perjantai 15. maaliskuuta 2013

Vastaus kihlakunnanvuodille 4756/6610/13I
1) Haetteko muutosta johonkin ulosottomiehen päätökseen tai toimeen? Jos haette, niin mihin päätökseen tai toimeen ja miltä osin?


Kaikki minun ulosotossa olevat saatavat perustuvat valtion rikolliseen toimintaan. Kysymys ei siis ole siitä, että ulosottomies toimisi ulosottolain vastaisesti, vaan siitä, että kaikki ulosotossa olevat saatavat ovat syntyneet viranomaisten ( poliisin, syyttäjän, oikeuslaitoksen sekä laillisuusvalvonnan) rikollisen toiminnan seurauksena. Ulosottoviranomainen tietää vuoren varmasti tilanteen ja siksi ulosottoviranomaisen on noudatettava asiassa rikoslakia. Rikoslakin 15 luvun
10 § (24.7.1998/563)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (4.12.2009/990)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi puolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka henkilö, joka asuu hänen kanssaan yhteistaloudessa tai on muuten näihin rinnastettavan henkilökohtaisen suhteen takia läheinen.
11 § (24.7.1998/563)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

VAI
2) Kohdistuuko tyytymättömyytenne ulosottoperinnässä olevien saatavien täytäntöönpanoperusteisiin?Kuten kohdan 1 vastauksesta käy ilmi niin tyytymättömyyteni perustuu saatavan täytäntöönpanoperusteisiin, sillä rikollisilla aikaansaatu oikeuden päätös on mitätön. Asiat käyvät kiistattomasti ilmi selvityksestäni eli vastakanteestani Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle. Minulla on ja pitää olla oikeus saada asiat oikeudenmukaiseen oikeuskäsittelyyn. Perustelut ovat tässä


Vastaus Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/02/vastaus-ylivieska-raahen-karajaoikeuteen.html


Vastine oikeuskanslerille

Valtiopetos – kantelu oikeuskanslerille

Todisteena korkeimman oikeuden päätökset 07.02.2013 diaarinumero H2011/154 Nro 0228 ja diaarinumero H2011/247 Nro 0229 sekä valtakunnansyyttäjäviraston päätös 08.02.2013 Dnro 45/21/13

Tämän takia vaadin suullista kässittelyä, valmisteluistuntoa, videotykin käyttömahdollisuutta, tietokoneen käyttöä oikeudenistunnossa, oikeudenistunnon videotallennusta. Vain tällainen oikeudenkäynti takaa lain- ja oikeudenmukaisen oikeuskäsittelyn asiassa.


Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu Kalajoki
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
gsm 044-3025948


Ylläoleva vastaus on tähän sähköpostiin:

Sent: Wednesday, March 13, 2013 1:55 PM
Subject: Vl: KUULEMISKIRJE


RAAHEN SEUDUN ULOSOTTOVIRASTO
KUULEMISKIRJE
PL 27, Kummatinkatu 6
92150 RAAHE
13.03.2013
4756/6610/13I
Puhelin Vaihde 029 562 8111, Telekopio 029 562 8140
Sähköposti
Sähköposti raahe.uo@oikeus.fi
Erkki Aho
E.Ahoky@Kotinet.Com

Lankilantie 25 B 5
85100 KALAJOKIViite: Sähköpostiviestinne 07.03.2013
ULOSOTTOPERINNÄSSÄ OLEVIEN SAATAVIEN SAATTAMINEN TUOMIOISTUIMEN KÄSITELTÄVÄKSI

Olette toimittaneet Raahen seudun ulosottovirastolle sähköpostiviestin, jossa olette pyytäneet Teille 01.03.2013 päivätyssä määräaikaisilmoituksessa ilmoitettujen, ulosottoperinnässä olevien saatavien siirtämistä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Pyytäisin Teitä täydentämään pyyntöänne ja ilmoittamaan:

1) Haetteko muutosta johonkin ulosottomiehen päätökseen tai toimeen? Jos haette, niin mihin päätökseen tai toimeen ja miltä osin?
VAI
2) Kohdistuuko tyytymättömyytenne ulosottoperinnässä olevien saatavien täytäntöönpanoperusteisiin?


Outi Rantahalvari
Kihlakunnanvouti

Ei kommentteja: