maanantai 3. elokuuta 2009

Oulun hallinto-oikeuden päätös rakennusvalvonta-asiassa

Oulun hallinto-oikeus on 13.7.2009 antanut päätöksen 956/08 00369/08/4122, mikä koskee rakennusvalvonta-asiaa. Asia on ollut vireillä jo yli kuusi vuotta.

Ympäristölautakunnan päätös 11.3.2008

Ympäristölautakunta on päättänyt, että

1) Auttamaton Oy velvoitetaaan kustannuksellaan rakentamaan suoja-aita Kalajokisen vastaiselle rajalle. Ennen aidan rakentamista tulee aidasta esittää suunnitelma rakennusvalvontaviranomaisten hyväksyttäväksi. Suunnitelma tulee esittää viimeistään 30 päivän kuluessa lautakunnan päätöksen tiedoksi saannista. Aita on rakennettava niiden haittojen minimoimiseksi, jotka ovat syntyneet naapuria kohtaan liiketalon laajennuksen jälkeen (melu, pakokaasut, esteettisyys). Aita tulee olla korkeudeltaan vähintään 2 metriä asfaltin pinnasta. Liiketalon pihan ympärillä on myös muita naapureita, joiden asemaan pihan epäsiisteys vaikuttaa. Aidan rakentamisen jälkeenkin piha-alue, rakennukset ja ympäristö on pidettävä maankäyttö- ja rakennuslain 166 ja 167 §:n sekä Kalajoen kaupungin rakennusjärjestyksen kohtien 3.3. ja 3.5 mukaisessa kunnossa siten, ettei siitä aiheudu ympäristöhaittaa (tasapuolisuus naapureita kohtaan).

2. Kalajokisten rajan vastaiselle asfaltin reunalle on Auttamaton Oy:n kustannuksellaan asennetteva esimerkiksi liimaamalla niin sanotut kadun reunakivet, joilla asfaltilta valuva vesi voidaan pääosin ohjata tontin länsikulmaan. Tällä toimenpiteellä valumavedet saadaan kauemmaksi Kalajokisten kellarista ja vesistä aiheutuva haitta lähes sille tasolle, mikä se on ollut ennen liiketlaon viimeistä laajennusta. Silloin vedenjuoksun muutoksesta ei voida katsoa aiheutuvan naapurille maankäyttö- ja rakennuslain 165 §:n mukaista huomattavaa haittaa.

3. edellä selostetut 1 ja 2 kohdan mukaisest velvoitteet tulee toteuttaa 30.7.2008 mennessä.

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

Auttamaton Oy on vaatinut ympäristölautakunnan päätöstä kumottavaksi ja asiaa palautettavaksi uudelleen ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Auttamaton Oy katsoo ympäristölautakunnan ylittäneen toimivaltansa ja harkintavaltansa, ja päätös loukkaa muutenkin kuntalaisten yhdenvertaisuusperiaatetta ja siten lainvastainen.
Auttamaton Oy:n mukaan rakennuslupaa myönnettäessä ei ole vaadittu raja-aidan rakentamista. Auttamaton Oy:n mukaan liiketontin toiminnasta ei aiheudu naapureilla melu- tai pakokaasuhaittaa. Auttamaton Oy:n asiamiehenä on toiminut asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden tohtori, professori Markku Koskela.

Hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut

Hallinto-oikeus hylkää Auttamaton Oy:n pyynnön katselmuksen toimittamisesta. Hallinto-oikeus hylkää valituksen mutta pidentää ympäristölautakunnan päätöksellä Auttamaton Oy:lle määrättyjen velvoitteiden toteuttamiseksi asetetun määräajan päättymään 31.12.2009.

Sovellettavat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslain 165 §:n 1 momentin mukaan jos rakennuspaikkana olevan kiinteistön maanpinnan luonnollista korkeutta muutetaan tai suoritetaan muita toimenpiteitä, jotka muuttavat luonnollista vedenjuoksua kiinteistöllä,kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei toimenpiteistä aiheudu huomattavaa haittaa naapurille. Mikäli kiinteistön omistaja tai haltija laiminlyö velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on hakemuksesta määrättävä haitan korjaamisesta tai poistamisesta.

Saman lain 166 §:n 1 momentin mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.
Edelleen maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n mukaan jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen sekä asianomainen ministeriö markkinavalvontaviranomaisena voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 82 §:n mukaan kiinteistönomistajalla on, jollei asemakaavassa tai rakennusjärjestyskessä toisin määrätä tai kunnan rakennusvalvontaviranomainen eriyisestä syystä toisin päätä, oikeus rakentaa aita tontin rajalle. Rakennusvalvontaviranomainen määrää tarvittaessa aidan rakentamisvelvollisuudesta, aidan laadusta ja sijoituksesta sekä kustannusten jakautumisesta naapurien kesken.

Kalajoen kaupungin rakennusjärjestyksen 3.3. kohdan mukaan rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. (Maankäyttö- ja rekennuslaki 166 § ja 167 §).

Ympäristölautakunta ei ole päätöstä tehdessään ylittänyt toimivaltaansa tai käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin mihin se on ollut lain mukaan käytettävissä, eikä päätös ole lainvastainen. Päätöstä ei siten ole syytä kumota tai muuttaa valituksen johdosta.

Esittelijä Renne Pulkkinen, päätöksen tekemiseen ovat ottaneet osaa hallinto-oikeuden jäsenet Martti Rautio, Pirjo Jalonen ja Anne-Mari Keskitalo.

Johdanto asioille löytyy osoitteesta

Ympäristölautakunnan puheenjohtajana Kalajoella
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=585

Erkin kommentti: Oulun hallinto-oikeus on perustellut päätöksensä lainmukaisesti ja yksiselitteisen selkeästi. Yrityksen ja henkilöiden nimet muutettu. Nimet kirjoittajan tiedossa.

Ei kommentteja: