perjantai 20. heinäkuuta 2012

Vastine Kalajokiseudulle
From: E.Aho

Sent: Friday, July 20, 2012 5:55 AM


Subject: Vastine uutisointiin

Hanne Haapakoski, pyydän kuvallisen vastineeni julkaisemista hovioikeuden tuomion uutisoinnin johdosta. Kuvassa on Kalajoen kaupunginvaltuustolle tekemäni 1879 sivun selvitys, mitä minun ei kuitenkaan annettu valtuustolle esittää vaikka valtuusto oli sitä pyytänyt. Mielestäni näin suojeltiin rikollisia.

Selvennystä uutisointiin

Katson, että Kalajokiseudun uutisointi hovioikeuden tuomiosta ja tosiasioista oli puutteellinen ja antoi virheellisen kuvan. Asian ydin on se, että Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän väliaikaiset pesänhoitajat myivät 11.5.1995 tuoteoikeudet, keskeneräisen tilauskannan, kiinteistöt ja maa-alueet Euronio Oy:lle (myöh. PR-Teollisuus Oy) 10,6 miljoonalla markalla. Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Nyt poliisi ja oikeus selvitti vain sitä, tiesikö Markku Koski salatuista pantatuista kiinnityksistä vai ei. Koko törkeä petos jätettiin selvittämättä.

Esitutkinta vastoin lakia

Esitutkintalain 7 §:n mukaan esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon yhtä hyvin epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet. Esitin esitutkinnassa todistusaineiston muun muassa törkeästä petoksesta, mutta tutkija poliisi J.R. kieltäytyi ottamasta todistusaineistoa vastaan. Koska tutkija J.R; ei ottanut kirjallista todistusaineistoa vastaan, niin lähetin todistusaineiston sähköpostitse tutkija J.R:lle ja tutkinnanjohtaja J.P:lle sekä syyttäjä E.M:lle. Esitutkinnassa olisi pitänyt huomioida se, että kiinteistökaupassa oli myyjinä väliaikaiset pesänhoitajat A.L. ja H.M. Konkurssisäännön 50 a §:n mukaan väliaikaisille pesänhoitajille ei ole oikeutta myydä kiinteää omaisuutta. Lisäksi kaupanteossa myytiin pantattua omaisuutta. Maakaaren 2 luvun 3 §:n mukaan valtuutus kiinteistön myyntiin on tehtävä kirjallisesti. Myyjän on allekirjoitettava valtakirja ja siitä on käytävä ilmi asiamies ja myytävä kiinteistö. Väliaikaiset pesänhoitajat eivät esittäneet ko. valtakirjaa eli he myivät toisen omaisuutta omanaan. Kaupanvahvistajana toimi tuleva syyttäjä S.H. Toinen kauppakirjan allekirjoittaja H.V. todistaa ettei hän ole koskaan nähnytkään kaupanvahvistajaa. Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja A. R-Y. todistaa ettei hän ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu. Kiinteistökauppa on näin ollen laiton.

Koski tunnusti

Markku Koski tunnusti oikeudessa sen, että hän on sanonut 10.6.1995, että Kera Oy:n varatoimitusjohtaja on moittinut häntä siitä, että meni mukaan yhtiöön, mikä oli markkinoilta poistettavien listalla. Ravintolaillan jälkeen varatoimitusjohtaja oli luvannut pelastaa Markku Kosken. Koski oli tuoteoikeuksien kaupassa takausvastuussa. Kun yritys oli kaadettu, niin konkurssipesä teki sopimuksen takausvastuiden osalta Markku Kosken kanssa. Poliisin esitutkinta oli esitutkintalain vastainen, koska poliisi jätti tutkimatta todelliset rikokset ja alkoi tutkia vain sitä onko Markku Koski ollut tietoinen pantatuista kiinnityksistä vai ei. Esitutkinnassa jätettiin kuulematta minun todistajani H.V., P.A. ja T.K., eikä otettu vastaan muutakaan todistusaineistoa. Koska poliisi ja oikeus tutki salattuja pantattuja kiinnityksiä ja sitä onko Koski ollut tietoinen niistä, niin ne tunnustavat, että salatut pantatut 48 miljoonan markan kiinnitykset ovat rasittaneet kauppaa, niin kuin todistusaineisto osoittaa. Miksi törkeä petos jätettiin tutkimatta?

Törkeä petos ja muut rikokset jätettiin tutkimatta

Koska myyjä ( Kera Oy) oli etukäteen päättänyt, että myytävä yritys poistetaan markkinoilta ja myyjät, jotka eivät lain mukaan olisi saaneet myydä kiinteistöjä, salasivat kaupanteossa 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset, niin kysymyksessä on varmasti törkeä petos. Lisäksi kaupassa ilmoitettiin keskeneräisen tilauskannan kannan suuruus 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli.Kun lisäksi kaupanvahvistaja ei ollut paikalla eikä kaupanvahvistajan kutsuma todistaja, niin kauppa on varmasti laiton. Kysymys on 63 miljoonan markan törkeästä petoksesta. Nyt poliisi tutki vain 480 euron kunnianloukkausta.

Isot varpaat, valtiopetos ja toimialarationalisointi

Minulle on sanottu, että olet astunut liian isoille varpaille ja siksi sinua vainotaan. Totta on, että olen selvittänyt pankkikriisin erittäin perusteellisesti. Kaikki asiat eivät kestä päivänvaloa. Minulla oli todistusaineistona myös salaiseksi julistettu SSP-sopimus, jonka sivulla 17 on määritelty lainvastainen toimialarationalisointi ja yritysten kaatamisperusteet. SSP-sopimus eli ns. säästöpankkisopimus on tehty neljän pankin ja Suomen valtion kesken. Suomen valtio osallistui toimialarationalisointiin muun muassa Kera Oy:n ruumiinpesuryhmän toiminnalla. Helsingin Sanomat uutisoi, että Kera Oy:ssä oli perustettu ns. ruumiinpesuryhmä, jonka tarkoituksena oli poistaa markkinoilta ylikapasiteettia ja turvata Kera Oy:n rahoittamat kohteet. Kera Oy:n ruumiinpesuryhmä toimi siten, että markkinoilta poistettaviin yrityksiin sijoitettiin Kera Oy:n ”oma mies”. PR-talojen tapauksessa tällaisia miehiä olivat J.R. ja S.W.

Tasavallan presidentti Mauno Koivisto kutsui 6.5.1992 presidentin linnaan oikeuslaitoksen edustajia ja siellä läsnäolijoiden mukaan ylempiä oikeusasteita painostettiin tekemään Koiviston mieleisiä ratkaisuja. Pyysin tasavallan presidentti Tarja Haloselta ns. Koiviston konklaavin asiakirjoja, mutta hän julisti ne Koiviston pyynnöstä salaisiksi. Kun on tutkittu ylempien oikeusasteiden päätöksiä n. 10 000, niin ns. Koiviston konklaavin jälkeen pankki on voittanut kaikki juttunsa ylemmissä oikeusasteissa yhtä lukuun ottamatta. Myös tehdyt väitöskirjat osoittavat korkeimman oikeuden toiminnan. Tasavallan presidentillä ei ole oikeutta puuttua riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaan. Suomessa valtiopetos on rikos, jolla väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla, oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkomalla yritetään kumota tai muuttaa Suomen valtiosääntö taikka muuttaa valtiojärjestystä. Presidentti Mauno Koivisto puuttui riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaan. Lain mukaan rikoksesta tuomitaan vähintään vuodeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi vankeuteen.

Syyttäjän esteellisyys

Syyttäjistä annetun lain 12 § mukaan syyttäjä on esteellinen, jos: 4) hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen taikka siihen, jolle asiassa on odotettavissa hyötyä tai vahinkoa; 6) muu kuin 1–5 kohdassa tarkoitettu seikka on omiaan antamaan perustellun aiheen epäillä hänen puolueettomuuttaan asiassa. Nyt syyttäjä S.H. on ollut esteellinen kaikissa minun jutuissani, koska hän toiminut kaupanvahvistajana kaupoissa ja lisäksi muut seikat, joita en tässä käy luettelemaan ovat antaneet perustellun aiheen epäillä hänen puolueettomuuttaan asioissa.

Markku Kosken kunnianloukkaus jutussa syytteen laatijana toimi syyttäjä E.M. Hän oli käsitellyt asiaa jo aikaisemmin ja saanut tietoonsa koko rikosprosessin asiat, mutta jättänyt syytteet nostamatta. Näin E.M:stä oli lain mukaan tullut esteellinen. Esteellinen E.M. vaati minulle kuitenkin ehdotonta vankeusrangaistusta. Jouduin käymään Kokkolassa Rikosseuraamusvirastossa selvittämässä asiaa. Tein silloin selvityksen Rikosseuraamusvirastolle jossa todistin tutkimatta jääneet rikokset sekä syyttäjän esteellisyyden. Lähetin Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen esteellisyysväittämän ennen oikeudenkäyntiä koskien syyttäjän esteellisyyttä. Syytteen tehnyt syyttäjä E.M. ei saapunutkaan oikeudenistuntoon, vaan oikeudenistuntoon saapui naissyyttäjä K.A. Kun kysyin häneltä oikeudenistunnossa, että onko hän saanut tutkijalle ja tutkinnanjohtajalle ja syyttäjälle toimittamaani aineiston, niin hän ylimielisesti vastasi, ettei ole saanut, mutta katsoo siitä huolimatta voivansa syyttää asiassa. Näin hän teki itsestään esteellisen syyttäjän.

Tuomarin esteellisyys käräjäoikeudessa

Käräjätuomari H.S. oli käsitellyt samaa asiaa edellisessä oikeudenkäynnissäni ns. kuulemisasian yhteydessä, joten hän oli esteellinen käsittelemään asiaa toiseen kertaan oikeudenkäymiskaaren perusteella. Oikeudenkäymiskaaren 7 §:n mukaan tuomari on esteellinen, jos hän tai hänen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on käsitellyt samaa asiaa toisessa tuomioistuimessa, muussa viranomaisessa tai välimiehenä. Tuomari on esteellinen myös, jos hän on asianosaisena samanlaisessa asiassa ja tämän asian laatu tai käsiteltävänä olevan asian ratkaisun vaikutus tuomarin asiaan antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa. Tuomari on esteellinen käsittelemään samaa asiaa tai sen osaa uudelleen samassa tuomioistuimessa, jos on perusteltua aihetta epäillä hänellä olevan asiaan ennakkoasenne hänen asiassa aikaisemmin tekemänsä ratkaisun tai muun erityisen syyn vuoksi. Tuomari on esteellinen myös, jos jokin muu tässä luvussa tarkoitettuun seikkaan rinnastettava seikka antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa.

Tuomarin esteellisyys hovioikeudessa

Rovaniemen hovioikeudessa asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvokset Tapio Kamppinen, Esko Arponen ja Kaarina Ollikainen. Rovaniemen hovioikeudessa hovioikeudenneuvos Tapio Kamppinen on käsitellyt asiaa jo Ylivieskan käräjäoikeudessa useampaan kertaan. Toinen kerta oli 15.02.2002, josta oli toimitettu Rovaniemen hovioikeuskäsittelyyn todisteeksi Ylivieskan käräjäoikeuden päätös ja haastehakemus. Hovioikeudenneuvos Tapio Kamppinen toimi siis esteellisenä ja esteellisyys on virkarikos.

Syyttäjän esteellisyys hovioikeudessa

Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä syyttäjä oli jälleen vaihtunut, koska K.A. lienee katsonut ettei voi toimia syyttäjänä ja siksi syyttäjäksi oli ryhtynyt S.L., joka oli tullut esteelliseksi varatuomari M.K:n kunnianloukkausjutun yhteydessä. Koska asiakirjat todistavat törkeitä rikoksia, niin kaikkia juttua käsitelleitä on syytä epäillä rikoslain 15 luvun 10 §.n rikoksesta eli törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä. Rikoksesta tuomitaan sakkoon tai enintään kuuden kuukauden vankeuteen.

Asianajajan kyseenalainen toiminta

Markku Kosken asianajajana toimi varatuomari T.H. Hän oli aikaisemmin minulla asianajajana ja hän tiesi tarkalleen asiaan liittyvät rikokset käymiemme keskustelujen ja todistusaineiston perusteella. Lisäksi hän oli lukenut blogiani, jossa on teot, rikokset ja tekijät mainittu sekä juridinen perustelu asioille. Hän on poiminut blogistani asioita minua vastaan. Näin hän on joutunut tutustumaan kiistattomasti kaikkiin rikoksiin ja todistusaineistoon, mutta ei ole reagoinut niihin lain edellyttämällä tavalla. On syytä epäillä, että hän on suojellut rikollisia eli syyllistynyt rikoslain 15 luvun 10 §:n vastaiseen tekoon. Nyt jokainen todiste, minkä on poiminut blogistani, on todiste myös häntä itseään vastaan, koska tämä todistaa sen, että hän perehtynyt rikoksiin, mutta ei ole reagoinut niihin. Nyt varatuomari T.H. hakee M.K:n vakuutuksen kautta asianajopalkkioitaan vakuutusyhtiöltä. Onko menettely moraalisesti ja juridisestikaan hyväksyttävää?

Oikeuksien päätökset on saatu aikaan rikollisesti

Kaikki minua ja yritystoimintaani koskevien oikeuksien päätökset on saatu aikaan rikollisesti, koska esteelliset tutkijat ja tutkinnanjohtajat ovat jättäneet rikokset tutkimatta ja esteelliset syyttäjät ovat jättäneet syyttee nostamatta. Kaiken lisäksi esteelliset tuomarit ovat päättäneet asioista eri oikeusasteissa. Todistajia ei ole kuultu, todistusaineistoa ei ole otettu vastaan eikä ylemmissä oikeusasteissa ole annettu suullista käsittelyä. Oikeudenkäynnit eivät täytä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin menettelyä.

Todisteet syyttömyydestäni

Minä olen joutunut tekemään Kalajoen kaupungille aikoinaan selvityksen rikollisesta toiminnasta luottamustoimen ulkopuolella. Tein 1879 sivun selvityksessä, jolla todistin syyttömyyteni rikoksiin, joista minut on tuomittu. Silloinen valtuuston puheenjohtaja R.M. esti asioiden julkisen selvittämisen. Oliko kysymys rikollisten suojelemisesta ? Netissä olevasta oikeuslaitos ja poliisi-blogistani löytyy myös selvitys asioista ja todistusaineistot. DVD-video on youtubessa, josta on selostus asioista ja todistusaineistot. Kirjastani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593 löytyy selostukset ja todistusaineisto asiasta. Kirjaa voi lainata kirjastosta tai ostaa kirjakaupasta Kalajoella. Koska Kalajoen kaupungille tekemäni 1879-sivun aineisto on julkinen, niin asioihin voi tutustua sitäkin kautta. Olen valmis selvittämään ja todistamaan kaikille halukkaille totuuden asioissa. Valtuustoselvitys on julkinen ja kaikkien kiinnostuneiden käytössä ja olen valmis esittelemään asiat ja juridisen argumentoinnin asioista kaikille halukkaille syyttömyyteni todistamiseksi. Vaadin Suomen valtiolta yli 17 vuotta kestäneissä oikeusprosesseissa vahingonkorvauksia ja kaikkien minua ja yritystoimintaani koskevien tuomioiden purkua korkeimmalta oikeudelta. Haluan puhdistaa maineeni ja todistaa syyttömyyteni.

Kalajoella 20.07.2012

Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: