keskiviikko 4. tammikuuta 2017

Poliisi on niin rehellinen kuin osaaTässä on osa poliisille lähetettyä aineistoa.
Rikosylikomisario Markus Kiiskinen


Rikosylikomisario Markus Kiiskinen teki asiassa ei rikosta päätöksen.

Kun tiedustelin häneltä miksi hän toimi kuten toimi niin hän vastasi minulle näin:

Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com] Lähetetty: 1. tammikuuta 2017 15:40Vastaanottaja: Kiiskinen Markus POLKopio: VKSV TutkintaAihe: Pyydän vastaustanne

Rikosylikomisario Markus Kiiskinen
Laillisuusvalvojan tekemän päätöksen mukaan virkamiehen on vastattava hänelle esitettyyn kirjalliseen kysymykseen kohtuullisen ajan kuluessa.
Diaarinumero:
OKV/1063/1/2010
Antopäivä:
14.11.2012
Ratkaisija:
Apulaisoikeuskansleri
Pyydän Teitä rikosylikomario Markus Kiiskinen vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
1.     Valtakunnansyyttäjävirasto määräsi asiassani rikostutkijaksi Kajaanin poliisin Tuukka Launosen. Kun asian käsittely´oli kestänyt kohtuuttoman ajan ja poliisi Launonen ei ollut vastannut sähköposteihin, niin käännyin valtakunnansyyttäjäviraston puoleen. Sen jälkeen Kajaanin poliisi vastasi sähköpostiini ja ilmoitti, että asiaa tutkii Oulun poliisi Markus Kiiskinen, Miten voi olla mahdollista, että Te, rikosylikomisario Markus Kiiskinen ette tienneet, että Teidät on määrätty asiassani rikostutkijaksi?
2.     Miksi Te, rikosylikomisario Markus Kiiskinen toimitte esitukintalain ja poliisilain vastaisesti ja jätitte asian tutkimatta? Miksi te suojelitte rikollisesti toimivia henkilöitä. On syytä epäillä, että Te rikosylikomisario Markus Kiiskinen suojelitte rikollisia ja peitteli törkeitä rikoksia. Toimintaanne on syytä epäillä rikoslain, perustuslain, EU:n ihmisoikeussopimuksen ja YK:n Ihmisoikeusjulistuksen vastaiseksi. Miksi toimitte näin?
Kalajoella 01.01.2017
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu 28 vuotta, 7.s kausi
toimitusjohtaja
Konsulttitoimisto Erkki Aho Ky
GSM 044-3025948
www.erkkiaho.com

Sent: Monday, January 2, 2017 2:53 PM
To: Erkki Aho
Subject: VS: Pyydän vastaustanne

Arvoisa Erkki Aho

1.      En ole saanut kirjallista määräystä mistään suunnasta asianne käsittelyyn liittyen. Olen saanut  25.8.2016 sähköpostin rikosylikonstaapeli Tuukka Launoselta, että otatte yhteyttä Oulun poliisiasemalle lähiaikoina asiassanne. Tämän jälkeen olen vastaanottanut lähettämiänne sähköposteja kuluneen syksyn aikana ja tehnyt niiden valossa joulukuussa saamanne päätöksen. Asianne ei ole edellyttänyt Oulun poliisilaitoksella enempiä tutkintajärjestelyjä.
2.      Viittaan Teille aiemmin antamiini vastauksiin. Samoja asioitanne on käsitelty poliisissa useita kertoja ja niihin on tehty eri sisältöisiä päätöksiä. Lähettämässänne materiaalissa ei ollut mitään sellaista, jonka perusteella olisi ollut syytä käynnistää esitutkinta. Olen tehnyt päätökseni virkavastuullisena ja vastaan siitä luonnollisesti henkilökohtaisella virkavastuullani.
Ystävällisin terveisin,
Markus Kiiskinen
Rikosylikomisario
Oulun poliisilaitos | Oulu Police Department
Tutkintayksikkö A
Rata-aukio 2, 90100 Oulu
PL 45, 90101 Oulu
p. 029 5465 240

POL_200_sposti_EN_276x46.jpg

Poliisi verkossa | Polis i nätet | Police in Internet:
www.poliisi.fi/oulu
facebook.com/oulunpoliisi
www.youtube.com/suomenpoliisi

www.twitter.com/suomenpoliisi

instagram.com/suomen_poliisi

Onko näitä lakipykäliä sovellettava asian käsittelyyn?


Rikoslaki 40 luku

Virka-aseman väärinkäyttäminen
Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa
1) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään taikka
2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden,
hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen
Jos virka-aseman väärinkäyttämisessä
1) tavoitellaan huomattavan suurta hyötyä tai
2) pyritään aiheuttamaan erityisen tuntuvaa haittaa tai vahinkoa tai
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai häikäilemättömästi
ja virka-aseman väärinkäyttäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, virkamies on tuomittava törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi sekä viralta pantavaksi.

Virkavelvollisuuden rikkominen
Jos virkamies virkaansa toimittaessaan tahallaan muulla kuin edellä tässä luvussa tai 11 luvun 9 a §:ssä säädetyllä tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. (4.12.2009/990)
Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos hän on syyllistynyt 1 momentissa mainittuun rikokseen rikkomalla jatkuvasti tai olennaisesti virkavelvollisuutensa ja rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen

Jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

2 §
Perätön lausuma viranomaismenettelyssä
Jos
1) joku valan tai vakuutuksen nojalla oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä,
2) muu kuin rikoksesta epäilty rikosasian esitutkinnassa henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa tai
3) muu kuin poliisilain (493/1995) 38 §:n 2 momentissa tarkoitetussa asemassa oleva poliisitutkinnassa tai siihen rinnastettavassa viranomaismenettelyssä henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa
antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan, hänet on tuomittava perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Oikeushenkilön lakimääräinen edustaja, jota esitutkinnassa kuulustellaan tämän oikeushenkilön rangaistusvastuuta selvitettäessä, rinnastetaan rikoksesta epäiltyyn.

Ei kommentteja: