoitteita. Niitä ei voi noin vain käyttää.

Toinen esimerkki löytyy Tyrnävältä murskaamolta. Mitään lupia ei ole haettu, eikä niitä olisi mahdollista saadakaan. Yrittäjä ilmoittaa käyttävänsä 10000 kg räjähdysainetta kerralla. Räjäytyksien vuoksi talot ovat vaurioituneet ja 30 kilon kivi on lentänyt asukkaan viereen. Oulun poliisipäällikkö katselee muualle. Tyrnävällä rikos jatkuu edelleen.

Kolmas esimerkki on muutaman vuoden takainen Friisilän onnettomuus. Ihmisiä loukkaantui vakavasti ja talot tuhoutuivat. Tutkintapöytäkirjoihin merkittiin räjähdysaineita käytetyn kerralla 5 kg. Friisilässäkin oli kyse valvonnan laiminlyönneistä poliisin ja Tukesin toimesta. Onnettomuutta ei olisi voinut tapahtua, jos olisi toimittu lain edellyttämällä tavalla. Todellisuudessa sielläkin selvityksen tekivät tutkijat ja viranomaiset, jotka olivat myös tutkinnan kohde.

Tukes ja Sisäministeriö eivät välitä laeista, joita lain mukaan tulee noudattaa räjähteiden käytössä ja varastoinnissa. Kun onnettomuus sattuu, osataan kuitenkin lukea lakia :
Lainaus onnettomuustutkintalautakunnan raportista sivulta 40: http://www.onnettomuustutkinta.fi/uploads/itrcn89ov5.pdf
Onnettomuus tapahtui vuonna 2006.

” 2.5.1 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Lain tarkoitus on ehkäistä ja torjua muun muassa räjähteiden käytöstä, varastoinnista ja
säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö- ympäristö- ja omaisuusvahinkoja.
Lakia sovelletaan räjähteille asetettaviin vaatimuksiin sekä niiden käyttöön, siirtoon,
hallussapitoon, varastointiin ja säilytykseen.

Yleisten turvallisuusperiaatteiden (2.luku) (ns. selvilläolovelvollisuuden) mukaan toiminnanharjoittajan”

Räjähdeasetus (473/1993)

Asetuksen 76 §:ssä velvoitetaan toiminnanharjoittajaa ilmoittamaan poliisille kaikista räjäytystöistä lukuun ottamatta vähäisiä räjäytystöitä.

mutta jätetään huomiotta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdystarvikkeista (130/1980)

Tämä päätös edellyttää, että räjähteet varastoidaan työmaalla ja muussa tilapäisessä varastoinnissa standardin SFS 4397 tai SFS 4398 mukaisesti rakennetuissa ja varustetuissa varastoissa tai TUKESin tyyppihyväksymissä muissa varastosuojissa.
Päätöksessä velvoitetaan työmaalla käytettävien tilapäisten räjähdevarastosuojien osalta noudattamaan valtioneuvoston päätöksen (410/1986) vaatimuksia suojaetäisyyksien osalta.

Räjäytys- ja louhintatyömaiden valvonta
Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) ja sen alemman asteisten säädösten noudattamista valvovat Turvatekniikan keskus sekä poliisi ja pelastusviranomainen. Turvatekniikan keskus valvoo työmaalla tapahtuvaa räjähteiden tilapäistä varastointia myöntämällä varastointilupia ja tekemällä niiden käyttöönottotarkastuksia.

Voi vain pelolla miettiä, minä päivänä sattuu onnettomuus, jossa tuhannet kilot räjähdysainetta räjähtävät vapaassa tilassa? Tuhot ovat jo nyt valtavia suurien räjähdysainemäärien vuoksi. Taloja on vaurioitunut, ihmishenget ovat joka päivä vaarassa lentävien kivien ja paineaaltojen vuoksi. Poliisi ei tutki asioita, koska ovat itse sotkeutuneet tai Sisäministeriö estää tutkimukset.
Tutustukaa asioihin www.kotinet.com/veikko.tenkula
Siellä esitellään tapaus, jossa ympäristön annettiin tuhoutua poliisin suosiollisella avulla. Ja valheet jatkuvat.

Olin itse poliisina 35 vuotta ja viimeiset 15 vuotta rikostutkijana ylikonstaapelin vakanssilla. Jouduin itse silmätysten näkemään omien esimiesteni laiminlyönnit ja vääristelyt räjähdysainelainsäädännön valvonnassa ja ympäristörikoksissa yleensä. Rikosilmoituksessa olen tuonut esille sisäasianministeriölle, että tunnen suurta häpeää esimiesteni puolesta, jotka avustavat todella törkeissä vaarantamisrikoksissa välittämättä kansalaisten hengestä ja omaisuudesta.

Oulaisissa 27.01. 2010

Veikko Tenkula Sanna Tenkula
Ylikonstaapeli evp

Erkin kommentti:
Olen tutustunut Oulaisten tapaukseen paikan päällä. Olen perehtynyt asiaa koskevaan lainsäädäntöön. Yhteiskunnan kannalta on äärettömän tärkeää, että räjähdysainelakia ja –asetusta aletaan noudattaa ja valvoa. Miksi poliisi laiminlyö tehtävänsä? Asiat eivät ole vanhentuneet kuten viranomaiset yrittävät väittää. Myönnän, että osa on vanhentuneita, mutta rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa eli rikosten vanhentamisesta vastaa poliisi yhdessä Suomen valtion kanssa.

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/lahes-30-vuotta-vailla-lain-suojaa.html

Koska muun muassa Ylivieskan poliisi Raimo Ollila ja Oulun poliisi ja Oulun KRP ovat laiminlyöneet asiassa tehtävänsä, niin näiden tekojen tutkintavastuu kuuluu Kainuun poliisille. Epäilen, että Kainuun poliisissa ei löydy riittävää ammattitaitoa asiassa, mutta toimin kuitenkin ohjeiden mukaan. Kainuun poliisin tehtävänä on hankkia riittävä ammattitaito tutkintaa varten. Tutkinnanjohtajana tulee olla syyttäjä. Koska asia on valtakunnallisesti äärettömän tärkeä ja yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä niin lähetän tämän tutkintapyynnön myös suoraan uudelle valtakunnansyyttäjälle Matti Nissiselle. Katson, että Kainuun syyttäjän Ilpo Lehdon ammattitaito ei edellytä tutkinnanjohtajana toimimiseen tässä asiassa. Lähetän rikostutkintapyynnön Kainuun poliisille. Kainuun poliisipäällikkö Rönkön on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin.
Katson, että tätä tutkintapyyntöä ei voida sivuuttaa sillä, että tutkintapyynnöntekijänä on kansalainen Erkki Aho. Tutkintapyynnössä on niin paljon asianomaisten henkilöiden vaatimuksia, että asiat on tutkittava perusteellisesti. Oma käsitykseni on, että ongelma on valtakunnallinen ja sen takia asia kuuluu Keskusrikospoliisille. Lähetän siksi tämän tutkintapyynnön tiedoksi KRP:lle Tero Haapalalle jotta vakava yhteiskunnallinen ongelma tulee tietoon myös Keskusrikospoliisille toimenpiteitä varten. Asianomaiset esittävät omat vaatimuksensa asiassa tutkinnan edistyessä. Tulen antamaan asiassa loppulausunnon.

Kalajoella 26.03.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: