keskiviikko 28. marraskuuta 2012

Herätys kansanedustajat!
Suomen perustuslain 21 § mukaan
Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

Suomen perustuslain 2 §:n mukaan Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Poliisilain 1 §:n mukaan
Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen.

Esitutkintalain 2 §:n mukaan
Poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on syytä epäillä, että rikos on tehty.

Lähetin KRP:lle tutkintapyynnön seuraavista asioista

Jumalisjärven Lohi ay ja Emajoen Lohi Oy – nimismies Vesa Juntunen ja varatuomari Mikko Kovalainen

Jokilaaksojen poliisiasiain neuvottelukunta

Asiakirjapyyntö

DVD-dokumentti YouTubessa

PR-Talojen konkurssivyyhti


Hyvät kansanedustajat, oletteko tietoisia murskaamoiden laittomuuksista

Olli Puolitaival ja Konekersantti Oy:n tuhoaminen

OP-Pohjolan yrityskuva ja pääjohtajan toiminta

PalMet Oy:n tapaus

Valitus ja purkuhakemus

Natura – Markku Sahlstedtin haastattelu

NATURA

Kalajoella 26.11.2012
Erkki Aho

KRP vastasi näin:

Todettakoon, että keskusrikospoliisi ei toimi paikallispoliisin esimiesvirastona, eikä kanteluelimenä. Virkamiesten toiminnan ylimpinä valvojina toimivat myös eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri. Esim, kuten tiedätte, erityisesti oikeusasiamiehen tehtäviin kuuluu valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset, sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.
Jos epäilette asioihin liittyen poliisirikoksia, ilmoituksen voi tehdä asuinpaikkakunnan poliisille. Poliisrikosepäilyissä tutkinnanjohtajana toimii syyttäjä.

Ystävällisin terveisin:
Pirjo Valonen
KRP/tutkinta

Mielestäni vastaus on täyttä pelleilyä.
Olen erityisen huolestunut siitä, että KRP siirsi erään erittäin laajan kansainvälisen rikosvyyhden Helsingin poliisin tutkittavaksi, enkä voi välttyä epäilyltä, että juttu on tarkoitus tappaa tällä toimenpiteellä.

Perustuslain 21 §
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Kalajoella 28.11.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: