tiistai 19. syyskuuta 2017

Kiitän vastauksestanne , arvoisa perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja

Kiitän vastuksestanne , arvoisa perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie.

Olen pyytänyt KRP:tä tutkimaann esittelijäneuvos Outi Kostaman toimet asiassa. Jos ja kun KRP toteaa esittelijäneuvoksen toimineen vastoin lakia niin se automaattisesti merkitsee sitä, että perustuslakivaliokunnan on tutkittava apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakosen toiminta asiassa. Näin yksinkertaista se on. Minä annan KRP:lle loppulausunnon asiassa.

Ystävällisesti ja lakeja noudattaen Erkki Aho
044-3025948

From: Lapintie Annika
Sent: Tuesday, September 19, 2017 12:49 PM
To: Erkki Aho
Cc: Perustuslakivaliokunta
Subject: VS: KIIREELLINEN


Hyvä Erkki Aho,
kiitokset viestistänne. Pyydätte perustuslakivaliokuntaa tutkimaan apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakosen toimintaa ja kuulemaan Teitä asiassa.
Perustuslakivaliokunnalla ei ole yleistä toimivaltaa valvoa virkatoimintaa maassamme. Valiokunta ei esimerkiksi ole muutoksenhakuaste ministerien ja ylimpien laillisuusvalvojien päätöksiin. Valiokunta voi kuitenkin poikkeuksellisesti arvioida jälkikäteen ministereiden sekä oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen virkatoimia perustuslain 114–117 §:n perusteella. Virkatoimien lainmukaisuuden tutkiminen voidaan panna vireille valiokunnassa oikeuskanslerin tai oikeusasiamiehen perustuslakivaliokunnalle tekemällä ilmoituksella, vähintään kymmenen kansanedustajan allekirjoittamalla muistutuksella, eduskunnan muun valiokunnan esittämällä tutkintapyynnöllä tai perustuslakivaliokunnan omasta aloitteesta.

Ohessa vuoden 2000 perustuslain perusteluja, joista käy ilmi, mihin tarkoitukseen erityisesti perustuslain 115 §:ssä ja 117 §:ssä mainittuja menettelyjä on tarkoitus käyttää. Perustuslakivaliokunnan mietinnössä PeVM 10/1998 vp todetaan 115 §:n osalta muun muassa seuraavaa:

”Pykälässä säilytetään perustuslakivaliokunnan oma-aloitteinen mahdollisuus tutkia ministerien virkatointen lainmukaisuutta, mikä voi perustelujen mukaan tulla esille esimerkiksi hallituksen kertomuksen käsittelyn yhteydessä. Valiokunta katsoo, että ministerivastuuasian esille ottaminen valiokunnassa sen omasta aloitteesta on lähinnä poikkeukselliseksi tarkoitettu vireilletulomuoto. Tätä tarkoittava päätös on 114 §:n 2 momentin johdosta tehtävä täysilukuisessa valiokunnassa, esimerkiksi sen jälkeen, kun valiokunta on tavanomaisessa menettelyssä hankkinut selvitystä asiasta 47 §:n 2 momentin perusteella.

Valiokunnalla ei ole käytännössä mahdollisuuksia itse ryhtyä ministereiden virkatointen laillisuuskysymysten arviointiin kuin enintään valiokunnassa muutoin vireillä olevien asioiden käsittelyyn liittyen. Tämän vuoksi on tärkeää, ettei esimerkiksi yleisön keskuudessa synny erheellisesti kuvaa valiokunnasta eräänlaisena ylimääräisenä ja viimekätisenä ministerien toimia koskevien oikeusriitojen ratkaisijana, mistä sinänsä on jo ollut merkkejä näkyvissä.”

Edelleen samassa mietinnössä rinnastetaan perustuslain 117 §:n ylimpiä laillisuusvalvojia koskeva sääntely tältä osin 115 §:n ministerivastuusääntelyyn ja sen perusteluihin seuraavalla tavalla:

”Valiokunnan oma-aloitteisen toiminnan osalta oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen vastuunalaisuuskysymyksissä viitataan siihen, mitä edellä 115 §:n kohdalla on todettu.”

Asian vireille tulosta eduskunnassa säädetään perustuslaissa ja eduskunnan työjärjestyksessä. Yksityisen henkilön pyynnön perusteella asia ei tule eduskunnassa vireille eikä myöskään perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi. Viestinne merkitään kuitenkin valiokunnalle tuylleiden kansalaisyhteydenottojen listaukseen.

Ystävällisin terveisin,
Annika Lapintie
Kansanedustaja (vas)
Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja


Lähettäjä: Erkki Aho [e.ahoky@kotinet.com]Lähetetty: 17. syyskuuta 2017 18:37Vastaanottaja: Lapintie Annika; kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fiKopio: PerustuslakivaliokuntaAihe: Re: KIIREELLINEN
Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie

Perustuslakivaliokunnan tehtäväksi jää apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakosen toiminnan tutkiminen. KRP:lle ja mahdollisesti rikospoliisi Erkki Rossille jää asian tutkiminen esittelijäneuvos Outi Kostamon toiminnan osalta. Vaadin, että KRP:n tutkinnan osalta saan antaa loppulausunnon asiassa. Haluan, että eduskunnan perustuslakivaliokunta kuulee minua asiassa.
Huomenna olen yhteydessä työntekijöiden eläkevakuutusyhtiöihin, koska työntekijöitä pyydetään tarkistamaan omat palkkansa. Kaikki palkat vuodesta 2007 lähtien on laskettu väärin, ylityöt on maksamatta, sunnuntaikorvaukset ja pekkaspäiväkorvaukset on väärin laskettu. Palkankorotukset TES:n mukaisesti on tekemättä. Palkkataso alunperin on määritelty vastoin TES:ä vaikka työsopimuksessa on sovittu, että TES:ä noudatetaan. Lisäksi eläkevakuutusyhtiölle on ilmoitettu virheellisiä tietoja ja verotilitykset ovat luonnollisesti väärin koska palkat on väärin laskettu. Kysymys on kymmenien tuhansien eurojen virheistä. Kaiken huipuksi toinen työntekijöistä on laittomasti irtisanottu.
Järkyttävintä asiassa on se, että paikallinen poliisi ei ole ymmärtänyt tutkittavasta asiasta juuri mitään. Siksi rikostutkinnat on tehty päin mäntyä. Ne kestivätkin yli kaksi vuotta. Poliisi ei antanut minun antaa loppulausuntoa asiassa.  Paikallinen syyttäjä ei ymmärtänyt asiasta juuri mitään. Täysin ammattitaidotonta toimintaa. Valtakunnansyyttäjä määräsi uudet rikostutkinnat. Lapin syyttäjä mielestäni teki tahallisesti väärän päätöksen tai sitten hänkään ei ymmärtänyt asiasta yhtään mitään. Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomari toimi esteellisenä asiassa eikä ottanut todistusaineistoa vastaan eikä kuullut todistajia. Käräjäoikeus ei siis käsitellyt asiaa ollenkaan. Rovaniemen hovioikeus hyväksyi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden virheellisen menettelyn. Rovaniemen hovioikeuden tuomari toimi esteellisenä oikeuskäsittelyssä. Laillisuusvalvojat siunasivat viranomaisten virheellisen ja rikolliseksi epäiltävän toiminnan.
Minä vaadin, että maahan palautetaan järjestys ja vastuulliset saatetaan oikeudellisen ja taloudellisen vastuuseen teoistaan sekä vaadin kaikkiin rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta.Erkki Aho
www.erkkiaho.com
e.ahoky@kotinet.com
044-3025948From: Erkki Aho
Sent: Saturday, September 16, 2017 4:54 PM
To: pev@eduskunta.fi
Cc: annikka.lapintie@eduskunta.fi ; Tölli Tapani ; maria.guzenina@eduskunta.fi ; anna-maja.henriksson@eduskunta.fi ; ilkka.kantola@eduskunta.fi ; kimmo.kivela@eduskunta.fi ; antti.kuronen@eduskunta.fi ; jaana.laitinen-pesola@eduskunta.fi ; markus.lohi@eduskunta.fi ; leena.meri@eduskunta.fi ; outi.makela@eduskunta.fi ; ville.niinisto@eduskunta.fi ; juha.rehula@eduskunta.fi ; wille.rydman@eduskunta.fi ; ville.skinnari@eduskunta.fi ; matti.torvinen@eduskunta.fi ; hannu.hoskonen@eduskunta.fi

Subject: KIIREELLINENPyydän perustuslakivaliokuntaa käsittelemään seuraavan asian kiireellisenä
Mikä laillisuusvalvojan päätöksessä 08.09.2017 Dnro OKV/1477/1/2017 on moitittavaa?
 Kalajoella 16.09.2017
Erkki Aho
044-3025948
Tiedoksi korkein oikeus


Ei kommentteja: