lauantai 11. huhtikuuta 2009

Onko laki väärässä?Suomen lain mukaan samaa asiaa ei voida käsitellä oikeudessa uudestaan eikä yhtä aikaa kahdessa eri oikeusasteessa samanaikaisesti. Olen saanut kutsun Raahen käräjäoikeuteen 7.5.2009 klo 10.00 turvaamistoimiasiassa, mikä on käsitelty Raahen käräjäoikeudessa 21.8.2008 ja nyt asia on Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä, jonne siitä on Mikko Kovalainen valittanut. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Raahen käräjäoikeus yrittää osoittaa toiminnallaan, että laki on väärässä.

Oikeudenkäymiskaari 18 luku (22.7.1991/1052) Samassa oikeudenkäynnissa käsiteltävistä kanteista ja väliintulosta riita- asiassa 1 § (22.7.1991/1052)
Kantajan samaa vastaajaa vastaan samanaikaisesti nostamat useat kanteet on käsiteltävä samassa oikeudenkäynnissä, jos ne johtuvat olennaisesti samasta perusteesta.

Olen vaatinut Rovaniemen hovoikeudelta asiassa suullista käsittelyä sekä oikeudenkäyntiväittämäni lain mukaista käsittelyä. Kysymys on rikostutkijan esteellisyydestä, syyttäjän esteellisyydestä sekä Raahen käräjäoikeuden tuomarin lainvastaisesta menettelystä.

Oikeudenkäymiskaari 16 luku (12.8.1960/362) Oikeudenkäyntiväitteistä (11.7.1997/690) 1 § (12.8.1960/362) Oikeudenkäyntiväite on tehtävä silloin, kun vastaaja ensimmäisen kerran käyttää asiassa puhevaltaa, ja kaikki väitteet, mikäli mahdollista, yhdellä kertaa. (22.7.1991/1052)
3 §
(23.5.2003/381) Ratkaisuun, jolla asia oikeudenkäyntiväitteen johdosta jätetään tutkimatta, haetaan muutosta 25 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti valittamalla.

Tässä viimeisin vastaukseni Rovaniemen hovioikeudelle. Olen jo aikaisemmin tehnyt valituksen ja oikeudenkäynti väitteen sekä antanut lausuman Kovalaisen kirjoituksiin. Nyt odotan oikeudenmukaista suullistä käsittelyä asioille, joilla on ratkaiseva merkitys 14 vuotta kestäneessä oikeustaistelussani.

Rovaniemen hovioikeus
Valtakatu 10-12
96200 Rovaniemi

Vastaus lausumapyyntöön Diarinro R08/974
Raahen käräjäoikeuden ratkasiu 19.9.2008 nro 543

Valittajat
Mikko Kovalainen
Erkki Johannes Aho

Vastapuolet
Kihlakunnansyyttäjä Esa Mustonen
Mikko Kovalainen
Erkki Johannes Aho

Kiistän jyrkästi Kovalaisen vaatimukset ja vastustan kaikkia Kovalaisen esittämiä muutosvaatimuksia.
Turvaamistoimi on käsitelty jo aikaisemman oikeudenkäynnin yhteydessä Raahen käräjäoikeudessa. Raahen käräjäoikeus käsitteli asiaa torstaina 21.8.2008 valmisteluistunnossa ja hylkäsi varatuomari Mikko Kovalaisen vaatimukset hukkaamiskiellosta ja vakuustakavarikosta. Myös Kovalaisen vaatima Ahon mielentilatutkimus sai Raahen käräjäoikeudelta hylkäävän päätöksen. Raahen käräjäoikeus ei suostunut myöskään oikeuskäsittelyn siirtoon, jota varatuomari Mikko Kovalainen oli vaatinut. Varatuomari Mikko Kovalainen ei ilmestynyt valmisteluistuntoon lainkaan.

Kaiken lisäksi asiakokonaisuus on parasta aikaa Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä, jonne Mikko Kovalainen on lähettänyt myös aineistonsa 9.3. ja 11.3.2009. Rovaniemen hovioikeus on pyytänyt samassa asiassa lausumaa minulta, Erkki Aholta, samanaikaisesti. Oikeudenkäymiskaaren mukaan useat kanteet on käsiteltävä samassa oikeudenkäynnissä, jos ne johtuvat samasta perusteesta. Raahen käräjäoikeus ei voi ottaa asiaa tutkittavaksi, koska asiakokonaisuus on samanaikaisesti Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä.

Raahen käräjäoikeus on kuitenkin ilmoittanut minulle 8.4.2009, että turvaamistoimiasiassa järjestetään oikeudenistunto 7.5.2009 klo 10.00 Raahen käräjäoikeudessa Istuntosali Brahessa Sovionkatu 1:ssä. Kysymyksessä on sama asia kuin Rovaniemen hovioikeudessa on nyt käsittelyssä ja johon tämä vastaukseni liittyy.

Kiistämisen perusteet:
Raahenkäräjäoikeuden pätös 19.9.2008 R08/224 perustui tutkinnanjohtaja Raimo Ollilan esteellisyyteen ja syyttäjän Esa Mustosen esteellisyyteen ja käräjätuomari Jyrki Määtän virheelliseen menettelyyn.

Katson, että Mikko Kovalainen käyttää tietoisesti väärin Suomen oikeusjärjestelmää ja aiheuttaa toiminnallaan yhteiskunnalle ja sen kansalaisille suurta taloudellista vahinkoa. Tällaisen toiminnan on mahdollistanut muun muassa Ylivieskan poliisi Raimo Ollila, joka toimi asiassa esteellisenä tutkinnanjohtajana. Katso
apulaisoikeuskanslerin päätös tutkinnanjohtajan esteellisyydestä
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2002/20021694

Mikko Kovalaisen oikeuslaitoksen väärinkäytön on mahdollistanut myös syyttäjä Esa Mustonen, joka toimi esteellisenä syyttäjänä edellisenä Raahen käräjäoikeudenistunnossa, jossa käsiteltiin Mikko Kovalaisen asiaa. Katso
Korkeimman oikeuden päätös syyttäjän esteellisyydestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/korkeimman-oikeuden-paatos-syyttajan.html

sekä selostus syyttäjän esteellisyydestä
Syyttäjän esteellisyys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Tutkinnanjohtajan ja syyttäjän esteellisyyteen vaikuttavat nämä asiat
PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Edellisessä istunnossa Mikko Kovalaisen oikeuslaitoksen väärinkäytön mahdollisti käräjätuomari Jyrki Määttä toiminnallaan. Katson, että hän toimi puolueellisesti ja esti minua ihmisoikeussopimuksen artiklan 1 d vastaisesti kuulustelemasta vastapuolen todistajaa. Katso 1 d kohta: d. oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat.Asian voi tarkistaa Raahen käräjäoikeuden todistajalausuntojen nauhoituksesta.

Pidän erikoisena sitä, että Mikko Kovalaisen todistajia kuultiin puhelimitse, mutta Erkki Ahon todistajia ei kuultu. Pidän erikoisena myös sitä, että Mikko Kovalaisen todistaja oli unohtanut mitä hänen piti sanoa ja Mikko Kovalainen kysyi puhelinkuulustelussa todistajalta, että "voinko auttaa?"Käräjäoikeuden tuomarin puolueellisuuden ja tarkoitushakuisuuden voi todistaa kolme oikeudenistunnossa läsnäollutta henkilöä. Käräjätuomari Jyrki Määttä jätti oikeudenkäyntiväittämäni käsittelemättä todeten ettei sillä ole menestymisen mahdollisuuksia. Menettely oli todella törkeää. Hän jätti myös Mikko Kovalaisen toimintaa koskevan todistusaineistoni asiassa huomioonottamatta. Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/todistusaineistoni-raahen-krjoikeudessa.html

Hovioikeusasetuksen 23 §:n 2 momentissa on säädetty, että hovioikeuden on ilmoitettava valtioneuvoston oikeuskanslerille alioikeuksien valvonnassa tietoonsa tulleista seikoista, jotkasaattavat johtaa virkasyytteen nostamiseen hovioikeudessa.

Rikoslain 40 luvun 10 §:n mukaan jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin luvun 5 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatominnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuuden rikkomisesta varoituskeen tai saakkoon.

Rikoslain 40 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään, hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Lain 45 §:n 1 momentin mukaan lakia sovelletaan myös tuomariin.

Katson, että Raahen käräjäoikeuden päätös on syntynyt monen rikokseksi epäiltävän teon kautta. Siksi Raahen käräjäoikeuden päätös on mitätön. Olen tuonut asiat esille oikeudenkäyntiväittämässäni, minkä Raahen käräjäoikeus jätti tietoisesti ja tarkoituksellisesti asiallisesti käsittelemättä. Koroston nyt, että tämä oikeudenkäyntiväittämä on käsiteltävä asianmukaisesti. Aineisto löytyy ilmoittamiltani nettisivuilta.

Kovalainen nimittelee minua kirjoituksessaan Osmo Anttalaisen rikoskumppaniksi. Tällainen nimittely täyttää minun oikeustajuni mukaan kunnianloukkauksen tunnusmerkistön. Kovalaisen kirjoitus on muutenkin erikoinen, kun hän kirjoittaa näin: "he kehuvat avoimesti osaamistaan, yhteistoimintaansa ja rohkeuttaan",.Tämä on täysin Kovalaisen mielikuvituksen tuottamaa tekstiä ja oikeudessa esitettynä Kovalaisella on todistustaakka asiassa. En voi hyväksyä tällaisia perättömiä lausumia oikeuskäsittelyssä.

Minun kirjoitukseni eivät ole mitään häväistyskirjoituksia vaan perustuvat pitävään todistusaineistoon. Haluan Rovaniemen hovioikeuteen suullisen käsittelyn jotta voin osoittaa asiakirjanäytöin ja todistajalausunnoin väittämäni todeksi.

Kovalainen väittää että Aho ja Anttalainen ovat tosiassa syyllistyneet törkeisiin rikoksiin ... Kovalaisella on todistustaakka asiassa, kun hän oikeuskäsittelyssä ilmoittaa henkilöiden syyllistyneen rikoksiin. Minulla taas on oikeus todistaa, että kirjoituksissani esittämät asiat ovat totta.

Kovalainen kirjoittaa, että taustalta löytyy eräs jo aikaa sitten tamperelaistunut v. 39 syntynyt "lady", joka on saanut veljineen vankeustuomion lukuisista törkeistä herjauksista ja vääristä ilmiannoista. Kovalainen ei ole esittänyt väitteilleen mitään todistusaineistoa.
Kysymyksessä on Aino Jääskeläinen Tampereelta. Aino Jääskeläinen voi olla todistajana Rovaniemen hovioikeuden suullisessa istunnossa ja todistaa Mikko Kovalaisen väitteen vääräksi. On syytä epäillä, että Mikko Kovalaisen väittämät todetaan oikeudessa annetuksi vääräksi lausumaksi. Minulla on oikeus todistaa Mikko Kovalaisen lausuma vääräksi.

Mikko Kovalainen kirjoittaa kalankasvatusyrittäjästä, joka on tuomittu jo n. 10 vuotta sitten Kovalaiseen kohdistuneesta vastoin parempaa tietoa tehdystä perättömästä ilmiannosta avustajineen.
Olen selvittänyt erittäin perusteellisesti tämän kalankasvattajan Paavo Heikkisen oikeustapausta ja voin todistaa, että Paavo Heikkinen on joutunut rikosten kohteeksi ja Paavo Heikkisen tuomio on näinollen väärä. Tämä on koko oikeusjutun ydinasia. Siksi vaadin, että Rovaniemen hovioikeus järjestää suullisen käsittelyn, jossa keskeisenä osan on juuri tämä asia. Minä esitän kirjallisen todistusaineiston asioista ja oikeus kuulee myös todistajalausunnot asiassa.

Voin todistaa, että Paavo Heikkinen on joutunut rikosten kohteeksi, koska poliisi ja muut viranomaiset ovat laiminlyöneet tehtävänsä rikosten tutkinnassa.

Koska Mikko Kovalainen esittää erikoisia väitteitä sisaruskaksikosta, niin kutsutaan heidät todistajaksi suulliseen oikeuskäsittelyyn kuten olen jo aikaisemmin nimennyt.
Koska Kovalaisella on kiire oikeuskäsittelyllä niin voin ilmoittaa, että tässä tilanteessa minä yhdyn Kovalaisen näkemykseen. Rovaniemen hovioikeuden suullinen käsittely on saatava aikaan niin nopeasti kuin käytännössä on mahdollista.

Koska Mikko Kovalainen kirjoittaa, että "heiltä ei saada perityksi korvauksi"... kun heillä on mittava määrä maksuvelvoitteita ulosotossa - Aholta rikostuomioiden kera! Kun Kovalainen esittää tällaisen väitteen niin esittämäni oikeudenkäyntiväite on käsiteltävä Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä erittäin tarkasti, koska minä pystyn todistamaan, että oikeuksien päätökset perustuvat syyttäjä Sulo Heiskarin ja tutkinnanjohtaja Raimo Ollilan sekä muiden henkilöiden rikolliseen toimintaan. Kysymyksessä on siis vuorenvarmasti eri oikeusasteiden väärät päätökset, joista olen saanut kärsiä jo 14 vuoden ajan.

Kovalaisella on todistustaakka kirjoituksestaan, jossa hän väittää "Tämänkin johdosta he tekevät häväistyskirjoituksiaan täysin estoitta - ja vielä itse ja yllyttäjät kehuvat niitä."
Kysymys ei ole häväistyskirjoituksista, vaan tosiasioiden kertomisesta, jotka minulla on oikeus todistaa oikeaksi oikeudenistunnossa.

Vastustan jyrkästi Kovalaisen vaatimuksia, joissa hän vaatii
1. riittävän suurella sakon uhalla kieltää Ahon ylläpitämästä em rikollisia internetsivustoja ja
2. määrätä hänet riittävän suurella sakon uhalla poistamaan ne sekä
3. valvoittaa Aho korvaamaan tästä hakemuksesta aiheutuneet kulut kahdella tuhannella kahdellasalla (2.200,00) eurolla, laillisine korkoineen.

Jos Kovalainen pyytää korvausta, niin hänen on ilman muuta esitettävä vastavakuus.
Katson, että minulla on oikeus todistaa kaikki kirjoittamani asiat todeksi. Sitä varten asia on nyt Rovaniemen hovoikeuden käsittelyssä ja siksi on ehdottoman välttämätöntä, että asiassa järjestetään mahdollisimman pian suullinen käsittely.

Tätä vaatimusta tukevat myös uudet eri poliisien tekemät tietoiset väärät päätökset eli juuri Oulun KRP:n päällikön Leila Melanderin tekemä päätös 21.11.2008 2400/S/10357/08 ja rikosylikonstaapeli Seppo Sipola on 20.3.2009 tekemä esitutkintapäätös 8570/S/719/09. Ilmoitan muista mahdollisista vääristä päätöksistä suullisessa oikeuskäsittelyssä, jossa vaadin, että saan todistaa ne vääriksi asiakirjannäytöin ja todistajalausunnoin.

Pääkäsittelyssä on kuultava seuraavia todistajia
Seppo Heikkinen, joka todistaa, että hän ei ole antanut yhtään avointa asianajovaltakirjaa varatuomari Mikko Kovalaiselle ja lisäksi hän todistaa, että hänen nimensä on väärennetty vakuutushakemukseen, jolla on haettu vahinkonkorvauksia. Hakemuksen ovat laatineet nimismies Vesa Juntunen ja Lauri Heikkinen. On syytä epäillä vakuutuspetosta. Lauri Heikkinen on kirjallisesti tunnustanut, että hän asensi putket väärin ja siksi poikast kuolivat.

Oulun oikeudenkäynnissä oli kysymys juuri näistä vahingoista, johon oikeudenkäyntiin Mikko Kovalainen haastoi väärät vastaajat, koska todellinen syyllinen asioille oli Lauri Heikkinen, joka teki yhdessä nimismies Vesa Juntusen kanssa vakuutuspetokseksi epäiltävän teon, koska väärensivät hakemukseen Seppo Heikkisen nimen ja pitivät vakuutuskorvaukset itsellään.

Paavo Heikkinen, joka todistaa, että Mikko Kovalainen rahasti häneltä ja vakuutusyhtiöltä samoista asioista eli on syytä epäillä, että Mikko Kovalainen teki vakuutuspetoksia. Asioista on myös kirjallinen todistusaineisto.

Pentti Heikkinen , joka todistaa Raahen käräjäoikeuden tuomarin Jyrki Määtän puolueellisen toiminnan. Pentti Heikkinen todistaa myös Kovalaisen kaksoisrahastuksen sekä asioiden viemisen oikeuteen Paavo Heikkisen tietämättä. Oikeuden päätös oli, että varatuomari Kovalainen on haastanut väärät henkilöt oikeuteen. Kysymys oli siis luottamusmiesaseman väärinkäytöstä ja tällä tavalla Kovalainen hankki itselleen rahastettavaa ja pääsi tekemään myös kaksoisrahastustaan.

Pentti Heikkinen todistaa myös sen, että käräjätuomari Jyrki Määttä esti Erkki Ahoa kuulemasta Kovalaisen todistajaa. Kuuleminenhan olisi paljastanut Mikko Kovalaisen rikollisen toiminnan.

Kaisa Suomalainen, joka todistaa miten Mikko Kovalainen on käyttänyt luottamusmiesasemaansa väärin ja väärentänyt nimiä asiakirjoihin.

Heli Wikström, joka todistaa miten Kovalainen on käyttänyt luottamusmiesasemaansa väärin ja väärentänyt nimi asiakirjoihin.

Aino Jääskeläinen todistaa miten Mikko Kovalainen on käyttänyt luottamusmiesasemaa väärin ja väärentänyt nimiä asiakirjoihin. Lisäksi hän todistaa Kovalaisen muutkin hänestä esittämät väitteet vääriksi.

Alpo Ylitalo, joka todistaa Raahen käräjäoikeuden tuomarin Jyrki Määtän puolueellisen toiminnan sekä sen, että käräjätuomari esti Erkki Ahoa kuulustelmasta vastapuolen eli Mikko Kovalaisen todistajaa.

Olli Puolitaival, joka todistaa Raahen käräjäoikeuden tuomarin Jyrki Määtän puolueellisen toiminnan sekä sen, että käräjätuomari esti Erkki Ahoa kuulustelemasta vastapuolen eli Mikko Kovalaisen todistajaa.

Oikeudenkäyntiväittämän osalta kuullaan Heino Virtaa, joka todistaa, että kauppakirjojen allekrjoitustilaisuudessa ei ollut kaupanvahvistaja Sulo Heiskari paikalla eikä myöskään kaupanvahvistajan todistajaksi merkitty Arto Ranta-Ylitalo. Heino Virta todistaa myös miten kauppaa sisältyy törkeä petos, kun kaupateossa salattiin n. 48 miljoonan pantattu omaisuus eikä myyjät esittäneet kauppakirjojen allekirjoituksen yhteydessä pantinhaltijan kirjallista suostumusta pantin myymiseen. Myös tilauskanta ilmoitettiin 15 miljoonaa markkaa todellista suuremmaksi. Kaupanvahvistajaksi merkitty syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut kaikissa asiaa koskevissa oikeudenkäynneissä syyttäjänä.

Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ollut kaupanvahvistajan kutsumana todistajana Oulussa paikalla, kun kiinteistöjen kauppakirjat on allekirjoitettu. Kauppakirja on siis mitätön.
Ilmoitan ko. henkilöiden yhteystiedot ensitilassa eli heti pääsiäisen 2009 jälkeen.

Henkiöiden kuuleminen on tarpeen sen takia, että voin todistaa väitteeni oikeaksi ja kirjoitukseni todeksi ja siksi että oikeudenmukainen oikeudenkäynti toteutuu.

Vaadin tämän vastineen tekemisestä 1200 euron korvausta Mikko Kovalaiselta.

Kalajoella 09.04.2009 Erkki Aho, Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: