torstai 15. elokuuta 2013

Rikoskomisario Jonny Paanasen vastaus



From: Erkki Aho
Sent: Thursday, August 15, 2013 2:41 PM
Subject: Fw: vastaukset saamatta
 
Poliisiylijohtaja Mikko Paatero
 
Rikoskomisario Jonny Paananen on nyt vastannut minulle ja esittää paikkansa pitämättömiä väitteitä. Teillä on nyt hallussanne todistusaineisto, minkä tutkija ja tutkinnanjohtaja ovat jättäneet tutkimatta. Esitutkintalaki edellyttää, että
5 § (11.7.1997/692)
Esitutkinnassa selvitetään:
1) rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, ketkä ovat asianosaisia ja muut syytteestä päättämistä varten tarvittavat seikat;
2) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan;
3) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntööpanemiseksi; sekä
4) suostuuko asianomistaja asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä ja aikooko myös rikoksesta epäilty suostua tähän menettelyyn.
(31.3.2006/245)
Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa.
6 §
Esitutkinta on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä.
7 §
Esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon yhtä hyvin epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet.
Epäiltyä on kohdeltava esitutkinnassa syyttömänä.
Esitutkinta on siis tehty esitutkintalain vastaisesti ja poliiseja on syytä epäillä virkarikoksesta sekä korvaamattomien vahinkojen aiheuttamisesta. Vaadin, että rikostutkinta asiassa suoritetaan annettujen näyttöjen perusteella ja poliisien toiminta asiassa tutkitaan perusteellisesti. Vaadin poliiseille Suomen lain mukaista rangaistusta ja aiheutettujen vahinkojen täysimääräistä korvaamista.
 Kalajoella 15.08.2013
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu 7.s kausi
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
 
Sent: Thursday, August 15, 2013 2:21 PM
To: Erkki Aho
Subject: VS: vastaukset saamatta
 
Arvoisa Erkki Aho

Olette tiedustelleet sähköpostillanne tiettyyn tutkittavana olevaan asiaan liittyvää todistusaineiston vastaanottamista. Olette esittänyt, että mainitsemassanne jutussa jutun tutkija on kieltäytynyt vastaanottamasta teiltä kirjallista todistusaineistoa. Käsitykseni mukaan tutkija ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta teiltä kirjallista todistusaineistoa. Teillä ei ole ollut tutkittavassa asiassa esittää kirjallista aineistoa. Olette esittäneet jutun tutkinnan yhteydessä kirjallista aineistoa, joka ei ole liittynyt tutkittavaan asiaan. Tästä tutkija on pyytänyt tekemään kirjallisen tutkintapyynnön sen selvittämiseksi, mitä pitäisi tutkia ja millä tavoin aineistonne liittyy uuteen tutkittavaan asiaan.  Näiltä osin katson asian tutkinnanjohtajana, että esittämänne väite on perätön, eikä aiheuta poliisilaitoksella toimenpiteitä. Siltä osin mitä viittaatte jutussa toimineen syyttäjän toimintaan tai mainitsemaanne käräjäoikeuden istuntoon, niin sen arvioiminen ai kuuluu allekirjoittaneelle.

Jonny Paannen, rikoskomisario

Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com]
Lähetetty: 9. elokuuta 2013 13:00
Vastaanottaja: Paatero Mikko POL POHA; Kuha Sauli POL; Rajaniemi Jyrki POL; Paananen Jonny POL
Aihe: vastaukset saamatta

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero, tiedoksi Sauli Kuha, Jyrki Rajaniemi, Jonny Paananen
Pyydän ja vaadin Teitä valvomaan, että asianomaiset poliisit vastaavat minulle asiallisesti. Yksikään poliisi ei ole vastannut määräajassa. Tässä kysymykset poliiseille. Eduskunnan oikeusasiamies päätöksessään edellyttää, että virkamies vastaa heille esitettyihin kysymyksiin. Virkamies toimii virkavastuulla.
Vaadin vastausta 14 vuorokauden kuluessa

Kalajoella 09.08.2013
Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

Ei kommentteja: