torstai 2. tammikuuta 2014

Kantelu valtiopetoksista ja muista rikoksista, jotka liittyvät valtiopetoksiin ja tuomionpurkuihin

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka, korkein  oikeusvalvoja Suomessa

From: Erkki Aho
Sent: Thursday, January 2, 2014 11:05 AM
Subject: kantelu valtiopetoksista ja muista rikoksista, jotka liittyvät valtiopetoksiin ja tuomionpurkuihin

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka

Kantelu valtiopetoksista ja muista rikoksista, jotka liittyvät valtiopetoksiin ja tuomionpurkuihin

Olen saanut sähköpostitse vastauksen päiväyksellä 05.12.2013 Dnro OKV/242/1/2013. Vastaus on kanteluuni koskien valtiopetosta eli tähän kanteluun
Valtiopetos - kantelu oikeuskansleri Jaakko Jonkalle

Rikostutkintapyyntö valtiopetoksesta (täydennys)

Allekirjoittamattomassa vastauksessanne toteatte, että ”valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan oikeuskansleri ei käsittele kantelua, joka koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa, ellei siihen ole erityistä syytä.”
Valtiopetoksessa on erikoista se, että rikos ei vanhene koskaan. Tämä on varmasti se erityinen syy, minkä takia korkeimman laillisuusvalvojan on ryhdyttävä tutkimaan asiat. Toinen merkittävä syy on se, että valtiopetos on keskeinen tuomioiden purkuperuste ja myös tämän takia valtiopetos on tutkittava.

Valtiopetos on tosiasia

Kansanedustajille oikeuskanslerin vuosikertomuksen käsittelyä varten
Kysymyksessä on siis kolme valtiopetosta: 1. Ns. Koiviston konklaavi 6.5.1992, 2. Suomen Naturaratkaisu 3. Suomen EU-ratkaisu
Koska koko rikosprosessiin liittyy runsaasti muita rikoksia, joilla on saatu aikaan eri oikeusasteissa vääriä päätöksiä ja näillä tietoisilla väärillä päätöksillä on aiheutettu valtavaa taloudellista vahinkoa ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä, niin asiat on tutkittava tuomioiden purkua varten.
On otettava huomioon, että keskeiset rikolliset ovat tässä todistusaineistoineen
Tuomioiden purkuperusteita korkeimmalle oikeudelle
On otettava huomioon, että oikeudenkäymiskaaren perusteella kaikki asioita käsitelleet tuomarit ovat syyllistyneet oikeudenkäymiskaaren vastaiseen menettelyyn, jossa Suomen lain mukainen rangaistus on kuoleman tuomio.
Jos tuomari ilmeisestä huolimattomuudesta tahi ymmärtämättömyydestä tekee väärän tuomion, menettäköön virkansa kokonaan tahi määräajaksi, tahi maksakoon rahasakon, kolmijakoon, aina asianhaarain mukaan, ja korvatkoon kaiken vahingon. Jos hän sen tahallansa tekee, vihasta ja ilkeydestä taikka ystävyyden, lahjain ja voiton tähden, menettäköön virkansa, saamatta sitä koskaan takaisin, korvatkoon myös vahingon, ja lahjat menkööt vaivaisille. Jos joku sellaisen väärän tuomion tähden menettää henkensä tahi kunniansa, menettäköön tuomarikin pahuutensa ja ilkeytensä takia henkensä tahi kunniansa. Oikeudenkäymiskaari (1.1.1734/4), 1 Luku 12§
On otettava huomioon, että laki on voimassa niin kauan kunnes se on kumottu. Oikeudenkäymiskaarta ei ole näiltä osin kumottu vielä tähän päivään mennessä.
Näitä tuomareita ovat ainakin lähes kaikki Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomarit, Rovaniemen hovioikeuden tuomarit seka Korkeimman oikeuden tuomarit.
Lisäksi on otettava huomioon, että asioitani ovat käsitelleet lukuista poliisit ja syyttäjät sekä laillisuusvalvojat sekä muut virkamiehet, jotka ovat syyllistyneet törkeään virka-aseman väärinkäyttöön sekä rikoslain 15 luvun 10 § ja 11 §:n vastaiseen toimintaan.

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (4.12.2009/990)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi puolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka henkilö, joka asuu hänen kanssaan yhteistaloudessa tai on muuten näihin rinnastettavan henkilökohtaisen suhteen takia läheinen.
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittavarikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.
Koko prosessi ja todistusaineisto löytyvät tästä

Eduskunnan oikeusasiamiehen toimistosta ilmoitettiin, että sähköpostitse lähetetyt linkit avataan kantelun yhteydessä. Siksi oletan ja vaadin, että oikeuskanslerinvirastossa perehdytään nyt kiireellisesti ja asian vaatimalla tavalla aineistoon jotta oikeus toteutuu.

Kalajoella 02.01.2014

Erkki Aho
Lankilantie  25 B 5
85100 Kalajoki
Tiedoksi ja toimenpiteitä varten oikeuskansleri Jaakko Jonkka, Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö, eduskunnan perustuslakivaliokunta

Ei kommentteja: