sunnuntai 9. joulukuuta 2012

Vaatimukseni apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen ja esittelijä Outi Lehvä valtakunnanoikeuteen!
Esitän asialle seuraavat perustelut. Tässä juridiset perustelut asialle:
114 §
Ministerisyytteen nostaminen ja käsittely
Syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa käsitellään valtakunnanoikeudessa sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.
Syytteen nostamisesta päättää eduskunta saatuaan perustuslakivaliokunnan kannanoton valtioneuvoston jäsenen menettelyn lainvastaisuudesta. Eduskunnan tulee ennen päätöstä syytteen nostamisesta varata valtioneuvoston jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen. Asiaa käsitellessään valiokunnan tulee olla täysilukuinen.
Syytettä valtioneuvoston jäsentä vastaan ajaa valtakunnansyyttäjä.
115 §
Ministerivastuuasian vireillepano
Valtioneuvoston jäsenen virkatoimen lainmukaisuuden tutkinta eduskunnan perustuslakivaliokunnassa voidaan panna vireille:
1) oikeuskanslerin tai oikeusasiamiehen perustuslakivaliokunnalle tekemällä ilmoituksella;
2) vähintään kymmenen kansanedustajan allekirjoittamalla muistutuksella; sekä
3) eduskunnan muun valiokunnan perustuslakivaliokunnalle esittämällä tutkintapyynnöllä.
Perustuslakivaliokunta voi myös omasta aloitteestaan ryhtyä tutkimaan valtioneuvoston jäsenen virkatoimen lainmukaisuutta.
29 §
Kansanedustajan riippumattomuus
Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.Olen käynyt oikeutta asioissani jo yli 17,5 vuotta saamatta esteetöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkayntiä, vaikka Suomen perustuslaki määrittelee asian näin:
21 §
Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.
Ks. Oikeudenkäymiskaari 4/1734 24 luku 4 §, L oikeudenkäynnistä rikosasioissa 689/1997 11 luku 4 §, HallintoL 434/2003 ja L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999. Ks. myös Euroopan ihmisoikeussopimus SopS 18–19/1990 6 art. sekä KP-sopimus SopS 7–8/1976 2 ja 9 art.
Tapahtumaselostus:

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on tehnyt seuraavan päätöksen:


Apulaisoikeuskanslerin päätöksessä siis peitellysti väitetään, että en ole tehnyt asianajaja Asko Keräsestä valitusta Suomen Asinajajaliittoon ajoissa. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka teki syyskuussa 2012 päätöksen, että hän ei voi käsitellä Asko Kerästä koskevaa oikeuskanslerille tehtyä kantelua, koska Asko Keränen on eronnut Suomen Asianajajaliitosta elokuussa 2012. Minä pyysin oikeuskansleri tutkimaan asian uudelleen, koska oli tehnyt kantelun ajoissa, mikä näkyy tästä kohta 24:

Valvonta-asia DNRO 00711

Tämä taas perustuu laajempaan kokonaisuuteen, jota poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä lallisuusvalvojat näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhuttamattakaan.

Eduskuntakysely


Vaadin, että kansanedustajat noudattavat lakia ja ryhtyvät asian vaatimiin toimenpiteisiin. Lähetän tämän vaatimuksen kaikille 200 kansanedustajalle jotta kansa voi seurata edustajiensa toimintaa.

Kalajoella 09.12.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston jäsen ja valtuuston 3. varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: