maanantai 8. lokakuuta 2012

HE 318/2010
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 3.7.2012

Asia: HE 318/2010 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, ns avustajalaki.

Vaatimus:

  1. Vaadin, että te ryhdytte toimiin, jolla jo tehdyt menettelyt voidaan peruuttaa ja täysin poistaa ja asia saattaa siihen tilaan, jota
  • KP sopimuksen 14 artiklan 3 d,
  • Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3 c kohta kuin myös
  • Euroopan Unionin perusoikeuskirjan 47 artikla tarkoittavat.

Vaatimuksen perustelut:

Em hallituksen esitys on valmisteltu ministeriössänne edellisen ministeri Tuija Braxin toimesta ja hyväksytty eduskunnassa ja niin, että lain muutokset tulisivat voimaan vuoden 2013 alusta.

Esityksessä ja lainmuutoksissa ei ole ollenkaan huomioieduskuntatu mm

Euroopan Unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan ehdotonta määräystä
Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen
Jokaisella on oltava mahdollisuus saada neuvoja ja antaa toisen henkilön puolustaa ja edustaa itseään.

Ei ole myöskään huomioitu

EU:n kilpailudirektiivejä kuin myös

palveludirektiiviä

Ei ole myöskään huomioitu
KP sopimuksen 14 artiklan 3.d määräystä, joka on pakottavaa oikeutta.
3. Jokaisella on tutkittaessa rikossyytettä häntä vastaan oikeus täysin yhdenvertaisena seuraaviin vähimmäistakeisiin:
olla läsnä oikeudenkäynnissä ja puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä;

Esityksellä ja lainmuutoksilla on luotu kansainvälisen sopimuksen sopimusrikkomus.
EIS 6 artiklan merkitystä ja sisältöä on myös lähdetty Suomen lailla tulkitsemaan ja muuttamaan. Tämä on sopimusrikkomus

Perustuslain 18§:ää ja 21§:ää on lähdetty myös tulkitsemaan ja muuttamaan käsillä olevalla esityksellä ja lainmuutoksilla, joka on vastoin perustuslakia. Peruslakia voidaan muuttaa vain perustuslain muuttamisjärjestyksessä, jota nyt ei ole tehty.

Esityksellä on vain haluttu luoda raudanluja asianajajamonopoli, eikä suinkaan parantaa oikeusturvaa ja pienentää oikeudenkäynnin kustannuksia.

Esitys ja lainmuutokset tulee siis peräyttää.

Esityksen sivulla 1 on kirjoitettu
Esityksen päätavoitteena on oikeudenkäyntien asianosaisten oikeusturvan ja asianmukaisen oikeudenhoidon edellytysten parantaminen oikeudenkäyntiasiamiesten ja -avustajien työn laatutasoa nostamalla. Tämä toteutettaisiin siten, että kaikki oikeudenkäyntiasiamiehet ja -avustajat saatettaisiin ammattieettisten velvollisuuksien ja valvonnan piiriin perustamalla muille oikeudenkäyntiasiamiehille ja -avustajille kuin asianajajille ja julkisille oikeusavustajille uusi lupajärjestelmä. Luvat myöntäisi perustettava oikeudenkäyntiavustajalautakunta.

Esityksessä ei ole näytetty, miten laatu nousisi, jos oikeudenkäyntiasiamiesten palvelujen määrää rajoitettaisiin ja lisättäisiin valvontaa. Hyväksyttyjen markkinateorioiden mukaan tarjonnan laatu paranee, hinnat pienenevät, kun tarjonnan määrää ja kilpailua lisätään. Kilpailun lisääminen on ollut Euroopan unionin perustamisen ydinasia. Hallituksen esitys on siis vastoin Euroopan Unionin perustamiskirjaa. Hallituksen esitys olisi jo tällä perusteella pitänyt hylätä.

Esityksen sivulla 15 on kirjoitettu mm
Empiiristä selvitystä siitä, kuinka usein muiden oikeudenkäyntiasiamiesten kuin asi- anajajien ja julkisten oikeusavustajien toiminnassa on ollut epäkohtia, joihin olisi tullut valvonnan keinoin puuttua, ei sinänsä ole käytettävissä.

Kun ei siis ole ollut tiedossa eli käytettävissä empiiristä tietoa siitä, että olisi epäkohtia, niin miksi siis muuttaa käytäntöjä. Esitykseltä ja aioituilta lainmuutoksilta putoaa pohja pois. Esitys ja lainmuutokset tulee perusteettomina peräyttää.

Esityksen sivulla 16 on kirjoitettu lisäksi
Tämän esityksen tavoitteena on parantaa oikeudenkäyntiasiamiesten työn laatutasoa. Tämä ei tarkoita, että asiamiesten toiminnan laadussa olisi yleisesti ongelmia.

Kun ongelmia ei siis ole, niin mitä esityksellä ja lainmuutoksilla on oikein haluttu saavuttaa. Käsillä on ollutkin luoda raudanluja asianajajamonopoli, ja samalla heikentää oikeusturvaa, joka juontuu seuraavasta esityksen kirjoituksesta.

Ammattitaitoinen ja -eettinen asiamies vaikuttaa siihenkin, mitä asioita tuomioistuimiin ylipäätään viedään.

Eihän asiamies voi vaikuttaa mm siihen, kun vastaaja haastetaan oikeuteen vastaamaan jostakin syyttäjän ajamasta asiasta. Asiamies alkaisi toimia tuomarin roolissa ja alkaa käyttää julkista valtaa päättäessään mitä juttuja vie oikeuteen ja mitä ei

Esityksen sivulla 16 on kirjoitettu lisäksi
Kuitenkin myös epäasianmukaista menettelyä esiintyy, ja kuten edellä jaksossa 2.4 on todettu, nykyisin ei ole riittäviä mahdollisuuksia puuttua siihen.

Esityksen kirjoittaja ei ole osannut Suomen lakia. Tuomioistuimella on ollut jo nytkin oikeus evätä asimieheltä oikeus esiintyä ko asiassa tai evätä esiintyminen ko oikeudessa jopa kolmen vuoden ajaksi. Tämän lisäksi tulevat määräykset mm siitä, ettei saa ajaa väärää asiaa jne. Perättömistä lausumista oikeudessa voidaan jo istunnossa antaa rangaistus.Tässä kohdassa viitataan myös virheelliseti ja harhauttavasti kohtaan 2.4. Eli Empiiristä selvitystä siitä, kuinka usein muiden oikeudenkäyntiasiamiesten kuin asi- anajajien ja julkisten oikeusavustajien toiminnassa on ollut epäkohtia, joihin olisi tullut valvonnan keinoin puuttua, ei sinänsä ole käytettävissä.

Esityksen kirjoittaja kirjoittaa sekavia.

Esityksen sivulla 17 on kirjoitettu lisäksi
Paras tapa toteuttaa mainitut lähtökohdat on säätää oikeudenkäyntiasiamiehen tehtävä luvanvaraiseksi.

Luvanvaraisuus on vastoin EU:n palveludirektiiviä. Esitys ja lainmuutokset tulee siis peräyttää.

Esityksen sivulla 20 on kirjoitettu
3.2.7 Avustajapakko ylimääräiseen muutoksenhakuun korkeimmassa oikeudessa

Tämä estää pääsyn oikeuteen, joka on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kulmakivi. Samoin se on vastoin EIS:ää ja KP sopimusta kuin myös Euroopan perusoikeuskirjan 47 artiklaa. Esitys ja lainmuutos tulee siis peräyttää.

Esityksen sivulla 20 on kirjoitettu
Lainvoimaisen tuomion purkamista haluavan asianosaisen olisi ensin käännyttävä lainoppineen avustajan puoleen, joka arvioisi hakemuksen tekemisen tarpeellisuuden.

Tämä estäisi pääsyä oikeuteen ja lisäisi kustannuksia. Lisäksi ko avustaja toimisi tuomarin roolissa eli harjoittaisi julkista valtaa. Esitys ja lainmuutokset tulee peräyttää tämänkin vuoksi.

Esityksen sivulla 20 on kirjoitettu
Silloin, kun hakemuksen tekemiseen on aihetta, lainoppineen avustajan käyttäminen parantaisi hakemuksen laatua.

Ei tämä suinkaan olisi tae hakemuksen laadulle. Ko avustaja voisi myös tehdä huolimatonta työtä. Esitys ja lainmuutokset tulee peräyttää tämänkin vuoksi.

Sivulla 61 on edelleen kirjoitettu
Esimerkiksi useissa Euroopan neuvoston jäsenmaissa vallitsevan ainakin osittaisen asianajajamonopolin ei ole katsottu olevan ristiriidassa oikeuden valita itse avustajansa kanssa.

Esityksessä on siis tunnustettu, että käsillä onkin asianajajamonopolin rakentamisesta. Tämä on kiellettyä EU:n kilpailusäädösten kuin myös palveludirektiivin myötä. Esityksessä ei ole mainittu, missä Euroopan neuvoston jäsenmaissa ko menettely olisi voimassa, mikä on nykytila ja menossa olevat muutokset. Euroopan neuvoston jäsenmaita ei kaikkia sido EU:n määräykset, koska eivät ole EU:n jäseniä. Viittaus tuohon seikkaan on harhautusta.

Jali Raita, diplomi-insinööri

Somero

Ei kommentteja: