lauantai 16. syyskuuta 2017

Mikä laillisuusvalvojan päätöksessä 08.09.2017 Dnro OKV/1477/1/2017 on moitittavaa?


Oikeuskanslerin perustehtävänä on edistää omalta osaltaanperustuslaissa säädetyn oikeusvaltioperiaatteen toteutumista. Oikeuskansleri valvoo tehtävässään myös perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Tämä perustuu sekä kanteluihin että tarkastusmatkoilla tai muutoin tehtyihin havaintoihin. Oikeuskansleri valvoo perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista myös osana valtioneuvoston päätöksenteon valvontaa.

Tuomioistuinten valvonta

Oikeuskansleri valvoo tuomioistuinten toimintaa sekä kantelujen pohjalta että omasta aloitteestaan. Oikeuskansleri valvoo, että jokaiselle turvattu oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin toteutuu käytännössä. Usein kanteluissa pyydetään oikeuskansleria puuttumaan kesken olevaan oikeuskäsittelyyn tai tuomioistuimen antaman ratkaisun sisältöön. Oikeuskansleri ei kuitenkaan voi vaikuttaa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyyn eikä muuttaa tuomioistuimen antamaa ratkaisua. Oikeuskanslerin tehtäviin kuitenkin kuuluu ottaa kantaa esimerkiksi siihen, onko tuomioistuin ylittänyt sille kuuluvan harkintavallan.
Viranomaiset ja muut julkista tehtävää hoitavat

Oikeuskansleri valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä muut julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.
Oikeuskansleri valvoo viranomaisia käsittelemällä niitä koskevia kirjallisia kanteluita. Oikeuskanslerille voi kannella, jos katsoo viranomaisen, virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan menetelleen virheellisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä. Oikeuskansleri voi myös oma-aloitteisesti ottaa esimerkiksi tiedotusvälineissä esiin tulleita asioita tutkittavaksi.
Oikeuskanslerilla on oikeus suorittaa tarkastuksia valvontavaltaansa kuuluvissa viranomaisissa, laitoksissa ja muissa toimintayksiköissä. Käytännössä apulaisoikeuskansleri suorittaa tarkastukset ja viime vuosina hän on tehnyt vuosittain kolmisenkymmentä tarkastusta eri viranomaisiin.
Oikeuskanslerilla on oikeus saada viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta laillisuusvalvontaansa varten tarvitsemansa tiedot. Oikeuskansleri voi määrätä suoritettavaksi poliisitutkinnan tai esitutkinnan tutkittavanaan olevan asian selvittämiseksi.

Asiassani Rovaniemen hovioikeden päätös 29.06.2017 Nro 281 Diaarinumero R 17/405 oikeuskanslerin olisi tullut valoa perus- ja ihmisikeuksien toteutumista. Tämä tarkoittaa sitä, että oikeuskanslerin olisi tullut valvoa, että oikeudenkäynti on oikeudenmukainen.

Suomen perustuslaki 21 § Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.
2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.
3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:
a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;
b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;
c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;
d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;
e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.


Laillisuusvalojan olisi tullut valvoa, että minä Erkki Aho saan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Nyt oikeudenkäynti ei ole ollut oikeudenmukainen, koska Rovaniemen hovioikeuden tuomari on ollut esteellinen käsittelemään asiaa samoin kuin Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomari. Lisäksi oikeusistuimet eivät ole käsitelleet heille toimitettua todistusaineistoa eivätkä ole kuulleet todistajia. Lisäksi rikostutkinnat asioissa on tehty vastoin totuutta, koska rikostutkinnat on tehty ammattitaidottomasti ja on jätetty törkeät ihmisoikeusrikokset huomioonottamatta. Esimerkiksi kahdesta asiakokonaisuudesta on kokonaan jätety toinen käsitelemättä molemmissa oikeusasteissa. Lisäksi Erkki Aholta on estetty oikeusavun saanti asioissa.


From: Erkki Aho
Sent: Thursday, September 7, 2017 3:55 AM
To: kirjaamo@tpk.fi ; kirjaamo@vnk.fi ; eduskunta@eduskunta.fi
Subject: avunpyyntö

Arvoisa tasavallan presidentti Sauli Niinistö , arvoisa pääministeri Juha Sipilä, vastuulliset ministerit Paula Risikko ja Antti Häkkänen , kansanedustajat

Viranomaisille, poliittisille vastuullisille päättäjille ja tiedotusvälineille

Olen erittäin huolestunut Suomen viranomaisten toiminnasta. Olen joutunut taistelemaan oikeuksieni puolesta jo yli 22 vuotta, vaikka näytöt ovat kiistattomat ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Olen joutunut kärsimään 4 konkurssia ja yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä lukuisia kunnialoukkaustuomiota, joita rikolliset ovat minulle järjestäneet, kun olen pyrkinyt saamaan oikeutta asioissani.
Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, oikeuslaitos ei ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.

Kysymys on siitä, että asioissani on koko ajan ollut esteellinen syyttäjä. Kauppasopimuksissa, joissa tuleva syyttäjä oli kaupanvahvistajana, myivät väliaikaiset pesänhoitajat kiinteää omaisuutta konkurssisäännön vastaisesti ja kauppoihin sisältyi törkeä petos, kun kaupassa salattiin 48 miljoonan pantatut kiinnitykset ja keskeneräinen tilauskanta ilmoitettiin 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Konkurssiasiassa oli törkeä prosessipetos, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla. Konkurssissa varatuomari antoi väärän lausuman käräjäoikeudelle ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Hän tunnustaa rikoksensa keskusrikospoliisille, Silloinen asianajaja, nykyinen varatuomari lupasi tehdä valituksen väärästä konkurssipäätöksestä Vaasan hovioikeudelle. Hän jätti kuitenkin valituksen tekemättä, vaikka hänellä oli valtakirjat asioiden hoitamiseen.
Kun haastoin Suomen valtion oikeuteen , niin Ylivieskan käräjäoikeus kieltäytyi käsittelemästä asiaa ja kieltäytyi palauttamasta todistusaineistoa minulle.

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Tyytymättömyydenilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätökseen
Koska poliisi kieltäytyi tutkimasta asioita niin haastoin poliisin oikeuteen tästä asiasta sekä myös toisesta asiassa, jonka poliisi jätti tutkimatta. Siinä ulkomaalaisia työntekijöitä käytettiin erittäin törkeästi hyväksi. Minun oikeustajuni mukaan kysymyksessä on ihmisoikeusrikos. Poliisi teki rikostutkinnan ammattitaidottomasti ja Oulun Työsuojelupiiri eli Oulun AVI-keskus toimi asiassa ammattitaidottomasti ja Ylivieskan oikeusaputoimisto ei perehtynyt asiaa vaan laskutti virheellisestä työstään ulkomaalaisia.

Kysymys on ulkomaalaisista, kielitaidottomista henkilöistä, joille yrittäjä, jolla oli kaksi yritystä teki työsopimukset, joissa hän sitoutui noudattamaan TES:ä. Yrittäjä kuitenkin määritteli palkan TES:n vaativuusluokittelun vastaisesti. Hän teetti ko. ulkomaalaisilla työntekijöillä ylitöitä jopa yli 300 tuntia kuukaudessa ja jätti ylityökorvaukset maksamatta. Palkankorotukset jätettiin TES:n mukaisesti tekemättä ja pekkaspäivät sekä sunnuntaikorvaukset maksettiin väärin.

Työturvallisuusmääräyksiä rikottiin rajusti. Naishenkilöt joutuivat säkittämään ja nostamaan 25 kg säkkejä korkeisiin pinoihin lavalle. Naisille työsuojelumääräysten mukainen nostettaessa käytetty painorajaa on 15 kg. Nostomäärät olivat järkyttävän suuria. Perunoita meni Venäjälle 6-9 rekkalastia viikossa ja kotimaahan 1-4 rekkalastia viikossa. Yhteen rekkalastiin menee 30 000 kg. Se merkitsee sitä että yhteen rekkalastiin menee 1200 säkkiä, joissa on 25 kg perunoita. Tämä merkitsee sitä, että ko. ulkomaiset työntekijät joutuivat säkittämään ja nostamaan lähes 400 000 kiloa viikossa. 25 kg:n perunasäkkejä.

Kysymyksessä on törkeä työsuojelurikos rikoslaki 47 luku 1 § sekä 2 § , 3 § ja 4 § vastainen teko, lisäksi kysymyksessä on työsopimuslain rikkominen 2 luku sekä työaikalain rikkominen ja mahdollisesti vuosilomanlain rikkominen. Lisäksi toinen henkilö sanottiin laittomasti irti kun he rupesivat vaatimaan oikeutta itselleen.
Poliisi teki asiassa ammattitaidottoman rikostutkinnan ja Oulun AVI toimi virheellisesti. Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ottanut asiaa käsiteltäväkseen ja Rovaniemen hovioikeus siunasi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden väärän päätöksen. Valtakunnansyyttäjä määräsi uuden rikostutkinnan ja Lapin syyttäjä teki mielestäni tietoisesti asiassa väärän päätöksen. Lisäksi oikeusaputoimistot kieltäytyivät avustamasta asiassa.

Kalajoen poliisi laittoi minulle samoin kuin valtakunnansyyttäjävirasto sähköpostia ja kehottivat tekemään netissä rikostutkintapyynnön. Soitin 5.9.2017 Ylivieskan poliisille, joka kieltäytyi antamassa virka-apua asiassa. Hän totesi, ettei kannata tehdä asiassa uutta rikostutkintapyyntöä, koska sitä ei tutkita vaan vastuu kuuluu syyttäjälle. Ylivieskan poliisin mukaan voin haastaa oikeusaputoimistot oikeuteen. Hänen mielestään tuomionpurku on ainoa keino saada oikeutta. Minä en ole vastaukseen tyytyväinen. Koska en saa oikeusapua asiassa, niin korkein oikeus voi jättää asian käsittelemättä.

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että syyttäjille ja oikeuden tuomareille esteellisyysasiat, oikeudenmukainen oikeudenkäynti, Suomen perustuslaki ja EU:n Ihmisoikeussopimus ovat tuntemattomia käsitteitä.
Minun oikeustajuni mukaan viranomaisten menettely on lain ja Suomen perustuslain sekä EU:n Ihmisoikeussopimusten vastaista.

VAADIN NYT TASAVALLAN PRESIDENTTIÄ, PÄÄMINISTERIÄ, OIKEUSMINISTERIÄ JA POLIISIMINISTERIÄ SEKÄ PERUSTUSLAKIVALIOKUNTAA RYHTYMÄÄN TOIMENPITEISIIN JOTTA VOIDAAN TAATA LAIN JA OIKEUDEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. SUOMI ON PALAUTETTAVA OIKEUSVALTIOIDEN JOUKKOON.

Kalajoella 07.09.201

Erkki Aho
044-3025948

Jakelu: Tasavallan presidentti, pääministeri, oikeusministeri, poliisiministeri, valtioneuvosto, eduskunta, poliisiylijohtaja, Oulun alueen poliisipäällikkö, Ylivieskan poliisi, valtakunnansyyttäjävirasto, oikeuskanslerinvirasto, eduskunnan oikeusasiamies, Rovaniemen hovioikeus, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, keskusrikospoliisi, tiedotusvälineet, Oulun AVI

Valitus ja tuomioidenpurkuhakemus Korkeimmalle oikeudelle

Korkein oikeus
Katuosoite: Pohjoisesplanadi 3
Postiosoite: PL 301
00171 Helsinki

Valituslupahakemus ja valitus
Valituksen kohde: Rovaniemen hovioikeuden päätös Nro 281 antamispäivä 29.06.2017 Diaarinumero R 17/405

Valittaja: Erkki Johannes Aho, eläkeläinen, Lankilantie 25 B 5 85100 Kalajoki

 1. Ennakkopäätösperuste: Oikeudenkäynti ei ole ollut oikeudenmukainen.Vetoan seuraaviin asioihin: Suomen perustulain 21 §. Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artikla ja 13 artikla, 14 artikla, YK:n ihmisoikeusjulistuksen 7, 8 ja 10 artikla
 1. Purkuperuste: Kysymyksessä on kaksi Kalajoen poliisin rikostutkintaa, 5770/R/0013205/14 ja 5770/S/548/17. Kummassakaan tapauksessa rikostutkinnassa ei ole huomioitu todistusaineistoja eikä kuultu todistajia. Rikostutkintavaiheessa ei ole saanut antaa loppulausuntoa.
  Myöskään Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa ei ole saanut esittää todistusaineistoa eikä ole kuultu todistajia. Rovaniemen hovioikeus on hyväksynyt Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden menettelyn. Myöskin oikeudenkäyntiväitteet esteellisyydestä on jätetty asiallisesti käsittelemättä. Oikeudenkäynti ei ole ollut oikeudenmukainen eikä rikostutkinta asianmukainen. Ylivieskan ja Lapin oikeusaputoimistot ovat kieltäytyneet avustamassa asiassa. Myöskin asianajajat ovat kieltäytyneet avustamassa asiassa.
 2. Muu painava syy: Asiassa ei ole saatu oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, vaikka rikokset kummassakin tapauksessa ovat olleet törkeitä ja toisessa asiassa asioiden käsittely on kestänyt jo yli 22 vuotta, vaikka todistusaineisto on kiistaton ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa.
  Kysymykset on törkeät ihmisoikeusrikokset ja valtiopetos.
Asia 5770/R/0013205/14
Poliisi on tutkinut asian väärin. Ensin olisi pitänyt tutkia työsopimukset ja kiinnittää siinä huomio siihen, että siinä sitoudutaan toteuttamaan TES:ä. Huomiota olisi pitänyt kiinnittää myös siihen, että työsopimus on tehty toiseen firmaan kuin missä henkilöt ovat työskennelleet.
Poliisi ei ole huomannut, että työehtosopimusta ei ole noudatettu. Vaativuusluokitus on tehty väärin. Palkankorotukset on tehty vastoin TES:ä. Heille on maksettu alipalkkaa ja ylityöt on jätetty maksamatta vuodesta 2007 alkaen. Ylitöitä on teetetty jopa yli 300 tuntia kuukaudessa.

Poliisi ei ole tutkinut toimenkuvia. Kyseessä olevat työntekijät ovat joutuneet pussittamaan perunoita 25 kg:n säkkeihin ja nostamaan säkit kuljetusalustalle. Toiminta on ollut työturvallisuuslain vastaista. Enimmäisraja nuorille alle 18 vuotiaille miehille on 20 kg ja naisille 15 kg. Nyt ko. naiset ovat joutuneet nostamaan 25 kg perunasäkkejä valtavia määriä, koska Venäjälle on mennyt viikossa 6-9 rekkalastia perunoita. Yhteen rekkalastiin menee 30 000 kg perunoita eli 1200 kpl 25 kg:n säkkejä. Lisäksi kotimaahan on mennyt 1-4 rekkalastia perunoita. Tämä merkitsee jopa 4800 kappaletta 25 kg:n säkkejä perunoita. 13 rekkalasti viikossa perunoita tekee 390 000 kg perunoita 25 kg säkeissä. Tällaista työtä on teetetty jopa yli 300 tuntia viikossa ja jätetty ylityöt maksamatta.

Kun työntekijät ovat alkaneet vaatia ylityökorvauksia niin heidän työaikansa lyhennettiin alle työsopimuksessa sovitun ilman että siitä olisi yhteisesti sovittu tai henkilöt olisi lomautettu. Heillä oli työsuhde asunto, jonka vuokra yhtäkkia nousi ja ko. henkilöt joutuivat hankkimaan halvemman asunnon vapailta markkinoilta. Heitä kohdeltiin työpaikalla muista poikkeavalla tavalla, heille huudettiin ja heille ilmoitettiin työaika edellisen päivän iltana noin kello 20 tekstiviestillä. Heille tehtiin kirjallinen varoitus hidasteluun vedoten, mikä oli työntekijöiden käsityksen mukaan keinotekoinen syy mahdolliseen irtisanomiseen. Toinen työntekijä irtisanottiin kestämättömin perustein, sillä tuotantolinja oli uudistettu 2014 ja työntekijä irtisanottiin 2017 tuotantolinjan uudistamiseen vedoten ja tilalle otettiin toinen henkilö.

Poliisitutkinnan mukaan toiselle palkkoja oli maksamatta 21 685,95 euroa ja toiselle 17 710,87 euroa. Palkat oli kuitenkin laskettu väärin, koska työn vaativuusluokittelu oli tehty alunperin väärin ja TES:n mukaiset palkankorotukset oli tehty vastoin TES:ä mielivaltaisesti alakanttiin ja eri aikaan kun TES:ssä oli sovittu tai jätetty kokonaan tekemättä. Lisäksi lomapalkkojen ja pekkaspäivien korvaukset olisi pitänyt tarkistaa.
Ko. henkilöille on aiheutunut myös terveydellistä haittaa ja kaikki nämä poliisi on jättänyt tutkimatta.

Näitä asioita ei saanut esittää Raahen-Ylivieskan käräjäoikeudessa eikä Rovaniemen hovioikeudessa eikä todistajia asiassa kuultu. Kysymyshän on myös törkeästä ulkomaisen kielitaidottoman työvoiman hyväksikäytöstä ja kiistattomasta syrjinnästä.

Asia 5770/S/548/17.

Asian todistusaineisto oli jo aikaisemmin toimitettu Ylivieskan käräjäoikeuteen, mutta vaikka se oli käräjäoikeudessa valmiina, niin poliisi kieltäytyi sitä tutkimasta ja käräjäoikeus käsittelemästä. Aineisto ( selvitys) on tässä

Selostus liitteineen todistusaineistona käräjäoikeudessa valmiina. Tämä todistusaineisto on toimitettava Ylivieskan käräjäoikeudesta korkeimpaan oikeuteen. Nyt Ylivieskan käräjäoikeus on toimittanut Rovaniemen hovioikeuteen väärän todistusaineiston. Rovaniemen hovioikeus ei antanut suullista käsittelyä jotta olisin voinut varmistaa asian jo oikeuskäsittelyssä. Poliisi kieltäytyi tutkimasta tätä todistusaineistoa. Haluan korkeimpaan oikeuteen suullisen käsittelyn
Lisäksi asiasta on tämä todistusaineisto

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Lyhyesti kerrottuna kysymyksessä on
 1. syyttäjän esteellisyys
 2. törkeä petos kauppasopimuksissa
 3. törkeä prosessipetos konkurssi-asiassa
 4. asianajaja on jättänyt valituksen tekemättä konkurssiasiassa
 5. poliisi on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta

 1. syyttäjän esteellisyys
Nimismies on toiminut kaupanvahvistajana kauppakirjojen mukaan, mutta kauppakirjan allekirjoittaja todistaa ettei hän ole koskaan tavannut kaupanvahvistajaa ja kaupanvahvistajan kutsuma todistaja todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu. Lisäksi kaksi henkilö todistaa kauppakirjojen allekirjoituksesta, että kauppakirjat on allekirjoitettu Oulussa asianajajan toimistossa.
Kauppakirjat ovat siis mitättömät ja syyllinen siihen on nimismies-kaupanvahvistaja, joka ei ole ollut paikalla. Myöhemmin nimismies-kaupanvahvistaja on toiminut syyttäjänä kaikissa niissä oikeudenkäynneissä, joita on käyty näistä kauppasopimuksista.
Nimismies-syyttäjän toimintaan on kiinnitettävä muutenkin huomiota, sillä olen ollut Suomen suosituimman leirintäalueen päävalvojana 1973. Leirintäalueelle tuli taksilla ympäripäissään oleva henkilö, joka tunkeutui yksinäisen naisen telttaa leirintäalueella. Järjestysmiehet poistivat änkyrän henkilön leirintäalueelta ja antoivat tälle elinikäisen porttikiellon leirintäalueelle. Henkilö paljastui nimismieheksi. Läänin neuvos tuli tarkistamaan leirintäaluetta ja huomasi toimiston seinällä elinikäisen porttikiellon. Hän ihmetteli asiaa ja jätti asian siihen.
Kalajoelle nimismiehen toimistoa osoittava kyltti oli käännetty osoittamaan tien toisella puolella olevaa Pizzeria MammaLeonea kohti, koska nimismies oli asiakaskäynnillä aika usein ko. paikassa jopa työaikana. Näin minulle useat henkilöt kertoivat.
Pitkäaikainen käräjäoikeuden lautamies kertoi minulle, että syyttäjä oli usein ”pöhnässä” oikeudenistunnossa. Asia oli varmaan tiedossa muun muassa Oulun lääninhallituksen poliisiosastolla, koska siellä poliisi oma-aloitteisesti tiedusteli minulta, että ”Eikö se syyttäjä ole jo vähentänyt sitä ryyppäämistään?”
Mielestäni ko. nimismiestä ei koskaan olisi pitänyt valita syyttäjäksi hänen elintapojensa ja alkoholin käyttönsä vuoksi. Nimismies-syyttäjä on halunnut kostaa minulle, koska olen ollut Kalajoen kunnan ylivoimainen ääniharava useissa vaaleissa ja kalajokiset ovat kääntyneet minun puoleeni myös vaikeissakin asioissa.

Ääniharavat

 1. Törkeä petos kauppasopimuksissa
  Perustettavan yhtiön osakkaiden joukkoon oli Kera Oy:n kirjallisen suosituksen perusteella tullut taloustieteen maisteri, joka oli tehnyt muiden osakkaiden tietämättä sopimuksen Kera Oy:n kanssa, että Kera Oy:ä ei käytetä rahoittajana perustettavassa yrityksessä. Jos muut osakkaat olisivat tienneet tämän niin koko yritystä ei olisi perustettu. Uuden yhtiön perustamisasiakirjat väärennettin ko. henkilön ja hallituksen puheenjohtajana toimineen kansanedustajan toimesta, joka myöhemmin kertoi, että Kera Oy:n edustaja oli moittinut häntä siitä, että hän meni perustettavaan yhtiöön mukaan, vaikka se oli markkinoilta poistettavien listalla. Asian voi todistaa usea henkilö.
  Kauppasopimuksissa salattiin 48 miljoonan pantatut kiinnitykset ja ilmoitettiin keskeneräinen tilauskanta 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Törkeä petos oli siis 63 miljoonaa markkaa. Myyjä siis tiesi, että perustettava yhtiö oli markkinoilta poistettavien listalla. Ko. talustieteen maisteri kaikkensa jotta yritys olisi mennyt konkurssiin. Hän oli Kera Oy:n saattohoitaja.
 1. Törkeä prosessipetos konkurssiasiassa
  Konkurssipesä purki kaupat ja samalla purkautuivat takaukset. Konkurssipesä haki väärillä tiedoilla yrityksen konkurssiin. Kysymyksessä on prosessipetos. Konkurssiasiassa väärän lausuman käräjäoikeudelle antoi lakimies, jolla ei ollut tarvittavia toimeksiantoja eikä valtakirjoja. Oulun KRP:lle antamassaan lausunnossa ko. lakimies väittää ettei hänellä ollut toimeksiantoja asiassa.
 1. asianajaja on jättänyt valituksen tekemättä.
  Asianajaja oli pesänluettelon vannontatilaisuudessa mukana ja kun hän kuuli todistukseni siitä, että kaupat oli purettu ja että konkurssi on haettu väärillä tiedoilla, niin hän pyysi valtakirjat valituksen tekemistä varten. Pesänluettelon vannontatilaisuudessa oli paikalla ko. syyttäjä ja käräjätuomari sekä pesänluettelon laatija, jotka eivät reagoineet asiaan lainkaan.
 1. Poliisi on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Poliisille on tehty rikostutkintapyynnöt ajoissa, mutta poliisi, syytäjä ja laillisuusvalvojat ovat jättäneet asiat tutkimatta. Myös oikeuslaitos on kieltäytynyt vastaanottamasta todistusaineistoa.

Minä, Erkki Aho, olen joutunut kärsimään valtion rikollisen toiminnan johdosta 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutettiin ehdonalaiseksi sekä lukuisia kunnianloukkaustuomioita. Kaikki minua ja yritystoimintaa koskevat tuomiot on saatu aikaan rikosten avulla.
Ei ole uskottavaa, että poliisi, syyttäjä, laillisuusvalvojat ja oikeuslaitos eivät huomaa tällaisia rikoksia. On syytä epäillä, että viranomaisten toiminta on ylhäältä johdettua rikollista toimintaa.

Koska tilanne on tämä niin olen kirjoittanut asiasta kirjan Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X, jossa on selostukset ja todistusaineistot asiasta.
Olen lähettänyt kirjan todistusaineiston poliisille ja syyttäjälle, mutta sekään ei ole auttanut.

Olen tehnyt asioista youtube-videot

Hätähuuto Suomesta
SSP-sopimus

Toimialarationailisointi

Saattohoitajat

oikeudenkäynti tietämättämme

 Rikolliset konkurssit

Rikoksia ei tutkita

Ahojahti
Olen lähettänyt nämätkin poliisille, syyttäjälle, laillisuusvalvojille ja oikeuslaitokselle. Ei ole auttanut.

Olen pitänyt oikeustaistelustani blogia

Olen lähettänyt tiedot tästä poliisille, syyttäjälle, laillisuusvalvojille ja oikeuslaitokselle. Ei ole auttanut.

Olen tehnyt Kalajoen valtuustolle 1879 sivun selvityksen rikollisesta toiminnasta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuusto pyysi selvitystä, mutta valtuuston puheenjohtaja esti selvityksen esittämisen valtuustolle. Kysymyksessä oli tuomio velallisen epärehellisyydestä, mikä oikeudenkäynti oli saatu aikaan syyttäjän ja asianajajan rikollisen toiminnan seurauksena
.
Rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella

Olen tehnyt valtuustoaloitteen jotta Kalajoen kaupunginvaltuusto ryhtyisi toimenpiteisiin poliisiasianneuvottelukunnan kautta jotta asiani tutkitaan

 Olen tehnyt rikoksia saadakseni oikeutta.
Tämäkään ei tuottanut tulosta. Sitten tein tahallisen liikennerikkomuksen.

Tahallinen liikennerikkomus
Poliisi Leskinen ei hyväksynyt todistusaineistoa.

Velallisen epärehellisyys -rikostutkintapyyntö itsestäni
Koska poliisi ei muuten tutki, niin päätin tehdä rikosilmoituksen itsestäni. Minulla on Kalajoki-näyttely, jonka verotusarvoksi verottaja on hyväksynyt 31 400 euroa. Minä olen kuitenkin ulosotossa, mutta ulosottomies ei suostu ulosmittaamaan näyttelyäni, vaikka minä olen sen hänelle ilmoittanut. Minun oikeustajuni mukaan olen syyllistynyt velallisen epärehellisyyteen, koska minulla on merkittävä omaisuus, vaikka olen ulosottovelallinen.

Kalajoki-näyttely Etappi-Kirppiksellä

Kalajoki-näyttelyn synty

Kalajoki-näyttelyt Tapion Tuvalla

Poliisi Hannu Vainonpää teki tutkimattajättämispäätöksen.
Koska mikään ei auta, niin olen päätynyt siihen, että kysymyksessä on valtiopetos.
Olen päättynyt siihen, että kysymyksessä on valtiopetos, koska en saa esteetöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Oikeuslaitos tekee mielestäni tahallisesti vääriä päätöksiä kuten esim. tämä

  LIITE 67
Seuraavan vuorossa oli varatuomari Mikko Kovalaisen kunnianloukkausoikeudenkäynti. Tutkinnanjohtajana oli jälleen poliisi Raimo Ollila, joka ei ottanut todistusaineistoa vastaan. Syyttäjänä oli Esa Mustonen, joka antoi asiassa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle.Lisäksi hän ei huomioinut todistusaineistoa, jotka lähetin hänelle sähköpostitse, koska tutkinnanjohtaja poliisi Raimo Ollila ei ottanut todistusaineistoa vastaan. Oikeudenkäynnissä käräjätuomari Jyrki Määttä ei antanut minun, Erkki Ahon, kuulustella vastapuolen todistaa Kalervo Savolaista, mikä on EU:n ihmisoikeussopimuksen vastainen teko.Käräjätuomari Jyrki Määttä ja varatuomari Mikko Kovalainen antoivat väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle. Alpo Ylitalo, Olli Puolitaipaleen ja Pentti Heikkisen todistajalausunnot asiassa. Asia voidaan todistaa käräjäoikeuden kuulustelunauhoilla. Todistajalausunnot ja tuomio 10/1034 6.9.201 R 10/506 todistusaineistona

ja kyseessä oleva käräjätuomari Timo Tammikedon tekemä tuomio ja Rovaniemen hovioikeuden tuomio. Mielestäni käräjätuomari Timo Tammiketo on ollut esteellinen

samoin kuin Rovaniemen hovioikeuden tuomari Tapio Kamppinen
On otettava huomioon se, että hovioikeuden tuomari Tapio Kamppinen on ollut esteellinen asiassa, koska hän on ollut tietoinen Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän törkeästä petoksesta. Olen itse hakenut Ylivieskan käräjäoikeudesta todistusaineistot 48 miljoonan markan pantatuista kiinnityksistä, jotka meiltä salattiin kaupanteon yhteydessä. Todistusaineiston minulle luovutti silloinen käräjätuomari Tapio Kamppinen, kuten todistusaineisto todistaa.

Lisäksi hovioikeudenneuvos Tapio Kamppinen on käsittelyt asiaa aikaisemmin kuten oikeustoimi- ja poliisi blogini osoittaa

Markku Kosken kunnia on 480 euron arvoinen

kantelu oikeuskanslerille

Katson, että syynä on valtiopetos, koska tiedostusvälineet ja eduskunta eivät ole reagoineet asiaan.
Tapahtumien taustat ja todistusaineistot

Pääministeri Juha Sipiläkään ei ole reagoinut vaikka olen pyytänyt hänen apuaan

 Valtiopetos on tosiasia


Vakaan markan politiikan seurauksena Suomessa päätettiin pelastaa pankit. Markkinoilta poistettiin 48 000 yritystä, aiheutettiin yli 500 000 ihmisen työttömyys, yli 280 000 ihmistä ylivelkaantui ja 11 500 ihmistä teki itsemurhan. Keskeiset asiat valtiopetoksessa ovat ns. Koiviston konklaavi 6.5.1992, salaiseksi julistettu SSP-sopimus 22.10.1993 sekä Aktiv Hansa-kauppa.

Tutkintapyyntö valtiopetoksesta

Valtiopetos ei vanhene koskaan. Asiani on ollut vireillä yli 22 vuotta. Vaadin ulosoton välitöntä keskeytystä, tuomioideni purkua ja aiheutuneiden vahinkojen korvaamista sekä tietenkin valitukseni hyväksymistä tästä Rovaniemen hovioikeuden päätöksestä ja näin ollen tämän Rovaniemen hovioikeuden tuomion kumoamista.

Vahingonkorvauslaskelma ajalta 11.5.1995 – 30.6.2017
 1. osakepääoma 100 857 euroa
 2. toimitusjohtajan palkka 4 438 394 euroa
 3. omaisuuden menetys (omakotitalo, kesämökki) 302 571 euroa
 4. tuotemerkit ym. 1 344 477 euroa
 5. henkiset kärsimykset 2 140 000 euroa
 6. tilauskanta 165 911 euroa
 7. kotimaan myynti 26 053 406 euroa
 8. Japanin myynti 1 443 430 euroa
 9. Optinorm Saksa 30 425 586 euroa
 10. ikkunakauppa 17 551 182 euroa
 11. Rautia/Kesko 47 407 000 euroa
 12. Saksan hirsi 10 460 000 euroa
 13. Venäjän puu 11 460 569 euroa
 14. rikollinen ulosotto 1.7.1996 – 31. 5.2017 535 000 euroa
  yhteensä 153 828 383 euroa
  Vaadin, että Suomen valtio korvaa minulle aiheuttamansa taloudelliset vahingot ja mittaamattomat henkiset kärsimykset. Summa kasvaa 7 % vuodessa ja kasvaa korkoa korolle. Laskelmat on toimitettu Ylivieskan käräjäoikeuteen, kun haastoin Suomen valtion oikeuteen, mutta käräjäoikeus (käräjätuomari Jyrki Jylhä) kieltäytyi käsittelemästä asiaa ja kieltäytyi palauttamasta todistusaineistoa minulle takaisin, muun muassa vahingonkorvauslaskelmia.
Katson, että Suomen perustuslaki ja Euroopan ihmisoikeussopimus sekä YK:n ihmisoikeusjulistus takaavat sen, että korkeimman oikeuden on käsiteltävä asia, vaikka en olekaan saanut asiassani oikeusapua enkä asianajajaa ja olen joutunut toimimaan ilman lain määrää oikeusapua.

Liitteenä ja eri sähköpostilla lähetetään pdf-tiedosto,mikä on lähetetty Rovaniemen hovioikeudelle sekä virka-apupyyntö poliisi Tarja Salmelalle.
Valituslupahakemus
 1. valitusperusteena on se, että en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, yksityiskohdat esitetty valituslupahakemuksessa, käräjäoikeus ei ole käsitellyt asiaa lainkaan ja hovioikeus on vahvistanut käräjäoikeuden virheellisen menettelyn. Käräjäoikeuden tuomarilla on ollut ennakkoasenne asiaan. En ole saanut esittää todistusaineistoa eikä minun todistajiani ole kuultu.
 2. syyt, joiden nojalla hakija katsoo valitusluvan myöntämiseen olevan kyseinen peruste: Oikeudenkäynti ei ole ollut oikeudenmukainen Poliisin ja oikeuslaitoksen toiminta on ollut Suomen perustuslain 21 §. Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artikla ja 13 artikla, 14 artikla, YK:n ihmisoikeusjulistuksen 7, 8 ja 10 artiklan vastaista. Yksityiskohdat olen esittänyt valituslupahakemuksessa.
  Oikeusaputoimistot kieltäytyvät avustamasta minua eikä asianajajatkaan ryhdy hoitamaan asiaani. Eräs asianajaja väitti, että kysymys salaliitosta minua vastaan ja sanoi, että salaliitosta ei ole Suomessa lakia. Ylivieskan oikeusaputoimisto on kieltäytynyt avustamasta minua jo yli 20 vuoden ajan. En ole saanut Suomesta asianajajaa ja siksi käännyin ruotsalaisten puoleen. Ruotsista löytyi asianajaja, jolla oli asianajo-oikeudet Suomessa, mutta Ylivieskan oikeusaputoimisto ei hyväksynyt ruotsalaista asianajajaa. Nyt Lapin oikeusaputoimisto kieltäytyi avustamasta minua, mutta ei henkilö ei antanut kirjallista päätöstä asiassa.
  Katson, että Rovaniemen hovioikeuden tuomio on kokonaisuudessa kumottava, koska kumpaankaan asiaa ei ole käsitelty oikeudessa.
Kalajoella 24.08.2017
Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
 

Ei kommentteja: