maanantai 18. syyskuuta 2017

Päivää, oletteko samaa mieltä kuin ….?

Valtiopetoksen todistusaineistoa kirjoina , lisäksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus ja dvd. Kuvassa kirjat.

Asiat ovat tapahtuneet näin:

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konnkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Viranomaiset ovat toimineet näin:

Haastoin Suomen valtion oikeuteen ja toimitan käräjäoikeuteen todistusaineiston. Ylivieskan käräjäoikeus kieltäytyi käsittelemästä asiaa ja kieltäytyi palauttamasta todistusaineistoa minulle takaisin. Mukana oli myös valtipetoksen todistusaineisto, jonka käräjäoikeus palautti minulle.

Ylivieskan käräjäoikeus kieltäytyy palauttamasta todistusaineistoa minulle ja Ylivieskan poliisi kieltäytyy antamasta virka-apua minulle jotta saisin todistusaineisto itselleni jotta voin lähettää sen korkeimpaan oikeuteen ja tarvittaessa Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen.

Mitä laki sanoo asiasta:

Poliisilain 1 luvun 1 § Poliisin tehtävät
Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä.

Lukeeko poliisilaissa, että poliisin tehtävänä on rikosten estäminen ja palajastaminen vai edistäminen ja peitteleminen ? Mielestäni siinä lukee RIKOSTEN ESTÄMINEN JA PALJASTAMINEN.

Rikoslain 15 luku 11 § (24.7.1998/563) Rikoksentekijän suojeleminen. Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Suojeleeko poliisi rikoksentekijöitä?

Sama poliisi esti uudet rikostutkinnat kun kävi ilmi, että poliisi oli tehnyt rikostutkinnat päin mäntyä. Kysymys on siitä, että poliisi ei ymmärtänyt mitä hänen olisi pitänyt tutkia eikä hänellä ollut siihen ammattitaitoa. Kävin itse keskustelemassa ko. poliisin kanssa. Hän tunnusti asian ja vetosi siihen, että hän toimi esimiehensä ohjeiden mukaan. Nyt esimies,  sama poliisi suojelee alaistaan.
Olin tänään yhteydessä eläkevakuutusyhtiöihin ja ne edellyttävät poliisitutkintaa asiassa, mutta poliisi kieltäytyy tutkimasta.

Tässä sähköpostikirjeenvaihtoa asian tiimoilta

Vastastin poliisi Ilkka Piispaselle, kun pyysi lisätietoja virka-apupyyntööni.
Tässä poliisi Ilkka Piispasen sähköpostiviesti minulle

Päivää!
Voitteko toimittaa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksen perusteluineen.
Ilkka Piispanen
Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com]
Lähetetty: 17. syyskuuta 2017 18:44
Vastaanottaja: Piispanen Ilkka POL
Kopio: Salmela Tarja POL
Aihe: Re: aineistot tuomionpurkuja ja valitusta varten
Ilkka Piispanen – Tarja Salmela
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole suostunut toimittamaan minulle pyytämiäni aineistoja. Siksi teen nyt asiassa kolmannen virka-apupyynnön poliisille asiassa.
Kalajoella 17.09.2017
Erkki Aho
www.erkkiaho.com
e.ahoky@kotinet.com
044-3025948
From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, September 5, 2017 10:14 AM
Subject: aineistot tuomionpurkuja ja valitusta vartenYlivieska-Raahen käräjäoikeudelle, tiedoksi korkein oikeus
Pyydän Ylivieska-Raahen käräjäoikeutta lähettämään minulle seuraavat aineistot
03.02.2016 nro 16/568 asiassa L 15/6631
aineiston selostus löytyy tästä linkista
Pyydän lähettämään myös kuulustelunauhat
Raahen käräjäoikeuden 10/1034 6.9.201 R 10/506 päätöksen kuulustelunauhat
Tarvitsen ne korkeimpaan oikeuteen tuomionpurkuja varten ja lähetän ne sinne itse.

Kalajoella 5.9.2017

Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
044-3025948

Tässä vastaukseni

From: Erkki Aho
Sent: Monday, September 18, 2017 10:22 AM
To: ilkka.piispanen@poliisi.fi
Subject: Re: Jutun L 15/6631 aineisto,

Tässä on käräjätuomari Jyrki Jylhän sähköposti minulle. Olen pyytänyt käräjäoikeudesta aineistoa ja ilmoittanut, että tarvitsen Rovaniemen hovioikeuden käsittelyyn. Käräjätuomari Heikki Sneck lähetti minulle aineiston ja veloitti siitä muistaakseni 281 euroa. Minä ilmoitin tyytymättömyyteni laskuun, koska aineisto oli väärä. Tämä väärä aineisto oli lähetetty Rovaniemen hovioikeudelle ja Rovaniemen hovioikeus teki asiassa väärän päätöksen, koska todistusaineisto oli väärä. Valitukseni käräjäoikeudessa ratkaisi käräjätuomari Heikki Sneck ja totesi ratkaisussaan, että hän on toiminut oikein. Käräjätuomari toimi esteellisenä asiassa. Korkein oikeus on tehnyt kaksi päätöstä tuomioiden purkuhakemuksissa. Toinen päätös koskee minun tekemää tuomionpurkuhakemusta. Korkein oikeus ei perustuslain ja EU:n Ihmisoikeussopimuksen vastaisesti perustele kielteistä päätöstään. Kielteinen päätös kuitenkin johtui siitä, että minulla ei ole laillistettua pätevyyttä tuomioiden purkujen hakemiseen. Toinen kielteinen päätös perustuu asianajaja Krookin tekemään tuomioiden purkuhakemukseen. Asianajaja Krook teki mielestäni tietoisesti väärin tuomioiden purkuhakemuksen minulta salaa ja korkeimmalla oikeudella ei ollut mitään mahdollisuutta purkaa vääriä tuomioitani. Nämä väärät tuomiot on Ylivieskan käräjäoikeus lähettänyt Rovaniemen hovioikeuteen vastoin tahtoani. Pyysin Rovaniemen hovioikeuteen suullista käsittelyä,mutta esteellinen hovioikeuden tuomari ei sitä minulle antanut. Siksi asiassa on nyt korkeimmassa oikeudessa valituksena ja tuomionpurkuhakemuksena. Minä tarvitsen todistusaineiston korkeimman oikeuden käsittelyyn. Koska oikeusaputoimistot ja asianajajat ovat kieltäytyneet avustamasta minua, niin on todennäköistä, että korkein oikeus tekee jälleen kielteisen päätöksen, vaikka korkein oikeus toimii silloin perustuslain ja EU:n Ihmisoikeussopimuksen vastaisesti. Sen takia olen varautunut siihen, että asian viedään siinä tapauksessa EU:n Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn ulkomaisen asianajotoimiston toimesta. Tämä ei tietenkään ole Suomelle edullinen asia. Minä en luota Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden toimintaan ja siksi haluan todistusaineistot itselleni ja toimitan ne itse Korkeimpaan oikeuteen. Sitä ennen otan niistä itse kopiot itselleni EU:n Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyä varten.

Kalajoella 18.09.2017

Erkki Aho
044-3025948

F rom: jyrki.jylha@oikeus.fi
Sent: Monday, February 8, 2016 3:18 PM
To: Erkki Aho
Cc: irma.myllyla@oikeus.fi ; paivi.mattila@oikeus.fi ; juha.tervo@oikeus.fi
Subject: Jutun L 15/6631 aineisto,

Erkki Aho

Alla olevan 7.2.2016 päivätyn ilmoituksenne perusteella totean, että olette ilmoittanut tyytyvänne käräjäoikeuden päätökseen 4.2.2016 nro 16/609, joten se on lainvoimainen. Pyytämänne itseoikaisu ei ole mahdollinen.

Asian L 15/6631 asiakirja-aineistosta Teille voidaan palauttaa:
Oikeuslaitos ja poliisi -blogin tulosteet;; ns. SSP -sopimus; RTS-toimialaraportti -97 ja sen liite 2;  Salainen pankkituki, Laman ja rahan pelurit ja pankkikriisin peitellyt paperit -nimiset kirjat sekä DVD-levy Mayday from Finland.

Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Voitte a) noutaa Teille luovutettava aineiston käräjäoikeuden Ylivieskan tai b) ne lähetään Teille postipakettina. Mikäli asiakirjoja ei noudeta 15.2.2016 mennessä, ne toimitetaan Teille b-vaihtoehdon mukaisesti. Ns. kolmansille tahoille emme asiakirjoja toimita.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101  YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi

Lähettäjä:        "Erkki Aho"
Vastaanottaja:        , , , , ,
Kopio:        ,
Päivämäärä:        07.02.2016 16:57
Aihe:        Re: aineiston palauttaminen

Käräjätuomari Jyrki Jylhä
Ilmoitan teille, että en tule valittamaan päätöksestänne. Pyydän vain palauttamaan minulle kaikki asiakirjat mitä asian yhteydessä on toimitettu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen. Olen ilmoittanut jo aikaisemmin korkeimmalle oikeudelle peruvani tuomioiden purkuhakemuksen ja siksi aineisto lähetettiin tässä asiassa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen. Sen aineiston suhteen ei ole mitään epäselvää. Jos Ylivieska-Raahen käräjäoikeus tarvitsee jotakin asiakirjoja toimintaansa varten niin niistä voi ottaa kopioita. Voitte toimittaa aineiston Kalajoen poliisiasemalle josta voin sen hakea.
Jos kuitenkin omatuntonne sallii olla rehellinen, niin voitte itseoikaisumenettelyllä korjata minun oikeustajuni mukaan törkeän ihmisoikeusrikoksenne. Todistusaineistohan todistaa, että Arsenal Oy ja Kera Oy olivat Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän päämiehiä ja myyjä tiesi todistusaineiston mukaan, että PR-talot oli markkinoilta poistettavien listalla. Väliaikaiset pesänhoitajat myivät kiinteää omaisuutta konkurssisäännön vastaisesti ilman valtakirjoja kauppasopimuksella, jossa salattiin 48 miljoonan markan kiinnitykset sekä ilmoitettiin keskeneräinen tilauskanta 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Kysymys on törkeästä petoksesta. Kaupanvahvistajana toimi tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei ollut kauppakirjan allekirjoittajan mukaan paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin eikä kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin. PR-Teollisuus Oy haettiin väärillä tiedoilla konkurssiin, koska kaupat oli purettu 19.3.1996 ja 18.4.1996. Kaupanpurku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Konkurssiasiassa varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja, että kanne on oikea. Käräjätuomari Juha Nieminen ei tarkistanut varatuomari Paavo M. Petäjän valtakirjaa, vaikka olisi pitänyt, koska varatuomari Paavo M. Petäjä ei ole asianajaja. Varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut Oulun KRP:lle, ettei hänellä ollut konkurssiasiassa toimeksiantoa. PR-Teollisuus Oy:n konkurssi oli siis laiton. Asianajaja Asko Keränen pyysi valtakirjat Erkki Aholta ja Heino Virralta jotta hän voi tehdä valituksen asiassa Vaasan Hovioikeudelle. Asianajaja Asko Keränen jätti kuitenkin valituksen tekemättä. Näin syyllistyi törkeään tekoon. Nykyinen varatuomari Asko Keränen on tunnustanut tekonsa.
Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut syyttäjänä kaikissa oikeudenkäynneistä, joissa on käsitelty kauppasopimuksia. Syyttäjä Sulo Heiskari on ollut kiistatta esteellinen. On myös täysin selvää, että tutkinnanjohtajana lähes kaikissa asioissa ollut Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa. Rikostutkintapyynnöt asioissa tehty ajoissa, joten vastuu rikosten tutkimattajättämisestä on Suomen valtiolla.
Olen joutunut näiden rikosten seurauksena kärsimään neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä kolme kunnianloukkaustuomiota. Katson, että minun ihmisoikeuksiini kuulu saada oikeudenmukainen oikeudenkäynti asioissa. Nyt joudun kärsimään vielä rikollisten aikaansaaminen väärien tuomioiden johdosta velkojen perintää ulosoton kautta. Katson, että rikokset eivät voi olla vanhentuneita, koska ulosotto on voimassa ja lisäksi asiat ovat olleet vireillä keskeytyksestä yli 20 vuoden ajan, mikä myös näkyy todistusaineistosta ja todistajien lausunnoista olisi tullut todistetuksi.
Epäilen, että minun mielestäni väärän päätöksenne taustalla on laajemmat voimat. Päätös liittyy todennäköisesti jatkeena epäillylle valtiopetokselle 6.5.´1992 sekä salaiseksi julistettuun SSP-sopimukseen 22.10.1993, josta Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa oli kopio todisteena. Katson, että asian oikea käsittelyfoorumi on eduskunnan perustuslakivaliokunta.
Kalajoella 07.02.2016
Erkki Aho

From: jyrki.jylha@oikeus.fi
Sent: Friday, February 5, 2016 1:21 PM
To: Erkki Aho
Cc: irma.myllyla@oikeus.fi
Subject: Vs: Re: aineiston palauttaminen

Erkki Aho

Kuten alla olevasta aikaisemmasta viestistäni ilmenee, liiteaineisto voidaan palauttaa Teille, jos päätös jää lainvoimaiseksi eli aikaisintaan pe 12.2.2016 tai ellette sitä ennen kirjallisesti ilmoita tyytyvänne 4.2.2016 annettuun päätökseen nro 16/609. Ilmoitus on sitova. Sähköposti-ilmoitus käy.

Pyynnöstänne korkeimman oikeuden tänne suoraan toimittaman valituslupahakemusaineiston osalta selvitämme, pitääkö se palauttaa korkeimmalle oikeudelle vai voidaanko se luovuttaa Teille.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101  YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi

Lähettäjä:       
"Erkki Aho"
Vastaanottaja:       
,
Päivämäärä:       
05.02.2016 12:25
Aihe:       
Re: aineiston palauttaminen

Käräjätuomari Jyrki Jylhä

Haen aineiston ensi viikolla, mutta en nyt pysty sanomaan tarkkaa päivää sairaushoidoistani johtuen. Ilmoitan asiasta kun tiedän tarkan ajankohdan.

Erkki Aho

From:
jyrki.jylha@oikeus.fi
Sent:
Thursday, February 4, 2016 3:16 PM
To:
e.ahoky@kotinet.com
Cc:
irma.myllyla@oikeus.fi ; paivi.mattila@oikeus.fi
Subject:
Vs: Vl: aineiston palauttaminen

Erkki Aho

Tarkoitatte ilmeisesti asiaa L 15/6631. Mikäli ratkaisu jää lainvoimaiseksi, liiteaineisto voidaan palauttaa Teille pyyntönne mukaisesti. Haastehakemus ja sen täydennys sekä sähköpostiviestinne jäävät kuitenkin tuomioistuimen arkistoon. Pyydettäessä niistä voidaan toimittaa Teille kopioita säädettyä jäljennösmaksua vastaan.

Mikäli ratkaisusta valitetaan, asiakirja-aineisto toimitetaan valituksen mukana muutoksenhakutuomioistuimelle.

Mikäli aineisto voidaan palauttaa, niin noudatteko sen täältä käräjäoikeuden kansliasta vai toimitetaanko se Teille postitse/muulla sopivalla tavalla.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101  YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi
Lähettäjä:        Irma Myllyla/Ylivieska-Raahe/KO/OIK/O_M
Vastaanottaja:       
Jyrki Jylha/Ylivieska-Raahe/KO/OIK/O_M@O_M,
Päivämäärä:       
04.02.2016 13:58
Aihe:       
Vl: aineiston palauttaminen

----- Välittänyt: Irma Myllyla/Ylivieska-Raahe/KO/OIK/O_M ajankohta 04.02.2016 13:58 -----

Vastaanottaja:        ,
Kopio:                
Aihe:               
aineiston palauttaminen

Pyydän palauttamaan minulle takaisin kaiken Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen toimittamani aineiston ilman aiheetonta viivytystä.

04.02.2016
Erkki Aho
From: Piispanen Ilkka POL
Sent: Monday, September 18, 2017 12:14 PM
To: Erkki Aho ; Salmela Tarja POL
Subject: VS: Jutun L 15/6631 aineisto,Päivää!
Käräjätuomari Jyrki Jylhän päätöksestä ei ilmenne, että Ylivieska-Raahen käo olisi kieltäytynyt toimittamasta teille pyytämiänne aineistoja. Asiassa ei ole perusteita virka-avun antamiselle.
Ilkka Piispanen
RikosylikomisarioEi kommentteja: