torstai 9. elokuuta 2012

Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja perustuslakivaliokunnalle
Yhä usemmain käännytään oikeudellisissa asioissa puoleeni. Olen perehtynyt PalMet Oy:n tapaukseen ja pyydän eduskunnan oikeusasiamiesta toimimaan niin, että poliisi luovuttaa PalMet Oy:lle kuuluvan omaisuuden PalMet Oy:lle. Pyydän eduskunnan perustuslakivaliokuntaa valvomaan eduskunna oikeusasimiehen toimintaa tässä asiassa.


VAASAN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS


I ASIA Tutkintapyyntö


II ASIANOSAISTIEDOT


ILMOITTAJA Palosaaren Metalli Oy


Teollisuustie 3


66530 Koivulahti


ASIAMIES


Asianajaja Janne Yli-Kauppila


Asianajotoimisto Janne Yli-Kauppila


Kalevankatu 5 A 14


60100 Seinäjoki


Puh. (06) 4144 750


Fax. (06) 4144 751


E-mail toimisto@yli-kauppila.fi


EPÄILTY Rikosylikonstaapeli Kari Vörlin


III TAPAHTUMATIEDOT


Palosaaren Metalli Oy (PalMet) pyysi Mustasaaren käräjäoikeudelta todistelun turvaamiseksi pantavaksi takavarikkoon Vaasan kihlakunnan poliisilaitoksen 16.7.1998 suorittaman kotietsinnän yhteydessä (esitutkintaptk 6490/R/406/98) taltioidut nauhat 1-6, sellaisessa muodossa kuin ne olivat poliisin hallussa.
Käräjäoikeus antoi 24.11.2006 päätöksen turvaamistoimiasiassa ja vastapuolina asiassa olivat JTK Power Oy (”JTK”), Jorma Savolainen ja Timo Viitala. Takavarikon kohteena olivat poliisin kotietsinnän yhteydessä JTK:n tietokoneelta sekä Savolaisen ja Viitalan kotikoneilta oli jo aikaisemmin taltioitu tiedostoja.


Poliisin aikoinaan tekemään takavarikkoon liittyvä tapahtumainkulu sai alkunsa siitä, että Rinta, Savolainen ja Viitala olivat PalMetin palveluksessa johtavissa tehtävissä. Rinta, Savolainen ja Viitala alkoivat ollessaan vielä PalMetin palveluksessa keräämään ja tallentamaan suunnitelmallisesti PalMetin tuotannossa tarvittavia tietoja ja piirustuksia tarkoituksin ryhtyä valmistelemaan oman kilpailevan yrityksen perustamista.


Rinnan, Savolaisen ja Viitalan työsuhteet päättyivät 12.6.1998. Heinäkuussa 1998 Rinta, Savolainen ja Viitala ostivat Vaasassa toimineen metallialan yrityksen ja ilmoittivat aloittavansa mm. teollisuuslaitosten ja laivojen äänenvaimentimien valmistamisen JTK Power Oy –nimisen yhtiön
toimesta.


PalMet oli tätä ennen näiden tuotteiden ainoa valmistaja Suomessa ja se oli runsaan kahdenkymmenen vuoden aikana kehittänyt äänenvaimentimien valmistustekniikkaa ja
käyttänyt pelkästään VTT:llä suoritettuihin äänenvaimennustesteihin n. 1,5 miljoonaa markkaa.


Sellaisia äänenvaimentimia, joita PalMet valmisti, oli vaikea myydä ilman VTT:n testituloksia. JTK ryhtyi valmistamaan täysin samanlaisia äänenvaimentimia, kuin mitä PalMet oli aikaisemmin yksin Suomessa valmistanut. Äänenvaimentimen valmistus pitää sisällään lukuisan määrän sellaista yksityiskohtaista vaimennustehoon liittyvää tietoa, jota kukaan henkilö ei voi muistinvaraisesti siirtää uudelle työnantajalle. Kaikkein olennaisin tieto koskee kunkin vaimentimen vaimennustehoa.


PalMet oli suunnitellut satoja, ellei peräti tuhansia erilaisia äänenvaimentimia erilaisille moottoreille. Yhtiölle oli olemassa erityinen ATK-pohjainen tietokanta kunkin vaimentimen piirustuksille ja vaimennuskäyrille. PalMetin käsityksen mukaan äänenvaimentimien valmista-
minen JTK:lla siinä laajuudessa kuin se alkoi, ei ole voinut alkaa ilman PalMetin hankkimia VTT:n testaustuloksia ja tuotantoteknologiaa. PalMetilta kului vuosia VTT:n tutkimusten tekemiseen ja näin ollen JTK ei heti ole itse voinut hankkia sanottuja testituloksia.


Työsuhteiden päättymisen jälkeen havaittiinkin, että Savolaisen työhuoneesta oli puuttunut kansio, joka sisälsi VTT:n testituloksien perusteella kehitettyjä, erilaisien äänenvaimentimien suunnittelukaavioita ja vaimennustehokäyriä.


PalMet ei koskaan vahingossakaan antanut hankkimiaan VTT:n tutkimustuloksia yrityksen ulkopuolelle eikä niitä julkaistu missään. Testitulokset olivat merkitty salaisiksi erityisellä leimalla yhtiössä ja niitä säilytettiin erityisessä paikassa, joihin vain tietyillä henkilöillä oli pääsy.


PalMetin äänenvaimentimien kokoonpanokuvat ja työkuvat oli työsuhteiden päättämistä edeltäneen puolen vuoden aikana piirretty ATK-pohjaisella tietokoneohjelmalla, minkä vuoksi tietokoneohjelmien avulla pystyttiin saamaan tietokoneen näytölle varsinaiset piirustukset, työkuvat ja erilaiset laskelmat koskien kutakin äänenvaimenninta. Tietokoneohjelman ja laskentaohjelmien avulla piirustuksia voitiin siten helposti muokata ja muunnella.


Koska yhden piirustuksen tekeminen kestää useita päiviä, aloittelevalla yrityksellä ei ole voinut olla resursseja heti tehdä tarvittavia piirustuksia alusta loppuun itse. Kaiken lisäksi aloittelevalta yritykseltä puuttuu piirustuksen tekemisen kannalta kaikkein olennaisin tieto eli tieto vaimennustehosta.


Asiassa selvisi poliisin suorittaman esitutkinnan ja kotietsinnän tuloksena, että Rinta, Savolainen ja Viitala olivat kopioineet CD-levylle PalMetin tietokoneelta piirustustietoja ja muita tulevassa toiminnassaan tarvittavia tiedostoja.
PalMetille oli Viitalan toimesta hankittu kirjoittava CD-asema, jota PalMetin käsityksen mukaan on käytetty PalMe-tin tiedostojen kopioimiseen JTK:lle. Tällaista asemaa Pal-Met ei tuotannossaan muuten tarvinnut. Tämän CD-aseman hankkimisen yhteydessä hankittiin myös 12 cd-levyä, joista
yhdeksän kappaletta on jäänyt kateisiin.


Vaasan kihlakunnan poliisilaitos suoritti siis kotietsinnän 16.7.1998, missä yhteydessä takavarikoitiin JTK:n, Savolaisen ja Viitalan tietokoneiden kovalevyt tutkittavaksi.


Kotietsinnän tuloksena takavarikoiduilta kovalevyiltä löytyi valtava määrä PalMetiin liittyvää erilaista tietoa, joiden siirtämiseen Rinnalla, Savolaisella ja Viitalalla ei ole ollut lupaa.
Poliisin toimesta ei pystytty tutkimaan päivämäärämerkintöjä lukuun ottamatta JTK:n tallenteilla olevia AutoCad- tietokoneohjelmalla luotuja äänenvaimentimien ja seetirenkaiden
aihioiden rakennepiirustuksia muutoin kuin visuaalisesti.
Poliisin esitutkinnan valmistumisen jälkeen kihlakunnanviraston syyttäjäosasto teki päätöksellään 27.2.2001 kaikkien rikoksesta epäiltyjen osalta päätöksen syyttämättä jättämisestä. Perusteena päätökselle oli CAD-piirustuksien osalta se seikka, että mainitun kotietsinnän yhteydessä CAD-
tiedostot oli tallennettu tietokoneille vasta sen jälkeen, kun epäillyt olivat irtisanoutuneet PalMetin palveluksesta.


PalMetin käsityksen mukaan se seikka, että tiedostojen tallennusajankohta osoittautui Rinnan, Savolaisen ja Viitalan työsuhteiden päättymisen jälkeiseen aikaan, oli ilmeisen selvää ja notooristakin. Tämä siksi, että heidän hankkimalleen uudelle yritykselle oli ilmeisemminkin hankittu asianmukaiset tietokoneet ja ennen kaikkea tietokoneohjelmat vasta sen jälkeen kun heidän työsuhteensa olivat päättyneet eikä tallennus olisi siis voinutkaan tapahtua ennen tätä ajankohtaa.


PalMetin VTT:ltä hankkiman lausunnon mukaan tiedoston luomispäivämäärän ei voida katsoa kertovan mitään siitä, koska tiedoston varsinainen sisältö on luotu, mikä lienee nykyisin jo yleisesti tunnettu seikka.


Tiedoston sisällön varsinaista luomisajankohtaa ei pystytty tuolloin käytössä olevin menetelmin selvittämään ja selvitettävissä oli ainoastaan se, milloin tiedostot oli tallennettu uudelle tallennusalustalle. Tallennusajankohdaksi osoittautui, kuten edellä todettiin, ajankohta joka oli Rinnan, Savolaisen ja Viitalan työsuhteiden päättymisen jälkeen, mille siis oli olemassa hyvin luonnollinen selitys.
Epäillyt kiistivät, että JTK:n piirustuksia laadittaessa olisi käytetty hyväksi PalMetin vastaavia piirustuksia.


PalMet pyysi käräjäoikeudelta turvaamistoimea vuonna 2006, koska VTT:llä on silloin käytössään nykyaikaiset välineet, joita käyttäen pystyttiin ns. sormenjälkitutkimuksella selvittämään se, onko poliisin kotietsinnän tuloksena löytämien JTK:n toimesta Auto-Cad- tietokoneohjelmalla luotuja
piirustuksia tehty siten, että apuna olisi käytetty PalMetin vastaavia äänenvaimentimien ja seetirenkaiden aihioiden piirustuksia. Tutkimuksen tarkoitus oli siis selvittää kunkin tiedoston alkuperäinen luomisajankohta ja se, onko tiedostot luotu ennen epäiltyjen työsuhteiden päättymistä vai vasta sen jälkeen.


PalMet on pyysi, että Mustasaaren käräjäoikeus määräisi kotietsinnässä 16.7.1998 taltioidut nauhat takavarikkoon ja, että nauhat määrätäisiin ulkopuolisen ja puolueettoman VTT:n tutkittavaksi nimenomaan sen seikan selvittämiseksi, milloin puheena olevilla tallenteilla olevat äänenvaimentimia koskevat tiedostot on alkujaan luotu.


Mustasaaren käräjäoikeus määräsi todistelun turvaamista koskevassa asiassa päätöksellään 24.11.2006 takavarikkoon päätöksessä tarkemmin määritellyn omaisuuden ja määräsi edelleen omaisuuden VTT:n / Hannu Kuukkasen tutkittavaksi.


Lisäksi päätöksessä määrättiin JTK:n vaatimuksesta, että VTT tai sen lukuun toimiva ei saa luovuttaa takavarikon kohteena olevaa aineistoa tai sen tietoja kenellekään ulkopuoliselle taholle. Edelleen päätöksen mukaan hakijalle voidaan luovuttaa tietoa siitä, onko tutkittavasta aineistosta löytynyt viitteitä siitä, että hakijalle kuuluvia teollisuus- tai tekijänoikeuksia koskevia tietoja taikka teknisiä esikuvia tai ohjeita olisi käytetty luvattomasti hyväksi samaten kuin siitä, kuinka tämä seikka ilmenee.


Vaasan kihlakunnan ulosottovirasto määräsi hakijan vaatimuksesta päätöksellään 1.12.2006 pantavaksi täytäntöön Mustasaaren käräjäoikeuden päätöksen 24.11.2006. Samalla ulosottovirasto edellytti, että hakija asettaa määrältään 100.000,00 euron vakuuden. Päätöksen perustelujen mukaan vakuus arvioitiin sellaiseksi, että se kattaa mahdolliset vastaajan ja asiaan osallisen vahingot siinä tapauksessa, että turvaamistoimesta aiheutuu vahinkoa, jonka vakuuden asettaja on velvollinen korvaamaan.


Vakuuden asettamisen jälkeen takavarikoitu aineisto toimitettiin VTT:lle tutkittavaksi Mustasaaren käräjäoikeuden päätöksen mukaisesti. VTT sai tutkimusraporttinsa valmiiksi 21.2.2007. Raportista
aiheutuneet kustannukset maksettiin hakijan toimesta. VTT toimitti raportin määräyksien mukaan ulosottomiehelle. Siitä tiedon saatuaan PalMet pyysi ulosottovirastoa toimittamaan raportin kokonaisuudessaan sille.


Vaasan kihlakunnan ulosottovirasto kuitenkin määräsi päätöksellään 442/6800/07P 26.2.2007 aineiston luovutettavaksi hakijalle vain osittaisena päätöksessä määrätyssä laajuudessa.


PalMet pyysi Mustasaaren käräjäoikeuden todistelun turvaamisesta antaman päätöksen 24.11.2006 nro 06/2343 täytäntöönpanoa siltä osin mikä koskee erikoistutkija Hannu Kuukkasen laatiman ja 23.2.2007 ulosottovirastoon hänen toimestaan toimitetun tutkimusraportin luovuttamista hakijalle niin, että siitä käy ilmi se, onko tutkitusta aineistosta löytynyt viitteitä siitä, että hakijalle kuuluvia teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia tietoja taikka teknisiä esikuvia tai ohjeita olisi käytetty luvattomasti hyväksi samaten kuin se, kuinka tämä seikka ilmenee.


Lopputulos oli, että PalMetille luovutettiin tutkimusraportin sivulla 16 otsikolla 4 lopputulos nauhojen nro:t 3,5, ja 6 tutkimuksesta ja 4.1 nauhan nro 1 tutkimus olevien kappaleiden tiedot.


Ulosottomies perusteli ratkaisuaan sillä, että PalMetin pyytämässä aineistossa voi olla sellaisia tietoja, jota käräjäoikeus on päätöksellään halunnut suojata ja jota käräjäoikeu-den päätöksen mukaan täytäntöönpanossa ei ole lupa luovuttaa hakijalle tai kenellekään muulle.


PalMet antoi ulosottomiehelle 11.1.2008 lausuman, jossa se ilmoitti, että se on hakijana saattanut Mustasaaren käräjäoikeuden 24.11.2006 antaman turvaamispäätöksen johdosta pääasian vireille markkinaoikeudessa.
PalMet katsoi, että täytäntöönpanoa ei ole suoritettu hakijan pyynnön eikä käräjäoikeuden päätöksen mukaisesti.


PalMetille toimitetusta raportin osasta ilmenee, että takavarikon kohteena olevasta aineistosta on löytynyt suuri tai merkittävä määrä hakijan eli PalMetin äänenvaimentimien vaimennustietoja sisältävää tietoa.


PalMetin käsityksen mukaan raportissa on jossain kohdin, jota ei ole luovutettu hakijalle, myös yksilöity, mistä tiedosta on kysymys.


PalMet toimitti ulosottoviranomaiselle uuden vertailuaineiston. Samalla hakija pyysi, että VTT tekee asiassa uuden raportin, mistä ilmenee se seikka, mitä hakijan äänenvaimentimien vaimennusmittaustietoja sisältävää tietoa tutkittavasta aineistosta on löytynyt. Tämä tieto on hakijan yrityssalaisuutta ja hakijan käsityksen mukaan kyseinen tieto on Pal-Metin VTT:llä suorittamien äänenvaimentimien vaimennustehotutkimuksien perusteella syntyneitä ns. vaimennuskäyriä, jotka ovat välttämättömiä suunniteltaessa äänenvaimenninta.


Uuden vertailuaineiston hakija toimitti siinä tarkoituksessa, että tiedon luovuttamisessa hakijalle ei tulisi esteeksi se, että siinä olisi mahdollisesti mukana jotain sellaista tietoa, joka ei liity asiaan, ja joka mahdollisesti aiheuttaisi vahinkoa vastapuolille. Hakijan käsityksen mukaan VTT:n raportti ei kuitenkaan voine sisältää sellaista tietoa lainkaan, koska tutkimuksien kohteena ovat olleet nimenomaan PalMetin tiedot eikä minkään muun tahon.


PalMetin käsityksen mukaan siis VTT on listannut kaikki nyt uudelleen pyydettävät vaimennuskäyriä sisältäneet tiedostot ulosottoviranomaiselle toimittamaansa raporttiin, koska ne on raportissa mainittu.
Ulosottoviranomainen ei kuitenkaan ole suostunut luovuttamaan näitä tietoja tai listausta hakijalle.


Tutkimusraportin saaminen kokonaisuudessaan olisi ollut PalMetille tärkeää, koska yhtiöllä oli Markkinaoikeudessa vireillä hakemus, missä vastapuolena oli JTK.
PalMet vaati vielä ulosottomiestä pyytämään VTT:tä tekemään asiassa sellaisen raportin, mistä mainitut tiedot ilmenevät. PalMetin täytäntöönpanopyyntöön ei kuitenkaan suostuttu ja ulosottoviranomainen perusteli päätöstään sillä, että turvaamistoimen täytäntöönpano edellytti täytäntöönpanokelpoista turvaamistoimipäätöstä eikä ulosottoviranomaisen mukaan PalMet ollut toimittanut ulosottovirastoon uutta turvaamistoimipäätöstä tai korjauspäätöstä aikaisemmin jätettyyn Mustasaaren käräjäoikeuden päätökseen.


Ulosottoviranomaisen mukaan Mustasaaren käräjäoikeuden päätöstä ei voitu panna täytäntöön hakijan vaatimalla tavalla.


Asiassa pidettiin pääkäsittely markkinaoikeudessa vuoden 2009 keväällä. Tuossa käsittelyssä Kari Vörlin toimi todistajana JTK:n kutsumana.


Vörlinin kertomuksesta ilmeni, että hän oli luovuttanut takavarikon kohteena olevan aineiston JTK:lle toimitettavaksi edelleen Norjaan sellaisen yrityksen tutkittavaksi, joka vastaa jollain tavalla VTT:tä. Tämä seikka tuli käsittelyssä Pal-Metille täytenä yllätyksenä, koska missään vaiheessa Pal-
Metilta ei oltu kysytty lupaa aineiston luovuttamiseen.


PalMet korostaa, että aineistossa oli suuri määrä sellaista tietoa, joka VTT:n mukaan on ollut peräisin PalMetista. PalMetilla ei ole tietoa siitä, minkälaisen päätöksen perusteella Vörlin on aineiston edelleen luovuttanut. PalMet kuitenkin korostaa, että tätä samaa aineistoa ei kuitenkaan ole suostuttu luovuttamaan PalMetille kuin vasta käräjäoikeuden yllä olevan turvaamistoimenpiteen jälkeen.


Mustasaaren käräjäoikeuden päätöksen mukaan aineiston perusteella luotu VTT:n raportti on voitu luovuttaa PalMetille ainoastaan osittaisena. PalMet korostaa, että se on toimittanut ulosottomiehelle sen pyytämän vakuuden, jotta ylipäätään tallenne on saatu tutkittavaksi VTT:lle.


Todistelun turvaamisesta annetussa laissa mainittu asiantuntija, joka siis tässä tapauksessa on VTT / Hannu Kuukkanen, on avustanut täytäntöönpanossa ulosottomiestä ja tehnyt raportin ulosottomiehen antamien ohjeiden mukaisesti. PalMetilla ei ole tietoa siitä, onko JTK:ta avustanut joku vastaava asiantuntija.

VTT on tehnyt tutkimuksensa käräjäoikeuden määräämänä tahona, jolloin sen on syytä olettaa toimineen nimenomaan käräjäoikeuden päätöksen mukaisesti tutkimuksessa ja laatinut myös tutkimusraportin käräjäoikeuden päätös huomioiden. Tätä samaa velvoitetta ei ole ollut sillä taholla, jolle Vörlin on aineiston luovuttanutVörlin ei ole asian missään vaiheessa ollut yhteydessä VTT:hen. VTT:ltä ei ole edes pyritty tiedustelemaan sitä, onko sen raportissa mahdollisesti jotain sellaista, mitä VTT:n käsityksen mukaan ei saisi Mustasaaren käräjäoikeuden päätös huomioiden luovuttaa ulkopuoliselle.


PalMet on täytäntöönpanossa asettanut 100.000 euron vakuuden. Ulosottomies on 1.12.2006 päätöksellään hyväksynyt vakuuden ja katsonut, että vakuuden määrä on arvioitu
sellaiseksi että se kattaa mahdolliset vastaajan ja asiaan osallisten vahingot siinä tapauksessa, että turvaamistoimesta aiheutuu vahinkoa, jonka vakuuden asettaja on velvollinen korvaamaan. PalMetin käsityksen mukaan Vörlinin luovuttamaa aineistoa ei ole koskenut sama vakuuden asetta-
misvelvollisuus.


Merkille pantavaa on PalMetin käsityksen mukaan edelleen se, että Vörlin on Pentti Syrjälän tekemään kanteluun antamassaan lausumassa 5.4.2011 todennut, että nauha nro 1:n tietosisältö käsitti JTK:n Viitalan hallussa olleen työaseman, joka samalla toimi yhtiön palvelimena, kopioita, jossa muun muassa oli kaikki yhtiön tuotteiden rakennuspiirustukset, voi vain epäillä, oliko nauhan tuhoutumisväitteellä jokin muu tulevaan prosessiin tähtäävä tarkoitus. PalMetin käsityksen
mukaan epäilyä koskeva väite on kohdistettu suoraan tai välillisesti PalMetiin tai sen toimitusjohtajaan Pentti Syrjälään.

Tutkinnassa on pyydettävä Vorliniä yksiselitteisen selvästi kertomaan, mitä hän tällä väitteellään on tarkoittanut. Väite on omiaan saattamaan Syrjälän halveksunnan alaiseksi.


Edelleen on selvitettävä, mitä Vörlinin mainitsemat ”kaikki yhtiön tuotteiden rakennuspiirustukset” ovat olleet. PalMetille on tähän saakka annettu sellainen käsitys, että takavarikoiduilla nauhoilla ei olisi ollut rakennuspiirustuksia lainkaan. Vörlinin selvityksestä saa vaikutelman, että VTT olisi ollut
jollain tavalla puolueellinen asiassa. PalMetin oikeusturvan turvaamiseksi tulee myös selvittää, millä tavalla Vörlinin mainitsema nauha nro 1 on ollut VTT:lle toimitettaessa lukukelvoton; onko se johtunut VTT:n taitamattomuudesta vai siitä, miten VTT:lle toimitettu aineisto on valmistettu.


IV TUTKINTAPYYNTÖ


PalMetin käsitys on siis se, että asiassa on Vörlinin toimesta menetelty lain vastaisesti, koska PalMetilta ei ole kysytty lupaa aineiston luovuttamiseen edelleen kolmannelle. PalMe-
tin käsitys on, että Vörlin on syyllistynyt asiassa virkavelvollisuuksiensa rikkomiseen.


PalMet pyytää, että poliisi tutkii, onko Vörlin menetellyt asiassa rikoslain 40 luvun virkarikossäännöstön tarkoittamalla tavalla tai syyllistynyt johonkin muuhun rikokseen.
V TUTKINTAPYYNNÖN LIITTEET / ASIAKIRJA-AINEISTO
1. Mustasaaren käräjäoikeuden päätös 24.11.2006

2. Vaasan käräjäoikeuden päätös 25.5.2007


3. Vaasan kihlakunnan ulosottoviraston päätös 1.12.2006
4. Hakijan selvitys ulosottoon 20.12.2006 liitteineen


5. VTT:n tutkimusraportti 21.2.2007 (osittainen)
6. VTT:n lausuma raportin käytettävyydestä ja sen tie-
doista
7. Ulosottoviranomaisen päätös 26.2.2007


8. Ulosottoviranomaisen päätös 12.3.2007
9. Ulosottoviranomaisen päätös 17.1.2008


  1. Ulosottoviraston selvityspyyntö 21.12.2007

11. Pal-Metin lausuma 11.1.2008


12. Pal-Metin hakemus markkinaoikeudelle


13. Markkinaoikeuden tuomio 9.4.2010

14. Vörlinin selvitys 5.4.2011

V PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS


Seinäjoella 12. syyskuuta 2011


PALOSAAREN METALLI OY


LAATI

Janne Yli-Kauppila
asianajaja, Seinäjoki


Tampereen kihlakunnansyyttäjä Hanna Puhakka teki asiassa tutkimattajättämispäätöksen 29.06.2012 päätöksen numero 8330/R/53870/71

Ei kommentteja: