tiistai 21. heinäkuuta 2009

EOK kanteli oikeuskanslerille

Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto on kannellut oikeuskanslerille Korkeimman oikeuden päätöksestä KKO:2009:62. Suomen perustuslain 2 §:n mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatetava tarkoin lakia. Perustuslain 108 §:n mukaan oikeuskanslerin tehtävänä on on valvoa, että tuomioitistuimet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.
.
Suomen perustuslaki
2 §
Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.
Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.
Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.
108 §
Valtioneuvoston oikeuskanslerin tehtävät
Oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuutta. Oikeuskanslerin tulee myös valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeuskansleri valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.
Oikeuskanslerin on pyydettäessä annettava presidentille, valtioneuvostolle ja ministeriöille tietoja ja lausuntoja oikeudellisista kysymyksistä.
Oikeuskansleri antaa joka vuodelta kertomuksen virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan eduskunnalle ja valtioneuvostolle.


On syytä epäillä, että Korkein oikeus ei ole noudattunut Suomen lakia. Siksi EOK on kannellut Korkeimman oikeuden päätöksestä. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan on valvottava laillisuusvalvojien toimintaa. Onko kysymys perustuslaillisesta kriisistä Suomessa?
Katso professori Jyrki Virolaisen kannanotto asiaan tästä osoitteesta
http://jyrkivirolainen.blogspot.com/2009/07/126-kko-200962-virkarikokseen.html

Katso EOK:n kantelu
http://eok.fi/eok/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=50

Ei kommentteja: