tiistai 25. syyskuuta 2012

9 tunnin puhe

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Olen erittäin huolestunut Jokilaaksojen poliisilaitoksen rikostutkinnan tasosta, Oulun syyttäjälaitoksen toiminnasta sekä oikeuslaitoksen toiminnasta yleensä Suomessa. Olen tehnyt jo useita valtuustoaloitteita Jokilaaksojen poliisin toiminnasta sen lisäksi , että olen tehnyt lukuisia kanteluita asiasta laillisuusvalvojille.

Suomen perustuslain 2 §:n mukaan Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Lainsäätäjä on nähnyt tärkeäksi poliisin parlamentaarisen valvonnan.
Poliisilaitoksen yhteydessä toimii poliisin hallinnosta annetun lain ja asetuksen mukaisesti poliisin neuvottelukunta. Asetuksen 11 §:n mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on:
  1. seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa
  2. tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi
  3. antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista, sekä
  4. käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.
    Kalajoen kaupunki on valinnut edustajakseen poliisiasiainneuvottelukuntaan valtuutetun ja kunnanhallituksen jäsenen Kullervo Niemelän. Mielestäni Niemelä ei ole toiminut asiassa lain mukaisesti. Onko kokouspalkkio ollut tärkeämpi asia kuin yhteiskunnan turvallisuus ja kansalaisten oikeusturva?

Jokilaaksojen poliisiasianneuvottelukunta on käsitellyt tätä asiaa 30.8.2012 ja lukuisten pyyntöjen jälkeen pöytäkirjan tänään 25.9.2012. Jokilaaksojen poliisiasiainneuvottelukunta on käsitellyt tätä asiaa:


30.8.2012 kokouksessaan ja päättänyt pöytäkirjan mukaan asiasta näin:
8.Muut esille tulevat asiat
Kalajoen kaupunginvaltuuston ote § 69/ valtuustoaloite (5.6.2012) todettiin, että kyseinen ote liiteasiakirjoineen on toimitettu 6.6.2012 päivätyn neuvottelukunnan kokouskutsun mukana neuvottelukunnan jäsenille. Neuvottelukunta käsitteli aloitetta, mutta ei nähnyt puuttuvan toimivaltansa vuoksi asialliseksi ottaa aloitteeseen enemmälti kantaa.

Nyt on perusteltu syy epäillä jokaista poliisiasianneuvottelukunnan jäsentä, joka kokoukseen osallistunut rikoslain 15 luvun 11 §:n mukaisesta rikollisten suojelusta sekä luottamusmiesaseman väärinkäyttämisestä.

Poliisilain 1 §:n mukaan Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen.
Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja alueen asukkaiden kanssa. (19.1.2001/21)
Poliisin on suoritettava myös muut sille erikseen säädetyt tehtävät ja annettava jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua.
Esitutkintalaissa määritellään esitutkinnan periaatteen. Esitutkintalain 5 §:n mukaan
Esitutkinnassa selvitetään:
1) rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, ketkä ovat asianosaisia ja muut syytteestä päättämistä varten tarvittavat seikat;
2) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan;
3) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöönpanemiseksi;
Esitutkintalain 6 §:n mukaan Esitutkinta on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä. Esitutkintalain 7 §:n mukaan Esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon yhtä hyvin epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet.
Rikoslain 15 luvun 10 § käsittelee törkeiden rikosten ilmoittamista, esimerkiksi rikos ihmisyyttä vastaan, maanpetos, valtiopetos, törkeän terveyden vaarantamisen jne.
Olen käynyt oikeustaisteluani jo 17,5 vuotta saamatta esteetöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, vaikka todistusaineisto on kiistaton.
Minä rehellisenä lainkuuliaisena kansalaisena sotilasvalan vannoneena reservin yliluutnanttina , kuudennen kauden valtuutettuna, Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajana katson velvollisuudekseni tuoda esille Jokilaaksojen poliisin rikolliseksi epäiltävän toiminnan. On kiistattomat näytöt siitä, että poliisipäällikkö Petri Oulasmaata on syytä epäillä törkeästä rikoksesta. Mielestäni erityisen järkyttävää on Jokilaakojen poliisin Raimo Ollilan toiminta. Minun mielestäni hän on yksi pahimmista tekijöistä, mitä maa päällään kantaa. Järkyttävää tämä on sen vuoksi, että saamani tiedon mukaan hän esiintynyt lestadiolaisten saarnamiehenäkin. Ollilan seuraajaksi Jokilaaksojen poliisilaitokselle on nimitetty Ilkka Piispanen. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Ilkka Piispanen tietää laista yhtä vähän kuin sika tuulimyllystä. Kansalaisten oikeusturvan kannalta tilanne on kestämätön, kun virkamerkki korvaa ammattitaidon.
Oulun syyttäjälaitoksessa keskeiset tekijät ovat Sulo Heiskari ja Esa Mustonen. Heidät on saatava vastuuseen teoistaan.
Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Suomen oikeuslaitos on mafian hallussa. Kansalaisten on vaikea tai oikeammin sanottuna mahdoton saada oikeutta, kun oikeuslaitos tekee tahallaan vääriä päätöksiä.
Olen kirjoittanut valtuustoaloitteeni puheen muotoon. Puheen pitäminen kestäisi noin 9 tuntia joten olen tulostanut puheeni ja liitän sen valtuustoaloitteeksi. Lähetän puheen sähköpostitse kaikille valtuutetuille ja tiedotusvälineille, joiden pitäisi toimia vallan vahtikoirina sekä oikeuskanslerille, oikeusministerille, poliisiministerille ja eduskunnalle.


Kalajoella 25.9.2012
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja


Tässä tämäniltainen 9 tunnin puheeni:
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut
http://valtuustoaloite.blogspot.fi/2012/09/arvoisa-puheenjohtaja-hyvatvaltuutetut.html

Ei kommentteja: