perjantai 25. helmikuuta 2011

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille
----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: mhtml:%7B7584D939-76CE-4EA2-9349-8F5151BC331C%7Dmid://00000126/!x-usc:mailto:kirjaamo@okv.fi
Sent: Friday, February 25, 2011 7:35 AM
Subject: Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille
KANTELU VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERILLE

Kantelijan nimi ja osoite sekä puhelinnumero

Erkki Johannes Aho Plassintie 39 A 3 85100 Kalajoki puh. 08-462763, gsm 044-3025948, email mhtml:%7B7584D939-76CE-4EA2-9349-8F5151BC331C%7Dmid://00000126/!x-usc:mailto:e.ahoky@kotinet.com

Minkä viranomaisen, virkamiehen tai henkilön menettelystä on kysymys:

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske, poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Mitä toimenpidettä, menettely tai päätöstä pidätte lain tai velvollisuuksien vastaisena:

Jorma Kalskeen osalta

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Kalskeen päätös

Mikko Paateron osalta

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html
Selostakaa lyhyesti, milloin ja mitä tapahtui

Jorma Kalske ja Mikko Paatero eivät ole ryhtyneet asian vaatimiin toimiin seuraavissa blogeissa esitettyjen asioiden suhteen:

Oikeuslaitos & poliisi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

Naturansalat
http://naturansalat.blogspot.com/

Pankkikriisi
http://pankkikriisi.blogspot.com/
Millä tavoin menettely on mielestänne virheellinen

Ote toimittaja Mikko Niskasaaren blogista http://www.mikkoniskasaari.fi/node/96

Suomessa syyttäjä ei johda esitutkintaa, kuten esimerkiksi Ruotsissa. Syyttäjä ei kuitenkaan ole osaton esitutkintaan, eikä hän ei ole vailla vastuuta siitä. Syyttäjän virkavelvollisuus on varmistaa, että esitutkinta on suoritettu asianmukaisesti ja riittävässä laajuudessaan. Joskus ennen syyttäjät kehuivat olevansa epäillyn paras ystävä, koska he ottivat viran puolesta huomioon myös epäilyä vastaan puhuvat seikat, mikä poliisilta tuppasi unohtumaan. He myös määräsivät lisätutkinnan, kun asiassa oli jotain jäänyt selvittämättä. Silloin joskus ennen tälle kehulle oli myös katetta, mutta ei juuri enää 2000-luvun Suomessa, vaikka syyttäjät ovat edelleenkin vastuussa esitutkinnan tolkullisuudesta. Siitä ei enää piitata. Nyt syyttäjän tärkein tehtävä on haudata poliisin virheet, yksipuolisuudet, väärennökset ja muut rikokset.

Jos tälle rappiolle haluaa osoittaa vain yhden osoitteen, se on Albertinkatu 25, Helsinki. Valtion vanhassa virastotalossa majailee valtakunnansyyttäjänvirasto, jonka 13-vuotisen toiminnan ylivoimaisesti tärkein saavutus on ollut korruptoida poliisi- ja syyttäjälaitos. Jos sieltä haluaa osoittaa yhden syyllisen ylitse muiden, hän on apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske. Kalsketta voi perustellusti nimittää poliisien ja syyttäjien korruption isäksi. Poliisi ja syyttäjä eivät voi syyllistyä niin vakavaan virkarikokseen, että VKSV ja erityisesti Kalske sallisivat sen päätyä esitutkintaan. Joku vähäinen asia voidaan joskus sallia tutkittavan, jopa syyttää. Noin malliksi. Että voi väittää iltapäivälehdissä, jotta kyllä valvonta pelaa.

Nämä asiat todistavat toimittaja Mikko Niskasaaren kirjoituksen todenmukaiseksi

DVD Mayday from Finland

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

PR-talojen markkinoilta poistaminen
Millä tavoin menettely oli mielestänne virheellinen?

Rikoslain 11 luvun 9 §:n mukaan syrjintä määritellään näin: Syrjintä Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaanrodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Rikoslain 40 luvun 10 §:n mukaan jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin luvun 5 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Rikoslain 40 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään, hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä.15 luku 11 § (24.7.1998/563)Rikoksentekijän suojeleminen Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Rikoslaki 40 luku 7 § (12.7.2002/604)Virka-aseman väärinkäyttäminen Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa1) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään taikka2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden, hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Rikoslaki 40 luku 10 § (12.7.2002/604)Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Näin sanoo Suomen laki: Rikoslaki 11 luku 3 § (11.4.2008/212)Rikos ihmisyyttä vastaan Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä1) surmaa tai orjuuttaa toisen, käy hänellä kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, myymällä tai vuokraamalla taikka kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman taikka vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään taikka tuhoaa väestöä asettamalla sitä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai muulla tavoin,2) karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä,3) vangitsee toisen tai muuten riistää häneltä vapauden kansainvälisen oikeuden perustavaa laatua olevien määräysten vastaisesti taikka aiheuttaa vapautensa menettäneen tahdonvastaisen katoamisen,4) raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon taikka harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa tai5) harjoittaa rotuerottelua taikka vainoaa tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella taikka niihin rinnastettavilla muilla perusteilla, on tuomittava rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi. Yritys on rangaistava.

4 § (11.4.2008/212)Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,2) rikos tehdään erityisen raa`alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi. Yritys on rangaistava.

Mitä toivotte oikeuskanslerin tekevän

Minä toivon, että oikeuskansleri tutkii asian kiireellisesti ja ryhtyy asian vaatimiin toimenpiteisiin. Pyydän oikeuskansleria ilmoittamaan minulle välittömästi miten asia etenee oikeuskanslerin virastossa. Vaadin, että saan antaa apulaisvaltakunnansyyttäjän ja poliisiylijohtajan vastauksiin oman vastineeni.

Kalajoella 25.02.2011 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: