maanantai 16. heinäkuuta 2012

Markku Kosken kunnia on 480 euron arvoinen
Rovaniemen hovioikeus on tuomiollaan nro 616 antamispäivä 11.7.2012 Diaarinumero R 11/715 vahvihstanut Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomion 27.7.2011 nro 11/857. Päätöksen mukaan Markku Kosken kunnian arvo on 480 euroa.

Ylivieskan käräjäoikeuden ratkaisussa, jonka Rovaniemen hovioikeus on vahvistanut,  todetaan, että PR-Teollisuus Oy:n toiminnasta on kulunut jo 15-vuotta. On selvää, että ajan kulumisen johdosta eri henkilöiden on vaikea muistaa jotakin yksityiskohtaa, kuten sitä, tiesikö kukaan tai kuka tiesi kiinnityksistä. Käräjäoikeus toteaa, kiinteistöihin kohdistuvat kiinnitykset ovat helposti todennettevissa julkisesta kiinteistärekisteristä.

PR-Teollisuus Oy oli ostamassa yhteensä 10 miljoonalla markalla omaisuutta Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesältä (kirjallinen todiste numero 34). Pidän Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomiossa outona sitä, että oikeus voi todeta, ettei 48 miljoonan markan salattuja pantattuja kiinnityksiä voi muistaa.

Kirjallisella todisteella numero 34 eli kauppakirjoilla todistin sen, että kiinteisöjen kauppakirjassa ei ole mainintaa 48 miljoonan markan pantatuista kiinnityksistä, mitkä rasittivat kauppahintaa ja ne salattiin kaupanteon yhteydessä. Kysymys oli siis törkeästä petoksesta, kun kaupanteon yhteydessä salattiin 48 miljooan markan pantatut kiinnitykset.

Merkittävää tässä oikeudenratkaisussa on se, että nyt ensimmäisen kerran todetaan oikeudenpäätöksessä 48 miljoonan markan salatut pantatut kiinnitykset rasitteena kiinteistökauppassa. Olen jokaisessa rikostutkinnassa ja oikeuskäsittelyssä esittänyt esteellisyysväittämät tutkijaa, tutkinnanjohtajaa ja syyttäjää kohtaan, koska he ovat jättäneet tutkimatta ja huomioon otttamatta salatut 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja muun rikollisen toiminnan PR-talojen konkurssivyyhdessä. Esitutkinta on kiistattomasti ollut puolueellista ja esitutkintalain vastaista.

Esitutkintain 7 § mukaan esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon yhtä hyvin epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet. Kauppakirjalla todistusaineistona todistin, että 48 miljoonan markan pantattuja kiinnityksiä ei ole kauppakirjassa mainittu. Ne ovat salattu.

Nyt oikeudessa keskityttiin tutkimaan sitä, oliko Markku Koski tietoinen salatuista pantatuista 48 miljoonan markan kiinnityksistä. Oikeudessa kuultiin puhelintodistajana Heino Virtaa ja häneltä kysyttiin, että oliko Markku Koski tietoinen pantatuista 48 miljooan markan kiinnityksistä. Oikeuskäsittelyssä Markku Koski tunnusti 48 miljoonan markan salatut pantatut kiinnitykset. Poliisi jätti tutkimatta sen, että Markku Koski ilmoitti PR-Teollisuus Oy:n hallituksen kokouksen yhteydessä 10.6.1995 sen, että häntä on Kera Oy:n toimesta moitittu siitä, että hän meni mukaan PR-Teollisuus Oy:öön, koska PR-Teollisuus on markkinoilta poistettavien listalla. Kera Oy:n varatoimitusjohtaja Seppo Arponen oli luvannut pelastaa Markku Kosken. Näin myös tapahtui. Olin ilmoittanut poliisille, syyttäjälle ja käräjäoikeuden tuomarille, että asian voi todistaa lisäkseni Pentti Arhippainen, Heino Virta ja Tapani Kääntä. Poliisi jätti asian tutkimatta, mutta Markku Koski oikeudessa ei kieltänyt sitä, etteikö hän olisi näin lausunut kesäkussa 10.6. 1995. Markku Koski siis tunnusti asian, koska ei sitä kiistänyt.

Nyt voidaan kysyä kumpi on suurempi asia 48 miljoonan markan salatut pantatut kiinnitykset vai 480 euron kunniaa. Poliisi keskittyi tutkimaan kunniaa eikä törkeää petosta.

Esitutkintalain Yleiset periaatteet 5 § (11.7.1997/692) Esitutkinnassa selvitetään:

1) rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, ketkä ovat asianosaisia ja muut syytteestä päättämistä varten tarvittavat seikat;
2) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan;
3) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntööpanemiseksi; sekä
4) suostuuko asianomistaja asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä ja aikooko myös rikoksesta epäilty suostua tähän menettelyyn.
(31.3.2006/245)
Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa.
Poliisi jätti tutkimatta myös sen, että kauppakirjan allekirjoittaja Heino Virta todistaa, että kaupanvahvistaja, tuleva syyttäjä Sulo Heiskari ei ollut paikalla, kun kiinteistö- ja muut kauppasopimukset allekirjoitettiin väliaikaisen pesänhoitajan Hannu Maskosen toimistossa Oulussa. Poliisi on tutkinut kaupanvahvistajan todistajan Arto Ranta-Ylitalon lausuman. Arto Ranta-Ylitalo ilmoittaa ettei ole ollut kaupanvahvistustilaisuudessa läsnä.

Maakaaressa säädetään kiinteistökaupasta. Maakaaren 17 § mukaan

Laatuvirhe
Kiinteistössä on laatuvirhe, jos:

1) kiinteistö ei ominaisuuksiltaan ole sellainen kuin on sovittu;

2) myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kiinteistön pinta-alasta, rakennusten kunnosta tai rakenteista taikka muusta kiinteistön laatua koskevasta ominaisuudesta ja annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

3) myyjä on ennen kaupan tekemistä jättänyt ilmoittamatta ostajalle sellaisesta tyypillisesti myydyn kaltaisen kiinteistön käyttöön tai arvoon vaikuttavasta 2 kohdassa tarkoitetusta ominaisuudesta, josta myyjä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

4) myyjä on ennen kaupan tekemistä jättänyt oikaisematta havaitsemansa ostajan virheellisen käsityksen jostakin kiinteistön ominaisuudesta, joka vaikuttaa kiinteistön soveltumiseen aiottuun käyttöön; tai

5) kiinteistö salaisen virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää.

Ostajalla on virheen perusteella oikeus hinnanalennukseen tai, jos virhe on olennainen, oikeus purkaa kauppa. Ostajalla on lisäksi 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitetun virheen perusteella oikeus saada korvaus vahingostaan.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus toteaa päätöksessään, että ”Asiassa ei siis ole ilmennyt seikkoja, jotka tukisivat Ahon käsitystä siitä, että Kosken tietoisuus kiinnityksistä jotenkin ilmentäisi Kosken osallisuutta johonkin törkeään petokseen.

Pyysin Rovaniemen hovioikeudelta suullista käsittelyä jotta olisin voinut todistaa asian. Minulta evättiin suullinen käsittely eikä todistajia kuultu eikä muutoinkaan todistusaineistoa asiassa hyväksytty. Soitin esittelijä viskaali Teemu Saukkoriipille, joka totesi, että aineistot on tuossa laatikossa. Pyysin kaikesta aineistosta kopiot itselleni jotta voin todistaa esittelijän toiminnan asiassa.

Hovioikeus ei ole ottanut kantaa siihen, että käräjätuomari Heikki Sneck käsitteli jo samaa asiaa toiseen kertaan. Ensimmäisen kerran hän käsitteli asiaa 23.5.2011 klo 13.00 konkurssihakemus K11/1589 asiansaisen Erkki Ahon kuuleminen. Toisen kerran 11.7.2012.

Oikeudenkäymiskaaren 7 §:n mukaan

Tuomari on esteellinen, jos hän tai hänen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on käsitellyt samaa asiaa toisessa tuomioistuimessa, muussa viranomaisessa tai välimiehenä. Tuomari on esteellinen myös, jos hän on asianosaisena samanlaisessa asiassa ja tämän asian laatu tai käsiteltävänä olevan asian ratkaisun vaikutus tuomarin asiaan antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa.
Tuomari on esteellinen käsittelemään samaa asiaa tai sen osaa uudelleen samassa tuomioistuimessa, jos on perusteltua aihetta epäillä hänellä olevan asiaan ennakkoasenne hänen asiassa aikaisemmin tekemänsä ratkaisun tai muun erityisen syyn vuoksi.
Tuomari on esteellinen myös, jos jokin muu tässä luvussa tarkoitettuun seikkaan rinnastettava seikka antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa.

Rovaniemen hovioikeudessa asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvokset Tapio Kamppinen, Esko Arponen ja Kaarina Ollikainen.

Rovaniemen hovioikeudessa hovioikeudenneuvos Tapio Kamppinen on käsitellyt asiaa jo Ylivieskan käräjäoikeudessa useampaan kertaan. Toinen kerta oli 15.02.2002, josta oli toimitettu Rovaniemen hovioikeuskäsittelyyn todisteeksi Ylivieskan käräjäoikeuden päätös ja haastehakemus.

Tämä kaikki oli todistusaineistona niin poliisilla, syyttäjällä kuin oikeusistuimilla

PR-talojen konkurssivyyhti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html

Selvitys kauppasopimuksen tekemisestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2010/09/erkki-aho-vastaa-vastine-keskipohjanmaa.html

Pyydän Korkeinta oikeutta kumoamaan Rovaniemen hovioikeuden tuomion edelläesittämieni asioiden perusteella. Pyydän korkeinta oikeutta kumoaa kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat eri oikeusasteiden päätökset johtuen poliisin esitutkintalain vastaisesta rikostutkintannasta ja syyttäjien esteellisyydestä sekä nyt kiistattomasti oikeuden päätöksillä todistetuista 48 miljoonan markan pantattujen kiinnitysten salaamisesta kaupanteon yhteydessä. Pantattuja kiinnityksiä ei ole ilmoitettu kauppasopimuksessa ja kauppasopimus on tehty maakaaren vastaisesti. Lisäksi purkuperusteena on otettava huomioon muut todistusaineistossa esittämäni asiat.

Kalajoella 16.07.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
Ei kommentteja: